Csatlakozz hozzánk a Viberen
Megjelent: 13 éve

Pályázati felhívás önkormányzatok létszámcsökkentési támogatására

Pályázati felhívás a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről.

A költségvetési törvény 5. számú mellékletének 10. pontjában foglalt előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás fedezetéül, a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául, továbbá a polgármester - öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt folyósított - öregségi nyugdíja, valamint a közszolgálati járadéka forrásául. A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó keretszabályokat e rendelet határozza meg. A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás igénylésének keretszabályait a ..../2006. ( . ) BM rendelet szabályozza.

1.) A központi támogatás a helyi önkormányzatokat a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó - önkormányzati szintű álláshely megszüntetéssel együtt járó - létszámcsökkentési döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez illeti meg.

2.) Pályázatot nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely
- a költségvetési szerveinél, (ideértve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatokat ellátó költségvetési szerveket is), főfoglalkozásban, határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban: munkavállaló) - kivéve a közhasznú munkavégzés címén foglalkoztatottak - jogviszonyának (a továbbiakban: munkaviszony) megszüntetéséről döntött,
- 2005. szeptember 30-át követően - a 3. és 4. pontban foglaltakra figyelemmel hozott - döntést hajtott végre, s ebből fizetési kötelezettsége keletkezett, és
- a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében e munkavállaló után támogatásban nem részesült,
- a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím 2. alcím 1. különféle személyi kifizetések jogcím-csoportban megjelölt forrásából e munkavállaló után támogatást nem igényel,
- esetében a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott(ak) - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

A létszámcsökkentéssel érintett munkavállalóra és az ezzel együtt járó álláshely megszüntetésre az önkormányzat csak egy alkalommal nyújthatja be pályázatát, a pályázatban igényelt összeg erejéig.

Azon önkormányzat, amelynek képviselő-testülete 2005. szeptember 30-a előtt hozta meg létszámcsökkentési döntését, azonban 2005. évben benyújtott pályázata után a támogatást azért nem vehette igénybe a 10/2005. (III. 18.) BM rendeletben foglaltakra tekintettel, mert a létszámcsökkentési döntéssel érintett munkavállaló(k) felmentési ideje 2006. évben telik le - így a tényleges kifizetést igazoló dokumentumokat is csak 2006. évben áll módjában benyújtani - a 2006. évben újra benyújthatja pályázatát. E pályázatok elbírálása is e rendeletben foglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy ezen esetben a tényleges kifizetés dokumentumait a pályázathoz csatolni kell.

3.) Amennyiben a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló esetében az önkormányzat döntését követően a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 90. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel csak későbbi időpontban tudja a munkaviszonyt megszüntetni, akkor az Mt. 90. § (1) bekezdése szerinti idő elteltét követően nyújthatja be e munkavállaló után a támogatási igényét.

4.) Ha a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló a munkaviszony megszűnése, vagy az azzal kapcsolatos járandósága tekintetében munkaügyi bírósághoz fordult jogorvoslatért, akkor az önkormányzat e munkavállaló utáni fizetési kötelezettségének támogatására a pályázatot akkor nyújthatja be, amikor a bíróság jogerősen megállapítja a munkáltató által hozott döntés jogszerűségét.

5.) A pályázathoz csatolni kell:
-1. számú mellékletként az önkormányzat költségvetési rendeletének kivonatát, melyben a költségvetési létszámkeret az adott évre meghatározásra került,
- 2. számú mellékletként az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) által az adott feladat racionalizálásáról - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés a) és b) pontjait is figyelembe véve - készített dokumentumait,
-3. számú mellékletként az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) által hozott döntést, amely tartalmazza a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult tényleges és intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel járó létszámcsökkentés(ek)ről készített tételes kivonatot, amelyben a döntés következményeként kialakuló önkormányzati szintű létszámadatok (létszámkeret) is szerepel. Ha az önkormányzat a létszámcsökkentést követően önkormányzat szinten létszámnövekedést mutat ki, akkor ennek szöveges indokolása szükséges,
-4. számú mellékletként a költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okiratot,
-5. számú mellékletként a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos, az érintett munkavállaló által is aláírt, munkáltatói intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példányát (amely köztisztviselők - kivéve jegyző - esetén tartalmazza a tartalékállománnyal kapcsolatos rendelkezést is),
-6. számú mellékletként az e pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező, intézményenként, munkavállalónként feltüntetett pályázatokat tartalmazó táblázatot,
-7. számú mellékletként az e pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező, összesített teljes önkormányzati igényt tartalmazó táblázatot,
-8. számú mellékletként az e pályázati felhívás 3. számú mellékletét képező, a korengedményes nyugdíjazás miatt megszüntetett munkavállalók munkaviszonyának megszűnésekor kötelezően kitöltendő táblázatot,
-9. számú mellékletként, emelt összegű végkielégítésre jogosult esetén - az Mt. 95. § (5) bekezdése, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § (2) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. § (7) bekezdése alapján - a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy korábban részesült-e emelt összegű végkielégítésben,
-10. számú mellékletként, képviselő-testületi határozatot arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség,
-11. számú mellékletként, azoknál a munkavállalóknál, akiknél az önkormányzat a prémiumévek programról és a különleges foglakoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján köteles felajánlani e lehetőség igénybevételét, a felajánlásról szóló dokumentumot, valamint a dolgozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy igénybe veszi vagy sem e programot.
-12. számú mellékletként nyilatkozatot arról, hogy az önkormányzat a pályázatában olyan közalkalmazott korengedményes nyugdíjazásához nem igényel támogatást, aki után a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím 2. alcím 1. különféle személyi kifizetések jogcím-csoportban megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe.

