Megjelent: 14 éve

A cafetéria lehetséges elemei és kapcsolódó adózási szabályok

images

A költséghatékonyság másik sarkalatos kérdése az aktuális adótörvény szabályainak figyelembe vétele. Ugyanis nem közömbös, hogy adott költségegységből mekkora hányad jut el ténylegesen a dolgozóhoz, hiszen csak annak a juttatásnak van ösztönző hatása, amely felett a munkatárs rendelkezhet.

A cafetéria nem más, mint egy vá­laszt­ha­tó ele­mek­ből össze­ál­lí­tott jut­ta­tá­si cso­mag. A cso­mag nagy­sá­ga adott (a jut­ta­tás ke­re­te elő­re meg­ha­tá­ro­zott), de az ele­me­it min­den­ki sa­ját igé­nyei sze­rint sza­ba­don ál­lít­hat­ja össze, ha akar­ja, az összeg egé­szét fel­hasz­nál­hat­ja egyet­len jut­ta­tás­ra, il­let­ve a kü­lön­bö­ző jut­ta­tá­sok kö­zül az arányt is sza­ba­don meg­vá­laszt­hat­ja. A mun­ka­vál­la­lók szem­pont­já­ból a rend­szer nép­sze­rű­sé­ge az egye­di igé­nyek ki­hasz­ná­lá­sá­nak jobb le­he­tő­sé­gé­vel ma­gya­ráz­ha­tó.

Sok mun­ka­adó té­ve­sen azt hi­szi, a cafetéria-rend­szer költ­sé­ge­sebb, mint az egy­sze­rű bé­ren kí­vü­li jut­ta­tá­sok, mi­vel a cafetéria-rendszerben fel­hasz­nál­ha­tó egyé­ni ke­ret brut­tó össze­get je­lent, az egyes jut­ta­tá­sok után adóz­ni­uk kell a mun­ka­vál­la­lók­nak. Vi­szont ezek az ele­mek tör­vé­nyi­leg el­té­rő adó­zá­si kö­te­le­zett­ség alá es­nek. A ke­ret­ből igény­be vett összeg­ből a net­tó, kéz­hez ka­pott ér­té­kén felül az adót is le­von­ják. A mun­ka­vál­la­ló te­hát ak­kor jár jól, ha mi­nél ki­sebb adó­jú ele­me­ket vá­laszt, mert ak­kor brut­tó ke­re­té­nek nagy ré­szét kéz­hez kap­ja. Ezért el­en­ged­he­tet­len a cafetéria be­ve­ze­té­se előtt hossza­dal­mas és pre­cíz elő­ké­szí­té­se a mun­kál­ta­tói ol­da­lon (pl. szer­ző­dé­sek, jut­ta­tá­si cso­ma­gok, ele­mek össze­ál­lí­tá­sa, ti­pi­kus igé­nyek fel­mé­ré­se, ha­té­kony és ért­he­tő kom­mu­ni­ká­ció, meg­fe­le­lő in­for­má­ci­ók a mun­ka­vál­la­lók fe­lé). A cé­gek te­hát azért tér­nek át a cafetériára, mert jó­val költ­ség­ha­té­ko­nyabb, mint a ha­gyo­má­nyos jut­ta­tá­si rend­szer, rá­adá­sul a rend­szer - a hi­e­del­mek­kel el­len­tét­ben - nem vonz ma­gá­val jó­val több ad­mi­niszt­rá­ci­ós fel­ada­tot. Ma már Ma­gya­ror­szá­gon is egy­re több cég al­kal­maz­za ezt a jövő jut­ta­tá­si rend­sze­re­ként is em­le­ge­tett jut­ta­tás­cso­ma­got.

Adó­zá­si szem­pont­ból elő­nye, hogy sok olyan ele­met tar­tal­maz, me­lyek a brut­tó fi­ze­tés­sel össze­ha­son­lít­va ked­ve­zőbb fel­té­te­lek­kel ve­he­tők igény­be. Ép­pen ezért a mun­kál­ta­tó is je­len­tős meg­ta­ka­rí­tást re­a­li­zál, il­let­ve ha­té­kony esz­kö­ze a mo­ti­vá­lás­nak, a ver­seny­ké­pes­ség meg­tar­tá­sá­nak vagy a kü­lön­bö­ző bér­rend­sze­rek össze­han­go­lá­sá­nak.

