Megjelent: 14 éve

Pályázati felhívás megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzésére

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány - a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából - foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

1 A program célja
A foglalkozási rehabilitációt, valamint a rehabilitációs foglalkoztatást érintő új jogszabályok alkalmazására való felkészülés elősegítése, a támogatási rendszer reformjához kapcsolódó átmenet kezelése, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, munkahelyeinek megőrzése, a csoportos létszámleépítések megelőzése érdekében.

2 Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be valamennyi, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 73. §-a hatálya alá tartozó munkáltató, ha megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazását vállalja, illetve a foglalkozási rehabilitációra, a rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra, illetőleg a szociális foglalkoztatásra vonatkozó szabályok változása miatt a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása veszélybe kerül.

3 A pályázat célcsoportja
A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet 28. §-ában megjelölt megváltozott munkaképességű munkavállalók.

4 A támogatás formája
A támogatás a megváltozott munkaképességű, munkaviszonyban álló munkavállalók részére kifizetett munkabér és járulékainak részbeni megtérítésére irányul az alábbiak figyelembevételével:
- A támogatás mértéke - a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18/A. §-a (8) bekezdésének b) pontja szerint - legfeljebb a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének 90 %-a lehet, amely személyenként és havonta nem haladhatja meg a legkisebb munkabér 150 %-át, azaz a 93.750 forintot.
- Ha a munkáltató a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatásához a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet alapján dotációban részesül, a támogatott időszakra megállapítható támogatás nem haladhatja meg a 2006. év február havi foglalkoztatáshoz járó dotáció és a támogatott hónapok szorzatának, valamint a támogatott hónapokra igényelhető dotáció együttes összegének különbözetét.
- Ha a munkáltató 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet alapján dotációban részesül, azonban a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatásához dotációt nem igényel, a pályázat alapján támogatható létszám nem haladhatja meg a
megváltozott munkaképességű munkavállalók tárgyhavi átlagos statisztikai állományi létszámának, és a munkáltatónál alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalók 2005. évi átlagos statisztikai állományi létszámának különbözetét.

5 A támogatás időtartama
Támogatás legfeljebb 12 hónapos foglalkoztatáshoz igényelhető a 2006. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakon belül.

6 A támogatások folyósításának ütemezése
A támogatás akkor folyósítható, ha a nyertes pályázó - a döntésről szóló értesítést követően - támogatási szerződést köt a Fogyatékosok Esélye Közalapítvánnyal. A támogatási szerződés
tartalmazza a munkáltató kötelezettségeit, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeit, valamint a támogatás folyósításának részletes feltételeit.
A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik. A Közalapítvány a támogatást havi részletekben, utólag, a foglalkoztatást, illetve a munkabér és járulékai megfizetését igazoló dokumentumok másolatának benyújtását követően
folyósítja.

7 Pályázati feltételek
Támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkáltató:
1. a megváltozott munkaképességű munkavállalót munkaviszony keretében legalább napi négy órás munkaidőben alkalmazza a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy hónapja,
2. vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását,
3. a jelen támogatásba bevont megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására tekintettel a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján támogatásban NEM részesül.
NEM nyújtható támogatás, ha a pályázó:
a) pályázata nem felel meg a pályázati felhívásban és az útmutatóban megfogalmazott követelményeknek,
b) csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,
c) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
d) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint l)-n) pontjaiban felsorolt szabályok megsértéséért munkaügyi bírságot szabtak ki, feltéve,
ha a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét,
e) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, feltéve, ha a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte
- a legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét,
- a kétszáz főt meghaladó, de ezer főt meg nem haladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösét,
- az ezer főt vagy ezt meghaladó létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér hússzorosát,
f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 16. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a kérelem benyújtását megelőző féléven belül bírság megfizetésére kötelezték.
g) a munkavállalót
- kirendeléssel foglalkoztatja,
- munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatja,
- más munkáltatónál történő munkavégzésre kötelezi az Mt. 150.-ának (1) bekezdése alapján, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől eltérő helyszínen - különösen kiküldetés keretében, illetőleg a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül - történő munkavégzésre utasítja olyan bizományosi, értékesítési, illetőleg ennek megfelelő tartalmú szerződés
teljesítése érdekében, amelyet a munkáltató más gazdálkodó szervezettel kötött.

8 A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot a felhívás megjelenésétől 2006. október 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a közalapítványhoz. Egy pályázó a pályázati időszak alatt több pályázatot is benyújthat, ha időközben újabb megváltozott munkaképességű munkavállaló(ka)t alkalmaz.
A pályázatot egy aláírt eredeti és három másolati példányban, a mellékletekkel együtt fűzve vagy kötve, valamint elektronikus formában; személyesen, vagy tértivevényes küldeményben kell benyújtani az alábbi címre:
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
1134 Budapest, Dózsa György út 144.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét, valamint a P26/10 pályázati kódot.

Elérhetőségeink:
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
1134 Budapest, Dózsa György út 144.
Levelezési cím: 1243 Bp., Pf. 630.
T.: (1)288-67-00/477, T./Fax: (1)239-59-54
honlap: www.foka.hu
e-mail: titkarsag@foka.hu

9 Pályázati díj:
Igényelt támogatási összeg (Ft) Pályázati díj (Ft)
0-2 000 000 között: 5 000
2 000 001-5 000 000 között: 10 000
5 000 001-50 000 000 között: 15 000
50 000 001-tól: 20 000
A befizetett pályázati díjról a Közalapítvány utólagosan számlát állít ki, és azt megküldi a pályázónak.

10 A pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatokról a Közalapítvány által előkészített javaslat alapján a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter dönt. A miniszter által hozott döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó szervezet a döntésről a pályázat beérkezését követő 60 napon belül értesítést kap.

11 Általános tudnivalók
- A pályázatot a Közalapítvány által rendszeresített, a programtípusnak megfelelő pályázati dokumentáció formájában kell benyújtani. Határidőn belül érkezett pályázatnak számít az,
amelyet a pályázat benyújtási határidejének utolsó napjáig postára adtak, vagy személyesen benyújtották a Közalapítvány titkárságára. A végső határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
- A pályázat benyújtását követően csak a Közalapítvány által kezdeményezett, formai hiánypótlásra van mód.
- A Közalapítvány elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázati dokumentáció nincs kitöltve, a kötelezően csatolandó mellékletek hiányoznak, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem felelnek meg.
- A Közalapítvány a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállónak, sem a pályázaton résztvevőnek (a pályázat elbírálásában résztvevő személyek kivételével) nem ad.
- A támogató döntésről szóló értesítéssel egyidőben a Közalapítvány megküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződést. A támogatásról szóló döntés az arról szóló értesítés
kiküldésétől számított 30 napig érvényes. Amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Támogatott hibájából e 30 nap alatt nem kerül sor, úgy a támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
- A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő szabálytalanságokat felfedni, a Közalapítvány felé jelenteni, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat a Közalapítvány rendelkezésére bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén a Közalapítvány jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.
- A Közalapítvány a benyújtott pályázatok tartalmát, az abban szereplő adatokat, a jogszabályi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli.
- A Közalapítvány a Támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és összegét nyilvánosságra hozza.

A Közalapítvány által megbízott személyek folyamatosan figyelemmel kísérik a támogatott programok megvalósítását. Szükség esetén - a program sikertelenségének elkerülése érdekében - segítséget adnak, illetve ajánlanak vagy közvetítenek a támogatottnak. A programok megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait a Közalapítvány szakértői ellenőrzik.
  • 2020.03.207 Skills for Assertiveness_Egy napos nyelvi tréning A tréning nap 100%-ban gyakorlati feladatokra és a tapasztalati tanulásra épül. Egyedülálló alkalom, hogy az idegen nyelvi tudást felszínre hozzuk, gyakoroljuk, hasznos panel kifejezéseket rögzítsünk a folyékony és magabiztos megszólaláshoz Részletek Jegyek
  • 2020.03.31Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Kis- és középvállalkozásokat segítő pályázatok indulnak

Csütörtöktől adhatják be a támogatási kérelmeket a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, illetve a külpiacra... Teljes cikk

Pályázható az Employer Branding Award 2019

A Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) Employer Branding Tagozata - a munkáltatói márkaépítés hazai intézményi formálója - ötödik alkalommal... Teljes cikk

Mától adható be a támogatási kérelem kisgyermekesek képzésére, elhelyezkedésük támogatására

Mától adható be a támogatási kérelem a "Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása"... Teljes cikk