Program

HR PORTÁL - KRS MUNKAJOGI KONFERENCIA

A hatályos magyar jogrendszer a folyamatos változások korát éli. Ezen változások gyakran koncepcionális újításokat is jelentenek, melyekre példák az új Polgári törvénykönyv, illetve az új Munka törvénykönyve is. A változások velejárója a dolog természeténél fogva minden esetben az elbizonytalanodó jogalkalmazás, hiszen a jogi normák egyedi esetre való alkalmazásakor hosszú ideig nem áll rendelkezésre iránymutató, egységes bírói gyakorlat. A jogszabályok változását rendszerint újabb és újabb módosítások követik, melyek az időközben felvetődött, de el nem varrt kérdésekre igyekeznek megfelelő válaszokat adni. A munkajog területén a 2012. évi I.tv. hatályba lépésével következett be egy paradigmaváltás, mely a munkajog polgári joghoz való közelítésével fenekestől fordította fel a szabályozott területet. Ezzel egyidejűleg megjelent a szabályozás megváltoztatására, továbbfejlesztésére irányuló igény is. A gyakorlat szempontjából legfontosabb változásokat, illetve fókuszpontokat kívánja ez a rendezvény egyedülálló komplexitással bemutatni. A munkajogi helyzetjelentésen belül egyes területeket külön is kiemeltünk: ilyen a Kúria munkajogi gyakorlata, a kiküldött munkavállalókra vonatkozó megváltozó szabályozás, az adatvédelem, valamint a kollektív jogok gyakorlati alkalmazása. A munkajogi szabályozással összefüggésben hangsúlyosan meg kívánjuk jeleníteni a munkaügyi ellenőrzés területét is, hiszen szükséges látni, hogy melyek is azok az előírások, melyeknek a követését az állam különösen megköveteli.

A rendezvény a munkaügyi ellenőrzések 2015. évi tapasztalatinak bemutatásával indul. Dr. Bakos József főosztályvezető személyében olyan előadó mutatja be a területet, aki az adott területen hosszú évek vezetői tapasztalatával rendelkezik, s akinek ez a terület nem mellékesen ténylegesen a szívügye.

Ezt követően dr. Kéri Ádám ügyvéd, a VKF szakértői bizottságának résztvevője,a Munka törvénykönyve (küszöbön álló) módosításával összefüggésben összegzi a törvénnyel kapcsolatosan felmerült legfontosabb munkáltatói, munkavállalói, illetve jogalkalmazói problémákat. A konkrét változási irányokat dr. Berke Gyula tanszékvezető egyetemi docens, rektor helyettesmagyarázza el a hallgatóság részére, akinek előadását a jogszabály előkészítésével kapcsolatos személyes érintettségén, több évtizedestapasztalatain túlmenően élvezetes előadói stílusa is feledhetetlenné teszi.

A személyiségi jogok védelme a munkajog területén belül is egyre növekvő jelentőségre tesz szert. Ennek egyik területe a munkavállalók munkahelyi ellenőrzése, mely a munkáltató egyik munkaviszonyhoz tapadó jogosítványa. Az azonban nem minden esetben világos, hogy ezen jogosítványnak mik is a pontos keretei. Erre világít rá dr. Tamás Zita a szakember szemüvegén keresztül.

Míg az egyes munkavállalókat megillető un. egyéni jogokkal, illetve azok jelentőségével valamennyi szakember tisztában van, ez nem mondható el az un. kollektív jogokról. Nem véletlen ugyanakkor az, hogy ezen jogosultságokat mind az Alaptörvény, mind pedig a nemzetközi jog védelmébe veszi. A LIGA konföderáció főtitkár jogtanácsosa interpretálásával ezen terület gyakorlati működésébe pillanthatunk bele.

Az Európai Unió alapjait többek között a személyek és a szolgáltatások szabad mozgása jelenti. Amint arra a 96/71/EK irányelv is rámutat, a szolgáltatás nyújtásának szabadságából következik a szolgáltatás nyújtójának az a joga is, hogy saját országának a munkavállalóit munkavégzés céljából egy másik államba küldje. Ez a lehetőség azonban számos konfliktus forrása egyben, hiszen a fogadó országnak mások a szociális, illetve munkajogi alapjai is. Ezt a mechanizmust mutatja be egy olyan szakember, aki évek során keresztül vett részt a vonatkozó irányelvek felülvizsgálatában. A téma aktualitását a végrehajtási szabályok változása is adja.

A női foglalkoztatás alakulása specialitásokkal rendelkezik. A markáns munkajogi védelem okán e munkavállalói réteg valamennyi munkaerőpiacon kifejezett hátrányokkal küzd mind a munkaviszony létesítése, megszüntetése, mind pedig annak fennállása során. Ezzel együtt a legutóbbi gazdasági válság kivételes módon nem őket, hanem a férfiak által dominált szektorokat sújtotta. Ezt a folyamatot, illetve a jelenlegi hazai helyzetet mutatja be Szalai Piroska a szakember szemszögéből.

A rendezvény utolsó, rutinos előadója a Kúria munkajogi gyakorlatát, ezen belül a jogellenes munkaviszony megszüntetésre vonatkozó gyakorlatot mutatja be. A szabályok ezen a területen – elsősorban a munkavállalók hátrányára – a korábbiakhoz képest jelentősen megváltoztak. Nem véletlen ezért, hogy a szakszervezeteken kívül a terület más szereplői is a szabályozás szigorítása mellett kardoskodnak. Úgy tűnik, hogy a kormányzat is enyhíteni kíván a szabályozási szigoron.

Előadók

.img-responsive
MUNKAERŐPIACÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR - NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
A helyettes államtitkár 2010-ben a Vidékfejlesztési Minisztériumban kezdte a közigazgatási pályafutását jogi és igazgatási helyettes államtitkárként. Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerő-piacért felelős helyettes államtitkára, aki ebben a minőségében a Nemzeti ILO Tanács aktív kormányzati képviselője is. Pályafutásába, valamint terveibe betekintést enged a HR Portálnak adott interjúja, melyet több sajtóorgánum is hivatkozási alapnak tekint.
.img-responsive
FOGLALKOZTATÁSFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY, FŐOSZTÁLYVEZETŐ - NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Dr. Bakos József 2010 októberétől az OMMF elnöke, 2012. január 1. napjától pedig a Nemzeti Munkaügyi Hivatal igazgatóhelyettese. Ezen túlmenően a Nemzeti ILO Tanács kormányzati oldalának szakmai képviselője. Az adott területtel fennálló több, mint két évtizedes, jórészt irányítói tapasztalata a munkaügyi ellenőrzési gyakorlat bemutatására egyedülálló módon alkalmassá teszi.
.img-responsive
REKTORHELYETTES, TANSZÉKVEZETŐ - PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR - MUNKAJOGIÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGI TANSZÉK
Dr. Berke Gyula a Pécsi Tudományegyetem rektor helyettese, az Állam- és Jogtudományi Kar munkajogi és társadalombiztosítási tanszékének tanszékvezetője. Munkajogi, társadalombiztosítási, valamint európai munkajogi tárgyú elemzései a 90-es évek első felétől jelennek meg. Az azóta eltelt időszakban változatlan lelkesedéssel és intenzitással publikál, társszerzője több munkajogi kommentárnak, illetve az érintett területeken valamennyi szinten oktat. Elismert szakemberként az új Munkatörvénykönyve (2012. évi I.tv.) megalkotásában, illetve módosításában is részt vett. Végezetül rendszeres meghívottja munkajogi tárgyú rendezvényeknek, ahol élvezetes előadói stílusával magyarázza a laikus, illetve szakmai hallgatóság számára a folyamatos változásban lévő munkajogi szabályozás egyes elemeinek racionalitását.
BÍRÓ - KÚRIA
Dr. Tánczos Rita 1993-tól a Fővárosi Munkaügyi Bíróság, majd a Fővárosi Törvényszék, jelenleg pedig a Kúria közigazgatási és munkaügyi szakágának bírája. Nem csupán kiváló szakember, szakmai publikációk szerzője, hanem tapasztalt előadó is. Nevével szinte minden színvonalasabb munkajogi tárgyú képzésen találkozni lehet. Az utóbbi években előadások tucatján magyarázta az új Munka törvénykönyve rendelkezéseit, valamint az általa felvetett jogalkalmazói problémákat.
.img-responsive
MINISZTERI TANÁCSADÓ - NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM - BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY - KURATÓRIUMI ELNÖK
Szalai Piroska mérnök, korábban a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos, jelenleg a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) kuratóriumának elnöke, illetve miniszteri tanácsadó. A BVK keretében többek között az innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező, globális piacokat megcélzó startup mikro vállalkozások támogatását koordinálja.Szakterületén számos publikációja jelent meg, melyekre elemzések is előszeretettel hivatkoznak. Saját weboldala pedig színes és közérthető formában mutatja be a közvélemény számára egyébként nehezen átlátható és megérthető, foglalkoztatást érintő folyamatokat, trendeket.
.img-responsive
MUNKAJOGI ÜZLETÁGVEZETŐ ÜGYVÉD - KRS ÜGYVÉDI IRODA
A rendezvény fő moderátora, illetve előadója a KRS Ügyvédi Iroda munkajogi üzletágvezető ügyvédje. Az egyéni, valamint kollektív munkajogon túlmenően adatvédelemmel foglalkozik, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vonatkozásában a LIGA szakszervezeti konföderáción keresztül munkavállalói delegált. Munkájával összefüggésben részt vett a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) keretében a Munka törvénykönyve módosításának előkészítésében is. A fentieken túlmenően a HR Portál jogi szakértője, valamint az Adózóna munkajogi szakértője. Elemzései számos más napi, illetve hetilapban rendszeresen megjelennek.
.img-responsive
ÜGYVÉD - KRS Ügyvédi Iroda
Dr. Tamás Zita a kereskedelmi jog mellett a szellemi alkotások jogára, valamint az adatvédelemre szakosodott ügyvéd a KRS Ügyvédi Iroda csapatában. Ezen témakörökben üzleti reggelik aktív előadója, illetve kiváló szakmai elemzések tucatjainak a szerzője az Origo internetes portálon.
.img-responsive
JOGÁSZ - NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM - MUNKAERŐPIACI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY
Bodgál Ildikó jogi diplomáját a Corvinus Egyetem Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézetén szerzett posztgraduális végzettséggel egészítette ki. Jogi pályafutását – melyet a Komáromi és Erős / Squire, Sanders & Dempsey Ügyvédi Irodában kezdett – az államigazgatásban folytatta, jelenleg az NGM nemzetközi jogi kiemelt szakreferense. Munkajogi szakértőként a magyar munkaerőpiaci szabályozás EU-s jogharmonizációjához, valamint nemzetközi egyezmények magyarországi végrehajtásához kapcsolódó feladatokat lát el. Nemzeti delegáltként számos európai szakértői testület munkájában vesz részt, többek között a kiküldött munkavállalók szabályozását alakító tanácsi és bizottsági testületekben is. Az uniós jogalkotás mellett Magyarország képviseletében az ENSZ munkaügyi szervezetének, az ILO-nak a jogalkotási munkájában is hosszú évek óta szerepet vállal.
.img-responsive
VEZETŐ JOGTANÁCSOS, FŐTITKÁR - LIGA SZAKSZERVEZETEK
A LIGA Szakszervezetek főtitkára és vezető jogtanácsosa. A szakszervezeti konföderáció több mint 25 éve önálló jogi személyiségű tagszervezeteinek hazai (NGTT, VKF, OKÉT) és nemzetközi makroszintű érdekképviseletét biztosítja elsődlegesen, az ágazatokon keresztül a társadalom széles körének bevonásával. Munkája során számos esetben találkozik a szakszervezeteket megillető kollektív jogok területén elméleti és gyakorlati problémákkal, melyekre vonatkozó megoldási lehetőségek kidolgozása a szervezet feladatrendszerébe illeszkedik.
.img-responsive
PROJEKTVEZETŐ SZOCIOLÓGUS
Az ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ szociológia szak kutatószociológus szakirányán diplomázott. 1997-2000 között az ELTE Szociológiai Intézet PhD képzési programjában vett részt. 2000-2006 között a MTA Szociológiai Kutatóintézetében tudományos kutatások területén dolgozott, és ezzel párhuzamosan felsőoktatási intézményekben külső óraadóként oktatott. Érdeklődési köre középpontjában a magyar társadalom értékrendszere, előítéletek, sztereotípiák, bizalmi viszonyai, igazságosság kérdése, az életmód, kommunikáció, a munka és szervezet szociológia áll. 2009-2014 között az Egyenlő Bánásmód Hatóság, TÁMOP-5.5.5. A diszkriminációs elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése c. projekt szakmai vezetője volt. 2014-2016-ban a LIGA Szakszervezetek „A Munkáért” projekt szakképzési pillérének vezetője volt.

