Szerző: HRPortal.hu hírszerkesztő Megjelent: 12 éve

A cafetéria lehetséges elemei és kapcsolódó adózási szabályok

A költséghatékonyság egyik legfontosabb eszköze a dolgozók megtartása. A jó ösztönzési rendszer figyelembe veszi a dolgozói motivációit is. Mivel mindenkinek mások a preferenciái, érdemes lehetőséget nyújtani az alkalmazottaknak, hogy a rendelkezésre álló költségkeret terhére maguk válasszák meg a nekik legmegfelelőbb juttatási formát.

images

images

A költséghatékonyság másik sarkalatos kérdése az aktuális adótörvény szabályainak figyelembe vétele. Ugyanis nem közömbös, hogy adott költségegységből mekkora hányad jut el ténylegesen a dolgozóhoz, hiszen csak annak a juttatásnak van ösztönző hatása, amely felett a munkatárs rendelkezhet.

A cafetéria nem más, mint egy vá­laszt­ha­tó ele­mek­ből össze­ál­lí­tott jut­ta­tá­si cso­mag. A cso­mag nagy­sá­ga adott (a jut­ta­tás ke­re­te elő­re meg­ha­tá­ro­zott), de az ele­me­it min­den­ki sa­ját igé­nyei sze­rint sza­ba­don ál­lít­hat­ja össze, ha akar­ja, az összeg egé­szét fel­hasz­nál­hat­ja egyet­len jut­ta­tás­ra, il­let­ve a kü­lön­bö­ző jut­ta­tá­sok kö­zül az arányt is sza­ba­don meg­vá­laszt­hat­ja. A mun­ka­vál­la­lók szem­pont­já­ból a rend­szer nép­sze­rű­sé­ge az egye­di igé­nyek ki­hasz­ná­lá­sá­nak jobb le­he­tő­sé­gé­vel ma­gya­ráz­ha­tó.

Sok mun­ka­adó té­ve­sen azt hi­szi, a cafetéria-rend­szer költ­sé­ge­sebb, mint az egy­sze­rű bé­ren kí­vü­li jut­ta­tá­sok, mi­vel a cafetéria-rendszerben fel­hasz­nál­ha­tó egyé­ni ke­ret brut­tó össze­get je­lent, az egyes jut­ta­tá­sok után adóz­ni­uk kell a mun­ka­vál­la­lók­nak. Vi­szont ezek az ele­mek tör­vé­nyi­leg el­té­rő adó­zá­si kö­te­le­zett­ség alá es­nek. A ke­ret­ből igény­be vett összeg­ből a net­tó, kéz­hez ka­pott ér­té­kén felül az adót is le­von­ják. A mun­ka­vál­la­ló te­hát ak­kor jár jól, ha mi­nél ki­sebb adó­jú ele­me­ket vá­laszt, mert ak­kor brut­tó ke­re­té­nek nagy ré­szét kéz­hez kap­ja. Ezért el­en­ged­he­tet­len a cafetéria be­ve­ze­té­se előtt hossza­dal­mas és pre­cíz elő­ké­szí­té­se a mun­kál­ta­tói ol­da­lon (pl. szer­ző­dé­sek, jut­ta­tá­si cso­ma­gok, ele­mek össze­ál­lí­tá­sa, ti­pi­kus igé­nyek fel­mé­ré­se, ha­té­kony és ért­he­tő kom­mu­ni­ká­ció, meg­fe­le­lő in­for­má­ci­ók a mun­ka­vál­la­lók fe­lé). A cé­gek te­hát azért tér­nek át a cafetériára, mert jó­val költ­ség­ha­té­ko­nyabb, mint a ha­gyo­má­nyos jut­ta­tá­si rend­szer, rá­adá­sul a rend­szer - a hi­e­del­mek­kel el­len­tét­ben - nem vonz ma­gá­val jó­val több ad­mi­niszt­rá­ci­ós fel­ada­tot. Ma már Ma­gya­ror­szá­gon is egy­re több cég al­kal­maz­za ezt a jövő jut­ta­tá­si rend­sze­re­ként is em­le­ge­tett jut­ta­tás­cso­ma­got.

Adó­zá­si szem­pont­ból elő­nye, hogy sok olyan ele­met tar­tal­maz, me­lyek a brut­tó fi­ze­tés­sel össze­ha­son­lít­va ked­ve­zőbb fel­té­te­lek­kel ve­he­tők igény­be. Ép­pen ezért a mun­kál­ta­tó is je­len­tős meg­ta­ka­rí­tást re­a­li­zál, il­let­ve ha­té­kony esz­kö­ze a mo­ti­vá­lás­nak, a ver­seny­ké­pes­ség meg­tar­tá­sá­nak vagy a kü­lön­bö­ző bér­rend­sze­rek össze­han­go­lá­sá­nak.

A jut­ta­tá­sok sok­ré­tű­ek le­het­nek. Ma már szin­te min­den­hol el­ter­jedt a fel­ső-, il­let­ve kö­zép­ve­ze­tők­nek adott gép­ko­csi, il­let­ve te­le­fon­hasz­ná­lat, vagy az ét­ke­zé­si utal­vá­nyok, vagy például az ön­kén­tes ma­gán­nyug­díj-pénz­tá­ri ki­egé­szí­tés. Azon­ban eze­ken az el­ter­jedt for­má­kon túl is sok egyéb le­he­tő­ség van egyéb, bé­ren fe­lü­li jut­ta­tás­ra. Az aláb­bi részben eze­ket a jut­ta­tá­si for­má­kat, il­let­ve ezek adó­zá­si von­za­tát te­kint­jük át.


A jut­ta­tá­sok fő faj­tái:

Biz­to­sí­tás:
- Nyug­díj­biz­to­sí­tás
- Élet­biz­to­sí­tás
- Bal­eset­biz­to­sí­tás
- Egyé­ni egész­ség­ügyi biz­to­sí­tás
- ‑Egyé­ni egész­ség­ügyi biz­to­sí­tás a táp­pénz és a fi­ze­tés köz­ti kü­lönb­ség fe­de­zé­sé­re
- Uta­zá­si biz­to­sí­tás
- Vég­ki­elé­gí­tés
- Kar­ri­er­gon­do­zás

Pénz­ügyi tá­mo­ga­tás
- Ked­vez­mé­nyes hi­te­lek
- Ked­vez­mé­nyes áru­vá­sár­lá­si köl­csö­nök
- Uta­zá­si hoz­zá­já­ru­lás
- Al­bér­le­ti hoz­zá­já­ru­lás
- Köl­tö­zé­si se­gély
- Vál­la­la­ti ter­mék ked­vez­mé­nyes meg­vá­sár­lá­sa
- Tag­díj át­vál­la­lás szak­mai szer­ve­ze­tek­ben

Sze­mé­lyes szük­ség­le­tek ki­elé­gí­té­sé­re:
- Pót­sza­bad­ság
- Sza­bad­nap­ok
- Al­ko­tói sza­bad­ság
- Ta­nul­má­nyi sza­bad­ság
- Sport- és sza­bad­idős te­vé­keny­sé­gek

Egyéb jut­ta­tá­sok:
- Vál­la­la­ti gép­ko­csi
- Ét­ke­zé­si hoz­zá­já­ru­lás
- Ked­vez­mé­nyes ét­kez­te­tés
- Ru­ha­pénz
- Te­le­fon­szám­la-té­rí­tés
- Mo­bil­te­le­fon
- Tan­dí­jak át­vál­la­lá­sa
- Étkezési és melegétel utalvány
- Ajándékutalvány
- Beiskolázási utalvány
- Internetutalvány

Lát­ha­tó, hogy a cafetéria-rendszerben al­kal­ma­zan­dó jut­ta­tá­sok­nak "csak a kép­ze­let szab ha­tárt". A cikk kö­vet­ke­ző ré­sze­i­ben az egyes főbb jut­ta­tá­sok­kal kap­cso­la­tos adó­zás­ra vo­nat­ko­zó kü­lö­nös sza­bá­lyo­zá­so­kat fog­juk át­te­kin­te­ni, il­let­ve példa­szá­mí­tá­so­kat is be fo­gunk mu­tat­ni az egyes főbb rend­sze­rek egy­sze­rűbb össze­ha­son­lít­ha­tó­sá­ga mi­att.
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Eljárás indult a Volkswagen csoportnál piaci manipuláció gyanúja miatt

A VW körül számos eljárás zajlik a dízelbotránnyal és helytelen szén-dioxid-kibocsátási adatokkal kapcsolatban. A csoport 49 jelenlegi vagy korábbi... Teljes cikk

Krétával rajzolta a Word-öt a táblára a tanár, a Microsoft gépeket küldött az iskolának

Óriási népszerűségre tett szert egy fotó az interneten, melyen egy ghánai tanár számítógépek híján, a táblára rajzolta fel a Word... Teljes cikk

A Szex és New York sztárja indul New York állam kormányzói tisztségéért

Cynthia Nixon, a Szex és New York című sorozat egykori sztárja színészi karrierjét politikai pályára cseréli, és elindul New York állam... Teljes cikk

Így telik egy Facebook dolgozó munkanapja

Egy Youtube-on elérhető vlog bemutatja milyen a legnagyobb közösségi portál dolgozójának lenni. A videót Jonathan Ma, a Facebook egyik programozója... Teljes cikk

43 évig 200 ezer forint jutalmat kaphatna minden pedagógus 1300 milliárdból

Egy 1300 milliárd forintos keretből az összes pedagógusnak évente 200 ezer forint jutalmat lehetne adni 43 évig. Dúró Dóra különböző példákat... Teljes cikk

Kapcsolódó tartalmaink 1 2 3 Bezár