Megjelent: 3 hónapja

TAJ-kártya igénylése

Ki, hol és hogyan igényelhet TAJ kártyát? Mi is az az Európai Egészségbiztosítási Kártya és hogyan lehet beszerezni?

Aki nem rendelkezik TAJ számmal, azonban jogosulttá válik társadalombiztosítási, munkanélküli vagy szociális ellátásra, a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) igényelhet TAJ kártyát az igénylőlap (http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521873.html) kitöltésével.

Milyen dokumentumok szükségesek a TAJ kártya igényléséhez?


Minden igényléshez szükséges:
személyazonosításra alkalmas igazolvány [személyazonosító igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély]
lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya).

Az alábbiakat esetenként, szükség szerint kell csatolni:
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat, ha az eljárás díjköteles (elveszett, megsemmisült, megrongálódott igazolvány pótlása)
képviselő eljárása esetén:
meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazás,
kiskorú törvényes képviselőjének eljárása esetén a törvényes képviselő személyazonosítására alkalmas igazolványa és a kiskorú születési anyakönyvi kivonata
EGT állampolgár [ha a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és itt bejelentett lakóhellyel rendelkezik], vagy annak 3. országbeli hozzátartozója esetében magyarországi regisztrációs kártya vagy tartózkodási engedély,
EGT tagállammal kötött megállapodás alapján a tagállam állampolgárával azonos jogállást élvező állampolgárai részére kiállított, magyarországi tartózkodási engedély
a TAJ igénylés előtt EGT tagállamban, Svájcban, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított személy esetén a TAJ igénylést közvetlenül megelőző biztosítás helye szerinti tagállam biztosítója által a biztosítási időszakról kiadott formanyomtatvány, vagy hatósági igazolás,
megállapodáson alapuló jogosultság esetén hat havi járulék megfizetésének igazolása,
bevándorolt, letelepedett személy esetén bevándorlási vagy letelepedési engedély,
menekült státusszal rendelkező személy esetén a menekült státusz elismeréséről rendelkező határozat, illetve menekülti státuszt igazoló dokumentum,
hontalan személy esetén a hontalanságot megállapító okirat, és tartózkodási engedély,
alapul szolgáló jogviszony igazolása:
biztosítotti jogviszonyt igazoló dokumentum (pl.: munkaszerződés, munkáltatói igazolás)
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyeknek e járulék megfizetéséről szóló, adóhatóság által kiállított igazolása.
külföldi kérelmező esetén a magyar egészségbiztosításra jogosultságot igazoló dokumentum.

Hogyan nyújtható be a kérelem?


A TAJ kártyával kapcsolatos ügyintézést személyesen és postai úton lehet folytatni.
A postai úton benyújtott igény esetén - ellenkező kérelem hiányában - a kártyát is postán kézbesítik.
Tekintettel arra, hogy a postán küldött igénylés esetén az ügyfél azonosítása más módon nem lehetséges, csatolni kell az aláírt és kitöltött igénylőlap mellett, az azonosításhoz és az ügyintézéshez szükséges, az előző pontban felsorolt okmányok ügyfél által aláírt másolatát, illetve az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.

Hogyan igényelhető TAJ kártya?


Újszülött részére, ha
Magyarországon született és ott lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú újszülött
A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJ kártya kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani.
Az újszülött személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatait a nyilvántartó az anyakönyvezést követően átadja az egészségbiztosítási nyilvántartást vezető Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.
Az újszülött lakóhelye szerinti kormányhivatal soron kívül, postai úton kézbesíti a TAJ kártyát. A szülő azonban kérheti, hogy a gyermek születési helye szerint illetékes kormányhivatal állítsa ki az újszülött TAJ kártyáját.
A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:
A kormányhivatal hivatalból - a személy és lakcímnyilvántartás adatszolgáltatását követően - soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ kártyáját.
Nem Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülött?
A TAJ kártya igénylésének szabályai a nem Magyarország területén született magyar állampolgárságú újszülöttek esetén eltérnek a hazánkban született újszülöttekétől.
A külföldön született újszülöttek esetén szükséges a magyarországi anyakönyvezési eljárás lefolytatása, amelynek lezárását követően, magyarországi lakóhelyet igazoló lakcímkártya birtokában igényelhető az újszülött részére a TAJ kártya. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kettős biztosítás tilalmára tekintettel újszülött részére igényelt TAJ kártya esetén is szükséges annak igazolása, hogy a gyermek külföldön nem biztosított.
A TAJ kártya a belföldi gyermek lakóhelye szerinti kormányhivatalnál az igénylőlap kitöltésével, és a szükséges személyes dokumentumok és igazolások benyújtásával igényelhető.
A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a magyar állampolgárságú újszülött nem Magyarországon született, akkor az ügyintézési határidő a kérelemnek az illetékes kormányhivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 60 nap.
Magyarországon született nem magyar állampolgárságú újszülött
A Magyarországon született, nem magyar állampolgárságú gyermeket születése után az állampolgársága szerinti államban kell anyakönyvezni, és az okmányokkal való ellátását, illetve a magyarországi lakóhely létesítését követően igényelhető a TAJ kártya.
Amennyiben a nem magyar állampolgárságú újszülöttnek nincs magyarországi lakóhelye, mert hazánkban csak tartózkodási hellyel vagy szállásbejelentővel rendelkezik, akkor megállapodás megkötése révén válhat jogosulttá a sürgősségi egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, illetve - 24 havi járulék megfizetését követően, vagy a megállapodás megkötésekor 24+1 havi járulék megváltásával - TAJ kártyára.
Amennyiben az anya Magyarországon biztosított, az újszülött az anya TAJ kártyájának használatával jogosult egészségügyi szolgáltatásra a születést követő második hónap utolsó napjáig.

Külföldi állampolgárságú biztosított részére?


A belföldinek nem minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt - ún. Megrendelőn - a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalnál kérheti a TAJ kiadását.
A kormányhivatal TAJ-t képez és erről, valamint a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány (TAJ kártya) átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót.
A TAJ kártyát a foglalkoztatott vagy meghatalmazottja bármely kormányhivatalnál veheti át.

Mennyi időn belül készül el a TAJ kártya?


Főszabály szerint a TAJ kártya a kérelemnek (beleértve az elveszett, ellopott, megrongálódott TAJ kártya igénylés iránti kérelmet is) a kormányhivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 60 napon belül készül el. Amennyiben a kérelemhez az összes szükséges dokumentum hiánytalanul került benyújtásra, ún. sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül kiállítják a TAJ kártyát.

Mennyibe kerül a TAJ kártya kiállítása?


ingyenes:
az első TAJ kártya kiállítása az azzal nem rendelkező személyek számára,
a név és adatváltozás miatt, valamint
az okmány eltulajdonítása miatti kiadás ingyenes.
3.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni
Ha az újabb TAJ-kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, akkor az újabb TAJ kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 3.000.- forint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy illetékbélyeggel nem fizethető meg az igazgatási szolgáltatási díj.
Bővebb információ itt: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/taj_kartya

Európai Egészségbiztosítási Kártya


A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Unió más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe - orvosilag szükséges - egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolható.

Igénylés


A Kártyát a kormányhivatal, a kormányablak, valamint a NEAK adja ki kérelemre, a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A Kártya nem állítható ki azon harmadik állambeli személyek részére, akik nem Magyarországon vagy valamely más EGT tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel.
A Kártyát a kormányhivatal a megye egész területére kiterjedő illetékességgel állítja ki, és kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.
A Kártya a kormányhivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint ügyfélkapun keresztül írásban igényelhető. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a kormányhivatal postán küldi meg azt a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja.

Az igényeléshez szükséges nyomtatvány: Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához.


A Kártya kiadásához szükséges igazolások:
Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, - új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is),
TAJ számot igazoló okmány,
és nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok, amelyek az alábbiak lehetnek:
kereső tevékenységet végzők esetében: munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb., - vállalkozók esetén: egyéni vállalkozói igazolvány, Bt: kültagnál munkáltatói igazolás, beltagnál társasági szerződés, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány Kft. (ügyvezető) munkáltatói igazolás, vagy társasági szerződés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány
nyugdíjasok esetében (törzsszámot tartalmazó dokumentum): nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíj megállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül, - tanulók esetében: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás - munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által kiállított határozat, - Gyed-en lévő esetén, ha tb-kifizetőhely a foglalkoztató, akkor a kifizetőhelytől igazolás, vagy az ellátás folyósításáról szóló igazolás - Gyes-en lévő esetén az ellátás folyósításáról szóló igazolás. - 0-14 éves esetén: lakcímkártya (ha nincs, akkor személyi lap) + TAJ kártya, - 14-18 éves esetén személyi igazolvány + lakcímkártya +TAJ kártya - 18 év feletti diák esetén: nappali tagozatos hallgató: iskolától hallgatói jogviszonyról igazolás vagy diákigazolvány, levelező, vagy esti tagozatos hallgató: egyéb jogviszonyt igazoló okmány szükséges (pl. munkáltatói igazolás, igazolás járulékfizetésről)
hajléktalan személy esetén: lakcímkártya, amelyen a „településszintű lakos”bejegyzés szerepel;
egyéb jogosultsággal nem rendelkező, havonta egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyek esetében a járulékfizetés igazolása (NAV igazolás, befizetési igazolás).
A fenti okmányokat a kormányhivatal másolatban is elfogadja, a jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányának bemutatása nem szükséges.

A Kártya érvényessége:


A Kártya alapvetően az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes.
Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a Kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a Kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító kormányhivatalnak.
Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatást igénybe vevője viseli a felelősséget.

Az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre:


Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.

A Kártya tartalma:


A Magyarországon kiadott Kártya nem váltja fel és nem helyettesíti a TAJ-t tartalmazó „Hatósági Igazolvány”-t (a zöld vagy fehér-kék színű ún. TAJ kártyát). Így e Kártyával csak egy másik tagállamban vehetők igénybe a szükséges szolgáltatások.
A Kártya mezőinek felirata magyar nyelvű, s mivel a Kártya külalakja az EGT tagországaiban egységes, egy másik tagállam egészségügyi szolgáltatója magyar nyelv ismerete nélkül is megfelelően megállapíthatja a neki bemutatott Kártya tartalmát.
A Kártya biztonsági okmány és az alábbi adatokat tartalmazza:

Családi név (viselt nevek),
Utónév (viselt nevek),
Születési dátum,
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ).
Utasbiztosítás:
Miután a turisták által sűrűn látogatott üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg bizonyos államokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, mindenképpen ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését is.
  • 2021.03.08 Vezetői kommunikáció és konfliktuskezelés képzés A képzés célja a szervezeten belül eredményes és hatékony kommunikáció feltételeinek és eszközeinek megismerése és begyakorlása, a résztvevők kommunikációs kultúrájának fejlesztése - A személyes és a vezetői kommunikáció hatásfokának és eredményességének javítása - A szervezeten belül eredményes és hatékony együttműködés és konfliktuskezelés alapjainak megismerése Részletek Jegyek
  • 2021.03.092 Napos Scrum Master Képzés, Élő videokonferenciás A Scrum Master az agilis transzformációk kulcsembere. Olyan Servant Leader szerepkört takar, amelyben a fejlesztő csapatok segítőjeként, mentoraként a jó hangulatú, eredményes munkavégzés megteremtéséért felel e szakember és módszertani szakértőként segíti a projekt munka előrehaladását, jó minőségben, határidőre történő teljesítését. Képezd át magad Scrum Masterré! Részletek Jegyek
  • 2021.03.11 Toborzás a LinkedIn-en és a Facebook-on - ONLINE (live) Képzésünkön fél napban a LinkedIn, fél napban pedig a Facebook toborzási praktikáiról tanulhat. Délelőtt kitérünk a LinkedIn személyes profil szerepére, a vállalati oldal fontos elemeire, a karrieroldalra, oldal analitikákra, továbbá megtanulhatja, hogyan kell felépíteni a kapcsolati hálót, és hogy hogyan érdemes a tartalmakat előállítani. Facebook témánkban szó lesz a hiteles és hatékony kommunikálásra alkalmas Facebook oldalról és a kampánykezelés előtti lépésekről. Mindezt interaktív, gyakorlatias módon, egyéni kérdések megválaszolásával bonyolítjuk le. Részletek Jegyek
  • 2021.04.01A sikeres interjúztatás Képzésünk fő célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a szervezetükhöz legjobban illeszkedő, a munkakörben legjobban teljesítő munkatárs kiválasztására. A képzési napon szó lesz -az interjú felépítéséről, -szituációs gyakorlatról, -az információk rögzítéséről, -döntéshozatali csapdákról, -továbbá a kiválasztás további eszközeiről sablonokkal színesítve. Lehetőséget adunk továbbá a saját területüket érintő kérdések átbeszélésére is. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Jelentősen csökkenhet a béremelkedés üteme idén

A gazdaság teljesítményéhez képest különösen dinamikus volt tavaly a bérek emelkedése, de az idén érzékelhetően lassulhat az ütem, amit már a... Teljes cikk

Több mint 6 százalékkal nőtt a reálkereset 2020-ban

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete tavaly decemberben 449 400 forint volt, 10,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel... Teljes cikk

Kiderült, mennyi a mediánbér Magyarországon!

Tíz év alatt nagyot nőtt Magyarországon az átlagbér és a medián bér is, előbbi 2019-ben 367 800 forint, utóbbi 292 300 forint volt. Teljes cikk