kapubanner for mobile
Megjelent: 7 éve

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján; az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - a pénzügyminiszterrel és a külügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Ha jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárásért az e rendeletben meghatározott szabályok szerint a 2. mellékletben foglalt vízumdíjat vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott vízumdíjakra e rendelet szabályai - az 5. § (3) bekezdés kivételével - nem alkalmazhatóak.
2. § (1) A vízumdíjat a vízumkérelem előterjesztésével egyidejűleg, euróban vagy forintban kell megfizetni.
(2) A vízumdíj kivételesen más konvertibilis valutában vagy a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével is megfizethető.
(3) A vízumdíjat a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni.
3. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjat - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az eljárás megindítására irányuló kérelmen illetékbélyeggel kell leróni.
(2) Ha az eljárás szóbeli kérelem alapján is lefolytatható, az igazgatási szolgáltatási díj lerovására szolgáló illetékbélyeget az eljárásban létrejött és a hatóságnál maradó iratra kell felragasztani.
(3) Elsősorban euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével, a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni
a) az egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiadásának díját,
b) a tartózkodási engedély kiadására, a tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadására irányuló és a fellebbezési eljárás díját,
c) a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett (a továbbiakban: kilencven napot meg nem haladó, tervezett) tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása, megsemmisítése vagy visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,
d) a kishatárforgalmi engedély iránti kérelem és a kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,
e) a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumokmány pótlására irányuló eljárás díját,
f) a nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díját,
ha a kérelmet a konzuli tisztviselőnél terjesztik elő.
(4) A bejelentési kötelezettségek teljesítése díjmentes.
4. § A vízumdíj, illetve az igazgatási szolgáltatási díj összegének valutáról forintra, illetőleg forintról valutára történő átszámításánál belföldön a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát, külföldön pedig a megfelelő helyi árfolyamot kell alkalmazni.
5. § (1) Az 5. § (1) bekezdését a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.
(2) Mentesül az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy az a harmadik országbeli állampolgár,
a) akire nézve a teljes vagy részleges mentességet nemzetközi szerződés biztosítja, vagy
b) aki kormányszintű nemzetközi segélyprogram keretében utazik be, továbbá aki nemzetközi együttműködés vagy viszonosság alapján Magyarországon oktatási, tudományos, kulturális, sport és művészeti területen tevékenységet folytat, vagy
c) aki magyar állami ösztöndíj vagy az oktatásért felelős miniszter által biztosított rendszeres tanulmányi támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon.
(2a) Mentesül az ukrán állampolgár a 2. melléklet II. pont 1. alpontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.
(3) Mentes a vízumdíj megfizetése alól a diplomata útlevéllel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.
(4) A (3) bekezdésben foglalt mentesség nem vonatkozik a vízumdíjra nemzeti vízum vagy szezonális munkavállalási vízum iránti kérelem esetén.
(5) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a viszonosság kérdésében a külügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
6. § A befizetett vízumdíjat és a nem illetékbélyeggel lerótt igazgatási szolgáltatási díjat a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell kezelni és nyilvántartani.
7. § Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében
a) a személyes mentességre az Itv. 5. §-át,
b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2) bekezdésében foglaltakat,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. § (2)-(7) bekezdéseiben foglaltakat,
d) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,
e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,
f) a behajtásra az Itv. 88. §-át kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.
8. § A mellékletben meghatározott vízumdíj, illetve igazgatási szolgáltatási díj tekintetében egy eljárásban csak egy kedvezmény adható. Ha a kérelmező több eltérő mértékű kedvezményre is jogosult lenne, azt a kedvezményt kell biztosítani, amely számára kedvezőbb.
9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2007. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja Magyarországot a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazására felhatalmazó tanácsi határozatban meghatározott napon lép hatályba.
(3) A 9. § (3) bekezdését az 51/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 7. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.
(4) A 9. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.
10. § Ez a rendelet az 1. § (2) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
11. § Ez a rendelet a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
2004. évi CX. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 85. ülésszakán elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú Egyezmény kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - XI.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - X.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk