START 
Megjelent: 15 éve

Ssssssssssstartolj velünk a munka világába!

A kormány 2005. október elsejétől - a START PROGRAM bevezetésével - új és minden eddiginél nagyobb járulékkedvezmény nyújtásával, a korábbinál rugalmasabban, két évre megnövelt ideig kívánja támogatni és ösztönözni a pályakezdő fiatalok elhelyezkedését. Október elsejétől így a pályakezdő fiatalok foglalkoztatásához kapcsolódóan csak csökkentett mértékű munkaadói befizetéseket kell teljesíteni.

Mi is az a START PROGRAM?
A START program hangsúlyosan a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen gyakorlat megszerzését hivatott elősegíteni, a program két éves időtartama alatt azoknak a pályakezdőknek kíván nagyobb esélyt biztosítani a munkavállalásra, akiknek eddig még nem sikerült megfelelő állást találniuk és első alkalommal helyezkednek el, (létesítenek munkaviszonyt), vagy pályájukat ösztöndíjasként kezdik.
A START program nem köti a pályakezdőt egy munkáltatóhoz, a kedvezményezett időszak két évében - egymást követő jogviszonyokban -, akár több munkáltatónál is munkát vállalhat (de az sem kizárt, hogy egyidőben több munkáltatónál végezzen munkát, azonban a kedvezményt csak egy munkáltató egy jogviszonyban érvényesítheti).

A programban való részvétel feltételei:
1. Meghatározott (pályakezdő kategóriába tartozó) életkor
A START program szempontjából pályakezdő az a fiatal, aki a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettségű esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be, tanulmányait befejezte (megszakította, vagy abbahagyta), és első alkalommal vállal munkát.
2. Munkahelyre történő első belépés
A program a munkatapasztalat szerzést hivatott elősegíteni, ezért azoknak a fiataloknak kíván segítséget nyújtani, akiknek még nem sikerült bejutniuk a munkaerőpiacra. Az első munkahely megítélése szempontjából azonban nem kell figyelembe venni a tanulói és a hallgatói időszak, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá az iskola befejezését követő, alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát.
3. START-kártya kiváltása

Figyelem! Ha a fiatalnak a foglalkoztatási vagy az ösztöndíjas jogviszonya 2005. évben október 1-jét megelőzően kezdődött, az átmeneti szabályokat kell alkalmazni. Ezek az alábbiak:
A 2005. évi LXXIII. törvény az átmeneti szabályaival lehetőséget biztosít arra is, hogy 2006. június végéig párhuzamosan - de nem egyszerre! - működjön a két kedvezményrendszer. A 2004. évi CXXIII. törvény szabályai szerint megkezdett 9 hónapos egybefüggő foglalkoztatás befejezését követően mind a fiatalnak, mind a munkáltatónak módjában áll "átváltani" az új rendszerre. A fiatal a két évből még hátralévő időre kiválthatja a START-kártyát, a munkáltató A START-kártya alapján érvényesítheti a járulékkedvezményt, illetve a kártya kiváltását megelőző időtartamra támogatásként visszaigényelheti a törvényben biztosított társadalombiztosítási járulék 50%-át. A kötelezően előírt három hónapos továbbfoglalkozatási kötelezettségét már a módosított, új kedvezmény szabályai szerint teljesítheti. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnését követően a diplomás pályakezdő is kiválthatja a Start-kártyát, azonban ösztöndíjas jogviszonyt ismételten már nem létesíthet, de a fennmaradó időben akár annál a munkáltatónál is tovább foglalkoztatható, ahol ösztöndíjasként volt alkalmazásban, vagy más munkáltatónál vállalhat munkát.

Melyik hatóság állítja ki a START-kártyát?
A START-kártyát az állami adóhatóság állítja ki. Az adóhatóság a START-kártya igénylésére a 0534/START jelű adatlapot rendszeresíti.
Az adatlapot az igénylő postai úton, személyesen, vagy meghatalmazott által is eljuttathatja az illetékes állami
adóhatósághoz. A START-kártyát az állami adóhatóság az adatlap benyújtásának napjától számított 15 napon belül állítja ki, és postai úton juttatja el a jogosult részére. A jogosult, vagy meghatalmazottja kötetlen formában benyújtott kérelmére az állami adóhatóság igazolást állít ki a jogosult részére, amelyen a későbbiekben kiállított kártyán feltüntetett adatok szerepelnek.

A START-kártya kiadására illetékes adóhatóság
A START-kártya kiadására illetékes adóhatóság az állandó lakóhely, ennek hiányában az ideiglenes lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely szerint illetékes állami adóhatóság. Amennyiben a külföldi állampolgár igénylő Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, az APEH Észak-budapesti Igazgatósága az illetékes.

A START-kártya igénylésére rendszeresített adatlap
A START-kártya igénylésére, valamint az adateltérések rendezésére szolgáló 0534/START. jelű adatlapot a START-kártyát igénylő pályakezdő fiatalnak, illetve képviselőjének (meghatalmazottjának) kell kitöltenie. A jogosult a kártya igénylésekor nyilatkozik többek között arról is, hogy a START-kártya igénylésekor foglalkoztatási munkaviszonyban áll-e vagy sem. Amennyiben igen, úgy a munkaadót a pályakezdő fiatal kilenc hónapos foglalkoztatása megvalósulásáig (legkésőbb 2006. július 1-jéig) a foglalkoztatás megkezdésének időpontjában hatályos szabályok szerint, a START-kártya érvényességi idejének hátralevő részére pedig az új szabályok szerint illeti meg a járulékkedvezmény.
A START-kártya kiváltására egy alkalommal van lehetőség, ide nem értve a cserekártya kiállításának eseteit.

Az adatlapot annak kell kitöltenie, aki
a. a kártya első alkalommal történő kiadását igényli,
b. a kártya ismételt kiadását igényli (cserekártyát igényel),
c. bejelenti a kártya érvényességi ideje alatt megszerzett felsőfokú végzettségét,
d. a cserekártya igénylésével egyidejűleg a kártya jogtalan eltulajdonítására, elvesztésére, megsemmisülésére vagy megrongálódására vonatkozó nyilatkozatot tesz.

A kártya elvesztését, megsemmisülését a kártya tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elveszés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül az állami adóhatóságnál bejelenteni. Amennyiben a cserekártya kiadása a kártya munkaadó általi őrzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett elvesztés, megsemmisülés miatt szükséges, a kártya elvesztéséről, megsemmisüléséről a munkaadó köteles a nyilatkozatot megtenni.

Az állami adóhatóság cserekártyát állít ki a jogosult részére, ha:
a. a kártya elveszett,
b. a kártya megsemmisült,
c. a kártyát eltulajdonították,
d. a kártya megrongálódott,
e. a kártyán szereplő adat téves,
f. a kártyán szereplő név-adat megváltozott,
g. a jogosult nem kapta kézhez kártyáját,
h. a jogosult sérült kártyát kapott,
i. a jogosult a kártya érvényességi ideje alatt felsőfokú végzettséget szerez, és ez a kártya érvényességi idejét módosítja.

Hol lehet hozzájutni az adatlaphoz?
Az adatlap térítésmentes, az APEH ügyfélszolgálatain juthatnak hozzá ügyfeleink, 2005. októberétől. Az adatlap a többi adat- és változásbejelentő laphoz hasonlóan az APEH internetes honlapján, a www.apeh.hu weboldalon is elérhető lesz.

Amennyiben az igénylő még nem rendelkezik adóazonosító jellel
A START-kártya az adóazonosító jelről szóló adóigazolvány kiegészítő igazolványának minősül. Ha az igénylő még nem rendelkezik adóazonosító jellel, az állami adóhatóság a 0534/START jelű adatlapon feltüntetett természetes azonosító adatok alapján adóazonosító jelet képez számára. Ebben az esetben az állami adóhatóság nemcsak a START-kártyát, hanem az adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolványt is eljuttatja a pályakezdő fiatal részére.

A START-kártya kiadásának díja
A START-kártya első alkalommal történő kiadása díjmentes. Díjmentesen kell kiadni a START-kártyát akkor is, ha a korábban kiadott kártyán szereplő név-adat megváltozott, vagy téves, a jogosult nem kapta kézhez kártyáját, a jogosult sérült kártyát kapott, továbbá akkor is ha az időközben megszerzett felsőfokú végzettség miatt módosul a kártya érvényesség végének dátuma. Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni akkor, ha az új kártya kiadása a birtokából való elkerülés (lopás, elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódás miatt válik szükségessé.

Ha a cserekártya kiadása az eredeti kártya munkaadó általi őrzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett lopás, elveszés, megsemmisülés vagy megrongálódás matt szükséges, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége a munkaadót terheli (neki kell a díjat megfizetni).
Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az általános tételű eljárási illetéknek megfelelően 2200,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat az állami adóhatóság 10032000-01076064 számú illetékbeszedési számlájára banki átutalással, vagy postai készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni.

Mi a teendő a kártyával?
A járulékkedvezmény érvényesítéséhez a pályakezdő fiatalnak át kell adnia a START-kártyát, illetve az igazolást a munkáltatónak,
aki azt a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles megőrizni. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a munkáltatónak vissza kell szolgáltatnia a kártyát a pályakezdő fiatal részére.

A kártya érvényességi időtartama
A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő 25. életévének, felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő esetén a 30. életévének betöltéséig terjedő időszak, ha az két évnél rövidebb.
Amennyiben a kártya érvényessége azért rövidebb két évnél, mert a jogosult 25. életévének betöltésével lejár, és a jogosult a kártya érvényességi ideje alatt felsőfokú végzettséget szerez, az állami adóhatóság cserekártyát állít ki részére. A cserekártya érvényességi idejét ebben az esetben az állami adóhatóság úgy állapítja meg, mintha a jogosult az eredeti kártya igénylésének időpontjában is felsőfokú végzettséggel rendelkezett volna.
A 2005. október 1-jét megelőző időponttól pályakezdőként vagy ösztöndíjasként foglalkoztatott a kártyára - illetve a kártya által biztosított kedvezményekre - a foglalkoztatásának megkezdésétől számított két évből hátralévő időre jogosult.


A MUNKÁLTATÓ kedvezménye
Minden eddiginél magasabb mértékű, rugalmas, a pályakezdő fiatalhoz kötődő, de a munkáltató által "beváltható", alanyi jogon járó járulékkedvezmény. A kedvezményt a munkáltató havonta érvényesítheti oly módon, hogy a munkabért terhelő munkáltatói járulékfizetési kötelezettség (29 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék, 3 százalékos mértékű munkaadói járulék, továbbá 3 450, majd november 1-jétől 1 950 Ft tételes egészségügyi hozzájárulás) helyett, a program első évében mindösszesen a fiatal bruttó keresetének 15%-át, míg a második évben a 25%-át kell közteherként lerónia.
A kedvezmény érvényesítése szempontjából a munkabérnek nincs felső határa, azonban a kedvezményt alap vagy középfokú végzettségűeknél legfeljebb a minimálbér (jelenleg 57 ezer Ft) másfélszeresének, felsőfokú végzettségűek foglalkoztatásánál pedig a kétszeresének megfelelő összeghatárig lehet érvényesíteni.
Amennyiben a START-kártyával rendelkező pályakezdő egyidejűleg több foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban is áll, a foglalkoztatók közül az a munkáltató érvényesítheti a kedvezményt, aki a fiatal START-kártyáját a foglalkoztatás időtartama alatt őrzi.

Tájékoztató a START kártyával foglalkoztatott pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó járulékok bevallásáról és megfizetéséről 2005. évben
2005. október 1-jétől a START-kártyával foglalkoztatott pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér alapján számított 15 százalékos mértékű fizetési kötelezettség terheli a foglalkoztatót.
A havi bevallók 2005. évben (legkorábban október hónapra vonatkozóan) e kötelezettségüknek 186-os adónemkódon a 0501-es havi bevallásban az 53. sor, a negyedéves bevallók a 0502-es számú évközi bevallásban az 52. sor felhasználásával tehetnek eleget.
A megnevezés rovatba "START-kártyás foglalkoztatott utáni kötelezettség (15 %)" szöveget, az adónemkód rovatba "186"-t kell beírni.
A tevékenységét 2005. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő adózók részére rendszeresített 0571-es számú, valamint az előtársaságok részére rendszeresített 0506-os bevallásokban az új kötelezettségek teljesítésére üres sorok nem állnak rendelkezésre, ezért ennek az adózói körnek a bevallások Internetről letölthető változatát bővítjük ki két sorral.
A 0571-es bevallásban a 0571-03 lapon a START-kártyás foglalkoztatott utáni kötelezettség a 49. sorban, a 0506-os bevallásban a 32. sorban kell szerepeltetni.
A bevallás mellett 2005-ben a foglalkoztató a foglalkoztatás hónapját követő hónap 15. napjáig köteles adatot szolgáltatni a K81-es adatszolgáltatási lapon az adóhatóság felé.

A járulékkedvezmény visszatérítés igénylési rendjéről
Az APEH felhívja az adózók figyelmét, hogy a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény felhatalmazása alapján, a foglalkoztatáspolitikai célú járulékkedvezmény elszámolásának részletes szabályairól szóló 7/2005. (II.8.) PM-FMM együttes rendeletben meghatározottak szerint a járulékkedvezmény visszatérítés iránti igényt a foglalkoztató az adóhatóságtól igényelheti a 0511-es számú "BEVALLÁS az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséhez" (APEH 798.r.sz.) nyomtatványon. A támogatásigénylést a bevallás 22. sorában a Járulékkedvezmény visszatérítése megnevezéssel, a 354. adónemkód feltüntetésével, a 7/2005. (II.8.) PM-FMM rendeletre való hivatkozással kell benyújtani.
Az igényléshez csatolni kell a 7/2005. (II.8). PM-FMM rendelet mellékletét képező kitöltött adatlapot, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkaadó esetében csatolandó továbbá az Egységes Munkaügyi Nyilvántartással kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási kötelezettség szabályozásáról szóló 67/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott, a munkaviszony létesítésének nyilvántartásba vételéről a Foglalkoztatási Hivatal Munkaügyi Nyilvántartó Központja által kiállított igazolás másolata.

Amennyiben a munkaviszony a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: törvény) 6. § (3) bekezdésében meghatározott okból szűnik meg, a Foglalkoztatási Hivatal Munkaügyi Nyilvántartó Központja által a munkaviszony megszűnésének nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát is csatolni kell.

A kedvezményt csak azokra a foglalkoztatottakra lehet igénybe venni, akik megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek, és a foglalkoztatás 2005. január 1-je után kezdődött, ezért a kedvezmény igénybevételére általános esetben legkorábban ( a törvény 6.§ (3) bekezdésében felsorolt esetek kivételével) 2005. október hónaptól kerülhet sor.
Az igénylést az APEH a 10032000-01850578 számú APEH Járulékkedvezmény visszatérítés lebonyolítási számláról teljesíti.


Nyomtatvány lekérése és kitöltése a www.apeh.hu oldalon a "2005-ös nyomtatványok" menüpontban lehetséges, illetve az illetékes APEH kirendeltségeknél személyesen.
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter