Megjelent: 11 hónapja

Hogyan mondhat fel a munkaadó és mi nem jogszerű?

A koronavírus-járvány okozta gazdasági lejtmenetben nem minden munkáltató tudja megtartani a teljes létszámot. A munkáltató szorult helyzete azonban nem mentesít a felmondásra irányadó munkajogi szabályok alól. Dr. Antalóczy Adrienn munkajogászt, az Antalóczy Ügyvédi Iroda vezetőjét kérdeztük, hogy ha felmondanak nekünk, mire figyeljünk oda? Két részes sorozatunk első része.

images

images

Megakadályozhatja-e a munkavállaló a felmondást, ha nem veszi át az iratot?

Nem tudja megakadályozni annak közlését.

A Munka Törvénykönyve 24. § alapján ugyanis a felmondás közlése akkor is hatályos, ha a munkavállaló az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza, illetve postai tértivevényes megküldés esetén akkor is, ha a munkavállaló által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult.

A felmondás átvételének megtagadásával vagy megakadályozásával gyakorlatilag a munkavállaló csak információhiányban fog szenvedni, ugyanis bár elkezdődik a felmondási idő és a 30 napos jogorvoslati határidő is, de nem fogja tudni, hogy mi szerepel a felmondásban. Így nem fog tudni hatékony segítséget sem igénybe venni.

Ha már szembe kell nézni a felmondással, akkor inkább olvassunk figyelmesen!

Érvényes-e, ha a cég emailben vagy sms-ben közli a felmondást?

A Munka Törvénykönyve írásbeliséget követel meg az olyan jognyilatkozat kapcsán mint a felmondás és az írásbeliséget szűken értelmezi. Ebből következik az is, hogy az írásba foglalt felmondás személyes átadásán és postai (esetleg futárral történő) kézbesítésén túl más módon nem is nagyon lehet a felmondást közölni. Sem az sms, sem az egyszerű e-mail nem felel meg az írásbeliség követelményének, ugyanis ezek közlése a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására nem alkalmasak.

Hiába tehát a „Maradj otthon!” és a távolságtartás, a felmondást nyomtatva és aláírva egyrészt személyesen lehet átadni, másrészt - a közlés dátumának bizonyítására - tértivevényes levéllel postán vagy futárral lehet megküldeni a munkavállalónak.

Figyelem! A veszélyhelyzetre tekintettel a 84/2020. (IV.3.) számú Kormányrendelet alapján a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében ún. érintésmentes küldeménykézbesítési eljárást vezetett be 2020. április 6. napjától a Magyar Posta. Ez azt jelenti, hogy a tértivevényes levél esetében az átvételt nem kell a címzett munkavállalónak aláírással igazolnia. Ehelyett a személyazonosságot igazoló igazolvány adatait kell csak egyeztetni a kézbesítővel lehetőség szerint körülbelül 1,5 méteres távolságból. A kézbesítő ezeket az adatokat rögzíti az elektronikus készülékén, és átvettnek minősíti a küldeményt.

Milyen típusú felmondással lehet a munkaviszonyt megszüntetni?

Ha a munkaszerződés nem tartalmaz arra nézve rendelkezést, hogy határozott vagy határozatlan időre jött létre a munkaviszony, akkor a munkaviszony határozatlan idejű.

Határozatlan idejű munkaviszony mind (rendes) felmondással, mind szankciós jellegű azonnali hatályú felmondással megszüntethető a munkáltató által. Esettől függően kell mérlegelnie a munkáltatónak, hogy melyik intézkedést alkalmazza. A felmondás esetén felmondási idő és kevés kivételtől eltekintve a három évet meghaladó munkaviszony esetén végkielégítés jár a munkavállalónak (pl. nem jár végkielégítés, ha a felmondás oka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása). A szankciós jellegű azonnali hatályú felmondás a közlés napjával szünteti meg a munkaviszonyt, és nem jár végkielégítés.

Határozott idejű munkaviszony (rendes) felmondással nem szüntethető meg. Azonnali hatályú felmondásnak pedig csak szűk körben van helye, a munkáltató részéről indokolási kötelezettséggel három esetben,
a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt vagy
a munkavállaló képességére alapított okból vagy
ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik, illetve indokolási kötelezettség nélkül csak akkor, ha a hátra levő időre, de legfeljebb 12 hónapra távolléti díjat fizet a munkavállalónak.

Megjegyzem, hogy a c) pont szerinti elháríthatatlan külső okot a koronavírus-járvány okozta helyzetben sok munkáltató indokolatlanul tágan értelmezi. Azonban az ítélkezési gyakorlat konzervatív álláspontja szerint ez alatt csak olyan körülményt lehet érteni, amelyre a munkáltatónak sem közvetlen, sem közvetett ráhatása nincs és a tudomány, illetve a technika adott szintje mellett nem hárítható el. Ezen feltételek teljesülése pedig mindig esetileg vizsgálandó, tehát a koronavírus járvány nem használható „jolly joker” indokként.

Természetesen a határozott idejű munkaviszonyt is meg lehet szüntetni szankciós jellegű azonnali hatályú felmondással.

Mikor kell indoklás és mikor nem?

Ha nincs indokolás, akkor a (rendes) felmondás / azonnali hatályú felmondás jogellenes, kivéve, ha
a) próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásról van szó,
b) határozott idejű munkaviszonyt szüntetett meg a munkáltató és a hátralevő időre, de legfeljebb 12 hónapra járó távolléti díjat fizetett Önnek vagy
c) (rendes) felmondást közölt a munkáltató és Ön vezető állású munkavállaló vagy nyugdíjasnak minősül.

Az indokolás

a (rendes) felmondás / azonnali hatályú felmondás okát jelöli meg, amellyel szemben követelmény, hogy az valós és világos legyen, és abból okszerűen következzen a munkaviszony megszüntetése. A felmondás okaként több is megjelölhető és elég, ha azok közül egy valós, világos és okszerű. A felmondás indoka összefoglalóan is megjelölhető (pl. a munkavállaló többszöri írásbeli felszólítást követően nem igazolta a munkáltató részére a 2020 áprilisi távolléteit), de a közhelyszerű általánosítás nem elegendő (pl. a munkavállaló nem tett eleget az együttműködési kötelezettségének).

A fentiek alapján önmagában a koronavírus járványra hivatkozásból nem következik, hogy az miért és hogyan érinti a munkavállaló munkakörét, ahogy az sem, hogy miért van szükség a járvány miatt a munkaviszony megszüntetésére.

Mi lehet jogszerű ok?

A (rendes) felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával vagy képességével, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

A munkáltató működésével összefüggő ok például, ha nincs megrendelés vagy nem érkeznek meg az alapanyagok, és ezért a munkáltató üzleti tevékenységét nem tudja a szokásos módon végezni, az új helyzethez alkalmazkodva esetleg tevékenységét át kell szerveznie, a létszámot csökkentenie kell, vagy a leállás miatt üzletágat és/vagy munkaköröket meg kell szüntetnie. Tehát tipikusan az átszervezéssel és létszámcsökkentéssel kapcsolatos esetek tartoznak ide, de csak akkor, ha ezek érintik a felmondással elküldött munkavállaló munkakörét.

Minden egyéb ok a munkavállaló személyében keresendő. Azaz felmondási ok lehet a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása mint például összeférhetetlenség a kollégákkal, tiszteletlen magatartás ügyfelekkel, munkáltatói utasítások és határidők elmulasztása, ismétlődően hibás és hanyag munkavégzés, sorozatos késések. A munkavállaló képességével összefüggő ok elsősorban szakmai vagy egészségügyi eredetű lehet. Az egyészségügyi képesség, alkalmasság hiánya a munkaköri alkalmassági vizsgálattal állapítható meg általában, míg a szakmai alkalmasság hiánya a gyakorlati munkavégzés során derülhet ki (pl. a megszerzett tudást nem tudja megfelelően alkalmazni, nem rendelkezik az elvárt nyelvtudással).

