Megjelent: 3 éve

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról- IX. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

109. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
(2)-(3) A 109. § (2)-(3) bekezdése e rendelet 109. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Átmeneti rendelkezések

110. § (1) A rendelet hatálybalépése előtt megtérítési kötelezettséggel nyújtott támogatásokra fennálló visszafizetési igényt a támogatási szerződésben foglaltaktól függően a jegyző érvényesíti.
(2) Ha a menekült a rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződés alapján az otthonteremtési támogatás törlesztő részleteit az önkormányzathoz fizeti be, a jegyző félévente tájékoztatja a Hivatalt a törlesztésről.
111. § A 111. § és a 111. §-t megelőző alcím e rendelet 109. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. A 111. §-t újonnan a 221/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 49. §-a iktatta be, a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet 77. § (3) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.
112. § A 112. §-t újonnan a 446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 35. §-a iktatta be, a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet 77. § (3) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.
113. § (1) E rendeletnek az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr1.) megállapított rendelkezéseit a Módkr1. hatálybalépése212 után indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A Módkr1. hatálybalépését megelőzően az e rendelet alapján biztosított támogatásokat a támogatás megítélése idején hatályos jogszabályok szerint kell továbbfolyósítani, e rendeletnek a Módkr1.-gyel megállapított rendelkezései azokat nem érintik.
114. § (1) E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr2.) megállapított rendelkezéseit a Módkr2. hatálybalépése215 után indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A Módkr2. hatálybalépését216 megelőzően az e rendelet alapján biztosított támogatásokat a támogatás megítélése idején hatályos jogszabályok szerint kell továbbfolyósítani, e rendeletnek a Módkr2.-vel megállapított rendelkezései azokat nem érintik.
115-116. § A 115-116. § e rendelet 109. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

117. § (1) E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel együtt - a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:
a) az Európai Közösségek bevándorlásért felelős minisztereinek 1992. november 30-i állásfoglalása a nyilvánvalóan alaptalan menedékjogi kérelmekről;
b) az Európai Közösségek bevándorlásért felelős minisztereinek 1992. november 30-i állásfoglalása a harmadik befogadó országokra vonatkozó kérdések összehangolt megközelítéséről;
c) az Európai Közösségek bevándorlásért felelős minisztereinek Londonban, 1992. november 30-án és december 1-jén meghozott állásfoglalásai azokról az országokról, amelyekben az üldöztetésnek nincs komoly veszélye;
d) a Tanács 1995. június 20-i állásfoglalása a menekültügyi eljárások minimális garanciáiról;
e) a Tanács 1995. szeptember 25-i állásfoglalása az ideiglenes védelemben részesülő személyek belépésével és tartózkodásával kapcsolatos kötelezettség megosztásáról;
f) a Tanács 1997. június 26-i állásfoglalása a harmadik államból származó kísérő nélküli kiskorúakról;
g) a Tanács 2001/55/EK irányelve (2001. július 20.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimum követelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről 7. cikk (1) bekezdés, 13. cikk, 15. cikk (2)-(3) és (5) bekezdés, 16. cikk, 21. cikk (1) bekezdés, 25. cikk (1) bekezdés, 26. cikk (1)-(2) és (5) bekezdés;
h) a Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról 5. cikk, 7. cikk (2) és (4) bekezdés, 8. cikk, 9. cikk, 13. cikk (2)-(5), 14. cikk (1)-(4) bekezdés, 15. cikk, 16. cikk (1) bekezdés b) pont, 16. cikk (4) bekezdés, 17. cikk (1) bekezdés, 18. cikk (2) bekezdés, 19. cikk (2)-(3) bekezdés, 20. cikk;
i) A 117. § (1) bekezdés i) pontját a 221/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 52. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
j) a Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól 6. cikk (5) bekezdés, 8. cikk (2) bekezdés b) pont, 10. cikk (1) bekezdés a) és b) pont, 11. cikk (2) bekezdés b) pont, 12. cikk (1) és (3) bekezdés, 13. cikk (1)-(3) és (4) bekezdés, 14. cikk, 16. cikk (3) és (4) bekezdés, 17. cikk (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont, (6) bekezdés, 22. cikk, 27. cikk (2) bekezdés b) és c) pont, 27. cikk (3) bekezdés b) pont, 27. cikk (5) bekezdés, 29. cikk (4)-(5) és (7) bekezdés, 30. cikk (5) és (6) bekezdés, 32. cikk (3) bekezdés, 34. cikk (2) bekezdés a) és b) pont, 35. cikk (3) bekezdés c) és d) pont, 38. cikk (1) bekezdés b)-d) pont, 38. cikk (2)-(3) bekezdés;
k) a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (Schengeni Végrehajtási Egyezmény) 25. cikke [11/A. §];
l) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
m) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
n) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek.
(2) E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel együtt - a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a) a Tanács 2725/2000/EK (2000. december 11.) rendelete a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról;
b) a Tanács 343/2003/EK (2003. február 18.) rendelete az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról;
c) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i, 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet;
d) az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1561/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet;
e) az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.
(3) E rendelet a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a) a Tanács 407/2002/EK rendelete (2002. február 28.) a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról;
b) a Bizottság 1560/2003/EK rendelete (2003. szeptember 2.) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról.
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
  • 2020.09.17HR Basic képzés HR feladatai vannak? Szeretné rendszerezni ismereteit, vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve egyszerűen csak érdeklődik a téma iránt? Nálunk megtanulhatja mit és hogyan kell hatékonyan csinálni. Jöjjön el képzésünkre és sajátítsa el – évek helyett 11 napban – az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! Részletek Jegyek
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
2004. évi CX. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 85. ülésszakán elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú Egyezmény kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - XI.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - X.fejezet

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a... Teljes cikk