Megjelent: 5 éve

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról IV. fejezet

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A LETELEPEDÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI

A letelepedett harmadik országbeli állampolgár lakóhelyének bejelentése

91. § (1) Az ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, illetve EK letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár az első magyarországi lakóhelyének létesítését - az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével vagy ha magyarországi lakóhellyel még nem rendelkezik - a kérelem előterjesztésével egyidejűleg jelenti be.
(1a) A Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár az első magyarországi lakóhelyének létesítését a nemzeti letelepedési engedély megszerzését követően a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) jelenti be.
(2) A harmadik országbeli állampolgár az első lakóhelyének bejelentéséhez köteles igazolni a lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságát. A kérelemnek a lakóhely bejelentésére szolgáló rovatát a bejelentőnek, valamint a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak mint szállásadónak is alá kell írnia.
(3) A regionális igazgatóság az első lakóhely bejelentésére vonatkozó kérelmet a letelepedési engedély iránti kérelmet elutasító határozatában utasítja el.
(4) A letelepedett harmadik országbeli állampolgár köteles a letelepedési engedélyezési eljárásban bejelentett lakóhelyének megváltozását a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján az új lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál bejelenteni.
(4a) A Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján letelepedett harmadik országbeli állampolgár a magyarországi lakóhelyének megváltozását a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján köteles bejelenteni az új lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál.
(5) A lakóhely megváltozása nem jár a tartózkodási okmány cseréjével. A lakóhelyváltozás bejelentését a (4) bekezdés szerinti eljárásban a járási hivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány igazolja, ezért ezt a hatósági igazolványt a tartózkodási okmánnyal együtt kell őrizni és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.
(6) A 91. § (6) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. §-a hatályon kívül helyezte.
92. § A 92. §-t a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. §-a hatályon kívül helyezte.


Az eljáró hatóságok illetékessége93. § (1) Az ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, illetve EK letelepedési engedély iránti kérelmet a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon - és amennyiben törvény ettől eltérően nem rendelkezik - a kérelmező harmadik országbeli állampolgár jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell benyújtani.
(1a) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet kivételes méltányosságból történő elbírálás céljából - ha a különös méltánylást érdemlő körülményként Magyarország nemzetpolitikai érdeke fennállása vehető figyelembe - a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, a kivételes méltányossági eljárás indokának megjelölésével, annál a konzuli tisztviselőnél is be lehet nyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.
(1b) A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelem az (1a) bekezdésben meghatározott országtól eltérő olyan országban működő konzuli tisztviselőnél is benyújtható, amelyben a kérelmező jogszerűen tartózkodik, feltéve, hogy az (1a) bekezdésben meghatározott országban nem működik konzuli tisztviselő, és beutazásához, valamint tartózkodásához Magyarországnak nemzetpolitikai érdeke fűződik.
(1c) A konzuli tisztviselő az (1a) és az (1b) bekezdés alapján átvett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet, a kérelem benyújtását követően haladéktalanul felterjeszti az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz.
(1d) A Tv. 35/A. § (1) bekezdés alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, annál a konzuli tisztviselőnél is benyújthatja, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.
(1e) A 93. § (1e) bekezdését a 446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdés e) pontja.
(1f) A konzuli tisztviselő az (1d) bekezdés alapján átvett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet, a kérelem benyújtását követően haladéktalanul felterjeszti az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz.
(1g) A Magyarország területén jogszerűen tartózkodó, a Tv. 35/A. § (1) bekezdés alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmét a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon köteles előterjeszteni.
(2) A harmadik országbeli állampolgár bevándorlási engedélyét, letelepedési engedélyét, ideiglenes letelepedési engedélyét, nemzeti letelepedési engedélyét, illetve EK letelepedési engedélyét a harmadik országbeli állampolgár lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság vonhatja vissza.
(3) A harmadik országbeli állampolgár Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján kiadott nemzeti letelepedési engedélyét az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság vonhatja vissza.


A kérelemhez csatolandó okiratok94. § (1) Az ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély és EK letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek be kell mutatnia az érvényes úti okmányát, valamint kérelméhez csatolnia kell:
a) a születési, házasságban élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonatot is, a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot, továbbá a kiskorú kérelmező személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya;
b) A 94. § (1) bekezdés b) pontját a 81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet 35. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
c) a magyarországi lakhatást és megélhetést igazoló okiratot;
d) a biztosítotti jogviszonyt igazoló okiratot.
(2) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelmezőnek mellékelnie kell a Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, hat hónapnál nem régebbi okiratot. A tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorú kérelmező mentesül a büntetlen előéletet igazoló okirat benyújtásának kötelezettsége alól.
95. § (1) A magyarországi megélhetés különösen a következő okiratokkal igazolható:
a) magyarországi hitelintézetnél készpénz-megtakarítást igazoló, hitelintézeti igazolással;
b) a megélhetést biztosító magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog, vagyoni érték meglétét igazoló közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal;
c) a magyar jog hatálya alá tartozó rendszeres, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó adóköteles jövedelem igazolásával;
d) egyéb magyarországi rendszeres, jövedelemszerző tevékenységből származó, közokirattal vagy más módon igazolt adóköteles jövedelemmel;
e) külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló magyar hitelintézeti igazolással;
f) a Magyarországon élő családtag által tett, közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező eltartását és ellátását biztosító nyilatkozattal, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirattal.
(1a) A 95. § (1a) bekezdését a 446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdés f) pontja.
(2) A magyarországi megélhetés értékelésekor különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) az egy háztartásban jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezők száma;
b) az egy háztartásban eltartottak száma;
c) a kérelmező a saját és családtagjai lakhatását szolgáló ingatlan tulajdonosa-e.
(3) Nem lehet a (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnak tekinteni különösen
a) a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakat;
b) a harmadik országbeli állampolgár olyan ingatlanát, amely saját és az általa eltartottak lakhatását szolgálja;
c) a mozgáskorlátozott személy gépjárművét és
d) azokat a vagyontárgyakat, amelyek a harmadik országbeli állampolgár jövedelmének megszerzéséhez szükségesek.
(4) A havi jövedelem kiszámításakor
a) rendszeres jövedelem esetén
aa) ha a jogszerű tartózkodás időtartama az egy évet meghaladja, a kérelem benyújtását megelőző évben szerzett adózott jövedelem, valamint a kérelmezést megelőző három hónapban szerzett jövedelem,
ab) egyéb esetben a kérelmezést megelőző három hónapban szerzett jövedelem;
b) nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg
egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
(5) A magyarországi lakhatás különösen a következőkkel igazolható:
a) a kérelmező magyarországi lakásának tulajdonjogát igazoló, három hónapnál nem régebbi tulajdonilap-másolattal;
b) lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel; illetőleg
c) a Magyarországon élő családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását biztosító nyilatkozatával.
(6) Nem kell csatolni a lakhatás feltételeit igazoló okiratot, ha a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti eljárásban a kérelmező azt már csatolta, és a harmadik országbeli állampolgár bejelentett szálláshelye nem változott meg.
95/A. § (1) A Tv. 35/A. § (1) bekezdése szerinti nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek be kell mutatnia az érvényes úti okmányát, valamint kérelméhez csatolnia kell:
a) a Tv. 35/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékpapír tulajdonjogának a kérelmező harmadik országbeli állampolgár vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság általi megszerzését tanúsító hitelt érdemlő okiratot és a Tv. 35/A. § (2) bekezdés b) pontjában előírt okiratot;
b) a születési, házasságban élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonatot is, a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot, továbbá a kiskorú kérelmező személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya;
c) a 94. § (2) bekezdésben meghatározott okiratot;
d) a jogi képviselő meghatalmazását.
(2) Az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján előterjesztett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása során a megélhetés és az egészségügyi ellátás igazolása vonatkozásában a Tv. 35/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek igazolására benyújtott okiratokat veszi figyelembe.
96. § 96. § A 94. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 94. § (2) bekezdésében foglalt okirat csatolása alól felmentés adható, ha az okirat beszerzése a harmadik országbeli állampolgár önhibáján kívüli okból lehetetlen, vagy aránytalan nehézséggel járna. Ilyen esetben az okiratot a kérelmező nyilatkozata pótolja.


Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ szakhatósági eljárása97. § (1) A Kormány a harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyének, nemzeti letelepedési engedélyének, illetve EK letelepedési engedélyének megadása iránti eljárásban - annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország nemzetbiztonságát - elsőfokon az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot, másodfokon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki.
(2) A regionális igazgatóság az ideiglenes letelepedési engedély első ízben történő kiadása, a nemzeti letelepedési engedély vagy az EK letelepedési engedély iránti kérelmet benyújtó harmadik országbeli állampolgár központi idegenrendészeti nyilvántartásban kezelt adatait továbbítja az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ részére. Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ megkeresésére a regionális igazgatóság a kérelemhez csatolt okiratokba betekintést biztosít, illetve azokról másolatot készít.
(3) A 97. § (3) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § c) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(4) Ha a szakhatósági állásfoglalás megküldését követően a harmadik országbeli állampolgárra vonatkozóan a szakhatóság érdekkörében olyan adat merül fel, amely a korábbi szakhatósági hozzájárulás visszavonását indokolja, a szakhatóság új szakhatósági állásfoglalását a regionális igazgatóságnak haladéktalanul megküldi.
(5) A 97. § (5) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § c) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(6) A 97. § (6) bekezdését a 409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § c) pontja, ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


Rendőrség szakhatósági eljárása97/A. § (1) A Kormány a harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyének, nemzeti letelepedési engedélyének, illetve EK letelepedési engedélyének megadása iránti eljárásban - annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország közbiztonságát - elsőfokon a megyei rendőr-főkapitányságot, másodfokon az Országos Rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.
(2) A regionális igazgatóság az ideiglenes letelepedési engedély első ízben történő kiadása, a nemzeti letelepedési engedély vagy az EK letelepedési engedély iránti kérelmet benyújtó harmadik országbeli állampolgár központi idegenrendészeti nyilvántartásban kezelt adatait továbbítja a jövőbeni lakóhely szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság részére. Az illetékes megyei rendőr-főkapitányság megkeresésére a regionális igazgatóság a kérelemhez csatolt okiratokba betekintést biztosít, illetve azokról másolatot készít.
(3) A 97/A. § (3) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § d) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(4) Ha a szakhatósági állásfoglalás megküldését követően a harmadik országbeli állampolgárra vonatkozóan a szakhatóság érdekkörében olyan adat merül fel, amely a korábbi szakhatósági hozzájárulás visszavonását indokolja, a szakhatóság új szakhatósági állásfoglalását a regionális igazgatóságnak haladéktalanul megküldi.
(5) A 97/A. § (5) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § d) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(6) A 97/A. § (6) bekezdését a 409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be, , hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § d) pontja, ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


A bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén született gyermeke bejelentésével kapcsolatos eljárás98. § A bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak a Magyarország területén született gyermeke részére - a születés bejelentésére szolgáló, külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány alapján - a regionális igazgatóság az ideiglenes letelepedési engedélyt vagy nemzeti letelepedési engedélyt soron kívül, de legkésőbb öt napon belül adja ki.


Ideiglenes letelepedési engedély99. § (1) A harmadik országbeli állampolgár az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelmét legkésőbb a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett jogszerű tartózkodása utolsó napján, illetve kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedélyének lejártát harminc nappal megelőzően nyújthatja be.
(2) Az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek be kell mutatnia az Európai Unió tagállama által a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-ei 2003/109/EK irányelv (a továbbiakban: 2003/109/EK irányelv) alapján kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedélyét.
(3) A Tv. 34. § (1) bekezdésében foglalt tartózkodási cél igazolására az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelemhez a következő okiratokat kell benyújtani:
a) jövedelemszerzés vagy munkavállalás céljából történő tartózkodás esetén az 59. § (1), illetve (4) bekezdésében meghatározott okiratot;
b) tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából történő tartózkodás esetén a 60. § (1) bekezdésében meghatározott okiratot;
c) egyéb célból történő tartózkodás esetén a tartózkodás célját igazoló okiratot;
d) családtagként történő kérelmezés esetén a Tv. 34. § (2) bekezdésében meghatározott családi kapcsolatot igazoló okiratot.
(4) Az ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítása esetén a kérelmezőnek - amennyiben nyilatkozata szerint a megelőző kérelmezéshez képest megélhetési és lakhatási körülményei változatlanok - csak a (3) bekezdésben meghatározott okiratot kell benyújtania.
100. § (1) Az ideiglenes letelepedési engedély érvényességi idejét a tartózkodás - a kérelmező nyilatkozata szerinti - várható időtartamára, valamint a tartózkodás célját igazoló okiratokban foglaltakra figyelemmel kell megállapítani.
(2) A regionális igazgatóság az ideiglenes letelepedési engedély kiadása esetén e rendelet II. melléklet 2. pontjában meghatározott formában és adattartalommal tartózkodási okmányt állít ki.
(3) Amennyiben a huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt az Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítő védelemben részesítette, az idegenrendészeti hatóság az ideiglenes letelepedési engedély okmány „Megjegyzés” rovatában feltünteti a nemzetközi védelmet nyújtó ország nevét és a nemzetközi védelem keletkezésének időpontját.
101. § Az ideiglenes letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha
a) az engedélyezett tartózkodási idő lejárt;
b) az ideiglenes letelepedési engedélyt jogerősen és végrehajthatóan visszavonták;
c) az okmány helyett a harmadik országbeli állampolgár - az okmány cseréjére, pótlására irányuló eljárásban vagy az ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítása miatt - új okmányt kapott;
d) a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált;
e) hamis adatot tartalmaz, vagy meghamisították;
f) a jogosultja nemzeti letelepedési engedélyt, EK letelepedési engedélyt, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogát igazoló okmányt kapott, illetve magyar állampolgárságot szerzett;
g) jogosultja meghalt.
102. § (1) A Tv. 34. § (8) bekezdése szerinti értesítést - a visszavonás jogerőssé válását követően - az első fokon eljárt regionális igazgatóság a Hivatal útján továbbítja az érintett tagállam kijelölt hatóságának.
(2) A Tv. 34. § (9) és (10) bekezdése szerinti megkeresést az első fokon eljáró regionális igazgatóság a Hivatal útján továbbítja az érintett tagállam kijelölt hatóságának.


Nemzeti letelepedési engedély103. § (1) A Tv. 35. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek az a harmadik országbeli állampolgár felel meg, aki a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásáig - a Tv. 35. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - hároméves jogszerű tartózkodását nem szakította meg.
(2) A jogszerű tartózkodás megszakítása esetén a tartózkodási idő számítása újra kezdődik.
(3) A Tv. 35. §-a alkalmazásában jogszerű tartózkodásnak minősül
a) a kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal,
b) a tartózkodási engedéllyel,
c) az ideiglenes letelepedési engedéllyel,
d) a Tv. 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással,
e) a külön törvény szerinti tartózkodási kártyával,
f) a külön törvény szerinti, a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási jogát igazoló okmány kiállítása esetén, a tartózkodási jogot az eljárás idejére tanúsító igazolással, Magyarország területén történő tartózkodás.
(4) A Tv. 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt családi életközösség akkor valósul meg, ha a kérelmező harmadik országbeli állampolgár a bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral életvitelszerűen közös háztartásban él.
(5) A jogszerű tartózkodás méltányolható okból történő megszakítását a nemzeti letelepedési engedélyt kérelmezőnek okirattal kell igazolnia, így különösen:
a) külföldi intézményben történő gyógykezelésről szóló igazolással;
b) a gyakori külföldi kiküldetéssel járó munkakör betöltéséről szóló igazolással, illetve a kiküldetések - a munkáltatói jogkör gyakorlója által hitelesített - listájával.
(6) A Tv. 35. § (1a) bekezdés alkalmazásában a regionális igazgatóság Magyarország érdekének tekintheti különösen Magyarország gazdasági, tudományos, kulturális és sport érdekének fennállását, valamint a harmadik országbeli állampolgár nagymértékű társadalmi integrációját.
(7) A regionális igazgatóság annak megállapítása érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgár nemzeti letelepedése Magyarország érdekében áll-e, az ügy elbírálásához szükséges adattal vagy irattal rendelkező minisztérium vagy más központi államigazgatási szerv felé megkereséssel élhet. Az érintett szerv a megkeresésre 15 napon belül válaszol.
104. § (1) A 104. § (1) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § e) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A regionális igazgatóság a nemzeti letelepedési engedély kiadása esetén e rendelet II. melléklet 2. pontjában meghatározott formában és adattartalommal tartózkodási okmányt állít ki.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott okmány érvényességi ideje öt év, melyet - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a harmadik országbeli állampolgár lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság a harmadik országbeli állampolgár külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon előterjesztett kérelmére további öt évvel meghosszabbít.
(4) Ha a letelepedési engedély okmány érvényességi ideje lejárt vagy az okmányt ki kell cserélni, illetve ha a bevándorolt új úti okmányt kapott, - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a harmadik országbeli állampolgár lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság a harmadik országbeli állampolgár külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon előterjesztett kérelmére a (2) bekezdésben meghatározott okmányt állítja ki.
(5) Ha a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján kerül kiállításra a nemzeti letelepedési engedély, a (3) és (4) bekezdésben foglalt eljárás során az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság jár el.
105. § (1) A Tv. 37. § (1) bekezdés a) pontja szerint a letelepedés engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények különösen akkor változtak meg jelentősen, ha a letelepedett harmadik országbeli állampolgár
a) önmaga, illetőleg tartásra jogosult hozzátartozói megélhetését vagy lakhatását biztosítani nem tudja;
b) munkaképessége ellenére - önhibájából - rendszeres szociális ellátásra és támogatásra szorul;
c) tartását vagy lakhatását vállaló családtagja e kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) Az a harmadik országbeli állampolgár, aki letelepedési vagy nemzeti letelepedési engedélyét családi kapcsolatra tekintettel kapta, köteles házassága felbontását, illetve házastársa halálát a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetőleg a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított hatvan napon belül a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával bejelenteni.
(3) A bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgár - a tartózkodásra jogosító okmánya egyidejű leadásával - köteles értesíteni a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóságot, ha Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja.
(4) A bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel vagy nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár Magyarország területének hat hónapnál hosszabb ideig történő elhagyásának szándékáról a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságot - az okok és a külföldi tartózkodás várható időtartamának megjelölésével - írásban értesítheti. Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét két évet meg nem haladó időtartamra és nem a végleges külföldi letelepedés szándékával hagyja el, a regionális igazgatóság a külföldi tartózkodás - az értesítésben foglalt - várható időtartamán belül a bevándorlási engedélyt, letelepedési engedélyt, illetve nemzeti letelepedési engedélyt a Tv. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem vonhatja vissza, feltéve, hogy a harmadik országbeli állampolgár az értesítést megelőző egy éves időtartamon belül legalább száznyolcvan napot Magyarország területén tartózkodott.
(5) A (2) bekezdés szerinti bejelentést a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedélyt szerzett harmadik országbeli állampolgár az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon teljesíti.
106. § A bevándorlási engedély, letelepedési engedély és nemzeti letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha
a) érvényességi ideje lejárt;
b) a bevándorlási engedélyt, letelepedési engedélyt vagy nemzeti letelepedési engedélyt jogerősen és végrehajthatóan visszavonták;
c) az okmány helyett a harmadik országbeli állampolgár - az okmány cseréjére, pótlására irányuló eljárásban vagy az okmány érvényességi idejének meghosszabbítása miatt - új okmányt kapott;
d) a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált;
e) hamis adatot tartalmaz, vagy meghamisították;
f) a jogosultja EK letelepedési engedélyt vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogát igazoló okmányt kapott, illetve magyar állampolgárságot szerzett;
g) jogosultja meghalt.


