kapubanner for mobile
Megjelent: 12 éve

Aki kérdez: Dr. Hancsók Jenő

HR Szubjektív rovatunkban Dr. Hancsók Jenő DSc. egyetemi tanár, a Pannon Egyetem professzora kérdez szakmai témában, miután Galambos László, a MOL Finomítás igazgatójának kérdésére válaszol.

- Sok szó esik manapság a műszaki/mérnöki képzés fontosságáról és nehézségeiről. A MOL Nyrt. és a Pannon Egyetem között a mérnöki képzésekben több évre visszanyúló kapcsolat van. Mit gondol ennek eredményeiről és módszereiről?

- Az iparvállalatok és a felsőoktatási intézmények (egyetemek) között az együttműködés rendkívül fontos. Ennek lehetőségei, módjai és azok szintjei nagyon szerteágazóak lehetnek. Ezek akkor gyümölcsözőek és kölcsönösen előnyösek, ha a vállalatok sokoldalú támogatásának eredményeképpen az egyetemeken megvalósult magasabb színvonalú oktató és a bizonyos mértékben hatékonyabbá váló tudományos-kutató tevékenységek is egyértelműen hozzájárulnak az iparvállalatok globális értelemben vett optimális működéséhez.

Ez természetesen feltételezi a képzés és kutatás-fejlesztés elhelyezési infrastruktúrájának, berendezés- és eszközállományának (beleértve az informatikai hátteret is) nemzetközi szintű kialakítását, tantárgyak és tematikák, tervezési feladatok és diplomadolgozatok témáinak összehangolását (összeegyeztetését), a gyakorlati képzés és üzemgyakorlatok hatékonyságnövelését, használható nyelvismeret elsajátítását, illetve annak fokozását stb. Ezek eredményeképpen az elvárt létszámban olyan fiatal mérnökök kezdhetik meg pályafutásukat, akik megfelelnek a sikeres, üzleti érték vezérelt hazai és nemzetközi vállalatok sokoldalú elvárásainak.

Ezen általános gondolatok után örömmel mondhatom, hogy a MOL NyRt. és a Pannon Egyetem között régóta meglévő, de tulajdonképpen különösen az utolsó három évben kiteljesedő kapcsolat az előzőekben említett területek mindegyikére kiterjedt, illetőleg kiterjed, és még további lehetőségeket is rejt magában. Jelenleg a szűkebb értelemben vett kétoldalú együttműködés elemei az oktatás (képzés) területén a következők: nappali, levelező és posztgraduális képzés (Ph.D., mérnöktovábbképző - akár csak néhány napos is -, szakmérnökképzés nappali vagy levelező tagozaton).

Az együttműködés egyik kiemelkedő példája, hogy - a korszerű nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - a MOL NyRt. 2009 szeptemberében az "anyatanszék" bázisán létrehozta a Pannon Egyetemen a MOL Tanszéket (MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék). Ekkor, mint új vezető előtt egy olyan tanszék jövőképe rajzolódott ki, amely Európában ismert és elismert, sikeres oktatási egység a szénhidrogénfeldolgozás felsőfokú képzése és továbbképzése területén. A MOL NyRt. illetékes szakembereivel közösen kidolgoztuk ezen vízió megvalósításának főbb állomásait.

Ennek keretében a MOL NyRt. jelentős részt vállalt a Tanszék elhelyezési infrastruktúrájának közel teljes felújításában (főleg szakképzési hozzájárulás formájában). Támogatja a MOL Ásványolaj- és Petrolkémiai Szakirány oktatási (képzési) tevékenységét, főleg a gyakorlati készségek elsajátításának fokozásában (pl. üzemeltetési és karbantartási, valamint gazdasági és projektmenedzsment ismeretek területén), a vállalati szakemberek részvételével előadások tartásában, gyakorlati foglalkozások vezetésében, tervezési feladatok, diplomadolgozatok témavezetésében, illetve konzulensi tevékenység ellátásában, vizsgabizottságokban stb.

Időközben a MOL Tanszék páláyzati úton (részben a MOL NyRt. szakmai ajánlásával) elnyert, döntő részben EU forrásból származó kutatási támogatásból - többek között - nyolc új nagyértékű (kb. 180 millió forint) berendezést és készülékeket szerzett be. Így a MOL Tanszéken kb. két év alatt kialakítottuk az élhető és vonzó elhelyezési infrastruktúrát és létrehoztuk - a korábban már meglévőkkel együtt - a korszerű berendezés- és műszerállományt, azaz a nemzetközi szintű szakemberképzés és kutatás-fejlesztés előfeltételeit.

A hallgatói utánpótlás megfelelő létszámban és minőségben való biztosítására célirányos változtatásokat eszközöltünk a középiskolai beiskolázási programban. Ennek keretében - többek között - ebbe a tevékenységbe is bevontuk a MOL NyRt. szakembereit. Az eredmény az érettségizett jelentkezők számának növekedése és magasabb előképzettségű szintjük volt. Ezen kívül az együttműködés beiskolázási eredménye az is, hogy az utóbbi két évben a MOL Ásványolaj- és Petrolkémiai szakirányt összesen 14 külföldi hallgató kezdte el Szlovákiából, Szerbiából és Romániából.

A beiskolázási, az oktatási és gyakorlati képzésben végrehajtott változtatások, valamint a hallgatóknak a K+F tevékenységbe a korábbiaktól nagyobb mértékű bevonása eredményeképpen a pályakezdő mérnökök nemcsak alapos szakmai ismeretek birtokosai, hanem értik iparáguk alapvető törvényszerűségeit, mozgatórugóit, a szakmai igényesség mellett a gazdaságos, értékteremtő működtetést (az értékteremtő láncolatot). Megismerik a hazai szénhidrogén-feldolgozó ipar sajátosságait, néhány konkrét esetben a MOL NyRt. követelményei, elvárásai és üzemi-üzleti rendszerein keresztül bemutatva. Így gyorsabb a beilleszkedésük a vállalati eredményorientált tevékenységbe, hosszabb ideig versenyképes tudással (pl. nem szükséges költséges nemzetközi továbbképzés a végzést követő néhány évben) és használható nyelvismerettel rendelkeznek. Általános eredmény a pályakezdők könnyebb elhelyezkedése és a nagyívű pályafutás előfeltételeinek birtoklása, azaz a különböző területeken sikeres mérnökgenerációk képzése.

Az előzőek alapján nem véletlenül várja a MOL Tanszék, mint a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet része kellő önbizalommal a Brit Vegyészmérnöki Kamara (IChemE) nemzetközi akkreditáltságának meghosszabbítására irányuló, hamarosan esedékes eljárását és a FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs / European Federation of National Engineering Associations) véleményét oktatási elismertségük megújításáról.

A posztgraduális képzések területén külön ki kell emelni a MOL Csoport és a Pannon Egyetem Informatikai Kara által gondozott, több év óta angol nyelven folyó "Kőolajipari ellátási lánc optimalizálás" ("Supply chain optimization in petroleum industry") szakmérnökképzést. Ez a nagyon sikeres, ma már "PIMS akadémia" néven ismert továbbképzés a kőolajfinomítás technológiai és üzleti aspektusain kívül kereskedelmi, logisztikai és petrolkémiai ismeretek magas szintű, rendszerszemléletű elsajátítását teszi lehetővé. Ugyancsak fontos lehet a jövőben a szénhidrogénipari műszaki-gazdasági, valamint logisztikai, továbbá a kutató-fejlesztő és a már szintén nagy hagyományokkal rendelkező tribológiai szakmérnökképzés. Az előző évben sikeres volt a korróziómegelőzéssel és -védelemmel kapcsolatos mérnöktovábbképző is. Ezen kívül nagyon eredményesek lehetnek a rövidebb idejű (3-5 napos) kőolajipari szakmai továbbképzések nem vegyészmérnökök részére, továbbá a mélyebb ismeretek és összefüggések elsajátítására szolgáló angol nyelvű speciális kőolajipari mérnöktovábbképzések is.

A MOL NyRt. sokoldalú pénzügyi támogatást is nyújtott, illetve nyújt az egyetemnek. Ennek formája és megvalósulása (szakképzési hozzájárulás, képzési támogatás, hallgatói, Ph.D. ösztöndíjak, alapítványok támogatása, szaktárgyi gyakorlatok hallgatói ösztöndíjának biztosítása, tanulmányi versenyek és egyéb oktatással kapcsolatos rendezvények támogatása stb.) az állami és vállalati szabályozások függvényében alakult, illetve alakul.

A Pannon Egyetem számára rendkívül fontos a MOL NyRt-vel és olykor még további cégekkel való együttműködés a kutatás-fejlesztés-innováció területén. Az egyetem eredményesen végzett ilyen irányú tevékenységének ellenértéke részben előfeltétele az intézmény működőképességének és a bizonyos mértékű bérkiegészítésnek. Számos területen sikeresek közös pályázataink, amelyeknek keretében vállalásainkat eredményesen teljesítettük, illetőleg teljesítjük.

Az előzőek eredményeképpen több közös tudományos publikáció született nívós folyóiratokban. Nemzetközileg is elismertek konferenciákon, kongresszusokon (pl.: Kőolaj Világkongresszus, Doha 2011. december) tartott előadásaink. A kutatás-fejlesztés területén új felismeréseink és azok ipari bevezethetőségének kidolgozása (originális termékek, új eljárások, energiahatékonyság növelése, környezetterhelés csökkentése stb. területen) a vállalat számára jelentős nyereség forrása. A megvalósításhoz szükséges iparjogvédelem megteremtését is biztosítjuk közös szabadalmaztatási tevékenységgel. Az említett kutatási tevékenységekbe bevonjuk a nappali tagozatos, a tudományos diákköröző és Ph. D. hallgatókat is. Ez is hozzájárul a legtehetségesebb fiatal pályakezdő mérnökök sikeres kiválasztásához.

Természetesen a MOL NyRt. és a Pannon Egyetem közötti együttműködés a jövőben még továbbfejleszthető és finomítható egy nemzetközileg általánosan ismert és elismert, angol nyelven is oktató - többek között - műszaki szakembereket (mérnököket) képző és továbbképző intézménnyé való kiteljesedéssel.

KÉRDÉS:

Varjasi Gábortól, a MOL Nyrt. kompetencia-fejlesztési és stratégiai HR vezetőjétől kérdezem: "Szakmai kompetencia rendszer kialakítására, mérésére és az ezen alapuló fejlesztésre milyen lépéseket tett a MOL Nyrt.? Prioritásként kezeli-e ezt a témát a cég? Amennyiben igen, akkor mi ennek az oka?"
  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
CSR-tól az ESG-ig: a píárszínezetű jófejségtől, a kötelező fenntarthatósági meggyőződésig

Az üzleti világban is egyre inkább elfogadottá, sőt uniós szabályozás nyomán kötelezővé válik, hogy a profiton túl is van élet, és a... Teljes cikk

Onboarding kihívások egy kkv-nál

HR Szubjektív rovatunkban Pataki Orsolya, a BA-HA-MA'S Kft. HR menedzsere kérdez, miután válaszolt Marázi Judit HR szakértő és szervezetfejlesztési... Teljes cikk

Milyen közös munkára van szükség a vezetők és a HR között a toborzás és megtartás témájában?

HR Szubjektív rovatunkban Marázi Judit HR szakértő és szervezetfejlesztési tanácsadó kérdez, miután válaszolt Oláh Henrietta, a Givaudan HR Global... Teljes cikk