Megjelent: 4 éve

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról, A jogorvoslat

A jogorvoslat

84. § A 84. §-t a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 84/A. § A 84/A. §-t a 229/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 266/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja.
85. § (1) A 85. § (1) bekezdését a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.
(2) A Tny. 97. § (5) bekezdés szerinti esetben a nyugellátás folyósítását érintő tényt, adatot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak kell bejelenteni. A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje a változást követő tizenötödik nap.
(3) A nyugdíjas halála esetén a nyugellátás felvételére jogosult személy - a Tny. 97. § (5) bekezdésének második mondata alkalmazása során - a halál tényét anyakönyvi kivonattal vagy annak hiteles másolatával igazolja. Ha ezen iratokat a nyugellátás felvételére jogosult személy nem küldi meg, az adatokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szerzi be.
(4) A Tny. 83/B. §-ának (1) bekezdésében említett ellátásban részesülő, kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, amennyiben az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja a tárgyévben meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének tizennyolcszorosát, köteles erről 15 napon belül a nyugdíjfolyósító törzsszámára hivatkozással bejelentést tenni a nyugdíjfolyósító szervhez.
(5) A 85. § (5) bekezdését a 332/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § v) pontja.


Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség86. § (1) A Tbj. 34. §-ában foglaltak alapján szolgálati idő szerzésére irányuló megállapodást kötött személlyel kapcsolatos adatszolgáltatást a megállapodást megkötő igazgatási szerv teljesíti.
(2)A 86. § új (2) bekezdését a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja.
(3)A 86. § új (2) bekezdését a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2)-(4) bekezdésének számozását (3)-(5) bekezdésre változtatta. A (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatta a 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja.
(4)A 86. § (4) bekezdését a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § w) pontja hatályon kívül helyezte.
(5)A 86. § (4) bekezdését a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § w) pontja hatályon kívül helyezte.
(6) A rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyekről a Tny.-ben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyévet követő év április 30-áig teljesíti.
(7) A 86. § új (7) bekezdését a 377/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozását (9) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja.
(8) A 86. § (8) bekezdését a 377/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozását (9) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja.
(9) A 86. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 377/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-ának (2) bekezdése (9) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja.
87. § A 87. §-t a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § x) pontja hatályon kívül helyezte.
88. § (1) A nyugíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap kiállítására kötelezett a nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap adattartalmát a Központ által rendszeresített számítógépes programmal állítja elő, és adatszolgáltatási kötelezettségét e számítógépes program felhasználásával, elektronikus úton teljesíti.
(2)-(3) A 88. § (2)-(3) bekezdését a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.
(4) Az adatszolgáltatás és a nyilvántartás általánostól eltérő rendjére az ONYF a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel és a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal megállapodást köthet.
(5) A 88. § (5) bekezdését a 172/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés r) pontja hatályon kívül helyezte.
88/A. §(1) A 88/A. §-t a 327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be. E módosító rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. december 31-ét követő időponttól megállapított ellátások, valamint az ezen időpontot követő adatszolgáltatás esetén kell alkalmazni.
A 88/A. § (1) bekezdését a 172/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.
(2) A nyilvántartásra kötelezett az elektronikus úton, valamint az Art. rendelkezéseinek alkalmazásával adott meghatalmazással történő adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat a Központ által erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervnek. A nyomtatványt és a meghatalmazás eredeti példányát az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv részére az adatszolgáltatás teljesítését legalább tizenöt nappal megelőzően kell megküldeni. A nyilvántartásra kötelezett a meghatalmazásnak - az Art. rendelkezéseinek alkalmazásával történő - visszavonásáról, valamint a közölt adatokban bekövetkezett változásról soron kívül köteles tájékoztatni az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervet.
(3) Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás esetén a teljesítéssel meghatalmazott személy az adatszolgáltatásra rendszeresített számítástechnikai programot (a továbbiakban: NYENYI program) az ONYF internetes honlapjáról, a program működéséhez szükséges azonosító állományt az ONYF elektronikus ügyintézési rendszeréből töltheti le azzal, hogy a 2009. évről történő adatszolgáltatásnál nem szükséges az azonosító állomány letöltése.
(4) Az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítése a NYENYI program által előállított export állomány Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren keresztüli feltöltésével valósul meg.
(5) Az adatszolgáltatásnak a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren keresztüli beérkezéséről, annak az ONYF nyilvántartási rendszerébe történő befogadásáról, valamint - hibás adattartalom esetén vagy érvényes meghatalmazás hiányában - az adatszolgáltatás befogadásának visszautasításáról, a nyilvántartásra kötelezett és az adatszolgáltatást teljesítő személy elektronikus levélben, a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványon közölt elektronikus levelezési címre értesítést kap.
89. § (1)-(2)A 89. § (1)-(2) bekezdését a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.
(3) A 89. § (3) bekezdését a 234/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés g) pontja.
(4) A 89. § (4) bekezdését a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.
(5) A 89. § (5) bekezdését a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.
(6) A 89. § (6) bekezdését a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.
(7) A 89. § (7) bekezdését a 229/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. §-ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés g) pontja.
(8) A 89. § (8) bekezdését a 229/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. §-ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés g) pontja.
(9) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 4/A. §-a szerinti biztosítottak esetében, a munka világából való fokozatos kivonulással kapcsolatban a TAJ szám feltüntetésével személyenként a tárgyévet követő év március 31. napjáig adatszolgáltatást teljesít a Központ részére a támogatás nyújtásának kezdetéről és megszűnéséről, a nyugdíjbiztosítási, nyugdíjjárulék-kiegészítés alapjául szolgáló összegről, valamint a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék-kiegészítés összegéről.
(10) A 89. § (10) bekezdését a 174/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 26. § (9) bekezdés b) pontja.
(11) Az adatszolgáltatás rendjére a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter és az ONYF megállapodást köt.
89/A. § (1) Az egyeztetési eljárás során kiadott kimutatásban és határozatban a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. 96/B. § (3) bekezdése szerinti, lezárt adóévre vonatkozó adatokat tünteti fel. Az egyeztetési eljárás során lezárt adóév az az időszak, amelyre vonatkozóan az állami adóhatóság a személyi jövedelemadó bevallások adatainak feldolgozása alapján - a lezárt adóévet követő év augusztus 31-éig - az adatszolgáltatást teljesítette.
(2) Az ügyfél kérelmére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a szolgálati időről, jogosultsági időről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása és az egyeztetési eljárás során tájékoztatást ad a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati időről.


Egyes közjogi tisztséget betöltött személyek és hozzátartozóik nem társadalombiztosítási juttatásai89/B. § (1) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 2012. január 1-je előtt hatályos 14. § (1) bekezdése, 22. §-a, 24. § (1) bekezdése, 25. § (1) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szerinti juttatást (a továbbiakban együtt: juttatás) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.
(2) A juttatás igénybevételéhez szükséges adatokat a volt köztársasági elnök tekintetében a Köztársasági Elnöki Hivatal, a volt miniszterelnök tekintetében a Miniszterelnökség haladéktalanul továbbítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.
(3) A juttatás fedezetét a volt köztársasági elnök és az Országgyűlés volt elnöke tekintetében az Országgyűlés Hivatala, a volt miniszterelnök tekintetében a Miniszterelnökség, az Alkotmánybíróság volt elnöke tekintetében az Alkotmánybíróság Hivatala, a Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria volt elnöke tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke adja át a Központ részére.
(4) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét az Országgyűlés Hivatala, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján a miniszterelnök hozzátartozója számára megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét a Miniszterelnökség adja át a Központ részére.
(5) A juttatás és a (4) bekezdés szerinti hozzátartozói nyugellátás fedezetének átadására vonatkozó eljárási szabályokat a fedezetet átadó szervek és a Központ megállapodásban határozzák meg.


Átmeneti rendelkezés90. § (1)A házastárs 1998. január 1-je előtti halála esetén a Tny. 50. §-a (6) bekezdésében foglaltak alkalmazását nem kell kérnie annak, akinek saját jogú nyugellátása az özvegyi nyugdíj összege miatt, vagy akinek özvegyi nyugdíja saját jogú nyugellátásának összege miatt szünetel, továbbá akinek saját jogú nyugellátását az özvegyi nyugdíjjal, baleseti özvegyi nyugdíjjal a 62. § (7) bekezdésben meghatározott összeghatárig folyósítják. A kedvezőbb ellátást a nyugdíjfolyósító szervek 1998. január 1-jétől kezdődően hivatalból - külön kérelem nélkül - megállapítják és folyósítják.
(2) Annak, aki 1998. január 1-je előtt megözvegyült és nem igényelte az özvegyi nyugdíj megállapítását, továbbá aki az 1997. évi LXXXI. törvény alapján vált jogosulttá özvegyi nyugdíjra, a Tny. 64. §-a szerint kell igényét előterjesztenie.
(3) Az, aki az 1998. január 1-je előtt hatályos rendelkezések szerint özvegyi nyugdíjban részesül, a saját jogú nyugellátása megállapításának időpontjától kezdődően - legkorábban 1998. január 1-jétől - jogosult a Tny. 50. § (2) bekezdés b) pont303 szerinti özvegyi nyugdíjra. Ha számára kedvezőbb, választhatja a saját jogú nyugellátás és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíj együttfolyósítását a Kormány rendeletében meghatározott összeghatárig.
(4) Az 1998. január 1-je előtti időponttól megállapított özvegyi nyugdíj feléledése esetén az özvegyi nyugdíj 2006. január 1-jétől 55, 2007. január 1-jétől 60 százalékos mértékű, feltéve, hogy az özvegynek saját jogán nyugdíjat nem állapítottak meg.
(5) A mezőgazdasági szövetkezeti járadékok és a növelt összegű szakszövetkezeti járadékok folyósítására és megszüntetésére az e rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(6) A 90. § (6) bekezdését a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § z) pontja hatályon kívül helyezte.
(7) A 73. § (1) bekezdésének - 2010. január 1-jén hatályos - rendelkezése alapján szüneteltetett nyugellátást a büntetőeljárás befejezése, illetve a szabadságvesztés letöltése után egy éven belül előterjesztett kérelemre a jogosult részére egy összegben ki kell utalni.
(8) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Rendelet308) módosításáról szóló kormányrendelettel309 megállapított 75/D. §-át, a 7. számú mellékletét a jogosultnak a Mód. Rendelet hatálybalépését követően bekövetkezett elhalálozása esetén kell alkalmazni.
91. § Ez a rendelet 1998. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit az 1997. december 31-ét követő időponttól megállapított ellátásokra kell alkalmazni.
92. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2017. január 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
93. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 14. § (10) bekezdését a 2015. január 1-jén első fokon le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A 2014. december 31-én hatályos 64. § (3) bekezdést 2014. december 31-ét követően is alkalmazni kell, ha az árvaellátásra a Tny. 2014. december 31-én hatályos 55. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat alkalmazzák.
94. § A Központ jár el a nyugdíjnövelés megállapítására irányuló, a Tny. 102/A. § (2) bekezdése szerinti eljárásokban.
95. § A Tny. 47. § (1) bekezdésének és (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása során az árva a 2016. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint minősül tartósan betegnek vagy fogyatékosnak, ha az az özvegy számára kedvezőbb, és az özvegyi nyugdíj, ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti kérelmet 2016. január 1-je előtt benyújtották.
96. § A méltányossági nyugdíjemelés szabályainak módosításáról szóló 465/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 72/B. § (9) bekezdését, (11) bekezdés c) pontját és (20) bekezdés a) pontját a 2017. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
97. § A járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2017. július 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
  • 2021.04.23Szervezetfejlesztő (OD) Tanácsadó képzés Egyesítettük a Sämling Solution, a FranklinCovey és vendégelőadóink tudását és tapasztalatát, hogy a résztvevők „soft” és „hard” típusú fejlesztések koordinálására és támogatása is képesek legyenek. Mindazoknak akik Belső munkatársként vagy Külső tanácsadóként vezetnek vagy támogatnak szervezetfejlesztési folyamatokat. Részletek Jegyek
  • 2021.04.252 Napos Scrum Master képzés online, élő videokonferenciás Az agilis működés motorja a Scrum Master, aki biztosítja a hatékony csapatmunkát és kezeli az átalakulás során kialakuló feszültségeket, konfliktusokat. Minden iparágban célszerű átállni agilis működésre, nem csak a szoftverfejlesztésben. Képezze ki kollégáit Scrum Masterré. Részletek Jegyek
  • 2021.05.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.05.13 Humán controlling mutatószámok a gyakorlatban Olyan vezetőknek és (kulcs) munkatársaknak, (HR) controllereknek, HR-eseknek, pénzügyi szakembereknek ajánljuk a képzést, akik a HR munka hatékonyságát, eredményét mérni, számolni, és ezt begyakorolni szeretnék. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a munkaerő elemzésének, értékelésének vállalati standardizálását, és mérésének elvét és gyakorlatát megismerni szeretnék. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
2004. évi CX. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 85. ülésszakán elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú Egyezmény kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - XI.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - X.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk