NAV 
Megjelent: 3 hónapja

Mi az az M30-as nyomtatvány a NAV-nál?

Az M30 jelű nyomtatvány a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által rendszeresített igazolásminta. A munkáltató, kifizető ezen a nyomtatványon igazolhatja a természetes személynek teljesített kifizetéseket és juttatásokat. A 2020-as kifizetések nyomtatványa 20M30.

Kire vonatkozik? Ki a kifizető? Ki a munkáltató?Kifizető:
Az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja (posta, hitelintézet) útján teljesíti,
−kamat esetében, aki a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)szerint természetes személynek kamatjövedelmet fizet ki, a kölcsönt igénybe vette, a kötvényt kibocsátotta, osztalék esetében az az adózó, amelynek a vagyona terhére az osztalékot juttatják,
−tőzsdei kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult személy közreműködésével kötött ügyletből származó jövedelem esetében a megbízott (bizományos),
−külföldről származó, belföldön adóköteles bevétel esetében a belföldi illetőségű megbízott (jogi személy, egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozó), kivéve a megbízott hitelintézet olyan megbízását, amely kizárólag az átutalás (kifizetés) teljesítésére terjed ki,
−külföldi vállalkozás fióktelepe, illetve kereskedelmi képviselete útján teljesített adóköteles kifizetése esetén a fióktelep, illetve a kereskedelmi képviselet,
−minden olyan belföldön gazdasági tevékenységet végző szervezet, amelynek tevékenysége cégbejegyzéshez nem kötött, vagy törvény rendelkezésétől eltérően végez cégbejegyzéshez kötött gazdasági tevékenységet,
−az adóköteles társadalombiztosítási ellátás tekintetében, aki az ellátást a jogosultnak ténylegesen kifizette,
−az adóköteles nyeremény szempontjából a szerencsejáték szervezője, függetlenül attól, hogy az adóköteles nyereményt közvetlenül vagy közvetítő útján juttatja a természetes személynek
−a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.)4. § 4.pontja szerinti foglalkoztató, kivéve a Tbj. 87.§-a szerinti külföldi vállalkozást,
−letétből kifizetés esetén nem lehet a hatóság, nyomozó hatóság,ügyészség, bíróság, ügyvéd, közjegyző és a bírósági végrehajtó.

Munkáltató:
Az a belföldön székhellyel, telephellyel, képviselettel rendelkező
−jogi személy, −bejegyzett cég,
−személyi egyesülés
−és egyéb szervezet,
−egyéni és társas vállalkozó, ideértve a belföldön lakóhellyel rendelkező természetes személyt is, valamint a Tbj. 4. § 4.pontja szerinti foglalkoztatót(kivéve a Tbj. 87. §-a szerinti külföldi vállalkozást), akivel vagy amellyel a magánszemély a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszonyt, vagy olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, amelyre törvény szerint az Mt. rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Milyen igazolásokat állít ki a kifizető és a munkáltató?


Az összesített igazolást,
−további igazolásokat, valamint kedvezményre és rendelkezésre jogosító igazolásokat

Mire szolgál az összesített igazolás?


A munkáltató, kifizető (ideértve az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyet is) a 2020. évben teljesített kifizetéseiről, juttatásairól 2021. január 31-éig (január 31-e idén munkaszüneti napra esik, ezért 2021-ben február 1-jéig) köteles összesített igazolást kiállítani és a természetes személynek átadni.

Milyen formában kell kiállítani és átadni?


A munkáltató, kifizető által kiadott igazolás adattartalmát a NAV akkor fogadja el valósnak, ha az igazolás megfelel a magánokirat -törvényben meghatározott -formai és tartalmi követelményeinek, ezért a nem magánszemély munkáltató által kiadott igazolás kötelező eleme a cégszerű aláírás.
Az összesített igazolást nem kell a NAV-hoz benyújtani! Az összesített igazolást a természetes személynek személyesen, postán vagy elektronikusan is át lehet adni. Az igazolás átadását a magánszemély aláírásával, postai megküldés esetén a feladást bizonyító szelvénnyel (ajánlott szelvénnyel, tértivevénnyel) igazolhatja a munkáltató.

Az összesített igazolás elektronikus hozzáférhetővé tételén túl biztosítani kell, hogy azt a munkavállaló-kérésére - papír alapon is megkaphassa. Ilyen esetben egy papír alapú példányt szükséges átadni a munkavállalónak, amelyen a munkáltató cégszerű aláírással igazolja, hogy az igazolás tartalma megegyezik a hiteles, elektronikus formában kiállított okirattal.

Milyen formanyomtatványon teljesíthető az igazolás?


Az összesített igazolás kiállítására vonatkozó kötelezettség a NAV által elkészített 20M30 jelűnyomtatvány felhasználásával is teljesíthető, azonban a nyomtatvány alkalmazása nem kötelező. Az igazoláson az egyes jövedelmek jogcím szerinti felsorolásából elhagyhatóak azok a sorok, amelyek nem szükségesek, továbbá ki is lehet egészíteni ezeket a sorokat. Az egyéb adatok feltüntetésére és a családi járulékkedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatásra szolgáló III. és IV. blokkok adattartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak, így a munkáltatók, kifizetők egyedileg elkészített nyomtatványainak is tartalmaznia kell ezen adatokat.

Mit tartalmaz az igazolás?


A 20M30 jelű összesített igazolás jogcímenként részletezve tartalmazza azokat az összevonás alá eső adóköteles bevételeket, amelyeket a munkáltató, kifizető 2020. évben kifizetett a természetes személynek, az ezekből levont személyi jövedelemadó és adóelőleg összegét, valamint a személyi jövedelemadó előleg levonásánál figyelembe vett adóalap-, és adókedvezményeket. A 20M30 jelű igazolás tartalmazza továbbá - a törvényben meghatározott -munkáltatótól, kifizetőtől származó külön adózó jövedelmeket is, valamint egyéb adatokat is, melyek a magánszemély adóbevallásának elkészítéséhez szükségesek. Az igazolás nem tartalmazza viszont az Ekho tv. szerinti egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózó jövedelmeket.

Hol található?


Az Adatlap Általános Nyomtatványkitöltőben (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a➢www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése → 20M30 útvonalon található meg.
  • 2021.06.23Visszatérés az irodába, de hogyan? Visszacsöppenni az irodai forgatagba kihívásokkal teli feladat, tudatosan megtervezett lépések mentén azonban viszonylag zökkenőmentessé tehetjük a folyamatot. Részletek Jegyek
  • 2021.06.28Minőségellenőr képzés A minőségellenőrök felkészítése a minőségellenőrzési és fejlesztési tevékenységek eredményes elvégzésére. A minőségellenőrzéshez szükséges alapvető ismeretek és módszerek készségszintű elsajátítása, a résztvevők minőségirányítási kompetenciájának fejlesztése. Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Jövő júliusban szűnik meg a szakképzési hozzájárulás

2022. július elsején újabb 2 százalékponttal csökken a munka közterhe, ugyanis megszűnik a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás és 0,5... Teljes cikk

Bértámogatás, adómentesség: ezek a támogatások járnak májusra és júniusra

Az adómentességek és a bértámogatások május 31-ig járnak a válság miatt nehéz helyzetben lévő ágazatok szereplőinek, de június 1-től még... Teljes cikk

Mennyit keresnek a logisztikában dolgozók?

Aki beszerzésben, szállítmányozásban keres állást, továbbra is bőséges kínálattal találkozik, már a Covid-válság előtti szinten a... Teljes cikk

Kapcsolódó hírek