Megjelent: 15 éve

Pályázati felhívás önkormányzatok létszámcsökkentési támogatására

Pályázati felhívás a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről.

A költségvetési törvény 5. számú mellékletének 10. pontjában foglalt előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás fedezetéül, a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául, továbbá a polgármester - öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt folyósított - öregségi nyugdíja, valamint a közszolgálati járadéka forrásául. A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó keretszabályokat e rendelet határozza meg. A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás igénylésének keretszabályait a ..../2006. ( . ) BM rendelet szabályozza.

1.) A központi támogatás a helyi önkormányzatokat a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó - önkormányzati szintű álláshely megszüntetéssel együtt járó - létszámcsökkentési döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez illeti meg.

2.) Pályázatot nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely
- a költségvetési szerveinél, (ideértve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatokat ellátó költségvetési szerveket is), főfoglalkozásban, határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban: munkavállaló) - kivéve a közhasznú munkavégzés címén foglalkoztatottak - jogviszonyának (a továbbiakban: munkaviszony) megszüntetéséről döntött,
- 2005. szeptember 30-át követően - a 3. és 4. pontban foglaltakra figyelemmel hozott - döntést hajtott végre, s ebből fizetési kötelezettsége keletkezett, és
- a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében e munkavállaló után támogatásban nem részesült,
- a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím 2. alcím 1. különféle személyi kifizetések jogcím-csoportban megjelölt forrásából e munkavállaló után támogatást nem igényel,
- esetében a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott(ak) - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

A létszámcsökkentéssel érintett munkavállalóra és az ezzel együtt járó álláshely megszüntetésre az önkormányzat csak egy alkalommal nyújthatja be pályázatát, a pályázatban igényelt összeg erejéig.

Azon önkormányzat, amelynek képviselő-testülete 2005. szeptember 30-a előtt hozta meg létszámcsökkentési döntését, azonban 2005. évben benyújtott pályázata után a támogatást azért nem vehette igénybe a 10/2005. (III. 18.) BM rendeletben foglaltakra tekintettel, mert a létszámcsökkentési döntéssel érintett munkavállaló(k) felmentési ideje 2006. évben telik le - így a tényleges kifizetést igazoló dokumentumokat is csak 2006. évben áll módjában benyújtani - a 2006. évben újra benyújthatja pályázatát. E pályázatok elbírálása is e rendeletben foglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy ezen esetben a tényleges kifizetés dokumentumait a pályázathoz csatolni kell.

3.) Amennyiben a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló esetében az önkormányzat döntését követően a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 90. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel csak későbbi időpontban tudja a munkaviszonyt megszüntetni, akkor az Mt. 90. § (1) bekezdése szerinti idő elteltét követően nyújthatja be e munkavállaló után a támogatási igényét.

4.) Ha a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló a munkaviszony megszűnése, vagy az azzal kapcsolatos járandósága tekintetében munkaügyi bírósághoz fordult jogorvoslatért, akkor az önkormányzat e munkavállaló utáni fizetési kötelezettségének támogatására a pályázatot akkor nyújthatja be, amikor a bíróság jogerősen megállapítja a munkáltató által hozott döntés jogszerűségét.

5.) A pályázathoz csatolni kell:
-1. számú mellékletként az önkormányzat költségvetési rendeletének kivonatát, melyben a költségvetési létszámkeret az adott évre meghatározásra került,
- 2. számú mellékletként az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) által az adott feladat racionalizálásáról - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés a) és b) pontjait is figyelembe véve - készített dokumentumait,
-3. számú mellékletként az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) által hozott döntést, amely tartalmazza a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult tényleges és intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel járó létszámcsökkentés(ek)ről készített tételes kivonatot, amelyben a döntés következményeként kialakuló önkormányzati szintű létszámadatok (létszámkeret) is szerepel. Ha az önkormányzat a létszámcsökkentést követően önkormányzat szinten létszámnövekedést mutat ki, akkor ennek szöveges indokolása szükséges,
-4. számú mellékletként a költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okiratot,
-5. számú mellékletként a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos, az érintett munkavállaló által is aláírt, munkáltatói intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példányát (amely köztisztviselők - kivéve jegyző - esetén tartalmazza a tartalékállománnyal kapcsolatos rendelkezést is),
-6. számú mellékletként az e pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező, intézményenként, munkavállalónként feltüntetett pályázatokat tartalmazó táblázatot,
-7. számú mellékletként az e pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező, összesített teljes önkormányzati igényt tartalmazó táblázatot,
-8. számú mellékletként az e pályázati felhívás 3. számú mellékletét képező, a korengedményes nyugdíjazás miatt megszüntetett munkavállalók munkaviszonyának megszűnésekor kötelezően kitöltendő táblázatot,
-9. számú mellékletként, emelt összegű végkielégítésre jogosult esetén - az Mt. 95. § (5) bekezdése, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § (2) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. § (7) bekezdése alapján - a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy korábban részesült-e emelt összegű végkielégítésben,
-10. számú mellékletként, képviselő-testületi határozatot arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség,
-11. számú mellékletként, azoknál a munkavállalóknál, akiknél az önkormányzat a prémiumévek programról és a különleges foglakoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján köteles felajánlani e lehetőség igénybevételét, a felajánlásról szóló dokumentumot, valamint a dolgozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy igénybe veszi vagy sem e programot.
-12. számú mellékletként nyilatkozatot arról, hogy az önkormányzat a pályázatában olyan közalkalmazott korengedményes nyugdíjazásához nem igényel támogatást, aki után a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím 2. alcím 1. különféle személyi kifizetések jogcím-csoportban megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe.

A fentiekben foglalt dokumentumokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni.

6.) A pályázat keretében a - tényleges létszámcsökkentést megvalósító - munkaviszony megszüntetése miatt jogszabályban előírt kötelező mérték szerint megállapított és kifizetendő végkielégítés összege, valamint a felmentési idő felére járó ténylegesen kifizetett összeg támogatható.

7.) Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes nyugdíjazás miatt szűnik meg, a nyugdíjazással kapcsolatos költségek megtéríthetők, ha azok összege nem haladja meg a jogviszony felmentéssel történő megszűnése esetén járó támogatás összegét. Amennyiben a korengedményes nyugdíjazással együtt járó költségek meghaladják a felmentés esetén járó támogatás mértékét, akkor a korengedményes nyugdíjazás esetében is csak az az összeg illeti meg a helyi önkormányzatot, amely felmentés esetében járna.

8.) A pályázatok benyújtása négy ütemben történik. Az önkormányzatoknak a pályázatok I. ütemét 2006. március 31-éig, a II. ütemét 2006. június 30-áig, a III. ütemét 2006. augusztus 31-éig, a IV. ütemét 2006. október 15-éig kell a Magyar Államkincstár illetékes megyei Területi Igazgatóságaihoz, illetve a Fővárosi és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) két - egy eredeti és egy hiteles másolati - példányban megküldeni.

A pályázatok esetleges hiányosságainak pótlására, hibáinak javítására az Igazgatóság - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján - a pályázat Igazgatósághoz történt beérkezését követő 8 napon belül (3 napon belüli) hiánypótlásra szólít fel. A hiánypótolt pályázatokat az Igazgatóság számítógépen rögzíti és elektronikusan továbbítja a kijelölt Magyar Államkincstár Fővárosi és Pest Megyei Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: kijelölt Igazgatóság) részére. Az elektronikus módon országosan feldolgozott adatokat a kijelölt Igazgatóság küldi meg a Belügyminisztériumnak. Az önkormányzatok által benyújtott pályázatok eredeti példányát az illetékes területi Igazgatóság közvetlenül küldi meg a Belügyminisztérium részére.

9.) A belügyminiszter a pályázatok elbírálására Tárcaközi Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, az oktatási miniszter, az egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója és a Területpolitikai Kormányzati Hivatal vezetője által kijelölt személyekből áll. A Tárcaközi Bizottság a beérkező pályázatokat az ügyrendjében foglaltak alapján bírálja el.

A pályázatokat a Tárcaközi Bizottság az I. ütemben 2006. május 31-éig, a II. ütemben 2006. augusztus 31-éig, a III. ütemben 2006. október 31-éig, a IV. ütemben 2006. november 30-áig a hatályos jogszabályok, továbbá a pályázati feltételek alapján bírálja el, és amennyiben az megfelel a rendelet szerinti feltételeknek, dönt a támogatásról.

A Tárcaközi Bizottság által az önkormányzatok részére megítélt támogatás folyósítása - a költségvetési törvény 23. § (2) bekezdése alapján - a Tárcaközi Bizottság döntését követő hónap nettó finanszírozása keretében történik.

Azoknál az önkormányzatoknál, ahol a létszámcsökkentéssel érintett köztisztviselők a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján tartalékállományukat töltik a pályázat benyújtása időpontjában, a megítélt támogatás folyósítása csak igazolás után teljesíthető. A tartalékállomány megszűnésének igazolását az önkormányzatok az e pályázati felhívás mellékletét képező 4. számú mellékleten, az illetékes Igazgatóság útján küldik meg a Belügyminisztériumnak. A Belügyminisztérium az előző bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a támogatás folyósításáról.

10.) Amennyiben az önkormányzat a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt - önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódó, és az adott helyi önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról köteles haladéktalanul lemondani, és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizetni.

A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

A 10. pont első bekezdésében foglaltakról a helyi önkormányzat a támogatásról szóló döntést követő öt évig - az év végi elszámolás keretében - évente beszámol az illetékes Igazgatóságnak. Az év végi elszámolás szabályszerűségét az Igazgatóság az Áht. 64/D. §-a alapján felülvizsgálja.


Bővebb felvilágosításért kérjük, kattintson az alábbi linkre:
http://www.bm.hu/web/portal.nsf/aktualis/8EA614D2DD99D080C125712D00376F3D
  • 2020.09.24Adókonferencia Jöjjön el a SALDO Adókonferenciájára és ismerje meg az új TB törvény szabályait, valamint a külföldi partnereivel kötött szerződések ÁFA előírásait! Szerezzen biztos tudást, kreditpontokat, tájékozódjon szakértőinktől. Országosan 7 helyszínen várjuk. Részletek Jegyek
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Diáklányoknak kínál ígéretes IT-karriert a Morgan Stanley

Az egész országból jelentkezhetnek az érdeklődő diáklányok a Morgan Stanley és a NATE matematikai és programozási foglalkozásaira. A Smartiz... Teljes cikk

Már csak néhány napig jelentkezhetnek az akár 1 millió forintos támogatásra a vidéki idegenvezetők

A vidéken élő idegenvezetők augusztus 7-ig jelentkezhetnek a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vissza nem térítendő pályázatára. Teljes cikk

Családbarát munkahely pályázat: hétfőn jár le a beadási határidő

Hétfőig lehet jelentkezni a Családbarát munkahely pályázatra, amelyen akár ötmillió forint támogatást is kaphatnak a cégek családbarát... Teljes cikk