Megjelent: 4 éve

Igen!

images
A knysz nyugdíjas tagjának díjazását gyakorlatilag semmilyen közteher nem terheli az szja-n kívül, de az szja alól is mentesülni lehet a mindenkori minimálbér erejéig. A nyugdíjast knysz-tagként foglalkoztató munkáltató pedig nem a magas közterhekkel terhelt munkabért fizeti a munkavállalónak - sőt, ő a nyugdíjas dolgozónak semmilyen jogcímen nem fizet -, hanem a szövetkezettel kötött megállapodása alapján a knysz részére fizet a szövetkezet számlája ellenében szolgáltatási díjat. (A nyugdíjas taggal a knysz számol el, személyes közreműködése arányában.)

A munkáltató így mentesül a bérrel kapcsolatos összes közteher, az összes bérszámfejtési adminisztráció alól, miközben sem betegszabadságot, sem szabadságot, sem munkaszüneti napokat nem kell fizetnie a szövetkezeti tagok után. Ha nincs megelégedve a knysz-tag munkavállaló tevékenységével, csak jelzi a szövetkezetnek, hogy cserét kér, nem kell bajlódnia a jogviszony megszüntetésével (amely például munkaviszony esetén hosszadalmas és költséges procedúra a munkáltató részére). A munkáltató csak a ledolgozott nettó óráknak megfelelő díjazást köteles fizetni. A foglalkoztatót a szolgáltatási díj kapcsán áfa-fizetési kötelezettség terheli ugyan (a fordított áfázás szabályainak megfelelően), de ennek mértéke össze sem hasonlítható a munkabérre rakódó és a munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói terhek összegével.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet szintén rendkívül előnyös helyzetben működhet: az általa a nyugdíjas tagjai részére a személyes közreműködésük arányában fizetett díjazás után nem kell közterheket fizetnie (teljes mértékben mentesül a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás fizetése alól). A társasági adó tekintetében kedvezményt jelent, hogy mentesül a tao-törvényben foglalt egyes kötelezettségek alól abban az esetben is, ha az adózás előtti eredménye vagy a törvényben meghatározott adóalapja nem érné el az ún. jövedelem-(nyereség-) minimumot.

Ha a dolgozni vágyó nyugdíjas a közszférában szeretne munkát vállalni, például azért, mert aktív korában közalkalmazott vagy közszolgálati tisztviselő volt, egész hegyvonulatnyi akadály gátolhatja ebben: egyrészt a közszférás jogviszonyban történő nyugdíj melletti foglalkoztatás csak előzetes kormányzati engedéllyel lehetséges, s ha ezt meg is kapná, akkor is le kell mondania a nyugdíjáról mindaddig, amíg illetményre lesz jogosult. Ezt a tilalmat már célszerű lenne feloldani (különösen az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt hamarosan várható és a magyar államot minden valószínűség szerint elmarasztaló jogerős ítélet leendő fényében).

Alkalmas lehet-e a közérdekű nyugdíjas szövetkezet ennek az akadálynak az elhárítására?

Igen, hiszen a knysz-tagság nem minősül közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jogviszonynak, de még munkaviszonynak, sőt bizonyos feltételek mellett keresőtevékenységnek sem, így elvileg nem állhat fenn az alkalmazási tilalom ilyen esetekben. A knysz-tag nyugdíjas a szövetkezet tevékenységében történő személyes közreműködésre köteles (amelyet természetesen harmadik félnél, azaz az őt foglalkoztatni kívánó cégnél, intézménynél teljesíthet), ez a jogviszony pedig nem szerepel a közszférában nyugdíjasként nem létesíthető jogviszonyok között.

Természetesen annak érdekében, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a közszférában működő foglalkoztatók gördülékeny viszonya a mindennapokban megvalósuljon, szükséges a kormányzat támogató magatartása is. Miután a törvényjavaslatot a kormánypártok frakcióvezetői terjesztették elő, ez a támogatás valószínűsíthető.

A nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek (kormányzati közlés szerint már 190 ezer nő vette igénybe ezt a kedvezményes nyugdíjazási lehetőséget) sok esetben azért nem vállalnak teljes értékű munkát a nyugdíjuk mellett - akkor sem, ha lenne ehhez kedvük, erejük és szándékuk -, mert az ilyen nyugdíj melletti munkavégzéssel szerezhető keresetnek éves keretösszeg szab felső határt. A kedvezményes nyugdíj és a kereset ugyanis csak addig vehető fel együtt, amíg a munkával szerzett bruttó, azaz e tekintetben nyugdíjjárulék alapját képező kereset összege az év elejétől számítva el nem éri a mindenkori minimálbér 18-szorosát (idén a bruttó 2.295.000 forintot).

Ha az év valamelyik hónapjában a kereset eléri ezt az összeget, a következő hónaptól az év végéig szüneteltetni kell a nők kedvezményes nyugdíjának folyósítását. Ha decemberben éri el az érintett hölgy ezt az összegkorlátot, akkor nem függesztik fel a nyugdíj folyósítását, de a decemberre járó nyugdíj összegét vissza kell fizetnie. Azok a hölgyek, akiket jól fizető munka várhatna - például a hiányszakmákban szükséges speciális szakképzettségük és kincset érő tapasztalati tőkéjük alapján - sok esetben nem vállalják el a munkát, mert nyilván nem akarják veszélyeztetni a kedvezményes nyugdíjukat, és a minimálbér másfélszerese mint havi kereseti maximum nem elég meggyőző érv e megfontolás legyőzésére.

Segíthet ezen a közérdekű nyugdíjas szövetkezet?

Teljes mértékben!


Az érintett hölgy knysz-tagként mindenféle kereseti korlátozás alól mentesül, hiszen a személyes közreműködése ellenértékeként kapott díja nem minősül nyugdíjjárulék-alapot képező keresetnek. Így a kedvezményes nyugdíját is felveheti, függetlenül attól, hogy mennyit keres a szövetkezetben.

Az új szövetkezeti forma tehát rendkívül előnyös közteherviselési feltételeket teremt mind a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, mind a nyugdíjas knysz-tag, mind a szövetkezet szolgáltatását igénybe vevő, azaz a nyugdíjas knysz-tagot foglalkoztató munkáltatók számára. (A knysz nyugdíjas tagja számára természetesen a félszázalékos nyugdíjnövelésre nem jogosítana a knysz-ben szerzett bevétele, de ez nem nagy ár a különösen kedvezményes bánásmódért cserébe.)

Az említett adó- és járulékmentességek mellett a szövetkezet nyugdíjas tagjai részére különösen előnyös juttatási formát is lehetővé tesz az új törvény melléklete, amely rendkívül kedvezően módosítja a személyi jövedelemadó törvény adómentes juttatásokra vonatkozó rendelkezéseit. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a személyes közreműködés ellenértékeként élelmiszer, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel adómentes, azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát.

Az élelmiszer juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni. E rendelkezés alapján a nyugdíjas knysz-tag a személyes közreműködése ellenértékeként teljesen adó-és járulékmentesen kaphat a mindenkori minimálbér erejéig élelmiszert (egyfajta köztehermentes természetbeni juttatásként), valamint a szövetkezet által előállított javakat (ha van ilyen), továbbá Erzsébet-utalványt (ez utóbbit legfeljebb a minimálbér negyedét meg nem haladó mértékben).

Vagyis idén havi 127.500 Ft, jövőre 138.000 Ft erejéig a nyugdíjas knysz-tag a szövetkezettől kapott élelmiszerből feltöltheti a hűtőjét, amelybe idén 31.875 Ft, jövőre 34.500 Ft erejéig Erzsébet-utalvánnyal vásárolt fogyasztásra kész ételek is kerülhetnek.

De ez még nem minden! A közérdekű nyugdíjas szövetkezet által a közösségi alapból az alapszabályában rögzítettek szerint az öregségi nyugdíjban részesülő tagjának vagy családtagjának élelmiszer, valamint fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel is adómentes! Az élelmiszer juttatás értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni.

Vagyis ha a knysz közösségi alapjában lesz elég pénz, onnan a szövetkezeti alapszabály rendelkezéseivel összhangban támogatásként vagy segélyként a knysz-tag, vagy családtagja a minimálbér erejéig további élelmiszerjuttatást, illetve Erzsébet-utalványt kaphat. Ez esetben a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány értékét már nem korlátozza a törvény a minimálbér 25%-ában, vagyis idén akár 127.500 Ft, jövőre akár 138.000 Ft értékben is adhat Erzsébet-utalvány formájában a szövetkezet ilyen támogatást vagy juttatást a knysz nyugdíjas tagjának vagy családtagjának. Ez a támogatás vagy juttatás már nem függ a nyugdíjas knysz-tag személyes közreműködésének mértékétől, vagyis akár olyan tagok és családtagjaik is támogathatók ilyen módon, akiknek az adott hónapban nem jutott munka!

Összességében tehát a teljesen közteher-mentes szövetkezeti juttatás értéke a minimálbér kétszeresét is elérheti az öregségi nyugdíjas knysz-tagok és családtagjaik részére.

Az ilyen adómentes juttatások forrása a knysz közösségi alapja lehet. A közösségi alapról is rendelkezik a törvény, eszerint a knysz eredményes gazdálkodás esetén a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően közösségi alapot képez. A közösségi alapot a knysz tagjának vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának a szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális jellegű szükségleteinek a kielégítésére kell felhasználni. A közösségi alapból nyújtott juttatás, támogatás igénylésére, az odaítélés eljárási rendjére vonatkozó rendelkezéseket az alapszabály tartalmazza.

A nem nyugdíjas knysz-tag ilyen adómentes szövetkezeti juttatásokban nem részesülhet, ő a személyes közreműködése arányában díjazásra jogosult.

Ha a nyugdíjas knysz-tag személyes közreműködésének értéke magasabb, mint az adómentes juttatások köre (azaz többet keresne, mint a mindenkori minimálbér kétszerese), akkor a többlet-tevékenység ellenértékeként szintén jogosult díjazásra is a szövetkezettől. Az ilyen díjazásokat csak a 15%-os szja terheli, más közterhet nem kell fizetnie a nyugdíjas tagnak.

Dr.Farkas András
NyugdíjGuru News alapító-főszerkesztő
www.nyugdijguru.hu


Fotó: Szilágyi Ádám

A HR Portal nyugdíjas szövetkezetekkel foglalkozó sorozatot indított. A következő részben arról írunk, hogy mik a közérdekű nyugdíjas szövetkezet működésének legfontosabb szabályai.

Cikkünk több oldalas! Lapozzon!
1. oldal - Miért lépjen be egy nyugdíjas közérdekű nyugdíjas szövetkezetbe?
2. oldal - Igen!
  • 2021.08.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
  • 2021.09.23HR Basic Sajátítsd el évek helyett 12 napban az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! HR gondolkodás e-learning videókkal, esettanulmányokkal, testre szabva gyakorlatorientáltan. Részletek Jegyek
  • 2021.09.28Kötelező visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése, alkalmazása Az EU 2019/1937 sz. irányelve új kötelezettséget ír elő. Visszaélés-bejelentési rendszert kell alkalmazni. Minden 50 fő feletti munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak, továbbá a közszférában működő szervezetnek kötelező lesz visszaélés bejelentési rendszert kialakítania és működtetnie. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Új világrend épül: kulcsszerephez jutnak az atipikus foglalkoztatottak

A pandémia felgyorsította a munkaerő-piaci folyamatokat, hatékonyabb és rugalmasabb lett a munkaszervezés. Nyárra ismételten kialakult a korábbi... Teljes cikk

Sok a tévhit az IT-s szakmákról a fiatalok körében

A pályaválasztók jóval kevesebb IT területhez kapcsolódó szakmát ismernek, mint ahány létezik. A fiatalok harmada hiszi azt, hogy nincs érzéke az... Teljes cikk

Nemzetközi harc indult a munkavállalókért

Elkezdődött a visszarendeződés a munkaerőpiacon: nincs elég ember az élelmiszeriparban, a feldolgozóiparban és bizonyos kereskedelmi területeken sem.... Teljes cikk