Jelentkezés

Jelentkezzen a MUNKAJOGI KONFERENCIA!

HR PORTÁL - KRS MUNKAJOGI KONFERENCIA - 2016

A konferencia díja: Earlybird aprilis 10-ig 23 900 Ft + áfa/ fő.
Április 10 után 28 500 Ft + áfa/fő
A díj tartalmazza az ebédet és a napközbeni finomságokat, frissítőket.

Online jelentkezéséről e-mailben visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazoló levélben rákattint az aktiváló linkre, azzal elfogadja az adatok helyességét. Ezt követően a jóváhagyott adatok alapján átutalásos számlát küldünk a részvételi díjról, melyet kérünk a regisztráció visszaigazolásától számított 8 munkanapon belül - de legkésőbb a rendezvény napjáig - kiegyenlíteni. Az online regisztráció megrendelésnek minősül.

A rendezvényen a részvétel feltétele a részvételi díj előzetes kiegyenlítése. Lemondást a részvételi díj teljes visszafizetése mellett a rendezvény napja előtti 5. munkanapon 12 óráig - KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN a [email protected] címre - fogadunk el. Az ezutáni lemondások esetében a részvétel átruházható, de a teljes díjat ki kell fizetni. Telefonos vagy egyéb szóbeli lemondásokat nem áll módunkban elfogadni.

A lemondási határidő utáni regisztráció esetén lemondásra nincs lehetőség.

Elérhetőségek

  • Időpont: 2016. május 24. 9:00
  • 1095 Budapest Komor Marcell u. 1.
  • [email protected]
  • www.hrportal.hu/hrp-krs-munkajogikonferencia-2016/

Jelentkezzen programunkra!