A fentiekben foglalt dokumentumokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni.

6.) A pályázat keretében a - tényleges létszámcsökkentést megvalósító - munkaviszony megszüntetése miatt jogszabályban előírt kötelező mérték szerint megállapított és kifizetendő végkielégítés összege, valamint a felmentési idő felére járó ténylegesen kifizetett összeg támogatható.

7.) Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes nyugdíjazás miatt szűnik meg, a nyugdíjazással kapcsolatos költségek megtéríthetők, ha azok összege nem haladja meg a jogviszony felmentéssel történő megszűnése esetén járó támogatás összegét. Amennyiben a korengedményes nyugdíjazással együtt járó költségek meghaladják a felmentés esetén járó támogatás mértékét, akkor a korengedményes nyugdíjazás esetében is csak az az összeg illeti meg a helyi önkormányzatot, amely felmentés esetében járna.

8.) A pályázatok benyújtása négy ütemben történik. Az önkormányzatoknak a pályázatok I. ütemét 2006. március 31-éig, a II. ütemét 2006. június 30-áig, a III. ütemét 2006. augusztus 31-éig, a IV. ütemét 2006. október 15-éig kell a Magyar Államkincstár illetékes megyei Területi Igazgatóságaihoz, illetve a Fővárosi és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) két - egy eredeti és egy hiteles másolati - példányban megküldeni.

A pályázatok esetleges hiányosságainak pótlására, hibáinak javítására az Igazgatóság - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján - a pályázat Igazgatósághoz történt beérkezését követő 8 napon belül (3 napon belüli) hiánypótlásra szólít fel. A hiánypótolt pályázatokat az Igazgatóság számítógépen rögzíti és elektronikusan továbbítja a kijelölt Magyar Államkincstár Fővárosi és Pest Megyei Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: kijelölt Igazgatóság) részére. Az elektronikus módon országosan feldolgozott adatokat a kijelölt Igazgatóság küldi meg a Belügyminisztériumnak. Az önkormányzatok által benyújtott pályázatok eredeti példányát az illetékes területi Igazgatóság közvetlenül küldi meg a Belügyminisztérium részére.

9.) A belügyminiszter a pályázatok elbírálására Tárcaközi Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, az oktatási miniszter, az egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója és a Területpolitikai Kormányzati Hivatal vezetője által kijelölt személyekből áll. A Tárcaközi Bizottság a beérkező pályázatokat az ügyrendjében foglaltak alapján bírálja el.

A pályázatokat a Tárcaközi Bizottság az I. ütemben 2006. május 31-éig, a II. ütemben 2006. augusztus 31-éig, a III. ütemben 2006. október 31-éig, a IV. ütemben 2006. november 30-áig a hatályos jogszabályok, továbbá a pályázati feltételek alapján bírálja el, és amennyiben az megfelel a rendelet szerinti feltételeknek, dönt a támogatásról.

A Tárcaközi Bizottság által az önkormányzatok részére megítélt támogatás folyósítása - a költségvetési törvény 23. § (2) bekezdése alapján - a Tárcaközi Bizottság döntését követő hónap nettó finanszírozása keretében történik.

Azoknál az önkormányzatoknál, ahol a létszámcsökkentéssel érintett köztisztviselők a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján tartalékállományukat töltik a pályázat benyújtása időpontjában, a megítélt támogatás folyósítása csak igazolás után teljesíthető. A tartalékállomány megszűnésének igazolását az önkormányzatok az e pályázati felhívás mellékletét képező 4. számú mellékleten, az illetékes Igazgatóság útján küldik meg a Belügyminisztériumnak. A Belügyminisztérium az előző bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a támogatás folyósításáról.

10.) Amennyiben az önkormányzat a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt - önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódó, és az adott helyi önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról köteles haladéktalanul lemondani, és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizetni.

A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

A 10. pont első bekezdésében foglaltakról a helyi önkormányzat a támogatásról szóló döntést követő öt évig - az év végi elszámolás keretében - évente beszámol az illetékes Igazgatóságnak. Az év végi elszámolás szabályszerűségét az Igazgatóság az Áht. 64/D. §-a alapján felülvizsgálja.


Bővebb felvilágosításért kérjük, kattintson az alábbi linkre:
http://www.bm.hu/web/portal.nsf/aktualis/8EA614D2DD99D080C125712D00376F3D
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Megjelent „Az Év Felelős Foglalkoztatója 2019” pályázati felhívás

Megjelent „Az Év Felelős Foglalkoztatója 2019” pályázati felhívás. Az OFA Nonprofit Kft. 2016 óta hirdeti meg pályázatát, melynek célja, hogy... Teljes cikk

Még egy hétig lehet jelentkezni a Design Terminal őszi Mentorprogramjába

A Design Terminal őszi szemeszterén a csapatok fejlesztik vállalkozásukat és azt is elsajátítják, hogyan tudnak együttműködni vállalati partnerekkel. Teljes cikk

Kollegiális vezetőt keresnek

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közzétette a megyei és országos kollegiális szakmai vezetők kiválasztására vonatkozó pályázati hirdetményét. Teljes cikk