A jut­ta­tá­sok sok­ré­tű­ek le­het­nek. Ma már szin­te min­den­hol el­ter­jedt a fel­ső-, il­let­ve kö­zép­ve­ze­tők­nek adott gép­ko­csi, il­let­ve te­le­fon­hasz­ná­lat, vagy az ét­ke­zé­si utal­vá­nyok, vagy például az ön­kén­tes ma­gán­nyug­díj-pénz­tá­ri ki­egé­szí­tés. Azon­ban eze­ken az el­ter­jedt for­má­kon túl is sok egyéb le­he­tő­ség van egyéb, bé­ren fe­lü­li jut­ta­tás­ra. Az aláb­bi részben eze­ket a jut­ta­tá­si for­má­kat, il­let­ve ezek adó­zá­si von­za­tát te­kint­jük át.


A jut­ta­tá­sok fő faj­tái:

Biz­to­sí­tás:
- Nyug­díj­biz­to­sí­tás
- Élet­biz­to­sí­tás
- Bal­eset­biz­to­sí­tás
- Egyé­ni egész­ség­ügyi biz­to­sí­tás
- ‑Egyé­ni egész­ség­ügyi biz­to­sí­tás a táp­pénz és a fi­ze­tés köz­ti kü­lönb­ség fe­de­zé­sé­re
- Uta­zá­si biz­to­sí­tás
- Vég­ki­elé­gí­tés
- Kar­ri­er­gon­do­zás

Pénz­ügyi tá­mo­ga­tás
- Ked­vez­mé­nyes hi­te­lek
- Ked­vez­mé­nyes áru­vá­sár­lá­si köl­csö­nök
- Uta­zá­si hoz­zá­já­ru­lás
- Al­bér­le­ti hoz­zá­já­ru­lás
- Köl­tö­zé­si se­gély
- Vál­la­la­ti ter­mék ked­vez­mé­nyes meg­vá­sár­lá­sa
- Tag­díj át­vál­la­lás szak­mai szer­ve­ze­tek­ben

Sze­mé­lyes szük­ség­le­tek ki­elé­gí­té­sé­re:
- Pót­sza­bad­ság
- Sza­bad­nap­ok
- Al­ko­tói sza­bad­ság
- Ta­nul­má­nyi sza­bad­ság
- Sport- és sza­bad­idős te­vé­keny­sé­gek

Egyéb jut­ta­tá­sok:
- Vál­la­la­ti gép­ko­csi
- Ét­ke­zé­si hoz­zá­já­ru­lás
- Ked­vez­mé­nyes ét­kez­te­tés
- Ru­ha­pénz
- Te­le­fon­szám­la-té­rí­tés
- Mo­bil­te­le­fon
- Tan­dí­jak át­vál­la­lá­sa
- Étkezési és melegétel utalvány
- Ajándékutalvány
- Beiskolázási utalvány
- Internetutalvány

Lát­ha­tó, hogy a cafetéria-rendszerben al­kal­ma­zan­dó jut­ta­tá­sok­nak "csak a kép­ze­let szab ha­tárt". A cikk kö­vet­ke­ző ré­sze­i­ben az egyes főbb jut­ta­tá­sok­kal kap­cso­la­tos adó­zás­ra vo­nat­ko­zó kü­lö­nös sza­bá­lyo­zá­so­kat fog­juk át­te­kin­te­ni, il­let­ve példa­szá­mí­tá­so­kat is be fo­gunk mu­tat­ni az egyes főbb rend­sze­rek egy­sze­rűbb össze­ha­son­lít­ha­tó­sá­ga mi­att.
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Mit tehetünk a válság miatt fel nem használt cafetériával?

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben nehézségekbe ütközik egyes cafetéria elemek - az óvodai, bölcsődei költségek vagy éppen a... Teljes cikk

Ügyeljen a 2018-ban feltöltött SZÉP kártya keretre!

Ha valaki 2020. május 31-ig nem használja fel a 2018-ban feltöltött SZÉp kártya egyenlegét, az összeg ezután is rendelkezésére áll majd, de maximum... Teljes cikk

Hogyan csökkentsük a munkába járás kockázatát?

A jelenlegi veszélyhelyzetben több munkáltató keresi a megoldást arra, hogy miként tudja a munkavállalóinál a fertőzés kockázatát csökkenteni. Az... Teljes cikk