NAV 
Megjelent: 1 éve

Mi az az M30-as nyomtatvány a NAV-nál?

Az M30 jelű nyomtatvány a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által rendszeresített igazolásminta. A munkáltató, kifizető ezen a nyomtatványon igazolhatja a természetes személynek teljesített kifizetéseket és juttatásokat. A 2020-as kifizetések nyomtatványa 20M30.

Kire vonatkozik? Ki a kifizető? Ki a munkáltató?Kifizető:
Az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja (posta, hitelintézet) útján teljesíti,
−kamat esetében, aki a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)szerint természetes személynek kamatjövedelmet fizet ki, a kölcsönt igénybe vette, a kötvényt kibocsátotta, osztalék esetében az az adózó, amelynek a vagyona terhére az osztalékot juttatják,
−tőzsdei kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult személy közreműködésével kötött ügyletből származó jövedelem esetében a megbízott (bizományos),
−külföldről származó, belföldön adóköteles bevétel esetében a belföldi illetőségű megbízott (jogi személy, egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozó), kivéve a megbízott hitelintézet olyan megbízását, amely kizárólag az átutalás (kifizetés) teljesítésére terjed ki,
−külföldi vállalkozás fióktelepe, illetve kereskedelmi képviselete útján teljesített adóköteles kifizetése esetén a fióktelep, illetve a kereskedelmi képviselet,
−minden olyan belföldön gazdasági tevékenységet végző szervezet, amelynek tevékenysége cégbejegyzéshez nem kötött, vagy törvény rendelkezésétől eltérően végez cégbejegyzéshez kötött gazdasági tevékenységet,
−az adóköteles társadalombiztosítási ellátás tekintetében, aki az ellátást a jogosultnak ténylegesen kifizette,
−az adóköteles nyeremény szempontjából a szerencsejáték szervezője, függetlenül attól, hogy az adóköteles nyereményt közvetlenül vagy közvetítő útján juttatja a természetes személynek
−a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.)4. § 4.pontja szerinti foglalkoztató, kivéve a Tbj. 87.§-a szerinti külföldi vállalkozást,
−letétből kifizetés esetén nem lehet a hatóság, nyomozó hatóság,ügyészség, bíróság, ügyvéd, közjegyző és a bírósági végrehajtó.

Munkáltató:
Az a belföldön székhellyel, telephellyel, képviselettel rendelkező
−jogi személy, −bejegyzett cég,
−személyi egyesülés
−és egyéb szervezet,
−egyéni és társas vállalkozó, ideértve a belföldön lakóhellyel rendelkező természetes személyt is, valamint a Tbj. 4. § 4.pontja szerinti foglalkoztatót(kivéve a Tbj. 87. §-a szerinti külföldi vállalkozást), akivel vagy amellyel a magánszemély a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszonyt, vagy olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, amelyre törvény szerint az Mt. rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Milyen igazolásokat állít ki a kifizető és a munkáltató?


Az összesített igazolást,
−további igazolásokat, valamint kedvezményre és rendelkezésre jogosító igazolásokat

Mire szolgál az összesített igazolás?


A munkáltató, kifizető (ideértve az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyet is) a 2020. évben teljesített kifizetéseiről, juttatásairól 2021. január 31-éig (január 31-e idén munkaszüneti napra esik, ezért 2021-ben február 1-jéig) köteles összesített igazolást kiállítani és a természetes személynek átadni.

Milyen formában kell kiállítani és átadni?


A munkáltató, kifizető által kiadott igazolás adattartalmát a NAV akkor fogadja el valósnak, ha az igazolás megfelel a magánokirat -törvényben meghatározott -formai és tartalmi követelményeinek, ezért a nem magánszemély munkáltató által kiadott igazolás kötelező eleme a cégszerű aláírás.
Az összesített igazolást nem kell a NAV-hoz benyújtani! Az összesített igazolást a természetes személynek személyesen, postán vagy elektronikusan is át lehet adni. Az igazolás átadását a magánszemély aláírásával, postai megküldés esetén a feladást bizonyító szelvénnyel (ajánlott szelvénnyel, tértivevénnyel) igazolhatja a munkáltató.

Az összesített igazolás elektronikus hozzáférhetővé tételén túl biztosítani kell, hogy azt a munkavállaló-kérésére - papír alapon is megkaphassa. Ilyen esetben egy papír alapú példányt szükséges átadni a munkavállalónak, amelyen a munkáltató cégszerű aláírással igazolja, hogy az igazolás tartalma megegyezik a hiteles, elektronikus formában kiállított okirattal.

Milyen formanyomtatványon teljesíthető az igazolás?


Az összesített igazolás kiállítására vonatkozó kötelezettség a NAV által elkészített 20M30 jelűnyomtatvány felhasználásával is teljesíthető, azonban a nyomtatvány alkalmazása nem kötelező. Az igazoláson az egyes jövedelmek jogcím szerinti felsorolásából elhagyhatóak azok a sorok, amelyek nem szükségesek, továbbá ki is lehet egészíteni ezeket a sorokat. Az egyéb adatok feltüntetésére és a családi járulékkedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatásra szolgáló III. és IV. blokkok adattartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak, így a munkáltatók, kifizetők egyedileg elkészített nyomtatványainak is tartalmaznia kell ezen adatokat.

Mit tartalmaz az igazolás?


A 20M30 jelű összesített igazolás jogcímenként részletezve tartalmazza azokat az összevonás alá eső adóköteles bevételeket, amelyeket a munkáltató, kifizető 2020. évben kifizetett a természetes személynek, az ezekből levont személyi jövedelemadó és adóelőleg összegét, valamint a személyi jövedelemadó előleg levonásánál figyelembe vett adóalap-, és adókedvezményeket. A 20M30 jelű igazolás tartalmazza továbbá - a törvényben meghatározott -munkáltatótól, kifizetőtől származó külön adózó jövedelmeket is, valamint egyéb adatokat is, melyek a magánszemély adóbevallásának elkészítéséhez szükségesek. Az igazolás nem tartalmazza viszont az Ekho tv. szerinti egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózó jövedelmeket.

Hol található?


Az Adatlap Általános Nyomtatványkitöltőben (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a➢www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése → 20M30 útvonalon található meg.
  • 2022.05.30AmCham HR Dream Day – motiváció és megtartás Találkozzunk a Kopaszin, ahol a Gallup londoni partnere beszél a nemzetközi HR trendekről, a legelismertebb hazai szakértőkkel együtt gondolkodunk motivációról, megtartásról, produktivitásról és adatvezérelt HR megoldásokról. Részletek Jegyek
  • 2022.07.21 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
A kata megszüntetése helyett ezt javasolja a BKIK

Átalakított formában, de megtartaná a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) annak esetleges... Teljes cikk

Parragh: Megszűnhet a kata

Túl sikeres lett, megszűnhet a kata. Nem helyes, ha például egy ügyvéd, biztosítási ügynök, bróker, IT szakember így bújik ki az adózás alól.... Teljes cikk

Felmérés: Minden ötödik dolgozó váltana egy éven belül a magasabb fizetés reményében

Globális szinten a dolgozók 71%-a elégedett valamilyen mértékben a munkájával, a magyarok mindössze 33%-a nyilatkozott így. Hazánkban baby boomer... Teljes cikk

Kapcsolódó hírek