Megjelent: 15 éve

Pályázati felhívás "az Élhetőbb Faluért" közmunka-programra

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium meghívásos célpályázatot hirdet "az Élhetőbb Faluért" Közmunkaprogram megvalósításának 2006. évi támogatására.

Pályázat kódszáma: 2006/9

1. A pályázat célja
Az önkormányzatok feladatkörében a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák közmunkaprogrammal történő megvalósításának támogatása az "Élhetőbb Faluért" Programhoz tartozó 600, halmozottan hátrányos helyzetű kistelepülésen élők élethelyzetének javítására. A program végrehajtása során a pályázók regisztrált munkanélküliekkel és aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülőkkel létesítenek munkaviszonyt, törekedve arra, hogy a női munkaerő foglalkoztatási aránya a támogatott programban minél nagyobb legyen.
regisztrált munkanélküliek (1991. évi IV. tv. 58.§. (4) bekezdés d) pont),
aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülők (1993. évi III. tv. 37/A.§. (1) bekezdés b) pont), (továbbiakban: munkanélküli)
A pályázóknak a szociális alapellátási formák közül a következő feladatok ellátására ítélhető meg támogatás a közmunkaprogram keretében:

Azon szociálisan rászorultaknak étkeztetés biztosítása, akik önmaguk, illetve önmaguk és eltartottjaik részére ezt tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, valamint azon gyermekekről, akik részére nappali vagy bentlakásos intézményben történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani.
A házi segítségnyújtás keretében kiemelten támogatandó gondozási tevékenység: közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, stb.); segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban, az őt érintő vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, elhárításában; segítségnyújtás a higiénia megtartásában. Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 25.§. (3) bekezdése szerinti - előbb nem említett - gondozási tevékenység ellátása támogatásának igényét is meg lehet fogalmazni a pályázatban.

Családsegítő szolgáltatás biztosítása a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetése érdekében.
A fentieken túl olyan település-üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása, amiket közmunkaprogram keretében megkezdtek, de annak befejezése után nincs forrás a további finanszírozásra

2. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a jogi személyiséggel rendelkező meghívott kistérségi önkormányzati társulások, vagy ezen társulások által felhatalmazott tag-települési önkormányzatok (gesztor). Ezen önkormányzatok, vagy közösségek a pályázat beadásának jogát foglalkoztatási tevékenységet is ellátó közhasznú társaságra is átruházhatják, amelynek alapítói, és amelyiket erre testületi döntéssel felhatalmazzák. Csak azon társulások pályázhatnak, melyek tagjai között megtalálható legalább 3 az "Élhetőbb Faluért" programban érintett települések (továbbiakban érintett települések) közül.
A foglalkoztatást, és a pénzügyi elszámolást minden esetben a pályázóknak kell megvalósítaniuk.

3. Pályázati feltételek
3.1. A pályázatot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiadott pályázati dokumentáció tartalmának megfelelően kell benyújtani.

3.2. A pályázó a pályázat megvalósítása során vállalja legalább érintett településenként 3 fő, 2000 lélekszámnál nagyobb érintett település esetén 10 fő statisztikai állományi létszámú munkanélküli többletfoglalkoztatását, a közmunkaprogram indulását megelőző hónap átlaglétszámához képest. A pályázó a közmunkásokkal legalább 6 órás munkaviszonyt létesít.

3.3. A pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell a pályázónak, hogy 6 hónapon túli lejárt határidejű köztartozása nincs.

3.4. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatási összeg minimum 80 %-át kizárólag a foglalkoztatni vállalt munkanélküliek bér- és közterheinek költségeire fordítja.

3.5. A pályázónak szerződésben kell vállalnia, hogy a közmunkaprogram megvalósításához - azonos jogcímen - más központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

3.6. A közmunkaprogram kezdetének legkorábbi időpontja 2006. június 15.

3.7. A program megvalósításának időtartama 3 hónap. A pályázati program megvalósításának végső határideje nem lehet 2006. október 31-nél későbbi időpont.

3.8. Sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja a "Támogatási szerződés" melléklete szerinti dokumentumok folyamatos elkészítését.

3.9. Kötelezően előírt önrész nincs. Egyes költségnemeket (anyag, program Áfa költségei) a pályázónak kell viselni.

3.10. Szerződésszegés esetén a kifizetett támogatási összeg visszakövetelhető a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat felszámolásával.

4. A támogatás formája, forrása, tartalma
4.1. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közmunkaprogramok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból elkülönített 200 millió Ft keretből.

4.2. A támogatás a többször módosított 49/1999. (III. 26.) kormányrendelet 1. § (2) bekezdésben meghatározott személyek költségeire terjed ki, amelyek a következők:
munkabér, valamint annak járuléka,
a munkába-járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek,
munkaalkalmassági vizsgálat költsége,
munkaruha és egyéni védőeszközök költsége,
munkásszállítási költségek,
felzárkóztatást megalapozottan elősegítő képzési program költsége,
tárgyi eszközök és kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének költsége, maximum a támogatás 10 %- ának mértékéig.

4.3. Az adható támogatás legmagasabb összege az alkalmazható közmunkások számától függ: Az igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a foglalkoztatni tervezett közmunkásonként 8 órás munkaviszony esetén a 110 000 Ft/fő/hó normával számított összeget.

4.4 A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy az igényelt támogatást csak részben biztosítják. Erről a döntés-előkészítés során a pályázót tájékoztatják.

5. Támogatási előleg egyhavi munkabérre és a dologi kiadásokra igényelhető. Az előleggel a második hónap végéig el kell számolni.

6. A pályázat formai és tartalmi követelményei
6.1. A pályázatot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács által kibocsátott pályázati dokumentációban leírtaknak megfelelően kell benyújtani.

6.2. A pályázatot mellékletekkel együtt egy eredeti és három másolati, külön borítékolt, együtt csomagolt példányban kell benyújtani.
Az eredetihez mellékelni kell:
a kitöltött pályázati dokumentáció oldalait eredeti formátumukban floppylemezen, vagy CD- adathordozón,
az összesítő lapot külön floppylemezen, eredeti formátumban.
A pályázati csomagot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács címére: 1146. Budapest, Hungária krt. 140-144. kell megcímezni.

6.3. A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.

7. A pályázat elbírálásánál előnyt (pontelőnyt) élvez az a pályázó, aki a szociális étkeztetés feltételeit munkaszüneti és pihenőnapokon is biztosítani kívánja az elnyert támogatás segítségével.

8. Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az a pályázat, amely
8.1. nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, a pályázati dokumentáció tartalmi és formai szempontból hiányos, a költségvetés számszaki hibát tartalmaz,

8.2. nem felel meg a többször módosított 217/1998. (XII. 30.), illetve a módosított 49/1999. (III. 26.) kormányrendeletnek,

8.3. határidőn túl érkezik be.
A határidőn túl a pályázat kiírójához érkezett pályázatot akkor is automatikusan el kell utasítani, ha azokat a postai bélyegző tanúsága szerint a határidő lejárta előtt adták postára.

9. A pályázat benyújtásának határideje: 2006. május 15.
A pályázatok postán, zárt csomagban juttathatók el, vagy személyesen 2006. május 15-én 8 és 14 óra között adhatók át a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács hivatalos helyiségében. (1146. Budapest, Hungária krt. 140-144.)

10. Általános tudnivalók
10.1. A pályázat elkészítéséhez szükséges teljes pályázati dokumentáció floppy lemezen térítésmentesen beszerezhető a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanács Titkárságán (1146. Budapest XIV kerület Hungária krt. 140-144), valamint letölthető a http://www.kozmunka.hu/ vagy http://www.fmm.gov.hu/, illetve a http://www.icsszem.hu Internet elérhetőségi címről.

10.2. A támogatások odaítéléséről a pályázati eljárás eredménye alapján a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel egyetértésben határozattal dönt 2006. május 30 -ig.

10.3. Támogató döntés esetén a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval.

10.4. A pályázat eredményéről a pályázó miniszteri határozatba foglalt írásos értesítést kap.


  • 2021.03.08 Vezetői kommunikáció és konfliktuskezelés képzés A képzés célja a szervezeten belül eredményes és hatékony kommunikáció feltételeinek és eszközeinek megismerése és begyakorlása, a résztvevők kommunikációs kultúrájának fejlesztése - A személyes és a vezetői kommunikáció hatásfokának és eredményességének javítása - A szervezeten belül eredményes és hatékony együttműködés és konfliktuskezelés alapjainak megismerése Részletek Jegyek
  • 2021.03.092 Napos Scrum Master Képzés, Élő videokonferenciás A Scrum Master az agilis transzformációk kulcsembere. Olyan Servant Leader szerepkört takar, amelyben a fejlesztő csapatok segítőjeként, mentoraként a jó hangulatú, eredményes munkavégzés megteremtéséért felel e szakember és módszertani szakértőként segíti a projekt munka előrehaladását, jó minőségben, határidőre történő teljesítését. Képezd át magad Scrum Masterré! Részletek Jegyek
  • 2021.03.11 Toborzás a LinkedIn-en és a Facebook-on - ONLINE (live) Képzésünkön fél napban a LinkedIn, fél napban pedig a Facebook toborzási praktikáiról tanulhat. Délelőtt kitérünk a LinkedIn személyes profil szerepére, a vállalati oldal fontos elemeire, a karrieroldalra, oldal analitikákra, továbbá megtanulhatja, hogyan kell felépíteni a kapcsolati hálót, és hogy hogyan érdemes a tartalmakat előállítani. Facebook témánkban szó lesz a hiteles és hatékony kommunikálásra alkalmas Facebook oldalról és a kampánykezelés előtti lépésekről. Mindezt interaktív, gyakorlatias módon, egyéni kérdések megválaszolásával bonyolítjuk le. Részletek Jegyek
  • 2021.04.01A sikeres interjúztatás Képzésünk fő célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a szervezetükhöz legjobban illeszkedő, a munkakörben legjobban teljesítő munkatárs kiválasztására. A képzési napon szó lesz -az interjú felépítéséről, -szituációs gyakorlatról, -az információk rögzítéséről, -döntéshozatali csapdákról, -továbbá a kiválasztás további eszközeiről sablonokkal színesítve. Lehetőséget adunk továbbá a saját területüket érintő kérdések átbeszélésére is. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Különdíjat hoztak létre a tanároknak és edzőknek

„Kedvenc Online Tanárom” különdíjra várja a jelöléseket a MOL Alapítvány a MESTER-M program keretében. Azokat a tanárokat és edzőket... Teljes cikk

Ludovika Collegium tehetséggondozó program: jelentkezési határidő meghosszabbítva

Meghosszabbított határidővel, november 2-áig lehet jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) hallgatói tehetséggondozó programjára -... Teljes cikk

Holnap startol az ország legnagyobb informatikai versenye

Negyedszer rendezik meg az ország legnagyobb informatikai versenyét, amelyen 21+1 kategóriában mérettethetik meg magukat a résztvevők. A hét héten át... Teljes cikk