Megjelent: 8 éve

Hogy adózunk jövőre?

Csak egyéni vállalkozó, egyéni cég, valamint kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti vagy betéti társaság fizetheti terheit a kisadózó vállalkozások tételes adója alapján. Az alkalmazottak bérterhei ugyanolyanok, mint a többi vállalkozásnál.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának az az egyéni vállalkozó, egyéni cég, valamint kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság és betéti társaság lehet az alanya, aki ezt a választását, valamint legalább egy általa foglalkoztatott kisadózót az e célra rendszeresített nyomtatványon bejelent
Mi micsoda a törvényben?

Bevétel: a kisadózó vállalkozás által bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték azzal, hogy nem bevétel: - az áthárított általános forgalmi adó, - az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel), - az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany rész-re nem ellenértékként történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot), ha azonban az adóalany csak a szokásos piaci ár egy részének megfizetésére köteles, akkor a szokásos piaci árból a fizetési kötelezettséget meghaladó rész bevételnek minősül, - az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni, -– jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól, annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott vagyoni érték, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott kártérítés összege.

- Egyéni cég: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben egyéni cégként meghatározott jogalany.

- Egyéni vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó.

- Főállású kisadózó: az a kisadózó, aki a tárgyhó bármely napján nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban, vagy nem minősül a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek, továbbá aki nem minősül a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak.

- Kisadózó vállalkozás: a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó, egyéni cég, közkereseti társaság és betéti társaság.

- Kisadózó: a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó mint magánszemély, egyéni cég esetén annak tagja, közkereseti társaság és betéti társaság esetén a társaság kisadózóként bejelentett tagja.
az állami adóhatósághoz, és vele szemben a törvényben nevesített kizáró okok nem állnak fenn.

Bármikor bejelenthető

A tételes adó választása bármikor bejelenthető. A tevékenységet év közben kezdő vállalkozás az adóhatósághoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg választhatja az adóalanyiságot, amely a bejelentést követő hónap első napjával jön létre, a törvényben meghatározott okok fennállása esetén szűnik meg, s a megszűnést követő két éven belül ismételten nem választható.

Nem választható a kisadózó vállalkozások tételes adózása, ha a vállalkozás adószámát a bejelentést megelőző két éven belül az adóhatóság jogerősen felfüggesztette.

A tételes adózást választóknak a választásra vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg be kell jelenteniük a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő kisadózók adatait is, ez feltétele az adóalanyiság létrejöttének. A bejelentésben arról is nyilatkozni kell, hogy a kisadózó főállásúnak minősül-e. Az adóalany vállalkozás kisadózóként be nem jelentett tagja csak munkaviszony keretében működhet közre a vállalkozás tevékenységében, ellenkező esetben a be nem jelentett foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazandók.

Mennyit kell fizetni?

A kisadózó vállalkozás tételes adó fizetésére kötelezett. Ennek mértéke főállású kisadózónként havi 50 ezer forint, nem főállású kisadózónként havi 25 ezer forint. A kisadózó vállalkozás a tételes adót havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni minden olyan főállású és nem főállású kisadózó után, akinek jogviszonya a tárgyhó bármelyik napján fennállt. Ha a kisadózó a tárgyhó egyetlen napján is főállásúnak minősül, a fizetendő adó mértéke 50 ezer forint.

Az egyéni vállalkozó kisadózó esetében lehetőség van a tevékenység szüneteltetésére, erre az időtartamra nem terheli őt tételes adófizetési kötelezettség.

A kisadózó vállalkozás abban az esetben, ha a naptári évben elért bevétele a 6 millió forintot meghaladja, az ezt meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adó fizetésére kötelezett, amelynek megfizetése nem mentesíti őt a tételes adófizetési kötelezettség alól. A naptári évben megszerzett bevétel számításakor az adóalanyiságot megelőzően szerzett bevételt is figyelembe kell venni.

A jövedelemigazolás szempontjából a kisadózó jövedelmének a kisadózó vállalkozás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka, több kisadózó esetén annak fejenként egyenlő része, de legalább a minimálbér minősül.

Mit vált ki a tételes adó?

A kisadózó vállalkozás és a kisadózó a tételes adó megfizetése esetén a törvényben meghatározott közterhek alól mentesül. A tételes adó megfizetésével teljesül:

- a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése;
- a társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése;
- a személyi jövedelemadó, a járulékok és az egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése;
- a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése.

A tételes adó megfizetésével a kisadózó vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel teljesítendő adókötelezettségek alól.

A főállású kisadózó a tételes adó megfizetésével a társadalombiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint biztosítottnak minősül, az ellátások számításának alapja pedig havi 81 300 forint. A közreműködő kisadózó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a járulékokat a minimálbérnél magasabb járulékalapnál fizeti meg. A nyilatkozat az adóévre szól, és azt az adóévet megelőző év december 20-áig kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A nem főállású kisadózó nem minősül biztosítottnak, és nem szerez jogosultságot társadalombiztosítási, valamint álláskeresési ellátásra.

Milyen adminisztrációval jár?

A kisadózó vállalkozás tételes adófizetési kötelezettségéhez adóbevallási kötelezettség nem kapcsolódik, a vállalkozás az adóévet követő év január 20-áig kizárólag az adóévben megszerzett bevételéről köteles nyilatkozni. Ha a bevételi értékhatár túllépése miatt százalékos mértékű adó megfizetésére is köteles, azt eddig az időpontig meg kell állapítania, bevallania és megfizetnie.

A vállalkozásnak bevételi nyilvántartást is vezetnie kell. Miután nem alanya a számviteli törvénynek, ezért a törvény ehhez kapcsolódóan meghatározza a minimumkövetelményeket, valamint a nyilvántartás vezetésének és a bizonylatok megőrzésének szabályait. A vállalkozás a termékértékesítéseiről, szolgáltatásnyújtásairól az áfa-törvény szabályai szerint számla vagy nyugta kiállítására köteles, a számlán pedig köteles feltüntetni, hogy "Kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya által kiállított számla".
  • 2020.04.09Online workshopok és E-learning képzések április 9-től Válassza online workshopjainkat fix időben, vagy az e-learning alapú, rugalmas tanulási formát, amelyben bárhol és bármikor, önállóan, a saját időbeosztása szerint sajátíthatja el a tananyagot! Részletek Jegyek
  • 2020.06.127 Skills for Assertiveness_Egy napos nyelvi tréning A tréning nap 100%-ban gyakorlati feladatokra és a tapasztalati tanulásra épül. Egyedülálló alkalom, hogy az idegen nyelvi tudást felszínre hozzuk, gyakoroljuk, hasznos panel kifejezéseket rögzítsünk a folyékony és magabiztos megszólaláshoz. A júniusi tréningünkre első sorban a B1+/B2 szintű jelentkezőket várjuk. Részletek Jegyek
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter