Megjelent: 5 éve

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról- V. fejezet

A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, A BEFOGADOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA

A menekült, az oltalmazott, a befogadott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és támogatások rendszere

37. § (1) A befogadó állomáson tartózkodó menekültet és oltalmazottat az alábbi ellátások és támogatások illetik meg:
a) a befogadás anyagi feltételeinek további biztosítása,
b) az egészségügyi ellátás,
c) az oktatási, nevelési költségek megtérítése,
d) A 37. § (1) bekezdés d) pontját a 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § f) pont fa) alpontja hatályon kívül helyezte.
e) az ország végleges elhagyásának támogatása.
(2) A befogadás anyagi feltételeinek formái:
a) a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás,
b) A 37. § (2) bekezdés b) pontját a 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § f) pont fb) alpontja hatályon kívül helyezte.
c) az utazási kedvezmények igénybevétele.
(3) A magánszálláson tartózkodó menekültet és oltalmazottat az alábbi ellátások és támogatások illetik meg:
a) az egészségügyi ellátás,
b) az ország végleges elhagyásának támogatása,
c) A 37. § (3) bekezdés c) pontját a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet 77. § (3) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.
d) A 37. § (3) bekezdés d) pontját a 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § f) pont fc) alpontja hatályon kívül helyezte.
e)–f) A 37. § (3) bekezdés e)–f) pontját a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet 77. § (3) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.
37/A. § (1) A menedékest az alábbi ellátások és támogatások illetik meg:
a) a befogadás anyagi feltételeinek további biztosítása,
b) az egészségügyi ellátás,
c) az oktatási, nevelési költségek megtérítése,
d) a pénzbeli támogatások, valamint
e) a társadalmi beilleszkedést elősegítő támogatások.
(2) A befogadás anyagi feltételeinek formái:
a) a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás,
b) a szabad felhasználású havi költőpénz, valamint
c) az utazási kedvezmények igénybevétele.
(3) Pénzbeli támogatások:
a) a beiskolázási támogatás,
b) az okmányok fordítási költségeinek megtérítése, valamint
c) az ország végleges elhagyásának támogatása.
(4) Társadalmi beilleszkedést elősegítő támogatások:
a) az ingyenes magyar nyelvoktatás, valamint
b) a rendszeres létfenntartási támogatás.
37/B. § (1) A befogadottat személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások illetik meg.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások:
a) a befogadó állomáson való elhelyezés és ellátás, valamint
b) az egészségügyi ellátás.

A menekült, az oltalmazott, a befogadott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és támogatások igénybevételének általános feltételei

