Megjelent: 4 éve

Az adóelőleg megfizetése és levonása a 2016. évben

Az Szja tv. 46. § (1) bekezdése szerint eltérő rendelkezés hiányában az összevont adóalap adóját - az adóbevallásban/munkáltatói adómegállapításban történő utólagos elszámolással - adóelőlegként kell megfizetni.

Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőnek a bevételt terhelő adóelőleget a magánszemély által adott nyilatkozat alapján kell megállapítania, amennyiben ő azt a kifizető felszólítására vagy önként a kifizetést megelőzően megteszi.

Mind a munkáltatónak, kifizetőnek, mind pedig a magánszemélynek az adott nyilatkozatot az elévülésig – azaz 2016-ban adott nyilatkozatok esetén 2022. december 31-éig – meg kell őriznie.

Az adóelőleg fizetési határidőkről – melyről az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 2. számú melléklete rendelkezik – a későbbiekben lesz szó.

Az Szja tv. 46. § (2) bekezdése rendelkezik arról az esetről, amikor nincs adóelőleg fizetési, vagy levonási kötelezettség.

A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania:

 • az őstermelői tevékenységből származó bevételből, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor (a juttatáskor) bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját, illetve ha családi gazdálkodó (gazdálkodó család tagja), az e jogállását igazoló okiratát; (Itt kell azonban megjegyezni, hogy a kifizetőnek az ilyen kifizetéseket is fel kell tüntetnie a ’08- bevallásában.)
 • a vállalkozói bevételből, ha az egyéni vállalkozó az e bevételéről kiállított bizonylatán feltünteti az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát. (Az egyéni vállalkozói jogállásra tekintettel kifizetett összegről a kifizetőnek nem kell a ’08-as bevallásban adatot szolgáltatni.)

  Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőnek az általa kifizetett (juttatott) bevételt terhelő adóelőleget akkor is meg kell állapítania, ha annak a bevételből történő levonására bármely okból nincs lehetőség (mert például nem pénzben, hanem természetben juttatja azt). Ebben az esetben a megállapított adóelőleget nem kell megfizetnie, de a bevételről kiállított igazoláson a kifizetőnek fel kell tüntetnie a le nem vont adóelőleg összegét is, valamint fel kell hívnia a magánszemély figyelmét arra, hogy az adóelőleg le nem vont részét neki kell megfizetnie a negyedévet követő hó 12-éig.

  A kifizetőnek az adóelőleg le nem vont részéről adatot is kell szolgáltatnia (a ’08-as bevallásában) az állami adóhatóság részére.

  Az Szja tv. a kifizetőre vonatkozó rendelkezések mellettspeciális - szigorúbb -szabályokat fogalmaz meg az adóelőleget megállapító munkáltató számára.

  Adóelőleget megállapító munkáltatónak minősül az Szja tv. alkalmazásában a kifizető amennyiben

 • a magánszemély vele munkaviszonyban áll;
 • a magánszemély részére bért (is) fizet;
 • olyan társas vállalkozás, akinek tevékenységében személyesen közreműködő tag van.

  Az adóelőleget megállapító munkáltatónak ugyanis a rendszeresen ismétlődő bevételszerzést (különösen havi/heti bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, egyéb juttatást) eredményező jogviszonyban álló magánszemély helyett a megállapított adóelőleget meg kell fizetnie, és a magánszeméllyel szembeni követelésként nyilvántartásba kell vennie.

  Az adóelőleget megállapító munkáltató az előzőekben említett követelését beszámíthatja a magánszeméllyel szemben fennálló bármely kötelezettségébe azzal, hogy a magánszemélyt megillető munkaviszonyból származó rendszeres bevétel esetében a beszámítást követően kifizetendő összeg nem lehet kevesebb a minimálbér havi összegének 50 százalékánál. Amennyiben a magánszeméllyel szemben nincs - valamint az adóévben a körülményekből következően várhatóan nem is keletkezik - olyan pénzben teljesítendő kötelezettsége, amelyből a le nem vont, de befizetett adóelőleget levonhatná, akkor az adóköteles bevételről kiállított igazoláson fel kell tüntetnie a le nem vont adóelőleg összegét is, és ebben az esetben is fel kell hívnia a magánszemély figyelmét arra, hogy az adóelőleg le nem vont részét köteles megfizetni. Az adóelőleg le nem vont részéről ebben az esetben is adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére.

  Az adóelőleg alapja

  Az Szja tv. 47. § (1) bekezdése szerint az adóelőleg alapját az adóalap meghatározására irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani az Szja tv. által elismert eltérésekre is figyelemmel.

