kapubanner for mobile
NAV 
Megjelent: 3 éve

Mi az az M30-as nyomtatvány a NAV-nál?

Az M30 jelű nyomtatvány a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által rendszeresített igazolásminta. A munkáltató, kifizető ezen a nyomtatványon igazolhatja a természetes személynek teljesített kifizetéseket és juttatásokat. A 2020-as kifizetések nyomtatványa 20M30.

Kire vonatkozik? Ki a kifizető? Ki a munkáltató?Kifizető:
Az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja (posta, hitelintézet) útján teljesíti,
−kamat esetében, aki a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)szerint természetes személynek kamatjövedelmet fizet ki, a kölcsönt igénybe vette, a kötvényt kibocsátotta, osztalék esetében az az adózó, amelynek a vagyona terhére az osztalékot juttatják,
−tőzsdei kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult személy közreműködésével kötött ügyletből származó jövedelem esetében a megbízott (bizományos),
−külföldről származó, belföldön adóköteles bevétel esetében a belföldi illetőségű megbízott (jogi személy, egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozó), kivéve a megbízott hitelintézet olyan megbízását, amely kizárólag az átutalás (kifizetés) teljesítésére terjed ki,
−külföldi vállalkozás fióktelepe, illetve kereskedelmi képviselete útján teljesített adóköteles kifizetése esetén a fióktelep, illetve a kereskedelmi képviselet,
−minden olyan belföldön gazdasági tevékenységet végző szervezet, amelynek tevékenysége cégbejegyzéshez nem kötött, vagy törvény rendelkezésétől eltérően végez cégbejegyzéshez kötött gazdasági tevékenységet,
−az adóköteles társadalombiztosítási ellátás tekintetében, aki az ellátást a jogosultnak ténylegesen kifizette,
−az adóköteles nyeremény szempontjából a szerencsejáték szervezője, függetlenül attól, hogy az adóköteles nyereményt közvetlenül vagy közvetítő útján juttatja a természetes személynek
−a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.)4. § 4.pontja szerinti foglalkoztató, kivéve a Tbj. 87.§-a szerinti külföldi vállalkozást,
−letétből kifizetés esetén nem lehet a hatóság, nyomozó hatóság,ügyészség, bíróság, ügyvéd, közjegyző és a bírósági végrehajtó.

Munkáltató:
Az a belföldön székhellyel, telephellyel, képviselettel rendelkező
−jogi személy, −bejegyzett cég,
−személyi egyesülés
−és egyéb szervezet,
−egyéni és társas vállalkozó, ideértve a belföldön lakóhellyel rendelkező természetes személyt is, valamint a Tbj. 4. § 4.pontja szerinti foglalkoztatót(kivéve a Tbj. 87. §-a szerinti külföldi vállalkozást), akivel vagy amellyel a magánszemély a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszonyt, vagy olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, amelyre törvény szerint az Mt. rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Milyen igazolásokat állít ki a kifizető és a munkáltató?


Az összesített igazolást,
−további igazolásokat, valamint kedvezményre és rendelkezésre jogosító igazolásokat

Mire szolgál az összesített igazolás?


A munkáltató, kifizető (ideértve az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyet is) a 2020. évben teljesített kifizetéseiről, juttatásairól 2021. január 31-éig (január 31-e idén munkaszüneti napra esik, ezért 2021-ben február 1-jéig) köteles összesített igazolást kiállítani és a természetes személynek átadni.

Milyen formában kell kiállítani és átadni?


A munkáltató, kifizető által kiadott igazolás adattartalmát a NAV akkor fogadja el valósnak, ha az igazolás megfelel a magánokirat -törvényben meghatározott -formai és tartalmi követelményeinek, ezért a nem magánszemély munkáltató által kiadott igazolás kötelező eleme a cégszerű aláírás.
Az összesített igazolást nem kell a NAV-hoz benyújtani! Az összesített igazolást a természetes személynek személyesen, postán vagy elektronikusan is át lehet adni. Az igazolás átadását a magánszemély aláírásával, postai megküldés esetén a feladást bizonyító szelvénnyel (ajánlott szelvénnyel, tértivevénnyel) igazolhatja a munkáltató.

Az összesített igazolás elektronikus hozzáférhetővé tételén túl biztosítani kell, hogy azt a munkavállaló-kérésére - papír alapon is megkaphassa. Ilyen esetben egy papír alapú példányt szükséges átadni a munkavállalónak, amelyen a munkáltató cégszerű aláírással igazolja, hogy az igazolás tartalma megegyezik a hiteles, elektronikus formában kiállított okirattal.

Milyen formanyomtatványon teljesíthető az igazolás?


Az összesített igazolás kiállítására vonatkozó kötelezettség a NAV által elkészített 20M30 jelűnyomtatvány felhasználásával is teljesíthető, azonban a nyomtatvány alkalmazása nem kötelező. Az igazoláson az egyes jövedelmek jogcím szerinti felsorolásából elhagyhatóak azok a sorok, amelyek nem szükségesek, továbbá ki is lehet egészíteni ezeket a sorokat. Az egyéb adatok feltüntetésére és a családi járulékkedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatásra szolgáló III. és IV. blokkok adattartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak, így a munkáltatók, kifizetők egyedileg elkészített nyomtatványainak is tartalmaznia kell ezen adatokat.

Mit tartalmaz az igazolás?


A 20M30 jelű összesített igazolás jogcímenként részletezve tartalmazza azokat az összevonás alá eső adóköteles bevételeket, amelyeket a munkáltató, kifizető 2020. évben kifizetett a természetes személynek, az ezekből levont személyi jövedelemadó és adóelőleg összegét, valamint a személyi jövedelemadó előleg levonásánál figyelembe vett adóalap-, és adókedvezményeket. A 20M30 jelű igazolás tartalmazza továbbá - a törvényben meghatározott -munkáltatótól, kifizetőtől származó külön adózó jövedelmeket is, valamint egyéb adatokat is, melyek a magánszemély adóbevallásának elkészítéséhez szükségesek. Az igazolás nem tartalmazza viszont az Ekho tv. szerinti egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózó jövedelmeket.

Hol található?


Az Adatlap Általános Nyomtatványkitöltőben (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a➢www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése → 20M30 útvonalon található meg.
  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
A munkavállalók elégedettsége nem csak az anyagiakon múlik: friss kutatás

Nem a pénzügyi korlátok, hanem a tehetségek megtalálása a legnagyobb kihívás a cégek toborzásában. A megtartásban sem a fizetés az első számú... Teljes cikk

Megszüntetné a nemek közötti bérszakadékot az EU

A bérek átláthatóságáról szóló európai uniós irányelv hamarosan részletes jelentésre kötelezi a közép- és nagyvállalatokat a női és a... Teljes cikk

Várakozáson felül: 600 ezer forint az átlagkereset. Elindultak a bérek?

Minden elemzői várakozást felülmúltak a KSH által közzétett januári kereseti adatok. A bruttó átlagkereset 605.000 Ft, a rendszeres bruttó... Teljes cikk

Kapcsolódó hírek