38. § (1) A menekültügyi hatóság a menekültet, az oltalmazottat, a befogadottat és a menedékest az elismerő határozat közlésével egyidejűleg – a menekült, az oltalmazott, a befogadott, illetve a menedékes anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven – írásban tájékoztatja a Tv., valamint e rendelet alapján őt megillető ellátásokról és támogatásokról, továbbá az ellátások és támogatások igénybevétele során ráháruló kötelezettségekről.
(2) A menekült, az oltalmazott és a menedékes az elismerő határozat közlését követően az e rendelet 3. mellékletében meghatározott nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik vagyoni és jövedelmi helyzetéről.
(3) Az ellátás, illetve a támogatás iránti kérelem benyújtása során a menekült és az oltalmazott személyazonosító igazolványával, illetve annak kiállításáig az elismerésről szóló jogerős határozattal, a menedékes és a befogadott érvényes tartózkodási engedélyével igazolhatja az ellátásra, illetve a támogatásra való jogosultságát.
(4) A 38. § (4) bekezdését a 290/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 97. §-a iktatta be, a 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
39. § (1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes – a menedékes tekintetében a 37/A. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott ingyenes magyar nyelvoktatás kivételével – az ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthető rászorultnak, ha a menekült, az oltalmazott és a menedékes, vagy vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
a) egyedülálló személy esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,
b) családos személy esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét.
(2) Ha a menedékes rendelkezik megélhetését biztosító vagyonnal vagy jövedelme elérte az (1) bekezdésben meghatározott mértéket, továbbá ha a 37/A. §-ban foglalt támogatások folyósítása alatt lakó- vagy tartózkodási helye megváltozott, köteles azt a menekültügyi hatóságnak legkésőbb a vagyon- vagy jövedelemváltozás, továbbá a lakó- vagy tartózkodási hely változás bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül bejelenteni.
(3) A menekültügyi hatóság hivatalból vizsgálhatja a menedékes ellátásokra, támogatásokra való jogosultságát. A menekültügyi hatóság az e fejezetben meghatározott ellátások és támogatások biztosítása, továbbá folyósítása során a menedékest a 38. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételére és vagyonának, jövedelmének igazolására kötelezheti, amelynek tizenöt napon belül köteles eleget tenni.
(4) Ha a menedékes a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget és magát kimenteni nem tudja, a számára megállapított támogatás folyósítását a menekültügyi hatóság a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés időtartama a harminc napot meghaladja, a felfüggesztés időtartamára járó támogatás nem fizethető ki és a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.
(5) A támogatásban részesülő menedékes köteles harminc napot meghaladó külföldi tartózkodását vagy a támogatás átvételében való más akadályoztatását a menekültügyi hatóságnak – külföldre távozását megelőzően vagy az akadály felmerültét követően haladéktalanul – bejelenteni. A bejelentés alapján a támogatás folyósítása – a távollét időtartama alatt vagy az akadály megszűnéséig – szünetel. Ha a menedékes a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és a támogatást a folyósítást követő harminc napon belül vagy rendszeres támogatás esetén a következő esedékes folyósítás időpontjáig nem veszi át, a menekültügyi hatóság a támogatás folyósítását megszünteti.
(6) A menedékes részére a 37/A. §-ban meghatározott támogatást a menekültügyi hatóság havonta postai úton szálláshelyre utalással folyósítja.
(7) A menekültügyi hatóság a jogosultsági feltételek hiányában felvett támogatást utólag határozattal visszakövetelheti. A menekültügyi hatóság az ügyfél kérelmére részletfizetést engedélyezhet.
40. § A menekült, az oltalmazott és a menedékes a befogadás anyagi feltételeinek további biztosítása körében nyújtott ellátásokat abban az esetben veheti igénybe, ha elhelyezéséről és ellátásáról a menekültügyi hatóság a befogadó állomáson gondoskodik.

Befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás

41. §1 (1) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezést és ellátást a menekült, az oltalmazott és a befogadott az elismerésről szóló jogerős határozat keltétől számított 30 napig térítésmentesen veheti igénybe, ha lakhatása más módon nem biztosított. A menekültet, az oltalmazottat és a befogadottat a befogadó állomáson való tartózkodása alatt a befogadó állomás munkatársaival való együttműködési kötelezettség terheli.
(2) A menedékes az ideiglenes védelem teljes időtartama alatt térítésmentesen jogosult a befogadó állomáson nyújtott elhelyezésre és ellátásra.
(3) A menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes befogadó állomáson történő elhelyezésére és ellátására egyebekben a 21. §-ban foglaltak irányadók.
42. § A 42. §-t és az azt megelőző alcímet a 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
43. § A 43. §-t és az azt megelőző alcímet a 446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

Egészségügyi ellátás


44. § (1) Ha a menekült vagy az oltalmazott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, az elismerésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapig egészségügyi ellátásra a 26–28. §-ban foglaltak szerint jogosult.
(2) Ha a menedékes nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, egészségügyi ellátásra a 26–28. §-ban foglaltak szerint jogosult.
(3) Ha a befogadott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége esetén térítésmentesen jogosult háziorvosi ellátásra, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. § (2) bekezdésében és (3) bekezdésének e) és i) pontjában meghatározott ellátásokra.
(4) A befogadott jogosult a külön jogszabályban meghatározott kötelező védőoltásra.
(5) Befogadott harmadik országbeli állampolgár esetén az egészségbiztosítási szolgáltatások a külön jogszabály alapján kiadott humanitárius tartózkodási engedéllyel vehetőek igénybe.
(6) A külön jogszabályban meghatározott gyógyszerrendelésre jogosító bélyegzővel rendelkező orvos által kiállított vény alapján kiadott gyógyászati segédeszköz, gyógyszer teljes árát a menekültügyi hatóság megtéríti.
(7) A befogadott esetében a háziorvosi ellátás és egészségügyi szakellátás igénybevételére egyebekben a 27. § (1), (2) és (4) bekezdése, míg a költségek megtérítésére a 28. § az irányadó.

Oktatási, nevelési költségek megtérítése

45. § A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 29. §-ban meghatározott feltételek szerint jogosult az oktatási, nevelési költségek megtérítésére.
46. § A 46. §-t és az azt megelőző alcímet a 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § i) pontja hatályon kívül helyezte.
47. § A 47. §-t és az azt megelőző alcímet a 446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

Utazási kedvezmények igénybevétele

48. § (1) A menekültügyi hatóság a befogadó állomáson tartózkodó menekült, oltalmazott, valamint a menedékes kérelmére a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály szerinti utazási kedvezmény igénybevételéhez igazolást állít ki, ha a menekült, az oltalmazott vagy a menedékes
a) hatósági ügyét intézi,
b) a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál a 26–27. §-ban meghatározott egészségügyi ellátást vesz igénybe,
c) társadalmi integrációját elősegítő programban vesz részt, vagy integrációját elősegítő civil szervezet segítségét veszi igénybe, vagy
d) lakhatása megoldása érdekében, álláskeresés vagy munkavégzés céljából utazik.
(2) Az utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó iratokat.
(3) Az utazási kedvezmény mértékére és igénybevételének módjára egyebekben a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.

Okmányok fordítási költségeinek megtérítése

49. § (1) A menekültügyi hatóság a menedékes kérelmére – társadalmi beilleszkedésének elősegítése céljából – a menedékesként történő elismerést megelőzően keletkezett dokumentumok, különösen a születési és házassági anyakönyvi kivonat, az iskolai végzettséget, vagy szakképesítést igazoló okiratok magyar nyelvre történő fordításának költségét átvállalja.
(2) A fordítás költségét a szolgáltató részére a menekültügyi hatóság megtéríti.
(3) Az okmányok fordítási költségeinek megtérítése iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó okiratokat, ennek megfelelően
a) a fordíttatni kívánt dokumentum eredeti példányát, valamint
b) a tanulmányok folytatásához vagy megkezdéséhez szükséges iskolai végzettségről szóló, a tanintézmény által kiállított igazolást, vagy a munkavégzéshez szükséges szakképesítésről szóló, a munkáltató által kiállított igazolást.
(4) Ha a menedékes a (3) bekezdés b) pontja szerinti igazolással nem rendelkezik, az igazolás csatolását az okmányfordítás céljára vonatkozó nyilatkozata pótolja.

Az ország végleges elhagyásának támogatása

50. § A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 31. §-ban megállapított feltételek szerint egy alkalommal jogosult az ország végleges elhagyásának támogatására.

Ingyenes magyar nyelvoktatás

51. § (1) A menedékesnek az elismeréstől számított huszonnégy hónapon belül, a menekültügyi hatóság által megjelölt intézményben szervezett 520 órás alap-, vagy középfokú magyar nyelvi oktatáson való részvétele díjmentes, ha tanulmányait az intézmény által meghatározott feltételek szerint, folyamatosan végzi, vagy a nyelvi szolgáltató által előírt vizsgakövetelményeknek eleget tesz.
(2) Díjmentes
a) fokonként és típusonként egy alkalommal a menedékes részére a menekültügyi hatóság által megjelölt intézményben szervezett, államilag elismert, „A”, „B” vagy „C” típusú alap-, vagy középfokú magyar nyelvvizsga; valamint
b) a nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulmányokat folytató menedékes részére – nagykorúsága eléréséig – a menekültügyi hatóság által megjelölt intézményben szervezett felzárkóztató magyar nyelvi képzés.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott képzés, illetve vizsga költségét a menekültügyi hatóság az intézmény részére megtéríti.
52. § Az 52. §-t és az azt megelőző alcímet a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet 77. § (3) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

A menedékes rendszeres létfenntartási támogatása

53. § (1) A menedékes az ideiglenes védelem teljes időtartama alatt – a befogadó állomás végleges elhagyását követően, kérelmére – rendszeres létfenntartási támogatásban részesülhet, ha a 41. §-ban meghatározott ellátásra és támogatásra jogosult, de azt nem veszi igénybe.
(2) A menedékesnek járó rendszeres létfenntartási támogatás havi mértéke az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege.
(3) A rendszeres létfenntartási támogatást a menedékes kérelmére a menekültügyi hatóság állapítja meg, és azt a menekültügyi hatóság havonta – a hónap 15. napjáig – folyósítja.
54. § Az 54. §-t és az azt megelőző alcímet a 446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.
55–58. § Az 55–58. §-t és az 55. §-t megelőző alcímet a 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

A különleges bánásmódot igénylő menekült, oltalmazott, valamint menedékes ellátása és támogatása

59. § A befogadó állomáson elhelyezett különleges bánásmódot igénylő menekült, oltalmazott, valamint menedékes ellátására és támogatására a 32–34. §-ban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.

A menekültnek, az oltalmazottnak és a menedékesnek nyújtott ellátás és támogatás megvonása és megtagadása

60. § (1) A menekültügyi hatóság a befogadás anyagi feltételeinek, továbbá az e rendelet alapján nyújtott ellátások és támogatások korlátozásáról vagy megvonásáról határozott vagy határozatlan időre szólóan rendelkezik.
(2) Kiskorú menekült, oltalmazott és menedékes esetében elsődlegesen a befogadás anyagi feltételeinek, továbbá az e rendelet alapján nyújtott ellátások és támogatások korlátozása alkalmazandó. Megvonás vagy megtagadás esetén messzemenően figyelembe kell venni a gyermek mindenek felett álló érdekeit, valamint az arányosság elvét.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a kiskorú által elkövetett szabályszegés következményeként bekövetkezett károkozás miatt fennálló kártérítési kötelezettséget.
(4) Különleges bánásmódot igénylő személyek esetében a korlátozó, megvonó vagy megtagadó intézkedések csak különösen indokolt esetben érinthetik a befogadás azon anyagi feltételeit, amelyekben a menedékes egyéni helyzetére tekintettel részesül.
(5) Amennyiben a korlátozás vagy megvonás határozatlan időre szólt és az annak alapjául szolgáló okok elhárultak, a menekültügyi hatóság a menedékes egyedi helyzetének mérlegelését követően a korlátozott vagy megvont befogadás anyagi feltételeit, vagy az e rendelet alapján nyújtott ellátásokat és támogatásokat – határozattal – hivatalból vagy a menedékes kérelmére újból biztosíthatja.
60/A. § (1) A menekültügyi hatóság által a Tv. 32/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján elrendelt visszatérítési kötelezettséget a menedékes postai utalvány vagy házipénztári befizetés útján teljesítheti.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a menekültügyi hatóság a visszatérítési kötelezettség megállapítása során részletfizetést engedélyezhet.
(3) A menekültügyi hatóság az e rendelet 36. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rendelkezhet a befogadás anyagi feltételeinek, továbbá az e rendelet alapján nyújtott ellátások és támogatások korlátozásáról.
61–61/N. § A 61–61/N. §-t és a 61. §-t megelőző alcímet a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet 77. § (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.
  • 2023.03.30euChance KLUB Elindult az euChance program, melynek egyik kulcs eleme a networking lehetőséget biztosító euChance KLUB. Szeretettel meghívjuk a 2023-as év első eseményére. 2023. március 30. 9:00-11:00 Nem Adom Fel Kávézó 1086 Budapest, Magdolna utca 1. Részletek Jegyek
  • 2023.04.28Vezetői Best Practice Fórum VEZETŐI ÉS SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ, MOTIVÁCIÓ A fórum célja a vezetői legjobb gyakorlatok megosztása Részletek Jegyek
  • 2023.05.10Foglalkoztatás 3.0 Nyissunk együtt a munkaerőpiac új lehetőségei felé! Hogyan lehet sikeres a 3. országból történő toborzás? Milyen munkaerőpiaci problémákat orvosolhatunk vele? Mekkora erőforrást és pénzt igényel a folyamat? Hogyan érdemes belevágni? A HR Portal és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) által közösen szervezett Foglalkoztatás 3.0 konferenciának fókuszában az Mt. 2022, év végi EU-s jogharmonizációja, valamint a 3. országbeli munkavállalók foglalkoztatása áll. Részletek Jegyek
  • 2023.05.18Lean Konferencia Lean és digitális transzformáció Lean, energiahatékonyság, folyamatfejlesztés. Részletek Jegyek
További cikkek
2004. évi CX. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 85. ülésszakán elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú Egyezmény kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - XI.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - X.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk