Megjelent: 14 éve

Kiss Péter: nagyobb szerepet a nyilvánosságnak

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közös sajtótájékoztatóján Kiss Péter miniszter és Wittich Tamás főigazgató ismertette az elmúlt év, illetve a karácsonyi ellenőrzések tapasztalatait. Kiss Péter miniszter a minőségi követelmények fontosságát és a fogyasztók fokozott védelmét emelte ki.

Az év során lezajlott kormányzati struktúra változásának eredményeként a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség felügyeletét a Szociális és Munkaügyi Minisztérium látja el. A területi felügyelőségek felett munkáltatói jogot gyakorló közigazgatási hivatalok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartoznak. Így a szakmai felügyeletet gyakorló FVF és a területi felügyelőségek továbbra is a sokat bírált és a hatékonyságot igen lecsökkentő kettős irányítás alatt végzik feladatukat.
A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányzati döntésnek megfelelően végrehajtotta a létszámcsökkentési elvárásokat, így a megnövekedett feladatokat komoly munkaszervezéssel és az ellenőrzések koncentrálásával volt képes végrehajtani.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek a 2006. éves Ellenőrzési és Vizsgálati Programban (EVP), valamint a saját munkaterveikben meghatározott feladatokat elvégezték, illetőleg az év végi ellenőrzések rendben és hatékonyan folynak. Az EVP által előírt feladatok közül 37 zárult le, több ellenőrzés jelenleg is folyik, míg 12 egész éven át tartó folyamatos ellenőrzést és vizsgálatot is folytatunk, melyek eredményéről a jelentést ez év végéig bemutatjuk.
Ezidáig a helyi sajátosságokat, helyben jelentkező fogyasztóvédelmi problémákat, a fogyasztók panaszbejelentéseit is figyelembe vevő 165 helyi kezdeményezésű témavizsgálatot folytattak le a területi felügyelőségek.
A fogyasztóvédelmi hatóságok több, mint 35.000 alkalommal ellenőrizték a forgalmazókat az EVP, és a helyi ellenőrzési programjaik keretein belül, vagy panaszbejelentés kivizsgálása céljából.

A piacfelügyeleti területen a 2006. évben elsősorban a megelőzést szolgálták. Ehhez megfelelő kiindulási alapot jelentett a RAPEX (720 riasztás érkezett), KPIR rendszerek (860 riasztás) adatbázisa. Folyamatos témavizsgálatot végeztünk annak érdekében, hogy a rendszerekben fellelhető veszélyes termékeket felkutassuk, illetve esetleges megtalálása esetén intézkedni tudjunk a forgalomból történő kivonására. Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermek és fiatal korosztály fokozott védelmére, így ellenőriztük a játékok forgalmazását, a gyermekek részére készített étrend kiegészítőket, az iskolai büféket, valamint az alkohol tartalmú italok és dohánytermékek értékesítési korlátozásának megtartását. A fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme területén a fogyasztók legszélesebb körét érintő témákban végeztünk ellenőrzéseket.

Piacfelügyeleti tevékenységünk során november végéig 250 olyan terméket mintavételeztünk a forgalomból, amiről a laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy nem felel meg a biztonságos forgalmazás feltételeinek, életre, egészségre veszélyes, vagy a fogyasztók vagyoni biztonságát veszélyezteti.
Jelenleg is folynak vizsgálatok, így az éves beszámolóban ezen termékek száma bizonyára magasabb lesz.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek az évben hat jelentős szolgáltatási (utazási, csomagküldő, elektronikus hírközlés, mobiltelefon, gáz és távhő) területen végeztek ellenőrzést annak megállapítása érdekében, hogy a szolgáltatók által kibocsátott számlák fogyasztóvédelmi szempontból megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak, és az abban foglalt adatok érthetők-e a fogyasztók számára.
Ezen kívül ellenőriztük, hogy a szolgáltatási terület általános szerződési feltételei a jogszabály szerint készültek-e. Az eddigi ellenőrzések eredményeként megállapítható, hogy a számlák ugyan a vizsgált jogszabályi előírásoknak megfelelően készülnek, de a fogyasztók a benne foglalt adatok és fogalmak tartalmát, azok valódiságát egyes esetekben nem, vagy csak jelentős utánajárást követően érthetik, ismerhetik meg.
Sikeresen zárult le egy utazással egybekötött termékbemutatókat szervező Kft ellen indult közérdekű keresetünk és folyamatban van egy elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben indított közérdekű keresetünk is. A közérdekű keresetekkel kívánjuk nyomatékossá tenni a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét és kiszolgáltatott helyzetük megszüntetését.

A reklámfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság reklámfelügyeleti tevékenységét a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a feladatok növekedése és a lefolytatott eljárások számának emelkedése jellemzi. Ennek oka, hogy a piacgazdaság működésével együtt járó reklámtevékenység volumenének folyamatos növekedése mellett egyre újabb területeken, kiterjedtebb fogyasztói csoportokat célozva jelentkezik. Mindez pedig az egyre újabb típusú fogyasztói érdeksérelmek és jogsértések előfordulását eredményezi. Ez évben kiemelten foglalkoztunk a dohány és alkoholtartalmú termékek és a gyógyszerkészítmények, étrendki-egészítők és a temetkezési szolgáltatások reklámozása jogszerűségének ellenőrzésével.

Az FVF továbbra is végzi a minőségi reklamációk vizsgálatát. Műszaki, könnyűipari, vegyi és építőipari, valamint élelmiszeripari területen ugyan csökkenő tendenciát mutatva, de így is közel 1500 terméket vizsgáltunk meg.

A területi felügyelőségek, mint I. fokon eljáró fogyasztóvédelmi hatóságok ez évben a jogkövető magatartás kikényszerítése céljából decemberig mintegy 19.000 határozatot hoztak közigazgatási, míg 1.200 határozatot szabálysértési jogkörükben eljárva. Tendenciaként értelmezhető, hogy az elsőfokú határozatot megtámadva, az
FVF-hez, mint másodfokú hatósághoz emelkedő számban érkeznek fellebbezések. Ez évben október hónapban már meghaladta a másodfokra érkező fellebbezések száma az előző évit. Jelentősen növekedett a bírósági perek száma, melyben az FVF másodfokú döntéseit támadják meg az elmarasztaltak. Pernyertességünk aránya a decemberig lezárult ügyekben több, mint 90%-os.

A felügyelőségeket és az FVF fogyasztó-kapcsolati Irodáját december hónapig több, mint 100.000 fő kereste fel panaszával, tanácsot kért vásárlása, vagy reklamációs ügye intézése tekintetében. Már közel három éve annak, hogy megváltoztak azok a jogszabályok, amelyek a fogyasztók minőségi kifogásainak rendezésére vonatkoztak, az állami beavatkozás (hatósági közreműködés) szinte teljesen megszűnt. A fogyasztók nehezen veszik tudomásul, hogy ma már sok esetben saját költségen, utánjárással, kevés kivételtől eltekintve bíróságon érvényesíthetők az igények. Arra biztatjuk a fogyasztókat, hogy már a vásárlás előtt tájékozódjanak alapvető jogaikat illetően. Felkészültséggel és odafigyeléssel már sok problémát el lehet kerülni. Pl. nem vásárolunk lejárt minőségmegőrzési idejű terméket, nem veszünk tartós fogyasztási cikket jótállási jegy, vagy használati útmutató nélkül.
A fogyasztói jelzések azt mutatják, hogy a fogyasztók által kifogásolt területeken csak kis előrelépés tapasztalható. Pl. változatlanul kifogásolták, hogy a nagy kereskedelmi központok, olyan akciókat is meghirdettek, ahol a termék nem, vagy csak kis mennyiségben volt kapható, több esetben az akciós ár nem egyezett meg a hirdetésben szereplő árral. Változatlanul sok a lábbelivel kapcsolatos minőségi kifogás, a fogyasztók sérelmezik, hogy csere helyett a kereskedők inkább megkísérlik a kifogást javítással rendezni.

Kiemelt figyelmet fordítottunk úgy a fogyasztók, mint a forgalmazók tájékoztatására, melyet számszerűen is növekedett megjelenéseink is reprezentálnak.
A kommunikáció során a Főfelügyelőség a szükséges mértékig együttműködött a társhatóságokkal, valamint a felügyeletet ellátó minisztériummal: ez utóbbi eredményes lehet abból a szempontból is, hogy amennyiben a közvélemény által felvetett kérdésre jogalkalmazói válasz nincs, vagy nem adhat megfelelő megoldást, a szaktárca jogszabály-módosítás kezdeményezésével is keresheti a megfelelő választ a problémára.

Az év során egy hiánypótló kiadványsorozatot jelentettünk meg, amelynek célja különböző fogyasztói rétegek felé olyan hasznos tudnivalók átadása, amelyek a hétköznapok során felmerülő fogyasztóvédelmi ügyekre igyekeznek választ adni a legkülönbözőbb kérdésekben, legyen az "egyszerű" szavatossági probléma, utazási irodával való jogvita vagy egy termékcsoportra vonatkozó jó tanácsok gyűjteménye.
Mindemellett folyamatosan igyekezett a hatóság információkat adni a veszélyességük miatt a forgalomból kivonni rendelt árucikkekről.
Az FVF országos tájékoztató munkája mellett a területi felügyelőségek a helyi írott és elektronikus sajtóban rendszeresen beszámolnak a fogyasztóvédelmi vizsgálatokról, kérdésekre válaszolnak, nem egy megyében saját fórummal rendelkeznek. A közigazgatási hivatalok honlapjain a felügyelőségek elérhetők és tájékoztatást nyújtanak.
A területi felügyelőségek az iskolai keretek között és azon kívüli oktatási tevékenységük mellett a helyi civil és társadalmi, a gazdasági élet szakmai szervezetei, valamint a nagyforgalmazók igen nagy számú meghívásának tesznek eleget, hogy előadásaikkal elősegítsék a fogyasztók tudatos fogyasztóvá, a forgalmazók jogkövető magatartást tanúsító kereskedővé válását.
Az FVF szakmai osztályai rendszeresen tartanak konzultációt a gazdasági élet szereplőivel, konferenciákon előadásokat, szaklapokban publikálnak segítve a gyártókat, forgalmazókat a fogyasztóvédelmi elvárások megismerésében. Ugyanakkor minden fogyasztóvédelmi témát felkaroló médium a fogyasztók egyre szélesebb körét elérve közli szakembereink tanácsait, tájékoztatóit.
Az FVF mindkét laboratóriuma megőrizte akkreditált státuszát, új vizsgálati eljárások kifejlesztésével szélesítette vizsgálatai körét. Műszerparkunk kiegészült néhány, a termékbiztonsággal összefüggő mérés végzésére alkalmas berendezéssel. A vizsgálati módszerek (szabványok, adaptált eljárások) száma is nőtt, így mind a vizsgálati termékkör, mind a vizsgálati paraméterek köre bővült az aktuálisan fellépő igények kielégíthetősége miatt. Ez évben a laboratóriumok tevékenységük során több, mint 10.000 vizsgálatot végeztek el.

Folytattuk nemzetközi kapcsolataink bővítését, illetve a meglévők továbbfejlesztését, a közös munka elmélyítését. Elmondhatjuk, hogy szakembereink az Európai Unióhoz való csatlakozás óta eltelt időszakban egyenrangú tagjaivá váltak az uniós fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti bizottságoknak, projekteknek. Munkatársaink több szakmai bizottságnak elismert tagjai, valamint rendszeresen kapunk felkéréseket nemzetközi projektekben való munkára, amelyekben lehetőségünk nyílik tapasztalataink átadására az újonnan csatlakozott, vagy csatlakozásra váró országok fogyasztóvédelmi rendszerének kialakításához.
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
  • 2020.10.16XIII. LEAN FÓRUM - KONFERENCIA A Fórum fókuszai: Lean Vezetés - Lean coaching Ipar 4.0. és a Lean a gyakorlatban Lean Quality – Lean Six Sigma Lean Office - Folyamatfejlesztés Részletek Jegyek
  • 2020.10.22 HR folyamatok/HR kommunikáció/Változásmenedzsment A képzésen összefoglaljuk és rendszerbe helyezzük a HR folyamatokat, megismerkedünk a HR kommunikáció szerepével és témaköreivel, valamint megtudjuk, mit jelent a változásmenedzsment. Kiknek ajánljuk? A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének fejleszteni a belső kommunikáción, illetve a változások menedzselését hatékonyabbá szeretnék tenni. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Dollármilliárdokból védenék tovább az amerikai légiipari munkahelyeket

Csaknem 30 milliárd dolláros bértámogatási keretet nyitnának meg a légiipar számára egy republikánus javaslat szerint, hogy elkerüljék az újabb... Teljes cikk

Októbertől ismét tart rendezvényeket a Hungexpo

Szigorú biztonsági szabályok mellett októberben megrendezi a Construma, az Otthon Desing, az Automotive Hungary, és az Ipar Napjai kiállításokat a... Teljes cikk

Csökkenés helyett tovább nőtt a munkanélküliség Oroszországban

Oroszországban az elemzők által várt csökkenés helyett augusztusban 6,4 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta. Teljes cikk