Megjelent: 3 éve

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról VII. fejezet

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

A harmadik országbeli állampolgárok szálláshelyének bejelentési kötelezettsége

153. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok adatait tartalmazó, a Tv. 73. § (2) bekezdésében meghatározott vendégkönyv a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó szálláshelyen és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyeken (a továbbiakban együtt: vendégkönyv vezetésére kötelezett szálláshely) manuális módszerrel (könyv formájában) vagy számítógéppel vezethető.
(2) A vendégkönyv vezetésének módját a szálláshely vezetője határozza meg.
154. § A vendégkönyvek beszerzéséről, a nyilvántartás folyamatos vezetéséről, illetőleg a vendégkönyvnek a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság részére a tárgyévet követő március 31-ig történő leadásáról a vendégkönyv vezetésére köteles szálláshely üzemeltetője köteles gondoskodni.
155. § (1) A vendégkönyv vezetésére köteles szálláshelynek nem minősülő szálláshelyen megszálló harmadik országbeli állampolgár a szálláshelyének bejelentésére akkor köteles, ha magyarországi tartózkodása a beutazásától számított harminc napot meghaladja.
(2) A bejelentési kötelezettséget a beutazástól számított három napon belül az e célra rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: bejelentőlap) kell teljesíteni a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon.
(3) A bejelentőlapot az úti okmány adataival egyezően kell kiállítani, és a szálláshely bejelentésére kötelezettnek, valamint a szállásadónak alá kell írnia.
(4) A harmadik országbeli állampolgár úti okmányát a bejelentkezés teljesítésekor a regionális igazgatóságon be kell mutatni. A regionális igazgatóság a bejelentett szálláshely címének valódiságát a személyi adat- és lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában ellenőrizheti.
(5) A harmadik országbeli állampolgár a szálláshely bejelentésének tényét a bejelentőlap második példányával igazolja.
(6) Ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti eljárás során vendégkönyv vezetésére köteles szálláshelynek minősülő szálláshelyet jelöl meg, a harmadik országbeli állampolgárt bejelentési kötelezettségét a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint teljesíti.
156. § (1) A harmadik országbeli állampolgár a szálláshelyének megváltozását köteles három napon belül bejelenteni az új szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon.
(2) A szálláshely megváltozására vonatkozó bejelentési kötelezettség nem terjed ki annak a szállásnak a bejelentésére, amelyről a tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár átmeneti távollét után a bejelentett szálláshelyére visszatér. Ha az átmeneti távollét helye vendégkönyv vezetésére köteles szálláshely, ebben az esetben azt a vendégkönyvben rögzíteni kell, és abban fel kell tüntetni a harmadik országbeli állampolgár bejelentett szálláshelyét is.

A születés bejelentése

157. § (1) A harmadik országbeli állampolgár a gyermekének születését a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával a szülő lakóhelye, illetőleg szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell bejelenteni a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, a gyermek születésétől számított három hónapon belül.
(2) Ha a Magyarország területén tartózkodó, a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők tartózkodási jogcíme eltérő, a gyermek tartózkodási jogosultsága megállapításánál mindkét szülő együttes nyilatkozatát kell figyelembe venni. A szülők megegyezése hiányában a gyermek részére a számára kedvezőbb tartózkodási jogosultságot kell biztosítani.

A harmadik országbeli állampolgár személyi okmányaival kapcsolatos bejelentési kötelezettségek és hatósági intézkedések

158. § (1) A harmadik országbeli állampolgár úti okmányának, illetve tartózkodásra jogosító engedélyének elvesztését, eltulajdonítását a regionális igazgatóságnak, a Rendőrségnek vagy a konzuli tisztviselőnek jelentheti be. A bejelentő harmadik országbeli állampolgár részére - az állampolgárság valószínűsítése esetén - igazolást kell kiállítani a bejelentés tényéről.
(2) Ha az elveszettnek, megsemmisültnek hitt okmányt a jogosultja megtalálja és részére új úti okmányt vagy tartózkodásra jogosító engedélyt még nem adtak ki, az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást a kiállító hatóságnak le kell adnia.
(3) Ha az elveszettnek, megsemmisültnek hitt okmányt a jogosultja megtalálja, de idő közben részére új okmányt adtak ki, a megtalált okmányt a kiállító hatóságnak le kell adnia.
(4) Az a hatóság, amely talált úti okmányt, tartózkodásra jogosító engedélyt átvett, köteles azt a Hivatalnak megküldeni.
(5) A Hivatalnak gondoskodnia kell a talált úti okmányoknak a kiállítás helye szerint joghatósággal rendelkező állam Magyarországra akkreditált külképviseletére történő eljuttatásáról.
(6) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott, továbbá az idegenrendészeti eljárások során kiadható, kitöltetlen úti okmányokról, valamint tartózkodásra jogosító engedélyekről külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az úti okmány, valamint tartózkodásra jogosító engedély típusát, azonosító adatait, számát, sorozatszámát és érvényességi idejét.
(7) Ha a Tv.-ben meghatározott eljárások során kiadott okmánynak a Hivatal általi körözése indokolt, annak a nyilvántartásba történő bejegyzéséről az okmányt kiállító regionális igazgatóság gondoskodik.
(8) Ha a jogerős döntéssel visszavont vagy megsemmisített vízumokmány Hivatal általi körözése indokolt és a visszavonásáról vagy megsemmisítésről a konzuli tisztviselő, a külpolitikáért felelős miniszter vagy a Rendőrség döntött, annak a nyilvántartásba történő bejegyzéséről a döntést hozó hatóság értesítése alapján a harmadik országbeli állampolgár által a vízumkérelemben megjelölt szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság gondoskodik.
(9) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentés a konzuli tisztviselőnél történik, a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodásra jogosító engedély pótlása iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. A konzuli tisztviselő a kérelmet haladéktalanul felterjeszti az okmányt kiállító regionális igazgatósághoz.
(10) Ha a regionális igazgatóság a tartózkodásra jogosító okmány pótlása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi és erről értesíti a konzuli tisztviselőt. A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot - a regionális igazgatóság döntése alapján - a konzuli tisztviselő adja ki.

Az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége

158/A. § Az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár a Tv. 75/A.§-ban meghatározott bejelentési kötelezettségét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon teljesíti. A regionális igazgatóság a bejelentésről értesíti a kormányhivatalt.
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
2004. évi CX. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 85. ülésszakán elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú Egyezmény kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - XI.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - X.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk