Szerző: HRPortal.hu hírszerkesztő - Forrás: MTI
Megjelent: 5 éve

Több pénz jut a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba

A jö­vő évi költ­ség­ve­tés­ben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 484,1 mil­li­árd fo­rint­tal gaz­dál­kod­hat, az idei költ­ség­ve­tés­ben 427,3 mil­li­árd sze­re­pel.

images

Mindkét év­ben a Start mun­ka­prog­ram az alap leg­na­gyobb té­te­le. Az idei 270 mil­li­árd fo­rint jö­vő­re 340 mil­li­árd fo­rint­ra - 70 mil­li­árd­dal - nö­vek­szik.

Mindkét bü­dzsé tar­tal­maz egy olyan sort, amely a 2014-2020-as idő­szak mun­ka­erő-pi­a­ci prog­ram­ja­i­nak elő­fi­nan­szí­ro­zá­sát tar­tal­maz­za. Ez idén 49,2 mil­li­árd, jö­vő­re pe­dig 54,6 mil­li­árd fo­rint.

Az ál­lás­ke­re­sé­si el­lá­tá­sok vi­szont 50 mil­li­árd­ról 47 mil­li­árd fo­rint­ra csök­ken­nek.

A fog­lal­koz­ta­tá­si és kép­zé­si tá­mo­ga­tá­sok­ra töb­bet, 14 mil­li­árd he­lyett 16,1 mil­li­árd fo­rin­tot le­het for­dí­ta­ni jö­vő­re.

Végül a szak­kép­zé­si és fel­nőtt­kép­zé­si tá­mo­ga­tá­sok 16 mil­li­árd­ról 13,8 mil­li­árd fo­rint­ra csök­ken­nek.
  • 2020.09.24Adókonferencia Jöjjön el a SALDO Adókonferenciájára és ismerje meg az új TB törvény szabályait, valamint a külföldi partnereivel kötött szerződések ÁFA előírásait! Szerezzen biztos tudást, kreditpontokat, tájékozódjon szakértőinktől. Országosan 7 helyszínen várjuk. Részletek Jegyek
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter