Szerző: Dr. Poór Ferenc
Megjelent: 12 éve

Divat lett a workshop a képzésben

Megbeszélés, képzés, tréning vagy műhelymunka? A napi gyakorlatban többféle célból és a felnőttképzés területén is viszonylag széles körben használják pontatlanul, olykor helytelenül a workshop fogalmát. Cikkünkben arra világítunk rá, mit is takar valójában ez a fogalom, milyen előnyei vannak, és miért nem egyenlő a tréninggel.

images

Képző munkánk keretében (akkreditált tréningvezető és akkreditált coach képzés) fogalmazták meg felnőttképzésben és HR területen dolgozó hallgatóink, hogy a napi gyakorlatban ("megszokásból") pontatlanul, sőt helytelenül használják az egyes fogalmakat. Többek között azt is megfogalmazták, hogy a "workshop" megnevezéssel hirdetnek meg képzéseket, rendezvényeket, amelyek egymástól jelentősen eltérő tartalmakat valósítanak meg.

Hallgatóink, HR-es 'ismerőseink' ösztönöztek arra, hogy a műhelymunka (workshop) fogalmát és tartalmát szükséges volna tisztázni, egyértelművé tenni. Kísérletet teszünk arra, hogy a "workshop" fogalmát és tartalmát értelmezzük abban a reményben, hogy ezt olvasva egyre többen látják be, hogy szükséges a felnőttképzésben, HR tevékenységben a fogalmakat tartalmuknak megfelelően használni.

A workshop képzésen kívül

A napi gyakorlatban a workshop fogalmat használják a kommunikációs 'műfajok' keretében megbeszélés elnevezéssel illetett forma tartalmának megfelelő alkalmakra is. (A megbeszélés gondolatok, vélemények szabad áramlása egy előre meghatározott témakörben felkészült vezető irányításával ----– a résztvevők aktív részvételére alapozott kommunikációs alkalom. Nevezhetjük interaktív beszélgetésnek is.) Erre utaló megfogalmazást találunk az IPMC Kft. /Székesfehérvár/ honlapján a fogalomtárban, amelyet a következőkben idézünk:

A workshop az adott témára létrehozott munkacsoportban zajlik és tevékenysége egy adott kérdés vagy probléma interaktív elemzésére és megoldási javaslatok kidolgozására irányul többnyire kreatív technikák segítségével. Az alábbi témákra szakosodott workshoptípusok ismertek:
- probléma megoldó,
- konfliktus megoldó,
- döntés előkészítő,
- koncepció alkotó,
- jövő kép kidolgozó stb.

A workshop főbb lépései:
- előkészítő, információ gyűjtő fázis,
- célmeghatározó fázis,
- javaslatok kidolgozása, elemzése, összesítése, megoldási javaslat,
- az eredmények prezentációja, megvitatása, értékelése, döntés.

A workshop előnyei:
- Egy adott témára koncentrálás,
- A teljesítménytartalékok rövid időszakra történő koncentrálása
- A csoportban végzett munka erősíti a csoport szellemet." (IPMC Kft.)

Úgy véljük, hogy forrás-kutatásunk alapján a workshop egy kevésbé ismert módját, egyetlen hozzáférhető megközelítését ismerhettük meg az elektronikus források körében. A fogalomra (valamint tartalmi elemeire) vonatkozó források feltárása nyomán hasonló jó megközelítéssel nem találkoztunk. Szükséges erre figyelnünk, hisz a fogalom elsődlegesen általában a felnőttképzés keretében használatos!

Workshop /műhelymunka/ csoportmunka

Elsősorban tapasztalatcserére, másodsorban ismeretek megosztására szolgáló találkozó. Interaktív jellegéből fakadóan intenzív véleménycserét tesz lehetővé a résztvevők számára" olvashatjuk a Közéletre Nevelésért Alapítványnál. (1) A fogalom e módon való értelmezése átvezetést jelent a megbeszélés típusú tartalmú s a képzési célú műhelyfoglalkozás tekintetében. Minden esetre az előbbiek arra utalnak, hogy ennek a fogalomnak a használatával óvatosnak kell lennünk, hisz mindkét értelemben találkozhatunk vele a közleményben, a mindennapi gyakorlatban egyaránt.

A workshop a képzésben

A workshop fogalom az utóbbi időszakban a felnőttképzés területén viszonylag széles körben használt kifejezésként jelent meg. A műhelymunka (workshop; műhelyfoglalkozás) fogalom tartalmának értelmezése azonban nem azonos a felhasználók körében. Szakirodalmi forrás-feltárásunk során több megközelítéssel találkoztunk, ezek bemutatása szükséges a tiszta értelmezés érdekében.

Napjainkban elég sok workshopot hirdetnek képző és tanácsadó szervezetek (vállalkozások), gyakran mintegy "tréning helyettesítő" funkcióval. Tény az, hogy a műhelyfoglalkozást döntően képzésként határozzák meg a források, de eddig nem találtunk olyant, amely tréning jelleggel ruházta volna fel. Tekintsünk meg néhány workshop meghatározást.

A "Wokshop (Műhelymegbeszélés): Olyan személyek kevésbé kötött megbeszélése, akik saját tudásanyaguk felülvizsgálata, az elméleti és gyakorlati tapasztalatok egybevetése útján igyekeznek ismereteiket bővíteni." (2.)

"Műhelymunka: workshop. Kis létszámú tanulási, foglalkozási forma, amelynek alapja a vezetőtől kapott tájékoztatás alapján történő, önálló ill. problémamegoldással végzett feladat-végrehajtás. Hatékony, intenzív vitákat tartalmazó munkaforma, amely során mindenki szót kap." fogalmazza meg a Somogy Ifjúságáért Egyesület honlapja. (3.)

"Műhely: Összejövetel, amely lehetőséget biztosít átlag érdeklődésű, vagy problémákkal rendelkező személyeknek arra, hogy első kézből juthassanak ismeretekhez és gyakorlati munkát is végezhessenek." (4.) A közel három évtizede megfogalmazott "meghatározásunk"-nál teljesebb kifejtésre van szükség, a tréninggel történő összehasonlítás érdekében.

Mi a tréning?

A tréning olyan komplex képzési, továbbképzési eljárás (módszer-együttes), amelynek keretében célorientált (igény szerinti) tartalmú, továbbá bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés történik, feldolgozzák a szükséges elméleti ismereteket biztosítják azok alkalmazását önkontrollal (visszacsatolással) összekapcsolva. A gyakorlatok értékelésével és tesztek alkalmazásával a résztvevő adott tevékenységre való alkalmasságát is feltárja és a tevékenységhez személyiségjegyek kibontakozását, fejlesztését is megvalósítja.

A tréning folyamatát négy tényező jellemzi:

- az elméleti ismeretek célorientált feldolgozása,
- az feldolgozott ismeretek alkalmazása specifikus (csoportra jellemző) gyakorlatokban,
- a gyakorlatok-feladatok elemzése, értékelése és
- a személyiség tulajdonságainak feltárása és fejlesztése.

A tréning kompetencia-kompetenciák, részkompetenciák kialakításának, fejlesztésének minden feltételét biztosítja a képzési/továbbképzési folyamat négy elemének megvalósításával. A felnőttképzési törvényben (29. §) megfogalmazott kompetencia fogalom meghatározó elemeit maradéktalanul megvalósítja.(6.)

A tréning jellemzői:
- a képzés kiscsoportban (3-6 fő intenzív; 8-12 fő átlagos) történik,
- a felkészítés egyénre koncentráltan folyik,
- egy cél megvalósítását szolgálja, konkrét tevékenységre készít fel, egy feladatra biztosít kompetenciát,
- a résztvevők aktív közreműködésével valósul meg,
- értékeléssel megerősíti az ismereteket,
- a személyiség jellemzőit feltárja, megerősíti a célnak megfelelően,
- az előbbiek alapján az önismeret reális lesz, az önbizalom kiteljesül.

Mi a workshop --– a műhelyfoglalkozás?

A műhelyfoglalkozás aktivizáló képzési, továbbképzési eljárások sorába tartozik, annak összetett típusát jelöli, a megbeszélés, "kerekasztal foglalkozás" egy változataként is felfogható. Minden esetben egy témakör feldolgozását foglalja magában a résztvevők aktív közreműködésével, az alkalmazás bemutató jellegű megvalósításával. Fontos feltétel a hallgatók felkészültsége, tájékozottsága a foglalkozás tartalmát képező tárgykörből.

Álláspontunk szerint a workshop-nak két változata van, az egyik esetben előadásra alapozott, a másik esetben a résztvevők előzetes felkészítésére épít a foglalkozás.

1. Az első változatban a feldolgozásra kerülő témakörből előadás hangzik el, majd az előadó a megbeszélés, eszmecsere vezetőjévé válik. A hallgatóság mondja el véleményét, fejti ki álláspontját, amelynek folyamatát az előadó fogja össze, irányítja. A feldolgozott ismertek bemutató alkalmazásával folytatódik a foglalkozás. Az a célszerű, ha az előadó előzetesen megbeszéli azt az érintettel/érintettekkel az első gyakorlatot, hogy az mintaként szolgáljon. A továbbiakban néhány önként vállalkozó hallgató hajt végre gyakorlatot az előadó instrukciója alapján. A gyakorlatok megbeszélésére is sor kerül, a hallgatók mondják el észrevételeiket, meglátásaikat az előadó vezetésével. A foglalkozás az előadó összefoglalójával zárul, amelyben a következtetések, a tanulságok megfogalmazására kerül sor.

2. A második változat esetében a résztvevők a műhely foglalkozást megelőzően egyéni tanulással megismerik a feldolgozásra kerülő témakört és megfelelő ismeretek birtokában vesznek részt a témakör feldolgozásában. A képzési folyamat során a foglalkozás vezetője bevezetőt tart az ismeretkörből, majd a résztvevők fejtik ki álláspontjukat, véleményüket, fogalmaznak meg a témakört illető kérdéseket, problémákat. A foglalkozást vezető szakember "mederben" tarja, kérdésekkel, kiegészítésekkel sarkallja aktív közreműködésre a 'hallgatókat'.

Ennek az eljárásnak a lényege (talán előnye is) az, hogy a workshopot megelőzően már el kell mélyedni az adott témakörben, az elméleti ismeretek egyéni feldolgozása lényegesen több szempont (egyéni értelmezés) szerinti értelmezést hordoz, így sokkal több nézőpont alapján lehet a témakört feldolgozni, mint egy személy nézetrendszerét tükröző előadás alapján. Nagy az eshetőség arra, hogy az ilyen módon szervezett, vezetett műhely-munka sokkal mélyebben tárja fel az adott ismeretkör jellemzőit, alkalmazási lehetőségeit, módjait, mint az előadásra alapozott.

Az ismeretek bemutató gyakorlatba illesztése itt alaposabb lehet, hisz mindenki saját megközelítésben bár, de rendelkezik az alkalmazáshoz szükséges ismeretekkel, azok bemutatására több lehetőség kínálkozik. Természetesen itt is célszerű a foglalkozás vezetőjének az első gyakorlatot előkészíteni, de többen és változatosabban vesznek részt a 'hallgatók' az alkalmazás bemutatásában. Ebben a megoldásmódban is meg kell fogalmaznia a foglalkozás vezetőjének a tanulságokat, következtetéseket a foglalkozás zárásaként. Az előbbiek kifejtettek, a forrásokban megfogalmazottak és saját kutató munkánk alapján kísérletet teszünk a fogalom meghatározására..

A műhelyfoglalkozás, workshop összetett képzési (oktatási) /elsősorban felnőttképzési, felsőoktatási/ eljárás, amely egy témakör (elméleti ismeretkör) ismereteinek előadással, vagy hallgatók önálló ismeretszerzésével történő elsajátítását, valamint a résztvevők aktivitására alapozott feldolgozását és az ismeretek bemutató alkalmazását foglalja magában.

A műhelyfoglalkozás folyamatának elemei a következők:
- az elmélet, az ismeretek egy témájára, egy témakörre koncentráló feldolgozása (IPMC kft. megközelítése),
- a feldolgozott ismeretek bemutató jellegű alkalmazása,
- a napi tevékenységre vonatkozó tanulságok, következtetések megfogalmazása.

A workshop kisebb témakörök feldolgozására, alkalmazásképes ismeretté alakítására alkalmas képzési, továbbképzési módszer-együttes, amely az ismeretek megszerzéséhez kapcsolódóan egyes személyiségjegyek (készség, jártasság, képesség) megszerzését, megerősítését is "szolgálja".

A műhelyfoglalkozás jellemzői:
- a képzés közepes nagyságú csoporttal valósul meg (optimális15 fő, esetleg 20 fő),
- a felkészítés csoportos formában, de egyéni fejlődésre orientáltan történik,
- elsősorban ismeretek megszerzését és azok gyakorlatba illesztését segíti,
- az önálló (egyéni) ismeretszerzésre készít fel,
- a személyiség fejlesztésére csak részben hat.

A workshop /műhelyfoglalkozás, műhelymunka, csoportmunka/ képzésben (felnőttképzésben) való alkalmazáshoz a fogalomnak és tartalmának kifejtését "első megközelítésben" kívántuk elvégezni azzal a szándékkal, hogy az alapot megteremtsük. Szívesen állunk vélemények, ellentétes álláspontok elébe, hogy végre a napi gyakorlatban egyértelmű legyen ennek a kifejezésnek a használata, tartalmának értelmezése..

Források:

1. www.impc.hu/fogalomtar
2. www.kozeletre.hu
3. www.mimi.hu/gazdasag/workshop.hu.html
4. www.sie.hu/fogalomtar.html
5. Poór Ferenc: A felnőttoktatás szakkifejezései, Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém, 1982. 69. p.
6.2001. évi CI törvény a felnőttképzésről
  • 2023.06.06Napi, heti pihenőidő és az új visszaélés-bejelentési törvény A workshop második felében azzal foglalkozunk, hogy az Európai Unió Bírósága 2023. márciusában egy magyar ügy kapcsán kimondta, hogy a heti és a napi pihenőidőt elkülönítve kell kiadni. Ez a magyar „általános munkarend” alapulvételével azt jelenti, hogy a szombati és vasárnapi naptári napokra eső heti két pihenőnap előtt kell kiadni a 11 órás napi pihenőidőt, tehát péntek 13.00 óra után munka már nem végezhető. Részletek Jegyek
  • 2023.06.27IFRS Halasztott adó képzés Élő, interaktív, online képzés a nemzetközi beszámolókészítési elvek szerint az adózás számviteli kezeléséről. Fő cél: - a halasztott adó fogalmának megismertetése: mitől halasztott? - a halasztott adó elszámolásának célja és jelentősége - a számítás esetei és gyakorlati példákon keresztüli bemutatása. Részletek Jegyek
  • 2023.09.01I Land gamifikált készségfejlesztés Gamifikált készségfejlesztő e-learning programunk játszva tanít: 30 napon keresztül, napi 20-30 percben egy izgalmas virtuális küldetésen vezetjük végig a résztvevőket. Részletek Jegyek
  • 2023.10.10MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 150+ KIÁLLÍTÓ, TÖBB SZÁZ ÁLLÁS ÉS SZAKMAI GYAKORLAT VÁR! Kiállítóink hallgatókat, frissdiplomásokat és tapasztalt munkavállalókat is várnak állásajánlataikkal. Részletek Jegyek
További cikkek
A rozsdásodás a HR-esek és cégvezetők legújabb rémálma

A kiégés mellett egy új jelenség ütötte fel a fejét a munka világában, amely a vállalatok pénztárcájára is hatással van, ez pedig a nehezen... Teljes cikk

Önismereti tréning salsával: terítéken egy formabontó kurzus

Hogyan lehet salsázás közben az önismeretet fejleszteni? Mit ad a tánc, ha hagyományos tréninggel vegyítjük? Nádházy Judit tréner, coach és... Teljes cikk

Új taggal bővült a 25 éves Tréning Kerekasztal

Februárban az AGORA Intézet csatlakozott az ország vezető tréningcégeit tömörítő Tréning Kerekasztalhoz. Teljes cikk