Szerző: HRPortal.hu hírszerkesztő Megjelent: 9 hónapja

Visszamenőlegesen kérhetek-e szolgálati idő újraszámítását és fizetés kiegészítést?

2007-ben mentem korkedvezménnyel nyugdíjba az egészségügyből közalkalmazottként, majd 2012-től öregségi nyugdíjas vagyok, de továbbra is munkaviszonyban állok (2015-től a magánszférában). A régi dokumentumaim rendezgetése közben most vettem észre, hogy két külföldi tanulmányutamat nem számították be a szolgálati időbe. (35 év + 233 nap, 1970.09.01.-2007.04.30.).a.) Az egyik 1990-ben egy 9 hónapos Soros ösztöndíj volt, ami alatt 70%-os fizetést is kaptam munkahelyemtől. Az akkori jogszabályok szerint (105/1989(X.25.) MT, 2§ 3(a)) ez mindenképpen munkaviszonynak számított, ha jól értettem, de ezt a munkahelyem valószínűleg nem jelezte a TB-nek. b.) A másik 199.-től egy éves külföldi ösztöndíj, amely alatt 50%-os fizetést is kaptam munkahelyemtől. Kérdésem, hogy visszamenőleg kérhetem-e az új nyugdíj számítást, és ha igen, van-e egyáltalán értelme? Az eü-ben kormányzati továbbfoglalkoztatási engedéllyel a nyugdíjkorhatár elérése után a nyugdíj összegével megegyező ún. fizetés kiegészítést kaptam 2012. után az akkori GYEMSZI-től. Mivel a munkahelyemen azt a tájékoztatást kaptam a HR szakembertől, hogy ebben az esetben nem jár a 0.5%-os nyugdíjemelés, ennek nem mentem utána, csak később, a 2015-ben történt felmentésemet követően. A nyugdíjemelést visszamenőleg megkaptam, azonban a fizetés kiegészítés emelését természetesen nem, mivel azt az időközben megszűnt GYEMSZI folyósította volna a munkahelyemnek. Kérdésem, hogy ezt a kb. 3 évnyi elmaradást valamilyen úton a jogutódtól visszamenőlegesen megkérhetem-e?

mdr

Diákot rendelhet pár napra, hétre, de akár hónapokra is. Így annyi költsége merül fel, amennyit a feladat ellátása valóban megkíván.
DIÁKMUNKA - Mire jó? Megéri? Biztonságos? Kényelmes?


Dilemmák a diákmunkával kapcsolatban

1) A TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm.rendelet a következőképpen rendelkezik Az 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő tekintetében:

29. § (1) Szolgálati időnek számít a munkaviszony … alapján … biztosításban töltött idő ...

E rendelkezés alapján, ha Ön bizonyítani tudja, hogy az említett két külföldi ösztöndíjas tanulmányút alatt az Ön hazai munkaviszonya fennállt és a hazai munkabére után a munkáltatója fizette a nyugdíjjárulékot, akkor szolgálati időnek minősülhet a külföldi tartózkodás időtartama. Nyújtson be kérelmet ennek érdekében a rendelkezésre álló okiratok csatolásával.

A Tny. e tekintetben a következőképpen rendelkezik a 80. §-ában:

(1a) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugellátást - kérelemre vagy hivatalból - a nyugellátás eredeti kezdő időpontjától kezdődően magasabb összegben újra megállapítja, ha
a) a nyugellátást jogszabálysértően állapította meg az igénylőnek járónál alacsonyabb összegben, vagy
b) a nyugellátás összegét jogszerűen állapította meg, de a magasabb összegben történő újra megállapítás az azóta tudomására jutott tények, adatok vagy bizonyítékok alapján indokolt.
(1b) Az (1) bekezdés és az (1a) bekezdés a) pontja szerinti esetben, valamint ha a nyugellátást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vagy a nyugdíjfolyósító szerv jogszabálysértése miatt nem folyósították, a jogszabálysértés megállapításától számított öt éven belül járó összeget és az (5) bekezdés szerinti késedelmi kamatot ki kell fizetni a jogosultnak.
(1c) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti esetben az újra megállapítás iránti eljárás megindulását megelőző hat hónapon belül járó összeget ki kell fizetni a jogosultnak.

2) Az egészségügyi dolgozók nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatására vonatkozó rendelkezéseket két kormányhatározat szabályozza: a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat és az e határozatnak az egészségügyi ágazatban való végrehajtásáról szóló 1150/2013. (III. 22.) Korm. határozat. Az első határozat nyomán (is) az egészségügyi ágazatban kialakult szakemberhiányt nyilván észlelte a kormány, és emiatt a jogalkotó lehetővé tette, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. LXXXIV. törvény (Eütev tv) szerint egészségügyi dolgozónak minősülő közalkalmazottak nyugdíjazásával megüresedő álláshelyeket be lehet tölteni és arra közalkalmazotti jogviszonyt lehet létesíteni. Természetesen ezekben az esetekben is él az a lehetőség, hogy ha a költségvetési szerv különösen fontos érdeke vagy alaptevékenysége indokolja, akkor a költségvetési szerv vezetője a Kormány véleményének kikérését követően megbízási vagy vállalkozási szerződést kössön az érintett egészségügyi dolgozókkal. Az Eütev tv vonatkozó rendelkezéseit, a törvény 16/A-16/D. §-ának végrehajtására kiadott, a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendeletet, valamint a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek (a Tny-nek) a nyugdíj felfüggesztésére és szünetelésére vonatkozó szakaszait együttesen kell alkalmazni a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás kérdéseinek esetében. Az Eütev tv és a végrehajtására kiadott rendelet alapján az egészségügyi dolgozók számára a nyugdíj összegét a munkáltató az (akkori) Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettől (GYEMSZI) jövedelemkiegészítésként megigényelheti, és kifizetheti a nyugdíjas közalkalmazott részére. Az említett jogszabályok együttes alkalmazása eleve bonyolul feladat, de a helyzetet tovább nehezíti, hogy a rendelkezések személyi hatálya eltérő, valamint a jogalkalmazónak külön figyelemmel kell lennie a nyugdíjasnak minősülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött (ilyen a nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesülő személy) foglalkoztatottakra, hiszen a náluk érvényesülő kereseti korlát (az éves összeghatár, az év elején érvényes minimálbér 18-szorosa) érinti az illetményüket (megbízási díjukat) is.

A lényeg: a jogalkotó megteremtette a lehetőséget, hogy az egészségügyi dolgozók részére a munkáltatójuk megigényelhesse a nyugdíjuknak megfelelő összegű jövedelemkiegészítést, amelyet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság helyett a munkáltató fizet ki a részükre.

Az Eütev tv 16/A-16/D.§-ok rendelkezései szabályozzák törvényi szinten az egészségügyi dolgozók jövedelemkiegészítése igénylésének szabályrendszerét. Ennek értelmében a jogszabály jövedelemkiegészítés alatt az Eütev törvényben meghatározott feltételek szerint, pénzellátásuk törvény alapján történő szünetelésére tekintettel, egyes közalkalmazotti jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítésére szolgáló juttatást ért. A jogalkotó a jövedelmkiegészítésre két jogosulti kört határoz meg: egyrészt az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket, akiknek foglalkoztatását a kormány már engedélyezte, másrészt azokat, akik még nem töltötték be a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, de öregségi nyugdíjban (nők kedvezményes nyugdíja) részesülnek.

A kifizetett jövedelemkiegészítés havi nettó összege nem lehet magasabb, mint a szünetelő pénzellátás (nyugdíj) havi összege. A jövedelemkiegészítés nem képezi az illetmény részét, így nem alapja a távolléti díjnak, a jubileumi jutalomnak, az illetménypótlékoknak, valamint az ügyeleti és a készenléti díjnak, emellett a minimálbér és a garantált bérminimum biztosítása érdekében nem kell az illetmény részének tekinteni, és nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció összegének számítása tekintetében. Az egészségügyi dolgozó a jövedelemkiegészítés után ugyanolyan közterheket fizet, mint a nem nyugdíjas közalkalmazott, kivéve, hogy nyugdíjjárulékot a kiegészítés összege után nem kell fizetnie. A nők kedvezményes nyugdíjában részesülők tekintetében a Tny. 83/B. §-ában meghatározott kereseti korlát érvényesül a jövedelemkiegészítés folyósítása esetében is, vagyis az éves keretösszegbe beszámít ez a jövedelemkiegészítés is úgy, hogy az éves keretösszeg elérését követő hónapban a munkáltató már nem igényelheti meg és nem fizetheti ki a közalkalmazott részére a jövedelemkiegészítést.

A fent említett 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony fennállása miatt történő szüneteltetésre tekintettel az egészségügyi dolgozót egyébként megillető pénzellátás havi összegének megállapítása érdekében a miniszter minden év január 31-ig, illetve amennyiben az adott évben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a Tny.) 62. § (3) bekezdése alapján kiegészítő nyugdíjemelésre került sor, az adott év november 30-ig megkeresi a nyugdíjfolyósító szervet, amely a megkeresést öt munkanapon belül teljesíti.

E rendelkezés alapján járt a rendszeres (évenkénti) nyugdíjemelés a jövedelemkiegészítésre.

A Tny. 22/A. (2) bekezdése rendelkezik a nyugdíj melletti munkavégzés alapján járó nyugdíjemelésről. Eszerint az öregségi nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel - nyugellátását a sajátjogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával - a jövedelem megszerzését követő naptári év január 1-től - növelni kell. A nyugdíjnövelés kiszámítása során az a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem vehető figyelembe, amely után az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

E rendelkezés alapján jár Önnek a nyugdíjemelés az illetménye összege alapján, amelybe természetesen nem számít be a jövedelemkiegészítés összege (miután azt nem terhelte nyugdíjjárulék). Ezt az emelést visszamenőleg is a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állapítja meg, hivatalból (nem is lehet ilyen kérelmet benyújtani). A nyugdíjfolyósító a hírek szerint jelentős elmaradásban van az ilyen típusú emelések intézése terén, ezért érdemes sürgetnie az ügyintézést.

Aki válaszol:

Nyugdíjszakértő - Dr. Farkas András

A budapesti ELTE jogi karán summa cum laude végzett jogász. Az elmúlt 22 évben több nagy biztosítótársaság és közvetítő cég felsővezetésének tagja, az élet- és nyugdíjbiztosítások szakértője. 2013 óta a Facebook NyugdíjGuruja több, mint 60 ezer követővel, 2015 óta a NyugdíjGuru News (www.nyugdijguru.hu) alapítója és szerzője.

Tisztelt Kérdezők!

Köszönjük, hogy megtisztelik portálunkat kérdéseikkel, viszont felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mielőtt feltenné kérdését, nézze át eddig megjelent cikkeinket és a leggyakoribb kérdéseket a témával kapcsolatban, ehhez használják az oldalon található kereső funkciót, mert számos kérdést többször is megválaszoltunk. A jövőben szerkesztőségünk az azonos témában született kérdésekre a válaszadást szűri.

Kérdezze Ön is szakértőinket, írjon nekünk a kerdes@hrportal.hu címre!

Kérjük tömören fogalmazza meg kérdését, (max. 500-600 karakterben), mert kapacitáshiány miatt hosszabb kérdésekre nem tudunk válaszolni. A tanácsadás általános jellegű, bért, szabadságot, nyugdíjat nem számítunk ki. Az információk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi tanácsnak.

Privát emailben nem áll módunkban tanácsot adni, válaszadásra csak cikk formájában kerülhet sor. A kérdezők személyes adatait, nevét, emailcímét nem jelentetjük meg, és a szerkesztés jogát fenntartjuk.

Cafeteriával, béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban a szakértőnk Fata László.
Munkajogi kérdésekre dr. Kéri Ádám ügyvéd és Dr. Bán Gergely ügyvéd, a Bán és Karika Ügyvédi Társulás alapítója válaszol.
Adózási, bérszámfejtési kérdésekben a UCMS Group ad választ.
A megváltozott munkaképességgel kapcsolatos kérdésekben Kappel Katalin munka-és szervezetpszichológus segít.
HR-esek szakmai kérdésekben Sipos Sándortól kapnak tanácsot.
Coachinggal kapcsolatos szakmai kérdésekben, motivációs, munkahelyi,karrierproblémákkal kapcsolatban Ábri Judit válaszol.
Elbocsátással, outplacementtel kapcsolatos kérdéseiket Hadas Hajdu Helgának tehetik fel
Nyugdíjjal kapcsolatos kérdéseiket Farkas András, a nyugdíjguru szakértője válaszolja meg.
Employer brandinggel kapcsolatban Kádár Balázstól kérdezhet.
HR Szoftverekkel, felhővel kapcsolatban Beck Zsolt ad választ.

Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Most egy IX. kerületi gimnáziumban mondott fel 15 tanár

Egy újabb botrányos igazgatóválasztás miatt áll a bál, ezúttal a IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban. Teljes cikk

A parlamentekben is éri zaklatás a nőket

A női politikusok és parlamenti dolgozók fele állítja, hogy érte már zaklatás vagy fenyegették meg nemi erőszakkal. Mindezt úgy, hogy közben a... Teljes cikk

Riválisa ügyfeleit próbálta lenyúlni az Amazon

Az Amazon emberei visszaéltek a versenytárs levelezőrendszerével, a rivális eBay eleadóival vették fel a kapcsolatot. Ezzel piaci szabályokat is sértettek. Teljes cikk

Vártnál nagyobb mértékben csökkent a munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban

Elemzők által vártnál nagyobb mértékben csökkent az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma a múlt héten az Egyesült Államokban. Teljes cikk

A BMW üzemi tanácsai is nyitottak a debreceni beruházásra

A BMW üzemi tanácsai is nyitottak arra, hogy a vállalat autógyárat építsen Debrecenben - mondta Palkovics László innovációs és technológiai... Teljes cikk

Kapcsolódó tartalmaink 1 2 3 Bezár