A nemzetpolitikáért felelős miniszter szakhatósági eljárása106/A. § (1) A Kormány a harmadik országbeli állampolgár Tv. 36. § (1) bekezdése szerinti nemzeti letelepedési engedélyének megadása iránti eljárásban - ha a különös méltánylást érdemlő körülményként Magyarország nemzetpolitikai érdeke fennállása vehető figyelembe - annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése vonatkozásában a nemzetpolitikai érdek fennáll-e, a Kormány a nemzetpolitikáért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki.
(2) A regionális igazgatóság, ha a szakhatósági közreműködés (1) bekezdés szerinti feltételei fennállnak, a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet benyújtó harmadik országbeli állampolgár központi idegenrendészeti nyilvántartásban kezelt adatait továbbítja a nemzetpolitikáért felelős miniszter részére. A nemzetpolitikáért felelős miniszter részére a regionális igazgatóság a kérelemhez csatolt okiratokba betekintést biztosít, illetve azokról másolatot készít.
(3) A nemzetpolitikáért felelős miniszter a szakhatósági állásfoglalását a (2) bekezdésben meghatározott adattovábbítástól számított öt napon belül adja meg a regionális igazgatóságnak.


EK letelepedési engedély107. § (1) A Tv. 38. § (1) bekezdésében foglalt feltételnek az a harmadik országbeli állampolgár felel meg, aki az EK letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásáig - a Tv. 38. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - ötéves jogszerű tartózkodását nem szakította meg.
(2) A jogszerű tartózkodás megszakítása esetén a tartózkodási idő számítása újra kezdődik.
(3) A Tv. 38. §-a alkalmazásában jogszerű tartózkodásnak minősül
a) a kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal,
b) a tartózkodási engedéllyel,
c) az ideiglenes letelepedési engedéllyel,
d) a bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel vagy nemzeti letelepedési engedéllyel,
e) a Tv. 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással,
f) a külön törvény szerinti tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával
g) a menekült státuszt vagy kiegészítő védelem fennállását igazoló okmánnyal,
h) a menekültként történő elismerést vagy a kiegészítő védelemben való részesítést megelőzően a menedékjogi kérelem elbírálásának idejére kiadott okmánnyal,
i) a külön törvény szerinti, a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási jogát igazoló okmány kiállítása esetén, a tartózkodási jogot az eljárás idejére tanúsító igazolással, Magyarország területén történő tartózkodás.
108. § (1) A 108. § (1) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § f) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A regionális igazgatóság az EK letelepedési engedély kiadása esetén a II. melléklet 2. pontjában meghatározott formában és adattartalommal tartózkodási okmányt állít ki. Amennyiben a harmadik országbeli állampolgárt az Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítő védelemben részesítette, az idegenrendészeti hatóság az EK letelepedési engedély okmány „Megjegyzés” rovatában feltünteti a nemzetközi védelmet nyújtó ország nevét és a nemzetközi védelem keletkezésének időpontját.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott okmány érvényességi ideje öt év, melyet a harmadik országbeli állampolgár lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság - a harmadik országbeli állampolgár külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon előterjesztett kérelmére - további öt évvel meghosszabbít.
