kapubanner for mobile
TÁMOP 
Megjelent: 17 éve

Az operatív program végrehajtására vonatkozó rendelkezések - Menedzsment

A végrehajtási rendszer kialakításával kapcsolatos alapvető szempont a 2004-2006-os időszak tapasztalatainak összegzése, egy koordinált és hatékony rendszer kialakítása, a feladat- és felelősségi körök világos elválasztása, az egyes folyamatokban meglévő átfedések megszűntetése, az eljárások átláthatóvá tétele és egyszerűsítése, valamint egy ügyfélbarát rendszer kialakítása.

Ezen alapvető szempontokat a folyamat minden szereplőjének, a végrehajtási rendszer
minden szintjének folyamatosan figyelembe kell vennie.

MENEDZSMENT

1. Stratégia és koordináció

A stratégiai tervezés koherenciájának biztosítása érdekében a kormány jóváhagyja az Új Magyarország Fejlesztési Tervet (ÚMFT) és az operatív programokat az Európai Bizottság számára történő benyújtásukat megelőzően;az operatív programokban megvalósítandó intézkedéseket részletesen kibontó akciótervek
 • sarokpontjait a tervezett ütemezését, költségvetését, célrendszerét és célcsoportjait, valamint a pályázat nélkül megvalósítandó projektek, és a nagyprojektek listáját;az operatív programoknak az előzetesen a monitoring bizottságok által is elfogadott módosításait.

  A kormány rendszeresen értékeli az ÚMFT és az operatív programok megvalósításának előrehaladását.
  A kormány fejlesztéspolitikával kapcsolatos döntés-előkészítő, javaslattevő, koordináló szerve a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT). A FIT az OP végrehajtása tekintetében akormány számára javaslatot dolgoz ki, és állást foglal a kormány számára az operatív programok, a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítása, valamint az e
  témakörben indokolt szabályozás tekintetében. A FIT ezek mellett összehangolja az EU és hazai forrásból megvalósítani tervezett fejlesztéseket, összehangolja az ÚMFT, a Nemzeti
  Akcióprogram, a Fenntartható Fejlődés Stratégiája és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv stratégiai tervezésével kapcsolatos feladatokat, véleményezi az operatív programokat. Kijelölt tagjai révén a FIT szakmai felügyeletet gyakorol az operatív programok végrehajtása felett.

  Koordinációs feladatkörében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felel:

  az ÚMFT tervezésének, programozásának, értékelésének és végrehajtásának öszszehangolásáért,az operatív programok tervezésének, programozásának és megvalósításának koordinációjáért a 1083/2006/EK tanácsi rendelet 27. cikk 4. bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően az operatív programok, illetve az ÚJ Magyarország Vidékfejlesztési Program irányító hatóságával együttműködésben az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA), valamint az Európai Halászati Alap (EHA) támogatásainak összehangolásáért;
  továbbá mindezen támogatásoknak az Európai Beruházási Banktól, az Európai Beruházási Alapból és egyéb forrásokból származó támogatásokkal való összehangolásáért.

  Az NFÜ ennek során maximális mértékig figyelembe veszi az állami támogatásokra vonatkozó szabályozást. Ez utóbbi biztosítása érdekében a Pénzügyminisztérium Támogatásokat
  Vizsgáló Irodája (PM TVI) részt vesz a programok és akciótervek (ld. később) előkészítésében, a támogatást nyújtó szervezet vonatkozásában, ezen felül minden esetben megvizsgálja
  az állami támogatási szabályok relevanciáját. Koordináció fórumai és mechanizmusai A külső és belső (OP-k közötti) koordináció legmagasabb szintje a szakpolitikák, ágazati és
  regionális érdekek egyeztetése, fejlesztéspolitika stratégiai szintű kérdéseiben hozott döntések alapján a kormány.

  A kormány tanácsadó testületeként jött létre a Nemzeti Fejlesztési Tanács (NFT), amelynek tagjai a miniszterelnök, a regionális fejlesztési tanácsok képviselői, a Gazdasági és Szociális Tanács delegáltjai, a miniszterelnök által felkért szakértők, valamint meghívottként a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület tagjai. Az NFT értékeli a fejlesztéspolitikai célok megvalósulását, nyomon követi az ÚMFT-ben rögzített célok teljesülését, és az EU fejlesztési irányelvek érvényesülését, és ennek alapján javaslatokat fogalmazhat meg a kormány számára.A koordináció további fórumát jelentik a monitoring bizottságok, amelyben megfigyelői státuszban helyet kapnak az EMVA és EHA végrehajtásával foglalkozó szervezetek képviselői.Az operatív programok egymás közti, valamint az egyéb támogatási eszközökkel való tartalmi összehangolását az operatív programok tervezési-végrehajtási részleteit tartalmazó akciótervek biztosítják. Az akcióterveket a kormány keretjellegű döntése alapján az NFÜ véglegesíti.

  A koordináció mechanizmusai tehát egyaránt vonatkoznak a stratégiai célok, beavatkozási területek, pályázati kiírások stb. tekintetében történő kölcsönös tájékoztatásra és információcserére, a monitoring bizottságokban, munkacsoportokban való kölcsönös részvételre,végrehajtás eszközeiben történő összhang és átjárhatóság megteremtésére, így például a monitoring információs rendszerek közötti átjárhatóság biztosítására.

  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) koordinációs feladatai

  Az NFÜ felel az ÚMFT egészének megvalósításával kapcsolatos koordinációs tevékenységek végrehajtásáért, különös tekintettel a következőkre:

  az ÚMFT-szintű értékelési feladatok ellátásáért;
  az ÚMFT-t és a több operatív programot érintő kérdések tekintetében az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásért;
  az ÚMFT és az OP-k általános eljárásrendjének szabályozása, egységes működési kézikönyv kidolgozásáért;
  az egységes monitoring és informatikai rendszer kifejlesztéséért, működtetéséért, folyamatos továbbfejlesztéséért;
  az ÚMFT megvalósítására vonatkozó egységes kommunikációs stratégia kidolgozásáért, továbbá és az ÚMFT egészére vonatkozó tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért;szervezetfejlesztésért (például képzések biztosítása, tananyagok fejlesztése, jó gyakorlatok terjesztése, ösztönzése, jogszabályi koordináció biztosítása)az ÚMFT végrehajtásában résztvevő intézmények számára egységes pályázati ügyfélszolgálat kialakításáért és működtetéséért.

  2. Irányító Hatóság (IH)

  2006 júliustól valamennyi OP irányító hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség önálló szervezeti egységeként működik.
  A végrehajtás irányításának koncentrációja elősegíti az OP-k végrehajtása közötti koordináció hatékonyságának növelését, a tapasztalatcserét (amely az eljárásrendek egységesítése miatt
  még inkább felértékelődik), az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, valamint a feladatszervezés
  racionalizálását Az irányító hatóság helye A 1083/2006/EK rendelet 59. cikk (1) a) pontjának megfelelően a Társadalmi Megújulás Operatív Program esetében az irányító hatósági feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság főigazgatósága látja el.

  Feladatköre és felelőssége

  A 1083/2006/EK rendelet 60. cikkében foglaltaknak megfelelően az irányító hatóság felelős az operatív programnak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban történő irányításáért és végrehajtásáért, és különösen a következőkért:

  Koordinálja a felelősségi körébe utalt operatív programok és kapcsolódó dokumentumok tervezését. Ennek keretében létrehozza és az érintett tárcák/régiók és szakértők részvételével működteti a Tervezési Operatív Bizottság albizottságaként
  az Operatív Program Tervezési Koordinációs Bizottságát (OPTKB).
  Biztosítja, hogy a finanszírozásra kiválasztott műveletek összhangban álljanak az operatív programra alkalmazandó feltételekkel, valamint, hogy végrehajtásuk teljes
  időtartama alatt megfeleljenek a vonatkozó közösségi és nemzeti szabályoknak.Biztosítja az operatív program minden egyes műveletének számviteli nyilvántartását számítógépes formában nyilvántartó és tároló rendszer naprakész adatokkal való
  feltöltését, valamint azt, hogy a pénzügyi ellenőrzéshez, monitoringhoz, ellenőrzéshez és értékeléshez szükséges végrehajtási adatok gyűjtése megtörténjen.
  Biztosítja, hogy a kedvezményezettek és a műveletek végrehajtásába bevont egyébszervezetek a nemzeti számviteli szabályok sérelme nélkül vagy külön számviteli rendszert, vagy a művelettel kapcsolatos valamennyi ügylet számára megfelelő
  számviteli kódot alkalmazzanak.Jóváhagyja a pályázati kiírásokat és a támogatási szerződésmintákat; jóváhagyja a
  projektjavaslatokról szóló döntéseket.Befogadja és ellenőrzi a KSz-ek által készített forráslehívásokat, hitelesítési jelentéseket.
  Biztosítja, hogy az operatív programok értékelései a vonatkozó közösségi rendelkezésekkel összhangban történjenek, az operatív programot érintő értékelési tevékenységekben
  közreműködik.Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az operatív program ellenőrzési nyomvonalát.Eljárásokat dolgoz ki annak érdekében, hogy a megfelelő ellenőrzési nyomvonalbiztosításához előírt valamennyi költség- és ellenőrzési dokumentumot a vonatkozó
  rendelkezéseknek megfelelően megőrizzék.Biztosítja, hogy az Igazoló Hatóság a költségekkel kapcsolatban igazolás céljából
  folytatott eljárásokról és vizsgálatokról valamennyi szükséges információt megkapja.Működteti az operatív program monitoring bizottságát és biztosítja az ehhez szükséges dokumentumokat annak érdekében, hogy a monitoring bizottság az operatív
  program végrehajtásának minőségét figyelemmel annak konkrét céljaira felügyelhesse.

