kapubanner for mobile
Megjelent: 7 éve

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról- VII. fejezet

A MENEKÜLTKÉNTI VAGY OLTALMAZOTTKÉNTI ELISMERÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS

81. § (1) A Tv. 48. § (1) bekezdése alapján a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő külföldi (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) számára kötelező tartózkodási helyként befogadó állomást kell kijelölni, kivéve, ha a kérelmező
a) őrizetben van,
b) személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, intézkedés vagy büntetés, avagy idegenrendészeti eljárásban korábban elrendelt személyi szabadságot korlátozó intézkedés hatálya alatt áll, vagy
c) jogszerűen tartózkodik Magyarország területén és nem kéri befogadó állomáson történő elhelyezését.
(2) A menekültügyi hatóság a kísérő nélküli kiskorú gyermekvédelmi intézményben történő elhelyezésére intézkedik.
(3) A kérelmezőt a befogadó állomáson történő elhelyezés alkalmával tájékoztatni kell a szálláshelyen előírt magatartási szabályokról, valamint e szabályok megszegésének következményeiről.
(4) Amennyiben az elismerését kérő idegenrendészeti eljárásban elrendelt személyi szabadságot korlátozó intézkedés hatálya alatt áll, az intézkedés végrehajtásának helye a menekültügyi eljárás alatt kizárólag a menekültügyi hatóság előzetes hozzájárulásával változtatható meg.
(5) Amennyiben az elismerését kérő személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, intézkedés vagy büntetés hatálya alatt áll, a kényszerintézkedés, az intézkedés vagy a büntetés megszűnéséről, vagy a végrehajtás helyének megváltozásáról az idegenrendészeti hatóság tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatja a menekültügyi hatóságot.
82. § (1) A menekültügyi hatóság a kérelmezőt – a Tv. 43. §-ában, valamint e rendelet 74–77. §-ában foglaltak szerint – személyesen meghallgatja.
(2) A személyes meghallgatást a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés iránti kérelem (e fejezetben a továbbiakban: kérelem) benyújtását követően haladéktalanul le kell folytatni.
83. § (1) A Tv. 49. § (2) bekezdése szerinti eljárás (a továbbiakban: dublini eljárás) magában foglalja az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (a továbbiakban együtt: dublini rendeletek) alkalmazó állam (a továbbiakban: tagállam) hatóságának megkeresését, a más tagállam hatóságával történő egyeztetést, az átadás-átvételi eljárás lefolytatását, valamint a kérelmező átadását, illetve visszaadását (a továbbiakban együtt: átadás).
(2) A dublini eljárás kezdőnapja az a nap, amikor a menekültügyi hatóság más tagállam hatóságát megkeresi. A dublini eljárás befejező napja az a nap, amikor a kérelmezőt más tagállam hatósága átveszi, az átvételt megtagadja, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy az átadás nem hajtható végre.
(3) Ha a megkeresett tagállam felelőssége az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Dublin III. rendelet) alapján beáll, a menekültügyi hatóság a kérelmező át-vagy visszaadásáról rendelkező végzést (a továbbiakban: átadásáról rendelkező végzés) rendelkező végzést a felelősség beállásának napjától, vagy a Dublin III. rendelet 22. cikk (1) és (6) bekezdésében, 25. cikk (1) bekezdésében, illetve 28. cikk (3) bekezdésében foglalt határidők lejártát követő nyolc napon belül köteles meghozni.
(4) A kérelmező átadásáról rendelkező végzés a Dublin III. rendelet 26. cikk (1) és (2) bekezdésében, 27. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint 29. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.
(5) A 83. § (5) bekezdését a 290/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.
(6) A Tv. 49. § (5) bekezdése alapján tartózkodási helyként a dublini eljárás során átadásra kerülő személyek elhelyezésére szolgáló befogadó állomást kell kijelölni.
84. § (1) A kérelmező átadását hatósági kísérettel kell végrehajtani. A végrehajtásra a kitoloncolás foganatosításának – külön jogszabályban meghatározott – szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) A Tv. 41. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott iratoknak, illetve okmányoknak a megkeresett tagállamhoz történő eljuttatása iránt a menekültügyi hatóság a kérelmező átadásával egyidejűleg intézkedik.
85. § (1) Ha a dublini rendeletek alapján más tagállam a menekültügyi hatóságot külföldi átadása vagy visszaadása céljából megkeresi, a menekültügyi hatóság a dublini rendeletek szerint jár el.
(2) Ha a dublini rendeletek alapján a menekültügyi hatóság a más tagállamban kérelmező külföldit átveszi, a külföldi számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kérelmet terjesszen elő. Ha a külföldi nem kíván kérelmet előterjeszteni, a menekültügyi hatóság – a szükséges intézkedések megtétele érdekében – értesíti az idegenrendészeti hatóságot.
86. § A Tv. 51. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a menekültügyi hatóság elsősorban azt vizsgálja, hogy a jogerős elutasító döntés meghozatalát követően az elismerést kérő tudott-e olyan új tényt, illetve körülményt valószínűsíteni, amelyek alapján a kérelmező menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerésének lenne helye.
87–89. § A 87. §-t megelőző alcímet a 204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 28. § a) pontja hatályon kívül helyezte. A 87–89. §-t a 204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 28. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
90. § Annak megállapítása érdekében, hogy az elismerését kérővel szemben elkövetett cselekmények vagy azon cselekmények, amelyeket vele szemben elkövethetnek, üldözésnek, illetve súlyos sérelemnek minősülnek-e, figyelembe kell venni az elismerését kérő társadalmi helyzetét, személyes körülményeit, valamint nemét és életkorát.
91. § A Tv. 63. § (1) bekezdésének alkalmazásában a hatékony eszközök rendelkezésre állásának követelménye akkor valósul meg, ha az állam, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerül,
a) rendelkezik az üldöztetésnek, illetve a súlyos sérelemnek minősülő cselekmények felderítéséhez, büntetőeljárás lefolytatásához és a cselekmények szankcionálásához szükséges hatékony jogszabályokkal, valamint azok érvényesülését biztosítani hivatott intézményrendszerrel, és
b) különösen az a) pontban meghatározott eszközök segítségével megfelelő és hatásos lépéseket tesz az üldöztetés, illetve a súlyos sérelem megakadályozása érdekében.
92. § (1) A menekültügyi hatóság a Tv. 63. § (2) bekezdésének alkalmazása során
a) megvizsgálja, hogy a kérelmező hozzáférhet-e a védelemhez abba az államba történő visszatérése esetén, ahonnan menekülni kényszerült;
b) konkrétan megnevezi azt az országrészt, amelyre nézve a védelmet biztosítottnak tekinti.
(2) A kérelmezőtől – egyéni körülményeire is tekintettel – akkor várható el ésszerűen, hogy az érintett országrészbe visszatérjen, ha
a) a kérelmező jogszerűen, biztonságosan és a gyakorlatban véghezvihető módon eljuthat ebbe az országrészbe,
b) a kérelmező az adott országrészben családi, illetve rokoni kapcsolatokkal rendelkezik, vagy alapvető megélhetése és lakhatása más módon biztosítható, és
c) nem áll fenn annak a veszélye, hogy a kérelmező ebben az országrészben üldöztetés, súlyos sérelem vagy más súlyos emberi jogsértés áldozata lesz, függetlenül attól, hogy ezek kapcsolódnak-e a kérelmében előadott menekülési okokhoz.
(3) A menekültügyi hatóság a (2) bekezdés alkalmazása során különösen a kérelmező egészségi állapotát, különleges bánásmód iránti igényét, életkorát, nemi, vallási, nemzetiségi hovatartozását, valamint kulturális kötődését értékeli egyéni körülményként.
(4) Nem tekinthető biztosítottnak a Tv. 63. § (2) bekezdésében foglalt védelem, ha az üldözés vagy súlyos sérelem hátterében az az állam vagy annak az államnak az egészét ellenőrzése alatt tartó párt vagy szervezet áll, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerült.
93. § A menekültügyi hatóság annak vizsgálata során, hogy az az állam vagy annak az államnak egy jelentős része, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerül, valamely nemzetközi szervezet ellenőrzése alatt áll-e, továbbá, hogy e szervezet biztosítja-e a kérelmező számára a Tv. 63. §-a szerinti védelmet, figyelembe veszi a Tanács iránymutatásait.
94. § A Tv. 65. §-ban foglalt összefüggés akkor áll fenn, ha
a) a Tv. 6. § (1) bekezdés szerinti üldözési okok és a Tv. 60. § értelmében üldözésnek minősülő cselekmények között ok-okozati viszony áll fenn, vagy
b) az állam, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerült, a kérelmező számára faji, vallási okokból, a kérelmező nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai meggyőződése miatt nem biztosítja a Tv. 63. § (1) bekezdése szerinti védelmet.
95. § Ha a menekültügyi hatóság a kérelmet a Tv. 51. § (2) bekezdés e) pontja alapján utasítja el, a jogerős elutasító határozat közlésével egyidejűleg a külföldi részére igazolást állít ki, melyben a harmadik ország érintett hatóságait – a harmadik ország hivatalos nyelvén – tájékoztatja a kérelem elutasításának tényéről és indokáról.

Dublini eljárás

96. § (1) A 96. § (1) bekezdését a 204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 28. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
(2) Dublini eljárás lefolytatásának – a menekültügyi eljárás megszüntetése eseteinek kivételével – csak a menekültügyi hatóság menekültügyi eljárást befejező döntésének meghozataláig van helye.

Repülőtéri eljárás

97. § (1) A Tv. 72. §-a szerinti repülőtéri eljárás során e fejezet rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A repülőtéri eljárás során a menekültügyi hatóság a kérelmezőt a kérelem előterjesztését követően haladéktalanul meghallgatja.
(3) A Tv. 72. § (5) bekezdése alapján a kérelmező beléptetését a menekültügyi hatóság kezdeményezi.
(4) Ha a különleges bánásmódot igénylő személy családtagjaival közös kérelmet nyújt be, a repülőtéri eljárás szabályai a családtagokra sem alkalmazhatók.

A menekültkénti elismerés felülvizsgálata, a menekültkénti, oltalmazottkénti és befogadottkénti elismerés visszavonása

98. § A 98. §-t a 290/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.
99. § Ha a menekültügyi hatóság a menekültkénti elismerés visszavonását a Tv. 11. § (2) bekezdés e) pontja alapján vagy az oltalmazottkénti elismerés visszavonását a Tv. 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján kezdeményezi, döntésének meghozatala során vizsgálnia kell, hogy a körülményekben bekövetkezett változás van-e annyira jelentős és maradandó jellegű, amelyre tekintettel a menekült üldözéstől vagy az oltalmazott súlyos sérelemtől való félelme már nem tekinthető megalapozottnak.
99/A. § (1) A befogadottkénti elismerés feltételeinek megszűnése esetén a menekültügyi hatóság a befogadott státuszt határozattal visszavonja.
(2) Ha a harmadik országbeli állampolgár a befogadott státusz felülvizsgálatára irányuló eljárás során a hatóság felhívására nem jelenik meg, a humanitárius tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló felülvizsgálati eljárásban a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlése érdekében a menekültügyi hatóság ismételten felhívhatja a harmadik országbeli állampolgárt.

VII/A. FEJEZET

TÖMEGES BEVÁNDORLÁS OKOZTA VÁLSÁGHELYZET ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

99/B. § Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén az I–VII. Fejezet rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
99/C. § Nem kell alkalmazni
a) a 6. §-t,
b) a 12. § (2) bekezdését,
c) a 15. § (1) bekezdés c)–d) pontját,
d) a 15. § (2) bekezdés c) pontját,
e) a 17. § (1)–(2) bekezdését,
f) a 18–20. §-t,
g) a 24. §-t,
h) a 29. §-t,
i) a 81. § (1)–(3) bekezdését, valamint
j) a 83. § (6) bekezdését.
99/D. § (1) A 12. § (1) bekezdésében szereplő feladatokat a menekültügyi hatóság – a Tv. 80/J. § (5) bekezdésében foglaltak végrehajtására az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közreműködésével – a tranzitzónában látja el.
(2) Az I–VIII. Fejezetek alkalmazásában befogadó állomáson a menekültügyi hatóság által fenntartott más befogadó intézményt is érteni kell.
99/E. § (1) A menekültügyi hatóság az óvodai nevelésben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó elismerését kérő részére az oktatásban való részvétel elősegítése érdekében a menekültügyi eljárás ideje alatt a nevelés-oktatás tárgyi feltételeit biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételnek minősül különösen a tankönyv, tantárgyi munkafüzet, tanszer, egyéb tanfelszerelés, fejlesztő felszerelés beszerzése, valamint az oktatásra alkalmas helyiség kialakítása és fenntartása.
99/F. § (1) A tizennegyedik életévét betöltött elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú jogi képviselete iránt a menekültügyi hatóság haladéktalanul jelzéssel él a területileg illetékes járási hivatal felé, és ezzel egyidejűleg kezdeményezi a kijelölt gyámhivatalnál a gyermek részére eseti gyám kirendelését.
(2) A 33. § (4) és (5) bekezdését csak a 14 év alatti elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú esetében kell alkalmazni.
(3) A 33. § (8) bekezdése alkalmazásában a menekültügyi hatóság a 14 év alatti elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú esetében él az illetékes gyermekvédelmi intézmény irányába jelzéssel.
99/G. § (1) A 13. § (2) bekezdése alkalmazásában e rendelet alapján nyújtott ellátás és támogatás költségeinek elszámolása során tartózkodási engedély száma helyett az elismerését kérőnek a menekültügyi nyilvántartás szerinti egyedi azonosítója kerül feltüntetésre.
(2) A 27. § (5) bekezdése, valamint a 28. § (5) bekezdése alkalmazásában a humanitárius tartózkodási engedély száma helyett az elismerését kérőnek a menekültügyi nyilvántartás szerinti egyedi azonosítója kerül feltüntetésre.
99/H. § (1) Ha az elismerését kérő Magyarország területén vele együtt kérelmező súlyosan beteg hozzátartozóját kívánja meglátogatni, vagy részt kíván venni vele együtt kérelmező hozzátartozója temetésén, az erre irányuló – legalább az esemény, a helyszín és az időtartam megjelölésével ellátott – eltávozási kérelmét a menekültügyi hatóság engedélyezheti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseményen való részvétel ideje alatt a Tv. 80/J. § (5) bekezdésében foglaltak betartása érdekében az elismerését kérő kíséretét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.
99/I. § Ha az elismerését kérőt a tranzitzónában a nyomozó hatóság vagy más hatóság meg kívánja hallgatni, a hatóság erről a tranzitzóna vezetőjét előzetesen értesíti.
99/J. § (1) Az elismerését kérőnek a járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra, gyógykezelésre történő szállítását, valamint az ennek időtartama alatt történő kísérését – a menekültügyi hatóság megkeresésére – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv végzi.
(2) Ha az elismerését kérő fekvőbeteg-intézeti ellátásra szorul,
a) a sürgősségi ellátás céljából történő szállításról a menekültügyi hatóság – az állami mentőszolgálat útján – gondoskodik, amely esetben az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja a kísérést;
b) a nem sürgősségi ellátás céljából történő szállításról a menekültügyi hatóság megkeresésére – indokolt esetben az állami mentőszolgálat útján – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gondoskodik.
(3) A fekvőbeteg-intézeti ellátás ideje alatt a Tv. 80/J. § (5) bekezdésében foglaltak betartása érdekében az elismerését kérő kíséretét és szükség szerint őrzését az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.
99/K. § Ha az elismerését kérő rendelkezik a megélhetését biztosító vagyonnal, azt köteles a menekültügyi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, és ha elismerés iránti kérelme a további jogorvoslattal nem támadható döntéssel elutasításra kerül, köteles az ellátása költségeit megtéríteni. A menekültügyi hatóság által elrendelt visszatérítési kötelezettséget az elismerését kérő postai utalvány vagy házipénztári befizetés útján teljesítheti.
  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
2004. évi CX. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 85. ülésszakán elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú Egyezmény kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - XI.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - X.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk