Rendkívüli felmondás - munkavállalói

 

 

 ...............................(munkáltatói jogkör gyakorlójának neve)

...............................(munkaköre)

...............................(munkáltató megnevezése)

részére

 

 

 

Rendkívüli felmondás

(munkavállalói)

 

 

Közlöm Önnel, hogy az  ........ év, ............ hónap ..... napján kelt munkaszerződéssel létesített, határozott (határozatlan) időre szóló munkaviszonyomat a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 96. § (1) bek. a) pontjában [ b) pontjában] foglaltak alapján azonnali hatállyal megszüntetem.

 

 

Kérem, hogy a munkaviszonyom megszűnésének időpontjáig járó munkabérem, egyéb járandóságaim, továbbá a munkavállalói rendkívüli felmondás esetére az Mt. által előírt átlagkereset és végkielégítés kifizetése iránt haladéktalanul intézkedjen.

 

 

Kérem, tegye lehetővé, hogy a mai napon a munkakörömet az előírt rendben átadhassam és elszámolhassak és a munkaviszony megszűnése esetére szóló igazolásokat átvehessem.

 

 

Rendkívüli felmondásom indokolására az alábbiakat adom elő:

.....................................................................

 

 

 

Kelt: ............, 200.. ....... hónap ...... nap

 

 

 

 

                                                                                                       ......................

                                                                                                         munkavállaló

 

 

 


Megjegyzés

(az Mt. és a joggyakorlat alapján)

 

1. bekezdéshez

 

A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi [ Mt. 96. § (1) bek. a) pont] , vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi [ Mt. 96. § (1) bek. b) pont] .

 

A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

 

2. bekezdéshez

 

Ha a munkaviszonyt a munkavállaló szünteti meg rendkívüli felmondással, a munkáltató köteles annyi időre járó átlagkeresetet részére kifizetni, amennyi a munkáltató rendes felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is. A munkavállaló követelheti felmerült kárának megtérítését is.

 

(A rendes felmondás szabályai szerint a munkáltató köteles a munkavállalót a munkavégzés alól legalább a felmondási idő felére felmenteni. A felmentés időtartamára a munkavállalót átlagkeresete illeti meg. Nem illeti meg átlagkereset a munkavállalót arra az időre, amely alatt munkabérre egyébként sem lenne jogosult.)

 

A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani. Ha a munkavállaló a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni. Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha a munkaviszony a munkavállaló nyugdíjazása miatt szűnt meg. A szabadság időtartamára távolléti díjat kell fizetni.

 

A munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

 

3. bekezdéshez

 

A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az erre előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles megfelelően biztosítani.

 

Az írásbeli nyilatkozat - így a rendkívüli felmondás is - akkor tekinthető közöltnek, ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre jogosult személynek adják át. A közlés akkor is hatályos, ha az átvételt az érdekelt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza; erről jegyzőkönyvet kell felvenni.