  3. Közreműködő szervezetek

  A közreműködő szervezetek feladatai
  A KSz egy vagy több prioritás tekintetében különösen az alábbi feladatokat látja el:

  Az Irányító Hatóság által meghatározott követelményeknek megfelelően éves munkatervet készít, amely tartalmazza a pályázatok meghirdetésének és beadási határidejének
  tervezett dátumait, a kötelezettségvállalásra, támogatási szerződések megkötésére és kifizetésre vonatkozó éves irányszámokat.Befogadja és értékeli a projekt javaslatokat, az irányító hatósággal történt megállapodásnak
  megfelelően szükség szerint bíráló bizottságokat állít fel és működtet, amenynyiben ezt az Irányító Hatóság a közreműködő szervezetre delegálta.Vizsgálja a társfinanszírozott termékek és szolgáltatások teljesítését, valamint ellenőrzi,hogy a műveleteknek a kedvezményezettek által bejelentett költségei valóban felmerültek,és a közösségi és nemzeti szabályokkal összhangban állnak.Megköti és módosítja a támogatási szerződéseket. Nyomon követi a projektek megvalósítását, elvégzi a támogatások kifizetését, lebonyolítja
  az ellenőrzéseket, feltárja és jelenti a szabálytalanságokat.
  Folyamatosan rögzíti az adatokat az egységes monitoring informatikai rendszerben,valamint biztosítja az adatbázis naprakészségét és megbízhatóságát.Közreműködik a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítésében
  az IH-val és a szakminisztériumokkal együttműködésben.
  Az operatív program és annak részleteit tartalmazó akcióterv és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról negyedévente beszámolókat készít, amely tartalmazza a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is. Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az ellenőrzési nyomvonalat.
  Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása, az NFÜ által elfogadott éves kommunikációs terv alapján.
  KSz-ek minősítése, kiválasztása és finanszírozása Az operatív program végrehajtásában közreműködő szervezetek az intézményes-szakmai felkészültségüket előre rögzítő, objektív szempontrendszer alapján mérő minősítési rendszer
  keretében kerülnek kiválasztásra. A feladat tényleges delegálásának előfeltétele, hogy a közreműködő
  szervezet a minősítés során a feladat elvégzéséhez szükséges szervezeti feltételek,erőforrások és szakmai kompetenciák meglétéről bizonyítottan számot adjon.
  A végrehajtás hatékonyságának biztosítása érdekében, a közreműködő szervezetek teljesítménye
  rendszeresen értékelésre kerül.Az OP lebonyolításban résztvevő közreműködő szervezet a minősítési eljárás eredménye
  alapján rendeletben kerül kijelölésre. Ezt követően a konkrét feladat-, felelősség és hatáskörökrögzítése többoldalú szolgáltatási szerződés keretében kerül meghatározásra.
  A program hatékony végrehajtása érdekében egyes támogatási konstrukciók esetében egyedi döntés alapján közvetítőként gazdasági társaságok, kereskedelmi bankok, civil szervezetek ill.
  egyházak is bevonhatók.

  A Társadalmi megújulás operatív program közreműködő szervezetei

  Az operatív programok közreműködő szervezetei a fenti pontban említett minősítési eljárás eredményének függvényében, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
  Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokfelhasználásának szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006 (XII.8.) Korm.
  rendelet 10.§-ának rendelkezései értelmében közös miniszteri rendeletben kerülnek kijelölésre.A Társadalmi megújulás operatív program esetében az alábbi közreműködő szervezetek kerülnek
  kijelölésre:

  Kijelölt közreműködő szervezet

  Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
  Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA kht)
  Társadalmi Megújulás Operatív Program
  127
  Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
  (OMAI)
  Tempus Közalapítvány (Tempus)
  Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI)

  Az egyes közreműködő szervezetek a 255/2006 (XII.8.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt
  feltételek mellett lecserélhetőek, így a fenti lista indikatívnak tekintendő. A Nemzeti Fejlesztési
  Ügynökség valamennyi KSz-kijelölés visszavonás esetében tájékoztatja a Bizottságot
  a kijelölésre kerülő új közreműködő szervezetről, valamint a kijelölés-visszavonás indokairól.
  Tekintettel arra, hogy nemzeti jogszabály értelmében sem a KSz-ek kijelölése, sem pedig a
  kijelölés visszavonása nem monitoring bizottsági feladat, a fenti lista módosulása nem jár
  az operatív program végrehajtási rendelkezései módosításának kötelezettségével.

  4. Stratégiai irányítás és eszközei

  Tartalmi irányítás: Akciótervek
  Az ÚMFT és az operatív programok részletes tartalmát és annak operatív programok közötti,
  valamint egyéb támogatási eszközökkel történő koordinációját a 2007-13-as programidőszakban
  az ún. akciótervek rögzítik.
  Az akciótervek tartalmazzák a támogatási konstrukciókat és az azokhoz kapcsolódó legfontosabb
  információkat egy operatív programra, vagy annak egy vagy több prioritására vonatkozóan,
  2 éves kitekintéssel. Ezen belül az akcióterv meghatározza a támogatási konstrukciók
  tervezett ütemezését, várható költségvetését, célrendszerét és célcsoportjait, valamint a pályázat
  nélkül megvalósítandó projektek, és a nagyprojektek listáját.
  Az akcióterveket a kormány hagyja jóvá. Az akcióterv ennek alapján történő részletes kidolgozása
  és véglegesítése az irányító hatóságok feladata.

  5. Az OP lebonyolítása során használt eljárások

  A végrehajtás hatékonyságának és eredményességének növelése, valamint átláthatóságának
  további elősegítése érdekében szükséges a végrehajtási folyamatok egységesítése és egyszerűsítése.
  A projekt kiválasztási szempontok meghatározásakor általánosan biztosítani kell, hogy olyan
  projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek
  - megvalósulása hozzájárul az ÚMFT és az operatív program illetve az adott prioritás
  társadalmi-gazdasági céljaihoz;
  - egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek;
  - költség-hatékonyak;
  - pénzügyileg és szervezetileg fenntarthatók;
  - hozzájárulnak a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesítéséhez;
  - megvalósulásának feltételei biztosítottak.
  A kiválasztási kritériumokat a nemzeti eljárásrendi jogszabályban meghatározott feltételeknek
  megfelelően az operatív program monitoring bizottsága fogadja el.
  Az OP végrehajtás során az allokációs döntések meghozatala az alábbi eljárások mentén folyik:
  - Nagyprojekt: Olyan ERFA vagy KA finanszírozású projekt, amelynek összköltsége
  meghaladja az 50 millió eurót (környezetvédelem területén a 25 millió eurót), és
  amely műszaki-gazdasági szempontból nem bontható önálló részekre. Ezen projektek
  indikatív listáját az operatív program is tartalmazza.
  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
  További cikkek
  Jó tanuló, jó sportoló fiatalokat díjazott a sportállamtitkárság

  A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége pályázat... Teljes cikk

  Ismét lehet pályázni családbarát munkahelyek kialakítására

  Ismét pályázatot hirdetett családbarát munkahelyek kialakítására a családokért felelős államtitkárság - közölte Hornung Ágnes, a Kulturális... Teljes cikk

  Hankó Balázs: innovációra inspiráló kkv pályázati program indul

  Elindult csütörtökön a kkv-k innovációs képességeinek támogatását célzó GINOP Plusz pályázat társadalmi egyeztetése, az észrevételeket és a... Teljes cikk