Megjelent: 12 éve

Figyelem! Indul az adóbevallási szezon!

images

- Milyen törvények rendelkeznek a január végén esedékes munkáltatói adminisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségekről?

- A személyi jövedelemadó, a különadó, az ekho megállapítására, bevallására, az adó és az adóelőleg levonására és befizetésére, az igazolások kiállítására, valamint az adatszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat, az adózás rendjéről szóló, módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.), a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított és kiegészített 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.), az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (továbbiakban: Ekho tv.), az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (továbbiakban: Kjtv.), valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény rendelkezik. Ebből is látszik, hogy a munkáltatók számára igen sok törvény tartalmaz kötelezettséget. Ezek között nem könnyű eligazodni.

- Milyen igazolásokat kell kiadniuk a kifizető helyek munkatársainak január 31-ig?

- A munkáltató 2009. január 31-éig elsősorban jövedelemigazolást ad minden munkavállalójának. (Az igazolás átvételét igazolni kell.) Azoknál a munkavállalóknál, akik év közben munkahelyet változtattak, az igazolásnak tartalmaznia kell a korábbi munkáltatótól származó - a munkaviszony megszűnésekor kiállított adatlapon szereplő - jövedelmeket is.

- Mi ennek az igazolásnak a nyomtatvány száma és mit tartalmaz?

- Az M30-as igazolás jogcímenként részletezve tartalmazza azokat az összevonás alá eső adóköteles összegeket, amelyeket a munkáltató a magánszemély részére 2008-ban kifizetett, illetve azon adóterhet nem viselő járandóságok összegét, melyeket az adóelőleg levonása során figyelembe vett, valamint az ezekből levont személyi jövedelemadó előlegek összegét, továbbá a személyi jövedelemadó előleg levonásánál figyelembe vett adókedvezményeket. Tartalmaznia kell az igazolásnak a magánszemélytől levont különadó-előleg alapját és összegét is. Az igazoláson fel kell tüntetni egyes - a törvényben meghatározott -, a munkáltatótól származó külön adózó jövedelmeket is és az azokból levont adót, valamint egyéb olyan adatokat, melyek a magánszemély adóbevallásának elkészítéséhez szükségesek.

- Mi a helyzet az ekho esetében?

- Erről a kifizetéskor kellett az igazolást átadni a magánszemély részére függetlenül attól, hogy munkaviszonyára tekintettel történt-e a kifizetés. Az igazolásból megállapítható kell legyen, milyen jogviszonyára választotta a magánszemély ezt az adózást, továbbá ki kell tűnnie belőle az eltérő kulcsok szerint levont ekho összegének és a levont ekho összegének a személyi jövedelemadó tartalma. Abban az esetben, ha a magánszemély átvállalja a kifizetőt terhelő ekho megfizetését is, a kiadott igazolásnak a levont ekho összege helyett, azt kell tartalmaznia, hogy a magánszemély átvállalta a kötelezettség teljesítését. Az ekho szerint adózó egyéni vállalkozó esetében is alkalmazni kell az előzőeket. A kifizetőnek az ilyen ekho szerint adózandó kifizetésekről 2008. évtől kezdődően, adatot kell szolgáltatnia a 08K91-es számú lap szerint 2009. január 31-ig.

- Milyen következménye van annak a dolgozók adóbevallásának szempontjából, ha a munkáltató nem társadalombiztosítási vagy családtámogatási kifizető hely?

- A munkáltatónak - dolgozói érdekében - célszerű gondoskodnia arról, hogy az alkalmazásában álló magánszemélyek az adóbevallás kitöltéséhez szükséges tudnivalókat megismerjék. Fontos felhívni a figyelmet arra, ha a munkáltató nem társadalombiztosítási kifizetőhely, úgy a társadalombiztosítás ellátási összegeket az igazolás nem tartalmazza, kivéve, ha adóterhet nem viselő járandóság jogcímén kapta a magánszemély és az adóelőleg levonásakor ennek figyelembevételéről írásban nyilatkozott a munkáltatójának. 2008-ban, év közben megszűnt a munkáltatók családtámogatási kifizetőhely státusza. Így az adóköteles családtámogatás összegeinek csak egy részét tartalmazza csak az M30-as igazolás, kivéve, ha adóterhet nem viselő járandóság jogcímén kapta a magánszemély és az adóelőleg levonásakor ennek figyelembevételéről írásban nyilatkozott a munkáltatójának. Erre fel kell hívni a dolgozók figyelmét, mert az adóbevallásához ezek az összegek is szükségesek!

- Milyen további igazolásokat kell kiadnia a kifizető munkáltatónak?

- Az igazolások nagy csoportja a magánszemély adóját csökkentő kedvezményekhez kapcsolódik. Ezek az igazolások fő szabályként tartalmazzák az igazolás kiállítójának azonosító adatait (név, székhely, adóazonosító szám), cégszerű aláírását, a magánszemély nevét, adóazonosító jelét és lakcímét, a 2008. évben befizetett, kedvezményre jogosító összeget, a kedvezmény mértékét és jogcímét. Ezek nagyon fontosak, mert csak az igazolások birtokában van lehetőség a kedvezmények érvényesítésére. Ha nem kapja kézhez február elejéig, úgy a magánszemélynek kérnie kell! A magánszemély szintén csak igazolás birtokában rendelkezhet adójáról az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba történő befizetésekkel, a nyugdíj-előtakarékosságával kapcsolatban.

- Milyen nyomtatványokon, milyen adatokat kell szolgáltatnia a munkáltatónak?

- Már csak azért készülnek nyomtatványok, hogy el tudjuk képzelni, az adatszolgáltatások tartalmát, az adatszolgáltatás felépítését, mert az adatszolgáltatások ma már csak gépi adathordozón vagy elektronikus úton teljesíthetők. Az adatszolgáltatási kötelezettségek minden évben, így most is tovább bővültek.

Az adatszolgáltatások cím és szám szerint a 2008. évre a következők:
- Az MRP szervezet adatszolgáltatása 2008. évben a magánszemély tulajdonba adott értékpapír adómentes természetbeni juttatás összegéről (08K36)
- A munkáltató adatszolgáltatása az általa, a magánszemélynek lakás célú felhasználásra pénzintézeten keresztül nyújtott kölcsön 2008. évben elengedett összegéről (08K37)
- A biztosító intézet 2008. évi adatszolgáltatása (08K48)
- A hitelintézet (pénzintézet) adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2008. évi kifizetéséről (08K50)
- Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a 2008. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról (08K51)
- A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíjpénztári kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéshez kapcsolódó, a magánszemély által 2008. évben adott nyilatkozatról (08K52)
- A munkáltató (kifizető) adatszolgáltatása a magánszemélyeknek 2008. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről (08K53)
- Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv 2008. évi kiállításáról (08K54)
- Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2008. évi adatszolgáltatása (08K59)
- Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás - jogosultságot kizáró kereső tevékenység miatti - megszüntetésekor (08K64)
- Felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása a 2008. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról (08K65)
- A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2008. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról (08K71)
- A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2008. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről (08K72)
- A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2008. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról (08K73)
- Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés, bérbeadó magánszemély által történő megszüntetéséről (08K75)
- A kifizető adatszolgáltatása a haszonhúzó magánszemély részére 2005. június 30. napja után keletkezett és 2008. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelmekről (08K76)
- Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása a Melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére 2005. június 30. napja után keletkezett és 2008. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről (08K77)
- A kifizető adatszolgáltatása az Art. 4. számú melléklete szerinti külföldi személy részére 2008. évben kifizetett osztalék jövedelemről (08K79)
- Változott! Az alkalmi munkavállalói könyvet kiállító adatszolgáltatása, az általa a magánszemélynek kiadott igazolás szerinti adóköteles jövedelemről és magán-nyugdíjpénztári tagság esetén, további adatokról (08K80)
- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása, az általa a magánszemélynek 2008. évben kifizetett támogatásról (08K83)
- A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása, a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2008. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére „nem-nyugdíj szolgáltatás” címén kifizetett összegről és egyéb adatokról (08K84)
- A hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2008. évi törlesztésével kapcsolatban (08K85)
- Változott! A kifizető (befektetési szolgáltató) adatszolgáltatása a magánszemély részére 2008. évben kötött tőzsdei ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról (08K86)
- Új! A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv adatszolgáltatása a 2008. évben nyugellátás vagy rehabilitációs járadék folyósítása mellett kereső tevékenységet folytatókról (08K89)
- Új! A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása, értékpapír átruházásról (08K90)
- Új! A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben (08K91)
- Új! A kifizető adatszolgáltatása a 2008. évben csereügyletből származó jövedelemről (08K92)

Az igazolásokról és adatszolgáltatási kötelezettségekről bővebben az adóhatóság honlapján lehet tájékozódni.

Rákóczi Piroska, HR Portál
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
  • 2020.10.16XIII. LEAN FÓRUM - KONFERENCIA A Fórum fókuszai: Lean Vezetés - Lean coaching Ipar 4.0. és a Lean a gyakorlatban Lean Quality – Lean Six Sigma Lean Office - Folyamatfejlesztés Részletek Jegyek
  • 2020.10.22 HR folyamatok/HR kommunikáció/Változásmenedzsment A képzésen összefoglaljuk és rendszerbe helyezzük a HR folyamatokat, megismerkedünk a HR kommunikáció szerepével és témaköreivel, valamint megtudjuk, mit jelent a változásmenedzsment. Kiknek ajánljuk? A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének fejleszteni a belső kommunikáción, illetve a változások menedzselését hatékonyabbá szeretnék tenni. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Valójában pályázni kell a pedagógusoknak az egyszeri juttatásként bejelentett félmillióra

Nem egyszeri juttatás a pedagógusoknak szánt, Kásler Miklós által bejelentett bruttó 500 ezer forint, hanem feladathoz kötött - európai uniós... Teljes cikk

Emelkedik a csecsemőgondozási díj összege 2021-ben

Összességében több mint egyhavi fizetésnek megfelelő összeggel emelkedik 2021 júliusától a hat hónapon át járó csecsemőgondozási díj (csed) -... Teljes cikk

Mennyit keresnek a katonák? - itt a bértáblázat

A Magyar Honvédség kommunikációs referensétől kaptunk egy részletes kimutatást, mennyi pénzt kereshetnek azok az álláskeresők, akik katonának... Teljes cikk