Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § szerint az adatkezelés megkezdése előtt az érintettel minden, az adatkezeléssel összefüggő, lényeges adatot közölni szükséges. Az adatkezelő ezen kötelezettségének ezúton tesz eleget.

Az adatszolgáltatás önkéntes, illetve a számlázási adatok tekintetében a számviteli bizonylatok esetében kötelező. A jelentkezési lap kitöltésével Ön megadja a hozzájárulását az adatkezeléshez.

Az adatkezelő a Brand & Standard Capital Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1135 Bp., Petneházy u. 55. I./107., mint konferencia szervező. A nyereményjáték vonatkozásában adatkezelőnek a szponzor minősül. A szponzorok pontos nevéről, és elérhetőségéről az érintett a rendezvény oldalán kap részletes tájékoztatást.

Az adatkezelés célja és időtartama: (1) a konferencia szervezése és megtartása céljából a kapcsolattartási adatokat a konferencia anyagainak utólagos elküldéséig; (2) a számlázási adatokat a számviteli bizonylatok megőrzése céljából a számvitelről szóló2000. évi C. törvénben meghatározott 8 évig; (3) amennyiben külön hozzájárulást ad hírlevél vagy értesítések küldésére, illetve részt szeretne venni a nyereményjátékokban, úgy ebből a célból a kapcsolattartási adatokat (név, e-mail cím) visszavonásig, illetve (4) a jelentkezési lapot a megrendelés megtörténtének alátámasztására a Ptk. 6:22. §-ában szabályozott 5 éves elévülési ideig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, illetve jogszabály rendelkezése.

Jogorvoslat: Ön kérheti adatainak törlését és helyesbítését, illetőleg zárolását a következő e-mail címen: [email protected]. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapes, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., [email protected], +36-1-3911400, www.naih.hu)