kapubanner for mobile
Szerző: HR Portal
Megjelent: 1 éve

Felnőttképzés: képzési körös engedéllyel kapcsolatos kérdések és válaszok

Mi a teendője a felnőttképzéssel foglalkozó intézményeknek az úgy nevezett "képzési körös" engedélyek kapcsán? Az FSZOE tájékoztatóját Dr. Henczi Lajos, a NEXON felnőttképzési szakértője állította össze.

paragrafus, felnőttképzés, Fktv-
images

1. Van-e „képzési körös” (régi) engedéllyel rendelkező felnőttképzőnek engedélyük visszavonására és a nyilvántartásból való törlésükre irányuló bármilyen bejelentési kötelezettségük?

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS:

A „képzési körös” engedéllyel rendelkező felnőttképzőnek semmilyen jogszabályból fakadó intézkedést/bejelentést nem kell tenni „régi” engedélyük visszavonására, azaz nem kell törlési kérelmet benyújtania.

INDOKLÁS (TIM)

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 30. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2020. január 1-jén engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény az engedélyben meghatározott felnőttképzési tevékenységnek az Fktv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti folytatására 2022. december 31-ig jogosult azzal, hogy az Országos Képzési Jegyzékben 2019. december 31-én szereplő és a felnőttképzési engedélyében meghatározott szakképesítésre, részszakképesítésre irányuló képzés utoljára 2020. december 31-én indítható, illetőleg vizsgaszervezésre az arra engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a komplex szakmai vizsgáztatás szabályainak 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerint 2022. december 31-ig jogosult. 

Az Fktv. 30. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a fenti tevékenységek ellenőrzésére és az ahhoz kapcsolódóan megállapítható jogkövetkezményekre a 2019. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.” A TIM álláspontja szerint - az idézett rendelkezések alapján – „a felnőttképzést folytató intézményeknek 2022. december 31-ig volt lehetőségük arra, hogy a felnőttképzési tevékenységük megszüntetését a Pest Vármegyei Kormányhivatalnak (PVKH) bejelentsék, melynek alapján a PVKH az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásából törölte az intézményeket. A jelzett időpontot - 2022. december 31-ét - követően a felnőttképzést folytató intézményeknek a tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentése az Fktv. fentiekben idézett átmeneti rendelkezései alapján okafogyottá vált, hiszen ezen intézmények felnőttképzési tevékenysége a törvény erejénél fogva 2022. december 31-én megszűnt, illetőleg a törvényi átmeneti rendelkezések semmiféle bejelentési kötelezettséget nem írnak elő az érintett intézmények számára a tevékenységük megszüntetésére vonatkozóan.”

2. A képzési körös engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézményeknek meddig kell vagyoni biztosítékkal rendelkezniük?

Azok a felnőttképzők, akik 2022. december 31-ig nem kérték engedélyük visszavonását és a nyilvántartásból való törlésüket, azoknak 2023. június 30-ig kell vagyoni biztosítékkal rendelkezniük!

3. A képzési körös engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmények mikortól és milyen feltételek fennállása esetén használhatják fel a vagyoni biztosítékukat?

A vagyoni biztosíték felhasználásához és megszüntetéséhez a PVKH jóváhagyását kell kérni.

4. A képzési körös engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézményeknek kérniük kell-e a kormányhivataltól a vagyoni biztosíték felhasználását?

A felnőttképzőnek jóváhagyási kérelem formájában kérnie kell a kormányhivataltól a vagyoni biztosíték felhasználását, melyet - a PVKH jóváhagyását követően - 2023. június 30-a után tudnak csak felhasználni, illetőleg megszüntetni.

5. A képzési körös engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézményeknek kell-e képzéseikről szóló kimutatást készíteni és a kormányhivatalhoz benyújtani a vagyoni biztosíték felhasználása érdekében?

A felnőttképzőnek – értelemszerűen – már nem kell a jóváhagyási kérelemhez kimutatást készíteni és a kormányhivatalhoz benyújtani, mivel 2023-ban már nem lehet folyamatban lévő, előleg-befizetéssel rendelkező képzése.

6. A képzési körös engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmények esetében hogyan hagyja jóvá a kormányhivatal a vagyoni biztosíték felhasználását?

A vagyoni biztosíték felhasználására és megszüntetésére irányuló jóváhagyási kérelemre válaszul a kormányhivatal – alaphelyzetben – hozzájárulás tárgyú levelet küld a felnőttképzőnek, amely birtokában a felnőttképző megszüntetheti a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos szerződést.

INDOKLÁS (TIM)

„A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 18. §-a alapján a felnőttképzést folytató intézménynek vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie az engedélyezett felnőttképzési tevékenysége folytatásának teljes időtartamára és a felnőttképzési tevékenysége megszűnését követő hat hónapig az előlegként befizetett képzési díj azon részének a visszafizetése céljából, amelyre a képzés bármely okból történő ellehetetlenülése miatt az intézmény már nem nyújtott szolgáltatást. A vagyoni biztosíték felhasználásához és megszüntetéséhez a kormányhivatal jóváhagyása szükséges. E rendelkezés alapján azon felnőttképzési intézmények, amelyek 2022. december 31-ig – a felnőttképzési tevékenység megszűnésének bejelentéséhez kapcsolódóan - nem kérték a PVKH jóváhagyását a vagyoni biztosíték felhasználásához és megszüntetéséhez, a vagyoni biztosítékot a PVKH jóváhagyásával 2023. június 30-át követően tudják felhasználni, illetőleg megszüntetni, tekintettel a felnőttképzéséi tevékenység folytatásának törvényi határidejére. Az intézménynek a jóváhagyási kérelemhez ebben az esetben – értelemszerűen – nem kell mellékelnie a folyamatban lévő, előleg-befizetéssel rendelkező képzéseiről szóló kimutatást, mivel folyamatban lévő képzései nem lehetnek.”

7. A hatóság meddig vezet-e elektronikus nyilvántartást a jövőben képzési körös engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézményekről?

Ezek a nyilvántartások a jövőben már nem lesznek nyilvánosak, bár nem szűnnek meg, mert a hatóság számára még öt évig, 2027. december 31-ig elérhetők lesznek.

8. A hatóság - ellenőrzésével kapcsolatos jogkörének gyakorlása céljából - meddig kezeli és mikor törli a nyilvántartásokban szereplő személyes adatokat a képzési körös engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmények esetében?

Azoknak a felnőttképzőknek, akik 2022. december 31-ig nem kérték engedélyük visszavonását és a nyilvántartásból való törlésüket a hivatal - 2023. január 1-jétől számítva - még öt évig, 2027. december 31-ig kezeli adataikat, majd csak ezt követően törli azokat. 

9. A képzési körös engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézményeknek meddig kell – az Fktv. 21. § (1) bekezdése szerinti - személyes és különleges adatokat nyilvántartani és kezelni? 

Összhangban a 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-ának előírásaival a felnőttképzőnek - a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – öt évig kell nyilvántartania és megőriznie a jogszabályokban előírt dokumentumokat. Tehát azok a felnőttképzők, akik 2022. december 31-ig nem kérték engedélyük visszavonását és a nyilvántartásból való törlésüket, kötelesek a jogszabályokban előírt dokumentumokat - 2023. január 1-jétől számítva - még öt évig, 2027. december 31-ig megőrizni, különös tekintettel a képzésben részt vevő – az Fktv. 21. § (1) bekezdés alapján nyilvántartott és kezelt - személyi adataira.

INDOKLÁS (TIM)

„Az engedéllyel rendelkező képző intézmények elektronikus nyilvántartása, továbbá azon intézmények elektronikus nyilvántartása, melyeknek engedélye részben vagy egészben visszavonásra került, a hatóság számára az intézmények ellenőrzésére biztosított időszak végéig – öt évig – rendelkezésre állnak, de – tekintve, hogy e nyilvántartások a törvény erejénél fogva már megszűnt tevékenységre tartalmaznak adatokat – nem nyilvánosak. E nyilvántartásokban szereplő adatok a 2022. december 31-i állapotokat tükrözik, az ezt követő időponttól a hatóságnak nincs jogköre a nyilvántartásokban semmiféle változtatást eszközölni. E rendelkezésekkel összefüggésben meg kell említeni az Fktv. 2019. december 31-én hatályos 5. § (5) bekezdését, mely szerint a hatóság az említett nyilvántartásokban szereplő személyes adatokat a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésével kapcsolatos jogkörének gyakorlása céljából a felnőttképzést folytató intézménynek a nyilvántartásból történő törlésének napjától számított öt évig kezeli, majd az adatokat törli. A 2023. január 1-jén nyilvántartásban szereplő intézmények vonatkozásában az öt éves adatkezelési időtartam számítását – tekintettel a törvényi jogvesztő határidőre - ettől az időponttól kell kezdeni.

A PVKH ellenőrzési jogkörével kapcsolatos törvényi előírással kapcsolatban releváns rendelkezés az Fktv. 2019. december 31-én hatályos 15. § (6) és (9) bekezdése, mely a felnőttképzési információs rendszer elektronikus nyilvántartásában szereplő adatai – annak keletkezésétől számított - öt évig tartó kezelésének kötelezettségét, illetőleg a támogató részére való hozzáférési lehetőség biztosítását írja elő a hatóság számára.

Az Fktv. 2019. december 31-én hatályos 16. §-a - a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - előírja a felnőttképzést folytató intézmények számára a megjelölt dokumentumok öt évig történő nyilvántartásának és megőrzésének kötelezettségét. Természetesen e dokumentumok vezetésének kötelezettsége – tekintettel a tevékenységnek a törvény erejénél fogva történő megszűnésére – nem áll fenn. Ezen dokumentumok körében kiemelendőek a képzésben részt vevő 21. § (1) bekezdés alapján nyilvántartott és kezelt személyi adatai.”

Figyelem!

A TIM felhívta az FSZOE figyelmét arra, hogy „… jelen tájékoztatás sem jogszabálynak, sem egyéb jogi eszköznek nem tekinthető, az normatív jelleggel, jogi erővel, illetve kötelező tartalommal nem rendelkezik. A jelen tájékoztatásban szereplő jogértelmezés más hatóságot, bíróságot nem köti. A jelen tájékoztatás nem mentesíti annak címzettjét sem saját jogi álláspontja kialakításának szükségessége, illetve a felnőttképzési tevékenység végzése tekintetében jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése alól.” 

  • 2024.04.30NewLeadership – Vezetői eszköztár bővítése Önmaguk fejlesztését is fontosnak tartó középvezetőknek, frissen kinevezett döntéshozóknak szóló komplex és intenzív vezetőfejlesztő program sok gyakorlattal. Különlegessége, hogy a résztvevők átgondolhatják és megoszthatják egymással aktuális kihívásaikat és még a kritikus vezetői helyzetek megoldásáról is tanulhatnak egymás jó gyakorlatából is!info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.02Munkaviszony létesítése és megszűntetése – Dr. Berke Gyula Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerni.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Egy jól működő csapat titka – Vezetői reziliencia fejlesztése A vezetői reziliencia fejlesztése képzésünk arra világít rá, hogyan lehet úgy tekinteni a tényekre, hogy relativizáljuk őket, kezelhető megvilágításba helyezzük a nehézségeket és igyekezzünk megőrizni a racionalitásunkat, hogy ebben a nehéz helyzetben is fejlődni tudjon a csapatunk. Segítve a csapattagoknak abban, hogy a problémalátásukat a megoldás keresés fókusza váltsa fel és megváltozzon az interakcióik minősége.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Munkaidő, pihenőidő – Dr. Takács Gábor Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerniinfo button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
A tanár is munkavállaló!?

Employer branding, toborzás, munkáltatói márka, karrierút, megtartás, juttatások, bérbenchmark stb. Szinte már elcsépelt szavak, unalomig... Teljes cikk

Megállítható-e a képzett munkaerő külföldre áramlása?

A brain drain, azaz „agyelszívás” a magasan képzett munkavállalók elvándorlását jelenti egy fejlettebb, magasabb életszínvonalat biztosító... Teljes cikk

Hányan vannak azok, akik munka nélkül egyáltalán nem engedhetnék meg maguknak a tanulást?

Az Eurostudent legfrissebb felmérése szerint hazánkban a felsőoktatásban tanuló hallgatók egynegyede (25%) közepes anyagi nehézségekkel küzd, míg a... Teljes cikk