Szerző: HRPortal.hu hírszerkesztő Megjelent: 11 éve

Pályázati felhívás megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzésére

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány - a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából - foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

1 A program célja
A foglalkozási rehabilitációt, valamint a rehabilitációs foglalkoztatást érintő új jogszabályok alkalmazására való felkészülés elősegítése, a támogatási rendszer reformjához kapcsolódó átmenet kezelése, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, munkahelyeinek megőrzése, a csoportos létszámleépítések megelőzése érdekében.

2 Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be valamennyi, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 73. §-a hatálya alá tartozó munkáltató, ha megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazását vállalja, illetve a foglalkozási rehabilitációra, a rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra, illetőleg a szociális foglalkoztatásra vonatkozó szabályok változása miatt a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása veszélybe kerül.

3 A pályázat célcsoportja
A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet 28. §-ában megjelölt megváltozott munkaképességű munkavállalók.

4 A támogatás formája
A támogatás a megváltozott munkaképességű, munkaviszonyban álló munkavállalók részére kifizetett munkabér és járulékainak részbeni megtérítésére irányul az alábbiak figyelembevételével:
- A támogatás mértéke - a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18/A. §-a (8) bekezdésének b) pontja szerint - legfeljebb a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének 90 %-a lehet, amely személyenként és havonta nem haladhatja meg a legkisebb munkabér 150 %-át, azaz a 93.750 forintot.
- Ha a munkáltató a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatásához a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet alapján dotációban részesül, a támogatott időszakra megállapítható támogatás nem haladhatja meg a 2006. év február havi foglalkoztatáshoz járó dotáció és a támogatott hónapok szorzatának, valamint a támogatott hónapokra igényelhető dotáció együttes összegének különbözetét.
- Ha a munkáltató 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet alapján dotációban részesül, azonban a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatásához dotációt nem igényel, a pályázat alapján támogatható létszám nem haladhatja meg a
megváltozott munkaképességű munkavállalók tárgyhavi átlagos statisztikai állományi létszámának, és a munkáltatónál alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalók 2005. évi átlagos statisztikai állományi létszámának különbözetét.

5 A támogatás időtartama
Támogatás legfeljebb 12 hónapos foglalkoztatáshoz igényelhető a 2006. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakon belül.

6 A támogatások folyósításának ütemezése
A támogatás akkor folyósítható, ha a nyertes pályázó - a döntésről szóló értesítést követően - támogatási szerződést köt a Fogyatékosok Esélye Közalapítvánnyal. A támogatási szerződés
tartalmazza a munkáltató kötelezettségeit, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeit, valamint a támogatás folyósításának részletes feltételeit.
A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik. A Közalapítvány a támogatást havi részletekben, utólag, a foglalkoztatást, illetve a munkabér és járulékai megfizetését igazoló dokumentumok másolatának benyújtását követően
folyósítja.

7 Pályázati feltételek
Támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkáltató:
1. a megváltozott munkaképességű munkavállalót munkaviszony keretében legalább napi négy órás munkaidőben alkalmazza a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy hónapja,
2. vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását,
3. a jelen támogatásba bevont megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására tekintettel a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján támogatásban NEM részesül.
NEM nyújtható támogatás, ha a pályázó:
a) pályázata nem felel meg a pályázati felhívásban és az útmutatóban megfogalmazott követelményeknek,
b) csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,
c) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
d) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint l)-n) pontjaiban felsorolt szabályok megsértéséért munkaügyi bírságot szabtak ki, feltéve,
ha a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét,
e) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, feltéve, ha a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte
- a legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét,
- a kétszáz főt meghaladó, de ezer főt meg nem haladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösét,
- az ezer főt vagy ezt meghaladó létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér hússzorosát,
f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 16. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a kérelem benyújtását megelőző féléven belül bírság megfizetésére kötelezték.
g) a munkavállalót
- kirendeléssel foglalkoztatja,
- munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatja,
- más munkáltatónál történő munkavégzésre kötelezi az Mt. 150.-ának (1) bekezdése alapján, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől eltérő helyszínen - különösen kiküldetés keretében, illetőleg a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül - történő munkavégzésre utasítja olyan bizományosi, értékesítési, illetőleg ennek megfelelő tartalmú szerződés
teljesítése érdekében, amelyet a munkáltató más gazdálkodó szervezettel kötött.

8 A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot a felhívás megjelenésétől 2006. október 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a közalapítványhoz. Egy pályázó a pályázati időszak alatt több pályázatot is benyújthat, ha időközben újabb megváltozott munkaképességű munkavállaló(ka)t alkalmaz.
A pályázatot egy aláírt eredeti és három másolati példányban, a mellékletekkel együtt fűzve vagy kötve, valamint elektronikus formában; személyesen, vagy tértivevényes küldeményben kell benyújtani az alábbi címre:
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
1134 Budapest, Dózsa György út 144.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét, valamint a P26/10 pályázati kódot.

Elérhetőségeink:
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
1134 Budapest, Dózsa György út 144.
Levelezési cím: 1243 Bp., Pf. 630.
T.: (1)288-67-00/477, T./Fax: (1)239-59-54
honlap: www.foka.hu
e-mail: titkarsag@foka.hu

9 Pályázati díj:
Igényelt támogatási összeg (Ft) Pályázati díj (Ft)
0-2 000 000 között: 5 000
2 000 001-5 000 000 között: 10 000
5 000 001-50 000 000 között: 15 000
50 000 001-tól: 20 000
A befizetett pályázati díjról a Közalapítvány utólagosan számlát állít ki, és azt megküldi a pályázónak.

10 A pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatokról a Közalapítvány által előkészített javaslat alapján a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter dönt. A miniszter által hozott döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó szervezet a döntésről a pályázat beérkezését követő 60 napon belül értesítést kap.

11 Általános tudnivalók
- A pályázatot a Közalapítvány által rendszeresített, a programtípusnak megfelelő pályázati dokumentáció formájában kell benyújtani. Határidőn belül érkezett pályázatnak számít az,
amelyet a pályázat benyújtási határidejének utolsó napjáig postára adtak, vagy személyesen benyújtották a Közalapítvány titkárságára. A végső határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
- A pályázat benyújtását követően csak a Közalapítvány által kezdeményezett, formai hiánypótlásra van mód.
- A Közalapítvány elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázati dokumentáció nincs kitöltve, a kötelezően csatolandó mellékletek hiányoznak, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem felelnek meg.
- A Közalapítvány a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállónak, sem a pályázaton résztvevőnek (a pályázat elbírálásában résztvevő személyek kivételével) nem ad.
- A támogató döntésről szóló értesítéssel egyidőben a Közalapítvány megküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződést. A támogatásról szóló döntés az arról szóló értesítés
kiküldésétől számított 30 napig érvényes. Amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Támogatott hibájából e 30 nap alatt nem kerül sor, úgy a támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
- A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő szabálytalanságokat felfedni, a Közalapítvány felé jelenteni, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat a Közalapítvány rendelkezésére bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén a Közalapítvány jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.
- A Közalapítvány a benyújtott pályázatok tartalmát, az abban szereplő adatokat, a jogszabályi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli.
- A Közalapítvány a Támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és összegét nyilvánosságra hozza.

A Közalapítvány által megbízott személyek folyamatosan figyelemmel kísérik a támogatott programok megvalósítását. Szükség esetén - a program sikertelenségének elkerülése érdekében - segítséget adnak, illetve ajánlanak vagy közvetítenek a támogatottnak. A programok megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait a Közalapítvány szakértői ellenőrzik.
Follow hrportal_hu on Twitter

Öné az év honlapja?

Az "Év Honlapja" webfejlesztői verseny célja az online kultúra fejlesztése. Az online térben otthonosan mozgó vállalatok évről évre többen, egyre több kategóriában, egyre gyorsabban változó feltételek között versengenek egymással. A pályázatra 2016. október 31-ig lehet nevezni.tovább..

  További cikkek
  A legnépszerűbb munkaadónál kétszázszoros a túljelentkezés

  Aligha van jelenleg népszerűbb munkaadó a London-Edinbrough vasútvonalon járatokat üzemeltető Virgin Trains East Coastnál. A fizetés sem rossz, de a... Teljes cikk

  Nem mindenki örül a plusz munkaszüneti napnak

  A munkaadók szerint veszteség éri a gazdaságot az újabb munkaszüneti nappal, de nemzetközi tapasztalatok alapján nem biztos, hogy így lesz,... Teljes cikk

  Szijjarto: A munkaerőpiac problémáira nem megoldás a migráció

  Magyarország álláspontja szerint a migráció nem jó válasz sem Európa munkaerő-piaci problémáira, sem a demográfiai kihívásaira - mondta... Teljes cikk

  Pénteken sztrájk bénítja meg Olaszországot

  Általános sztrájk bénítja meg Olaszországot pénteken. Munkabeszüntetést tartanak a tömegközlekedés, a vasúti és légiközlekedés, az... Teljes cikk

  Varga Mihály hivatalosan is bejelentette a járulékcsökkentést

  Már jövő héten elkészülhet a járulékcsökkentés végleges terve, ami januártól indulna. A folyamat két szakaszból állna, az elsőben csökkenne... Teljes cikk

  prohuman

  Kapcsolódó tartalmaink 1 2 3 Bezár

  Az SZRT megváltozott munkaképességűeket karolt fel

  A Szerencsejáték Zrt. Csepelen megnyitotta új lottózóját, ahol betegség vagy baleset miatt megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak...