Megjelent: 3 éve

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról- VIII. fejezet

A MENEDÉKESKÉNTI ELISMERÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS

100. § Ha az Országgyűlés a Tanács által ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel azonos származási országból vagy régióból, azonos okok miatt elmenekülni kényszerülő személyeket ismer el ideiglenes védelemre jogosultként, az elismerésről a Tanácsot és a Bizottságot haladéktalanul értesíteni kell.
101. § (1) A menekültügyi hatóság a menedékeskénti elismerését kérőt (e fejezetben a továbbiakban: kérelmező) a menedékeskénti elismerésre irányuló eljárás tartamára befogadó állomáson helyezi el, vagy - kérelmére - magánszálláshelyet jelöl ki részére.
(2) A kérelmező a menedékeskénti elismerésre irányuló eljárás alatt köteles a számára kijelölt szálláshelyen életvitelszerűen tartózkodni.
(3) A kérelmezőt a kijelölt szálláshelyen történő elhelyezés alkalmával tájékoztatni kell a szálláshelyen előírt magatartási szabályokról, valamint e szabályok megszegésének következményeiről.
102. § (1) A menedékeskénti elismerésre irányuló eljárásban e rendelet VI. Fejezetének rendelkezései - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - megfelelően alkalmazandók.
(2) A menedékeskénti elismerésre irányuló eljárásban a 67. §-t nem kell alkalmazni.
103. § (1) A menekültügyi hatóság a kérelmező személyes meghallgatását követő munkanapon megkeresi a szakhatóságot.
(2) A megkeresésben a menekültügyi hatóság a szakhatóság részére továbbítja a kérelmező menekültügyi nyilvántartásban kezelt adatait. A szakhatóság megkeresésére a menekültügyi hatóság a menedékeskénti elismerés iránti kérelemhez csatolt okiratokba betekintést biztosít, illetve azokról másolatot készít.
(3) A szakhatóság a kérelmezőt meghallgathatja.
(4) Ha a szakhatósági állásfoglalás megküldését követően a külföldire vonatkozóan olyan adat merül fel, amely a szakhatósági állásfoglalás visszavonását indokolja, a szakhatóság az új szakhatósági állásfoglalását a menekültügyi hatóságnak haladéktalanul megküldi.

A menedékeskénti elismerés visszavonása104. § A menedékeskénti elismerés visszavonására irányuló eljárásban e rendelet VI. Fejezetének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Menedékes átadása


105. § (1) Ha a menedékes családtagját a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i, 2001/55/EK tanácsi irányelvet (a továbbiakban: 2001/55/EK irányelv) alkalmazó más állam részesíti ideiglenes védelemben, a menedékes - a család egységének biztosítása céljából - kezdeményezheti a menekültügyi hatóságnál, hogy a továbbiakban őt is ezen állam részesítse ideiglenes védelemben.
(2) A menekültügyi hatóság a menedékes (1) bekezdés szerinti kezdeményezésére megkeresi az érintett államot arra nézve, hogy a menedékest - a család egységének biztosítása céljából - ideiglenes védelemben részesíti-e.
(3) Ha a megkeresett állam vállalja, hogy a menedékest ideiglenes védelemben részesíti, a menekültügyi hatóság a menedékeskénti elismerést a Tv. 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavonja, és a menedékest az e rendelet 4. mellékletében meghatározott igazolvánnyal látja el.
(4) Ha a megkeresett állam a menedékes ideiglenes védelemben részesítését nem vállalja, a menekültügyi hatóság erről a menedékest értesíti, egyidejűleg tájékoztatja a Tv. 20. § (2) bekezdésében foglaltakról.
106. § (1) Ha a Tv. 19. § a) pontja alapján menedékesként elismert személyek száma meghaladja Magyarországnak a Tanács határozatában megállapított befogadóképességét, a menekültügyi hatóság a befogadóképességet meghaladó számú menedékes átadása céljából - a Bizottság egyidejű értesítése mellett - megkereséssel fordulhat a 2001/55/EK irányelvet alkalmazó más államhoz.
(2) Magyarország (1) bekezdés szerinti befogadóképességét a miniszter a külpolitikáért és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben állapítja meg.
(3) Ha a megkeresett állam menedékes átvételét vállalja, a menekültügyi hatóság a menedékest a megkeresett állam részére csak a menedékes beleegyezésével adhatja át. Ennek érdekében a menekültügyi hatóság a menedékest az átadást megelőzően meghallgatja. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.
(4) Ha a menedékes hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország helyett a megkeresett állam részesítse ideiglenes védelemben, a menekültügyi hatóság a menedékeskénti elismerést a Tv. 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavonja, és a menedékest az e rendelet 4. mellékletében meghatározott igazolvánnyal látja el.

Menedékes átvétele


107. § (1) Ha a menekültügyi hatóságot a 2001/55/EK irányelvet alkalmazó más állam ideiglenes védelemben részesített személy átadása céljából megkeresi, a menekültügyi hatóság az átvételről Magyarországnak a Tanács határozatában megállapított befogadóképessége alapján dönt.
(2) Az (1) bekezdés alapján átvett külföldit a feltételek vizsgálata nélkül menedékesként kell elismerni.
(3) Ha a megkereső állam az átvételt a család egységének biztosítása céljából kezdeményezi, és a családtag átvételével a menedékes egyetért, a menekültügyi hatóság az átvételt nem tagadhatja meg azon az alapon, hogy az Magyarország befogadóképességére tekintettel nem teljesíthető.
(4) A (3) bekezdés nem zárja ki annak kezdeményezését, hogy a családegyesítésre a megkereső államban kerüljön sor, feltéve, hogy ezzel a menedékes egyetért. A menekültügyi hatóság a menedékest az egyetértés beszerzése érdekében meghallgatja. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.
108. § A menedékeskénti elismerésnek a Tv. 25. § (2) bekezdés c) pontja alapján történő visszavonása nem akadálya annak, hogy a menekültügyi hatóság a származási országából visszatért külföldit - kérelmére - ismételten menedékesként ismerje el, feltéve, hogy rá nézve a Tv. 20. § (1) bekezdésében foglalt feltétel fennáll.
  • 2020.11.17Toborzás a LinkedIn-en és a Facebook-on - ONLINE A Toborzás a LinkedIn-en és a Facebookon 1 napos workshopon délelőtt kérdést kaphat LinkenInnel kapcsolatos kérdéseire, szó lesz továbbá a vállalati oldal fontos elemeiről, karrieroldalról és oldal-analitikákról. Délután példákkal színesítve ismerkedhet meg a kampánykezeléssel, kapcsolati háló felépítésének kérdéseivel és egyéb, Facebookkal kapcsolatos funkcióval. Részletek Jegyek
  • 2020.11.23Művezető képzés A művezetők szakmai továbbképzése a vezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására. A résztvevők vezetői, problémamegoldási és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül. Részletek Jegyek
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
2004. évi CX. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 85. ülésszakán elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú Egyezmény kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - XI.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - X.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk