kapubanner for mobile
Megjelent: 1 éve

Egyszerűsített foglalkoztatás 2023

2023. január 1-től változott az egyszerűsített foglalkoztatás után minimálisan fizetendő bér és közteher. A legfontosabbak erről a foglalkoztatási formáról a NAV tájékoztatója nyomán.

Milyen fajtái vannak az egyszerűsített foglalkoztatásnak?

Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:
• mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
• alkalmi munkára.

 

Mi tekinthető mezőgazdasági idénymunkának?

• a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés,
• a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása a továbbfeldolgozás kivételével, • feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

 

Mi tekinthető turisztikai idénymunkának?

 • a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott, kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, • feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység:

• az idegenvezetői tevékenység,
• a lovas szolgáltató tevékenység,
• a szálláshely-szolgáltatási tevékenység,
• a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint
• az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.

Az idénymunka a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődő munka . Mezőgazdasági idénymunkánál az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.

Az alkalmi munka a munkáltató és a munkavállaló között • összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napra, és • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napra, és • egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napra létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

 

Az alkalmi munkavállalók létszáma

Alkalmi munkánál az egyszerűsített munkaviszonyban, egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma nem haladhatja meg: • az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt, • 1-5 munkavállaló foglalkoztatásakor a 2 főt, • 6-20 munkavállaló foglalkoztatásakor a 4 főt, • 20-nál több munkavállaló foglalkoztatásakor a munkavállalói létszám 20 százalékát, a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi létszámát9 alapul véve. Ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszáma a mérvadó. A meghatározott napi létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, figyelemmel az alkalmi munka meghatározására. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeretet a következő naptári évre nem viheti át. Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több alkalommal munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg.

 

Mikor nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony?

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony a közszférában, • a közszolgálati tisztviselőkről szóló tv.12 1. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint • a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 13 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására. Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével – kizárólag mezőgazdasági idénymunkára foglalkoztatható.

 

Minimum bér és közteher 2023-ban

A minimálisan kifizetendő bérek 2023. január 1-jétől:
minimálbér (1334 forint / óra) esetén 85 %, tehát 1134 forint / óra, szakképzettséget igénylő munkakörben történő foglalkoztatás esetén a garantált bérminimum (1704 forint / óra) esetén 87 %, tehát 1483 forint / óra.

Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatót terhelő közterhek 2023-tól a minimálbérhez kötöttek, így a munkáltatónak mezőgazdasági / turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 %-a, tehát 1200 forint/fő/nap, alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1 %-a, tehát 2300 forint/fő/nap filmipari statiszta esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 3 %-a, tehát 7000 forint/fő/nap közterhet kell bevallania és 100 Ft-ra kerekítve megfizetnie az alkalmazás hónapját követő hó 12-ig.


Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése

Egyszerűsített foglalkoztatáskor a munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a következő adatokat az illetékes NAV-igazgatóságnak: • a munkavállaló nevét, • a munkáltató adószámát, • a munkavállaló adóazonosító jelét és tajszámát, • az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta), • a munkaviszony napjainak számát, • azt a körülményt, ha a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta.

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatást • elektronikusan a 22T1042E jelű adatlapon, • telefonon az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (185-ös szám) vagy • az erre szolgáló mobilalkalmazással is bejelentheti a NAV-hoz. A bejelentéshez ügyfélkapu-azonosítás szükséges. Nem lehet bejelentést benyújtani papíron, postán vagy személyesen.

Elektronikus bejelentés: Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony adatait elektronikusan a 22T1042E jelű adatlapon lehet bejelenteni, ami a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Például a munkáltató egy olyan román állampolgárt alkalmaz egyszerűsített foglalkoztatással mezőgazdasági idénymunkára, aki rendelkezik a román hatóság által kiállított biztosítást tanúsító igazolással, ezért ez után a személy után a munkáltató nem fizet közterhet. Az említett személy nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra e jogviszony alapján nem szerez jogosultságot, ugyanakkor a munkáltatónak a foglalkoztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettsége fennáll. 10 Keretprogramban (ÁNYK) található (https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/anykkeretprogram). Ugyanezen a nyomtatványon lehet a bejelentést módosítani és visszavonni, ha a bejelentetett adatok változnak, illetve a munkavégzés meghiúsul. Mindig a legújabb verziójú adatlapot és a hozzá tartozó legfrissebb kitöltési útmutatót használja!

Telefonos bejelentés: Az egyszerűsített foglalkoztatást a 185-ös telefonszámon, az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is be lehet jelenteni a NAV-hoz. Az egyszerűsített foglalkoztatás telefonos bejelentésekor meg kell adni a bejelentő adóazonosító jelét. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentést rögzíti, és a bejelentőt a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az országos telefonos ügyfélszolgálat az adatokat haladéktalanul továbbítja a NAV-hoz és azokat a bejelentést követő 5. év december 31-éig megőrzi. 4.2.3. Bejelentés mobilapplikáción keresztül Az egyszerűsített foglalkoztatásbejelentő mobilalkalmazásról tájékoztatás a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) honlapján érhető el az alábbi linken: https://nisz.hu/hu/egyszerűsített-foglalkoztatásbejelentő- mobilalkalmazás-efo

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás adatait a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni. A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – ha változik a foglalkoztatás jellege vagy a munkavégzés meghiúsul – • az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy • ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a bejelentés napján reggel 9 óráig van lehetőség. Ezt követően a munkáltató köteles a közterhet megfizetni. A bejelentés elektronikusan, telefonon vagy a mobilalkalmazás használatával egyaránt visszavonható és módosítható, függetlenül attól, hogy bejelentést eredetileg a munkáltató milyen módon tette meg.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás bevallása

A munkáltatónak havonta, kizárólag elektronikusan, a tárgyhónapot követő hó 12-éig kell bevallást benyújtania az egyszerűsített foglalkoztatásról a 2208 jelű nyomtatványon, amely a NAV honlapjáról a „Nyomtatványok> Nyomtatványok ÁNYKhoz” menüpontból letölthető, és az ÁNYK-ban kitölthető. A munkáltató a bevallásban az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban az Efo tv. rendelkezései szerint foglalkoztatott munkavállalóról kizárólag a következő adatokat köteles megadni: • a munkáltató adóazonosító száma, • a természetes személy neve, adóazonosító jele, • a természetes személy nyugdíjas státusza, illetve hogy a természetes személy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, valamint • az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára, napjaira kifizetett nettó munkabér – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett nettó munkabér együttes – összege és • a foglalkoztatás napja, napjai. A kifizetett nettó munkabér alatt a munkavállalónak kifizetett teljes összeg értendő.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás munkáltatói igazolása

A munkáltatónak olyan bizonylatot kell kiállítania és a kifizetéskor átadnia az egyszerűsített foglalkoztatott magánszemélynek, amiből kitűnik a munkavállaló bevételének teljes összege és jogcíme. A munkáltató ugyanakkor nem köteles az elszámolási évet követő év január 31- éig összesített igazolást adni a munkavállalónak.

  • 2024.04.30NewLeadership – Vezetői eszköztár bővítése Önmaguk fejlesztését is fontosnak tartó középvezetőknek, frissen kinevezett döntéshozóknak szóló komplex és intenzív vezetőfejlesztő program sok gyakorlattal. Különlegessége, hogy a résztvevők átgondolhatják és megoszthatják egymással aktuális kihívásaikat és még a kritikus vezetői helyzetek megoldásáról is tanulhatnak egymás jó gyakorlatából is!info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.02Munkaviszony létesítése és megszűntetése – Dr. Berke Gyula Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerni.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Egy jól működő csapat titka – Vezetői reziliencia fejlesztése A vezetői reziliencia fejlesztése képzésünk arra világít rá, hogyan lehet úgy tekinteni a tényekre, hogy relativizáljuk őket, kezelhető megvilágításba helyezzük a nehézségeket és igyekezzünk megőrizni a racionalitásunkat, hogy ebben a nehéz helyzetben is fejlődni tudjon a csapatunk. Segítve a csapattagoknak abban, hogy a problémalátásukat a megoldás keresés fókusza váltsa fel és megváltozzon az interakcióik minősége.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Munkaidő, pihenőidő – Dr. Takács Gábor Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerniinfo button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Munkába járás költségtérítése 2023

30 forintra emelkedik a munkáltató által adómentesen a munkába járás támogatásához adható kilométerenkénti maximális költségtérítés. A... Teljes cikk

Családi pótlék utalása 2023

Az idei első családi pótlékot február 1-jén utalják, postai kifizetésnél 3-5 napot kell várni az összegre. Teljes cikk

Ennyivel emelkedik idén a pótérettségi vizsgadíja

Egy emelet szintű érettségiért majdnem 60 ezer forintot kell fizetnie azoknak, akik nem rendelkeznek tanulói jogviszonnyal. Teljes cikk