109. § Amennyiben az Európai Unió tagállamának kijelölt hatósága értesítést küld arról, hogy a Magyarországon EK letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárnak a 2003/109/EK irányelv alapján huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedélyt állított ki, az illetékes regionális igazgatóság a harmadik országbeli állampolgár EK letelepedési engedélyét visszavonó határozat jogerőssé válását követően a visszavonás tényéről értesíti az érintett tagállam kijelölt hatóságát.
110. § Az EK letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha
a) érvényességi ideje lejárt;
b) az EK letelepedési engedélyt jogerősen és végrehajthatóan visszavonták;
c) az okmány helyett a harmadik országbeli állampolgár - az okmány cseréjére, pótlására irányuló eljárásban, vagy az okmány érvényességi idejének meghosszabbítása miatt - új okmányt kapott;
d) a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált;
e) hamis adatot tartalmaz, vagy meghamisították;
f) a jogosultja a szabad mozgás és tartózkodás jogát igazoló okmányt kapott, vagy magyar állampolgárságot szerzett;
g) jogosultja meghalt.


Értesítés a bevándorolt vagy letelepedett státusz visszavonása esetén111. § (1) A bevándorlási engedély, letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, illetve EK letelepedési engedély visszavonásáról a regionális igazgatóság a jogerős és végrehajtható határozat egy másolati példányának megküldésével nyolc napon belül értesíti a polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást vezető szervet (a továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv), továbbá a harmadik országbeli állampolgár személyazonosító igazolványát, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt elveszi.
(2) Az (1) bekezdés szerint elvett okmányokat a nyilvántartást vezető szervnek kell megküldeni.
  • 2023.02.08Az MT. új szabályai - munkajogi aktualitások, változások 2023. Az Országgyűlés 2022. decemberében módosította a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, mely több pontban is módosult a korábbiakhoz képest. On-line programunk keretében szeretnénk bemutatni résztvevőinknek a módosításban érintett részeket, aktualitásokat gyakorlati megközelítésben. Részletek Jegyek
  • 2023.02.15Hoshin Kanri képzés A Hoshin Kanri, amely a minőségi termékek és szolgáltatások biztosítása érdekében a változásmenedzsment projektek lebontásával segíti elő az egész vállalatra kiterjedő stratégiai tervezést, ezáltal megvalósítja a munkafolyamatok racionális napi menedzsment rendszerének hosszú távú kialakítását a szervezetnél. A Hoshin Kanri módszer megismerése és a stratégiai célok lebontása, célmegállapodások megkötése, erőforrás és projekttervek, akció meghatározása a célok elérése érdekében. Részletek Jegyek
  • 2023.02.16Lean black belt képzés A képzés során a résztvevő megismerhetik azokat a haladó és új lean módszereket, illetve az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó fejlesztéseket, amelyek ráépülnek és kiegészítik a korábbi lean ismereteiket, ezzel szélesebb körben tudják a szervezetüknél folyó lean bevezetést támogatni. Részletek Jegyek
  • 2023.03.22recruiTECH konferencia A recruiTECH elsősorban HR vezetőknek, toborzóknak, toborzási vezetőknek, employer branding specialistáknak és learning & development szakembereknek szól, akik napi szinten küzdenek a toborzási céljaikért a munkaerőpiacon, akik keresik az új megoldásokat, melyek segítségével hatékonyabbá tehetik vállalatuk tevékenységét. Részletek Jegyek
További cikkek
2004. évi CX. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 85. ülésszakán elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú Egyezmény kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - XI.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - X.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk