Megjelent: 12 éve

Munkaerő-piaci körkép az Európai Unió tagállamaiban - Nagy-Britannia

Nagy-Britanniában egyetlen olyan szakszervezeti szövetség működik 70 tagszervezettel, amely közel 7 millió tagot képvisel. Ez a brit Szakszervezeti Szövetség (Trades Union Congress - TUC), melynek feladata a munkavállalók érdekképviselete. A szövetség által kiadott információs anyag tájékoztatja az országba érkező munkavállalókat legfőbb jogaikról. Ez a tájékoztató az alábbiakat tartalmazza.

A munkavégzés megkezdése előtt minden munkavállalónak regisztráltatnia kell magát a hatóságoknál. Az új EU-tagállamokból érkező munkavállalókat a brit Belügyminisztérium (Home Office) regisztrálja. Nagy-Británniában a legális munkavégzéshez minden munkavállalónak rendelkezni kell társadalombiztosítási számmal. Ennek beszerzéséhez - miután a munkavállaló munkát kapott - egy személyazonosító interjúra kell bejelentkeznie a legközelebbi Munkaügyi Központnál (Job Centre). A munkavállalót jövedelemadó megfizetésére is kötelezik. Annak a munkavállalónak, aki az első állását kezdi meg, mindaddig ideiglenes adót kell fizetnie, amíg nem kap adószámot. Előfordulhat az is, hogy egyes munkaadók "feketemunkát" kínálnak. Ez Angliában is törvényellenesnek minősül.

Alkalmi munkavállaló vagy alkalmazott?

Nagy-Britanniában a legtöbb ember alkalmazott. A rövidebb időszakokra érkezők számára felkínált munkák többsége azonban alkalmi munkavállalást jelent. A két típusú munkaviszonyt alapvető jellegzetességekkel lehet megkülönböztetni egymástól.

Alkalmazott az a munkavállaló, akinek a munkáltatója előírja, hogy adott óraszámot ledolgozzon, és az alapján fizet, függetlenül attól, hogy van vagy nincs elvégzendő munkája. Alkalmazotti jogviszonynál a munkáltató előírja továbbá, hogy mit tegyen a munkavállaló, és azt is, hogy azt mikor és hogyan tegye. A munkavállalónak személyesen kell elvégeznie a munkát, nem bízhat meg mást maga helyett a munka elvégzésével. A munkáltató biztosítja a szerszámokat és a munkagépeket. A munkáltató fizeti az adót és a társadalombiztosítási járulékot a munkavállaló javára, de mindemellett a munkavállaló fizetéséből is vonnak adót és járulékokat. Az elkészült írásos szerződés tartalmazza a "munkaszerződés" kifejezést.

Alkalmi munkavállaló az, akinek a munkáltató csak akkor kínál munkát és fizet is érte, amikor arra szüksége van. A munkavállaló rendelkezik munkaidejével, az elvégzendő munkát akár vissza is utasíthatja, maga helyett megbízhat mást is a munka elvégzésével. A munkavállaló feladata, hogy biztosítsa saját szerszámait, illetve, hogy saját adóját és járulékait befizesse. Az elkészült írásos szerződés a "szolgáltatási szerződés" kifejezést tartalmazza.

Az alkalmi munkavállalókat megillető jogok

Az alkalmi munkavállalókat leggyakrabban foglalkoztató ügynökségeken keresztül alkalmazzák. A foglalkoztató ügynökség nem számíthat fel díjat azért, hogy munkát talál, vagy regisztrálja a munkavállaló adatait, illetve nem kényszerítheti a munkavállalót arra, hogy más terméket vagy szolgáltatást (önéletrajzírást, védőfelszerelést) is vásároljon az ügynökségtől. Az ügynökségek a munkáltatóktól kapják a pénzüket, nem pedig a munkát keresőktől.

A foglalkoztató ügynökségnél történő regisztráció után a munkavállalónak kapnia kell egy írásbeli nyilatkozatot mindennemű munka megkezdése előtt, melynek részletesen kell tartalmaznia a munkavégzés feltételeit. Az írásos szerződésnek ki kell térnie arra, hogy a munkavállaló alkalmazott-e vagy "szolgáltatásra szerződtetett" alkalmi munkavállaló-e. Továbbá tartalmaznia kell az órabért, melynek legalább az országos minimálbér szerinti órabérnek kell lennie, a fizetési feltételeket, a felmondási időt, és a fizetett szabadság mértékét. Az ügynökség nem tarthatja vissza a munkavállaló bérét azért, mert ők nem kapták meg a fizetségüket a munkavállalót alkalmazó szervezettől.

Nagy-Britanniában minden munkavégző személyt, így az ügynökség alkalmi munkavállalóját is megilleti az országos minimálbér, a munkaidővel kapcsolatos jogok, a munkavédelem, a szakszervezetbe való belépés joga és a diszkriminációval szembeni védelem.

A munkabért jogos levonások terhelik. Amennyiben a munkavállalónak szállást biztosítanak, akkor hetente, jogilag szabályozott összeget le lehet vonni a fizetéséből, hogy kiszámíthassák a minimálbérét. Étkezések vagy üdítőitalok címén nem eszközölhetnek semmilyen levonást. Ha a munkáltató biztosítja az utazást a munkába járáshoz, akkor annak költségeit is levonhatja, de ennek nincs felső határa, ezért ez gyakran visszaéléshez vezet.

A heti munkaidő a 48 órát nem haladhatja meg. Ez a határérték 17 hetes időszak átlagában kerül kiszámításra. Erről a jogáról a munkavállaló lemondhat, de erre nem kényszeríthető. Egy nyilatkozattal újból érvényesítheti ezt a jogát, azonban előfordulhat, hogy maximum három hónapig várnia kell, hogy ismét védelmet élvezzen. A munkavállalónak munkaidővel kapcsolatos joga a pihenőidő és a szabadság. A pihenőidő mértéke hat óránál hosszabb munkanap esetén 20 perc. 18 év alatt munkavállalót azonban már négy és fél óra ledolgozott munkanap után 30 perces pihenőidő illeti meg. A szabadság mértéke éves szinten négy hét fizetett szabadság.

Az alkalmazottak többletjogai

Azt a munkavállalót, aki "alkalmazotti" jogállásban van, a fent ismertetett jogokon túl további jogok illetik meg, azonban előfordulhat, hogy ehhez le kell dolgoznia egy minősítő időszakot. Ez azt jelenti, hogy a jogok nem a munkába lépés napjától illetik meg, hanem egy adott munkáltatónál eltöltött bizonyos idő után.

A munkavégzés első napjától megillető jogok

A munkavállalónak kapnia kell egy kimutatást, amely feltünteti, hogy mennyit keres és mennyi levonás terheli a bérét. Ez nem ugyanaz, mint a munkaszerződés, jóllehet a munkaszerződés tartalmazhatja ezeket az információkat. A munkavállaló munkabéréből csak akkor eszközölhetnek levonásokat, ha ehhez hozzájárult, kivéve a jövedelemadót és a Tb-járulékot. Amennyiben a munkavállaló fizet társadalombiztosítási járulékot, akkor kérheti a törvényes táppénzt négy egymást követő napnál hosszabb betegsége esetén. Sürgős családi esetben rendkívüli fizetetlen szabadságot vehet ki az alkalmazott. A 26 hetes anyasági szabadság akkor is megilleti a munkavállalót, ha már várandós volt a munka megkezdésekor, illetve eltávozást kaphat orvosi vizsgálatra. A várandós munkavállaló egyes esetekben védelmet élvez elbocsátás ellen is.

A munkavállalónak joga, hogy egy szakszervezeti képviselőt vagy munkatársat vigyen magával a fegyelmi tárgyalásra vagy panaszbejelentéshez, hogy a munkáltató a szakszervezet részéről az alkalmazottját tárgyalópartnernek ismerje el a munkakörülmények egyeztetésénél, ha a dolgozók többsége ezt akarja.

A munkavállalónak továbbá joga van ahhoz, hogy ne érje diszkrimináció a nem (ide értve a várandóságot is), a faj (illetve EU-állampolgárok esetén a nemzetiség), a szexuális orientáció, a vallás vagy bármilyen fogyatékosság, vagy szakszervezeti tagság miatt, illetve, hogy az ellenkező nemű dolgozóval azonos bért kapjon azonos vagy összemérhető munkáért.

A munkavállaló szerződésszegést jelenthet be, ha munkáltatója a szerződés szerinti felmondási idő biztosítása nélkül elbocsátja, vagy a munkaszerződés más rendelkezését megsérti.

A minősítő időszakokon túl megillető jogok

Egy hónap elteltével a munkavállalónak egy heti felmondási időt kell kapnia felmondás esetén. Továbbá bér illeti meg, ha egészségügyi okokból felfüggesztik, vagy ha időlegesen szüneteltetik a munkavégzését. Két hónapos munkaviszony után a munkavállaló jogosult az alkalmazási feltételek írásos nyilatkozatára, amelynek tartalmaznia kell a fizetését, munkaidejét, a munkavégzés helyét, a szabadságot és más juttatásokat, például nyugdíjjogosultságot. Az ilyen írásos nyilatkozat azonban nem minősül munkaszerződésnek. Fontos, hogy legyen munkaszerződése is a munkavállalónak, mivel ha probléma merül fel, csak a munkaszerződés használható bíróságon vagy döntőbíráskodásnál.

Hat hónap után a munkavállaló jogosult további 26 hét anyasági szabadságra a fenti 26 héten felül. Egy év elteltével a munkavállalónak joga van tisztességtelen elbocsátását jelenteni, ha a munkáltatója alapos ok vagy megfelelő elbocsátási eljárás lefolytatása nélkül elbocsátja. Ebben az esetben a munkavállalót megilleti a munkáltatónak az elbocsátással kapcsolatos írásbeli indoklása. Két év ledolgozott munkaviszony után a munkavállaló végkielégítést igényelhet, ha a munkája befejeződött és senkit nem vettek fel annak további végzésére. Ennek összege függ a dolgozó korától, bérétől és szolgálati idejétől.

Jogorvoslati lehetőségek

A munkaviszonnyal kapcsolatos jogok törvény előtt érvényesíthetők a Munkaügyi Bíróságon [Employment Tribunal] - a munkával kapcsolatos ügyekkel foglalkozó különleges bíróságon - vagy szakszervezet támogatásával, ha a munkavállaló szakszervezeti tag. A Munkaügyi Bíróságok a munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó különleges bíróságok. Ezek informálisabbak, mint a normál bíróságok. Esetenként ügyvédet is bevonnak, de egyszerűbb ügyekben az emberek szakszervezeti tisztségviselőt, tanácsadó irodai alkalmazottat igényelnek, vagy önmaguk képviselik az ügyüket.

Fontos tudomásul venni, hogy a legtöbb panaszt az események megtörténte utáni három naptári hónapon belül be kell nyújtani.
Számos olyan szervezet van, amely tanácsot és segítséget adhat. Némelyikük állami hivatal, amelyek egy-egy jogot érvényesítenek, mások az államtól függetlenek és számos kérdésben tudnak tanácsot és információt adni. Ilyen az Állampolgári Tanácsadó Iroda (CAB), mely a legtöbb városban van. Az Állampolgári Tanácsadó Iroda ingyenes, bizalmas, pártatlan és független tanácsokat ad. A Munkaügyi Bírósági Szolgálat tájékoztató vonala keresetindítással és bírósági eljárásokkal kapcsolatos információkat nyújt. A Tanácsadó, Békéltető és Döntőbíráskodási Szolgálat (ACAS) olyan köztestület, amely a jó munkahelyi viszonyokat segíti elő. Az országos tájékoztató vonaluk választ ad az alkalmazottak kérdéseire és általános tanácsokat ad a munkavállalók és munkaadók jogaival kapcsolatosan.

Egyes ügynökségek (többnyire a jobbak) tagjai a REC-nek (Személyzeti Irodák és Munkaközvetítők Szövetsége), amely normákat állapít meg tagjai részére. Ha a dolgozó ügynökségének irodájában vagy nyomtatványain megtalálható a REC emblémája, akkor panaszával fordulhat a REC-hez, ha úgy véli, hogy az ügynökség munkajogot sért. További segítséget és információkat ad a Foglalkoztató Ügynökségek Törvényességi Felügyelete, a Munkavédelem Felügyelő (HSE) és az Országos Minimálbér tájékoztató vonala.

Angyalné Puszta Szilvia, HR Portal
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
  • 2020.09.17HR Basic képzés HR feladatai vannak? Szeretné rendszerezni ismereteit, vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve egyszerűen csak érdeklődik a téma iránt? Nálunk megtanulhatja mit és hogyan kell hatékonyan csinálni. Jöjjön el képzésünkre és sajátítsa el – évek helyett 11 napban – az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! Részletek Jegyek
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Hogyan nézzen ki a home office szabályozás?

Vége a korlátlan home office-nak! Július 1-től a munkaadó egyoldalúan összesen újra csak évi 44 munkanapra rendelhet el otthoni munkavégzést -... Teljes cikk

Így zajlik egy munkaügyi per - munkavállalói szemmel

A munkaügyi perekre különösen igaz az, hogy a perindítás oka gyakran érzelmi alapú, bármelyik fél is indítja a pert, akár történt tényleges... Teljes cikk

Új belépési protokoll érvényes az ítélőtábla épületeiben

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszában, júniustól új előírások vonatkoznak a Fővárosi Ítélőtábla épületeibe történő... Teljes cikk