18/2004. (IV. 25.) FMM rendelet az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében használt azonosító kódok képzésére, kiadására és alkalmazá"/>
EMMA 
Megjelent: 16 éve

18/2004. (IV. 25.) FMM rendelet az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében használt azonosító kódok képzésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokról

emma

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. §-a (8) bekezdésnek f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya kiterjed
a) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkaviszonyban munkavállalót foglalkoztató munkaadóra (a továbbiakban: munkaadó),
b) az a) pontban meghatározott munkaadóval munkaviszonyban álló munkavállalóra (a továbbiakban: munkavállaló),
c) a Foglalkoztatási Hivatalra, illetőleg a szervezetébe tartozó Munkaügyi Nyilvántartó Központra (a továbbiakban: Központ), a megyei (fővárosi) munkaügyi központokra (továbbiakban: munkaügyi központ) és
d) a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 2. §-ában meghatározott munkaügyi ellenőrzést végző szervek felügyelőjére (a továbbiakban: felügyelő).


2. §


(1) Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban (a továbbiakban: Nyilvántartás) használt azonosító kódok a következők:
a) a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód a munkaadó részére (munkaadói kód),
b) a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód a munkavállaló részére (munkavállalói kód),
c) a hatósági hozzáférést biztosító kód a munkaügyi ellenőrzést végző szervek részére (hatósági kód).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott azonosító kódok képzését a Központ végzi.A munkaadói és munkavállalói kód igénylése


3. §


(1) A munkaadói és a munkavállalói kód kizárólag kérelem alapján adható ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott azonosító kódot a munkavállaló, illetve a munkaadó vagy képviselője
a) személyesen, munkavállaló kérelmező esetén az értesítési címe szerint, illetőleg munkaadó kérelmező esetén a székhelye (telephelye) szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségén (a továbbiakban: kirendeltség) a melléklet szerinti kérelem kitöltésével és benyújtásával,
b) írásban a melléklet szerinti kérelemnek a Központhoz postai úton történő benyújtásával
igényelheti.
(3) A kirendeltség az ott benyújtott kérelmet annak átvétele igazolását követően legkésőbb az átvételt követő munkanapon továbbítja a Központ részére.


A munkaadói és munkavállalói kód iránti kérelem elbírálása


4.§


(1) A kérelem elbírálására és a 2. § a) és b) pontjaiban meghatározott azonosító kód kiadására a Központ jogosult.
(2) A beérkezett kérelmeket és a bejelentett adatok valódiságát a Központ öt napon belül megvizsgálja, és az azonosítás érdekében adategyezetést végez.
(3) A Központ a kérelmező által megadott adatok valódiságának vizsgálatát a saját nyilvántartása alapján, illetve a jogszabályok által meghatározott jogkörében más nyilvántartásokban kezelt adatokkal történő egyeztetéssel végzi.
(4) A Központ, amennyiben a kérelmezőnek az adatok hozzáféréséhez való jogosultsága megállapítható, intézkedik az azonosító kód képzéséről, és annak átvétele időpontjáról értesíti a kérelmezőt.
(5) A Központ a kérelem elutasításáról határozatot hoz, ha a kérelmező adatokhoz való hozzáférési jogosultsága nem állapítható meg, és így számára az azonosító kód nem adható ki.
(6) Az (5) bekezdés szerinti határozat elleni fellebbezést a Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója bírálja el.
(7) A kérelem alapján lefolytatott eljárás illeték- és díjmentes.A munkaadói és munkavállalói kód képzése


5.§


(1) A 2. § a) és b) pontjaiban meghatározott azonosító kód öt számjegyű kombináció, amely a képzési eljárásban hozzá rendelt azonosítóval együtt biztosítja, hogy a jogosultság alapján hozzáférhető adatok köre egyedi módon kapcsolódjon össze. Munkaadói azonosító az adószám, illetve, adószámmal nem rendelkező magánszemély munkaadó esetében az adóazonosító jel. A munkavállalói azonosító a TAJ szám.
(2) Az azonosító kódot a képzést követően a Központ megküldi munkavállaló kérelmező esetén az értesítési címe szerint, illetőleg munkaadó kérelmező esetén a székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltségnek.A munkaadói és munkavállalói kód átvétele


6. §


(1) A 2. § a) és b) pontjaiban meghatározott azonosító kódot a munkavállaló személyesen az értesítési címe szerint illetékes, illetőleg a munkaadó személyesen vagy képviselője útján a székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltségen veheti át.
(2) Az azonosító kód átvételekor a kérelmezőt személyazonossága megállapítását követően tájékoztatni kell a kód alkalmazásának és használatának szabályairól, valamint az azzal kapcsolatos kötelezettségeiről.
(3) Az azonosító kódot a kérelmező zárt borítékban veszi át. A boríték átvételét az átvevő aláírásával igazolja.
(4) A kiadott azonosító kódról és az annak alapján hozzáférhető adatok köréről a Központ külön nyilvántartást vezet.A hatósági kódra vonatkozó rendelkezések


7. §


(1) A hatósági kódot az 1. § d) pontja szerinti munkaügyi ellenőrzést végző szerv saját hatáskörben igényli a Központtól a vele közszolgálati jogviszonyban álló felügyelő részére.
(2) A hatósági kód a felügyelő részére a közszolgálati jogviszonyából eredő feladatai ellátása érdekében adható ki. A hatósági kód a munkaügyi ellenőrzéssel érintett munkaadó teljes adatállományához való hozzáférést biztosít.
(3) A felügyelő a Nyilvántartás adatairól közszolgálati jogviszonyából eredő ellenőrzési tevékenysége keretében a hatósági kód alkalmazásával tone üzemmódú telefonon, vagy elektronikus úton kérhet tájékoztatást.
(4) A hatósági kód igénylésének, valamint a 8. és 9. §-okban foglaltaknak a hatósági kóddal összefüggésben történő végrehajtása módját a munkaügyi ellenőrzést végző szerv és a Központ közötti megállapodás tartalmazza.Az azonosító kóddal kapcsolatos kötelezettségek


8.§


(1) Az azonosító kódot a birtokosa köteles megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől.
(2) Az azonosító kód birtokosa köteles a Központnak azonnal bejelenteni, illetve a felügyelő köteles a munkaadóját haladéktalanul értesíteni, ha az azonosító kód elveszik, ha az jogosulatlan számára hozzáférhetővé vált, továbbá, ha annak használata során rendellenesség észlelhető.
(3) A jogosultság fennállása esetén a Központ új azonosító kódot ad:
a) a birtokosának bejelentése és kérelme, valamint a felügyelő munkaadójának értesítése alapján, ha a birtokos, illetve a felügyelő az azonosító kódját elvesztette,
b) a birtokosának bejelentése és kérelme, valamint a felügyelő munkaadójának értesítése alapján, ha az azonosító kód jogosulatlan számára hozzáférhetővé vált, vagy
c) a birtokosának bejelentése és kérelme, valamint a felügyelő munkaadójának értesítése alapján, ha az azonosító kód használata során rendellenességet észlel.
(4) A Központ ügyfélszolgálata az azonosító kód birtokosa részére az azonosító kód használatával kapcsolatban tájékoztatást ad.Az azonosító kód érvényességének szüneteltetése, illetve megszűnése


9. §


(1) Az azonosító kód érvényessége szünetel, ha annak birtokosa a rendszer használata során érvényes azonosítóját egymásután háromszor nem tudta megadni. Az érvényesség helyreállításának időpontjáról kérelmére a Központ tájékoztatást ad a birtokos részére.
(2) Az azonosító kód érvényessége megszűnik, ha:
a) azt az arra jogosult kéri,
b) birtokosa új azonosító kódot kap,
c) a munkaügyi ellenőrzést végző szerv bejelenti a felügyelő közszolgálati jogviszonyának megszűnését,
d) a kiadás alapjául szolgáló adatokról bebizonyosodik azok valótlansága, továbbá ha
e) az azonosító kód használatával kapcsolatosan visszaélésre utaló körülmények merülnek fel.
(3) Az azonosító kód érvényességének szünetelését, illetve megszűnését a Központ a nyilvántartásában haladéktalanul átvezeti, és erről értesíti az azonosító kód birtokosát.

A biztonsági üzemeltetés


10. §


A Központ a rendszer üzemeltetése során biztosítja, hogy jogosulatlan személyek mások nyilvántartásba vett adataihoz ne férjenek hozzá, s folyamatosan rögzíti a Nyilvántartással kapcsolatos adatigénylések eseményeit oly módon, hogy azok visszakereshetőek legyenek.


Záró rendelkezések


11. §


(1) Ez a rendelet a 2004. május 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 4/2002. (X. 17.) FMM rendelet a 3. §-át követően a "Munkaügyi Központ" alcímet megelőzően a következő alcímmel, és 3/A. §-sal egészül ki.


"Munkaügyi Nyilvántartó Központ

3/A. §

(1) A Foglalkoztatási Hivatal szervezetén belül Munkaügyi Nyilvántartó Központ (a továbbiakban: Központ) működik, melynek feladata az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás működtetése.


(2) A Központ ellátja
a) az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás induló adatbázisának kialakításával,
b) a munkaviszonnyal összefüggő adatoknak az adatbázisba történő bevitelével,
c) a b) pont szerinti adatok ellenőrzésével,
d) a jogosultak részére a szükséges információk hozzáférésével,
e) az ügyfélszolgálatának működtetésével,
f) az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban lévő adatoknak a jogszerű kezelésével, valamint az adatfeldolgozás biztonsági feltételeinek biztosításával, valamint
g) az azonosító kód kiadásával, használatával és érvényességének szünetelésével, illetve megszűnésével
összefüggő feladatokat."Burány Sándor
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Munkavégzés járvány idején

A foglalkoztatás és a koronavírus kapcsolata szűnni nem akaró kérdésként lebeg a mindennapok felett. Egyelőre úgy tűnik, az idő múlásával a... Teljes cikk

Kinek nem lehet felmondani?

Könnyebb-e felmondani a munkaadónak járványhelyzetben? Kiket véd a törvény, kiket lehet csak több feltétel teljesülése esetén elküldeni? Dr.... Teljes cikk

Hogyan mondhat fel a munkaadó és mi nem jogszerű?

A koronavírus-járvány okozta gazdasági lejtmenetben nem minden munkáltató tudja megtartani a teljes létszámot. A munkáltató szorult helyzete azonban... Teljes cikk