  A nem önálló tevékenységből (pl. munkaviszonyból) – származó bevétel esetében a bevétel teljes összege képezi az adóelőleg alapját, mely csökkenthető

 • a kifizető által levont, vagy a magánszemély által megfizetett, a szakszervezet által kiállított bizonylattal igazolt szakszervezeti tagdíjjal, valamint
 • az üzemanyag-megtakarítás címén fizetett, annak mértékét meg nem haladó összeggel, de legfeljebb havi 100 ezer forinttal.

  A magánszemély a nem önálló tevékenységére kapott költségtérítésével szemben jogosult költségnyilatkozatot tenni. Nyilatkozni csak akkor lehet, ha a munkaviszonyra tekintettel a munkáltató, vagy a társaság a tagnak költségtérítést fizet. Ilyen esetben is legfeljebb a költségtérítés mértékéig lehet nyilatkozni a kiadásokról.

  A nem önálló tevékenységgel összefüggésben adott költségtérítés esetén

 • a tételesen igazolt költségek levonásáról, vagy
 • az igazolás nélkül elszámolható költségek levonásáról nyilatkozhat a magánszemély. Az Szja tv. szerint, ha törvény vagy kormányrendelet (a továbbiakban: jogszabály) költségtérítésről rendelkezik, akkor a ténylegesen felmerült és igazolt kiadás érvényesítése helyett a jogszabályban meghatározott mértékig igazolás nélkül számolható el az adott címen költség azzal, hogy akkor ezt a költséget teljes egészében elszámoltnak kell tekinteni. (Az igazolás nélkül elszámolható költségek körét az Szja tv. 3. számú mellékletének II. pontja tartalmazza.)

  A fizetendő adóelőleg megállapítása érdekében először meg kell állapítani az adóelőleg-alapját, amely tovább csökkenthető az első házasok kedvezményével, valamint családi kedvezményt érvényesítő esetén az adóelőlegnél általa, illetve más jogosult által korábban még nem érvényesített kedvezménnyel.

  Az említett kedvezményekkel csökkentett adóelőleg alap után 2016. január 1-jétől 15 százalék az adó.

  Amennyiben az adóelőleget a kifizető, munkáltató köteles megállapítani és megfizetni, úgy azt a kifizetés (juttatás) hónapját követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie, továbbá azt a havi adó- és járulékbevallásában, magánszemélyenkénti bontásban bevallania.

  Abban az esetben, ha a bevétel adóelőleg-levonásra nem kötelezett kifizetőtől származik, akkor az adóelőleg megállapítására, megfizetésére a magánszemély saját maga köteles. Ebből következően a magánszemély köteles az adóelőleg megfizetésére (megállapítására) abban az esetben is, ha pl. külföldről, Magyarországon telephellyel nem rendelkező társaságtól származik jövedelme, hiszen ekkor nincs olyan Magyarországon kifizetőnek minősülő szervezet, mely az adóelőleg-megállapítására kötelezett lenne.

  Kedvezmények az adóelőleg megállapítása során

  Családi kedvezmény
  A családi kedvezmény 2016-ban – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy eltartott esetén 66 670 forint, kettő eltartott esetén 83 330 forint, három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint.

  Az első házasok kedvezménye
  A jogosultak által együttesen érvényesíthető kedvezmény 2016. január 1-jétől jogosultsági hónaponként 33 335 forint.

  Személyi kedvezmény
  Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

  A nyilatkozat alapján a munkáltató (kifizető) által levonandó adóelőleg, vagy önadózás esetén a magánszemély döntése alapján a fizetendő adóelőleg havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel, azaz 2016-ban havi 5 550 forinttal csökkenthető.

  BaBér-Soft Connsulting Zrt
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
  Follow hrportal_hu on Twitter
  További cikkek
  Erre figyeljen a katás, ha nem akarja, hogy a NAV jól megadóztassa

  A kisadózók tételes adózásával (kata) kapcsolatban tavaly novemberben hajmeresztő szigorítási tervek kerültek elő, amiket utóbb cáfolt a... Teljes cikk

  Vigyázz, jönnek az ellenőrök!

  Az ellenőrzésektől mindenki tart, pedig a törvényi előírásoknak való megfelelés a munkáltatónak és a munkavállalónak is érdeke. A HR Portal... Teljes cikk

  Szabályozd a szabályozhatatlant!

  Talán nem túlzok, ha azt állítom, hogy manapság az egyik legjobban pörgő téma, az Y és Z generációs munkavállalók bevonzása, megtartása,... Teljes cikk