Az azonnali hatályú felmondást akkor alkalmazhatja a munkáltató, ha a munkavállaló a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlanságból jelentős mértékben megszegte vagy egyébként olyan magatartást tanúsított, amely miatt a munkaviszony fenntartása lehetetlen. Az azonnali hatályú felmondás tehát szankciós jellegű ez esetben.

Az ítélkezési gyakorlat szerint az azonnali hatályú felmondást megalapozó legsúlyosabb kötelezettségszegések közé tartozik például az igazolatlan távollét, a munkáltatói utasítás jogellenes megtagadása, az együttműködési kötelezettség megszegése, a munkáltató sérelmére elkövetett bűncselekmény.

Fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy tilos a kétszeres értékelés tilalma, azaz ha egy mulasztást vagy kötelezettségszegést a munkáltató korábban már figyelmeztetéssel vagy más hátrányos jogkövetkezménnyel „jutalmazott”, akkor ugyanazt még egyszer nem hivatkozhatja a (rendes) felmondás vagy azonnali hatályú felmondás okaként. Annak persze nincs akadálya, hogy előzményként említse meg a korábbi incidenst azt hangsúlyozandó, hogy a munkavállaló munkájában vagy magatartásában nem volt javulás hosszabb távon keresztül.

Nem jogszerű, ha

a felmondási idő és a végkielégítés megspórolása érdekében a munkáltató azonnali hatályú felmondást közöl, holott nem állnak fenn olyan körülmények, amelyek a szankciós jellegű azonnali hatályú felmondást megalapoznák. Másik oldalról közelítve, önmagában a koronavírus-járvány vagy az az ezzel összefüggésben kialakult nehéz gazdasági helyzet, leállás stb. nem alapozhat meg szankciós jellegű azonnali hatályú felmondást, hiszen ez esetben a munkavállaló nem követett el minősített kötelezettségszegést.

Sőt, ha a munkavállaló az elmúlt hetekben hónapokban felváltva a kiadott szabadságát töltötte, a munkáltató által elrendelt állásidőn, valamint igazoltan keresőképtelen állományban volt, tehát hetekig, hónapokig igazoltan volt távol, akkor vele szemben aligha hivatkozható eredményesen ugyanezen időszakra vonatkozóan a munkavállaló magatartásával összefüggő ok - még (rendes) felmondásban sem. Ez alól lehet pár extrém kivétel, bizonyos mértékben ugyanis a munkaidőn kívüli tevékenység is ellenőrizhető és számon kérhető, így például ha a munkavállaló a munkáltató jó hírnevét sértő kijelentéseket tesz közösségi oldalakon akár a szabadságának ideje alatt.

Folytatjuk.

A nyitóképen Dr. Antalóczy Adrienn munkajogász
  • 2021.03.092 Napos Scrum Master Képzés, Élő videokonferenciás A Scrum Master az agilis transzformációk kulcsembere. Olyan Servant Leader szerepkört takar, amelyben a fejlesztő csapatok segítőjeként, mentoraként a jó hangulatú, eredményes munkavégzés megteremtéséért felel e szakember és módszertani szakértőként segíti a projekt munka előrehaladását, jó minőségben, határidőre történő teljesítését. Képezd át magad Scrum Masterré! Részletek Jegyek
  • 2021.03.11 Toborzás a LinkedIn-en és a Facebook-on - ONLINE (live) Képzésünkön fél napban a LinkedIn, fél napban pedig a Facebook toborzási praktikáiról tanulhat. Délelőtt kitérünk a LinkedIn személyes profil szerepére, a vállalati oldal fontos elemeire, a karrieroldalra, oldal analitikákra, továbbá megtanulhatja, hogyan kell felépíteni a kapcsolati hálót, és hogy hogyan érdemes a tartalmakat előállítani. Facebook témánkban szó lesz a hiteles és hatékony kommunikálásra alkalmas Facebook oldalról és a kampánykezelés előtti lépésekről. Mindezt interaktív, gyakorlatias módon, egyéni kérdések megválaszolásával bonyolítjuk le. Részletek Jegyek
  • 2021.03.302 Napos Agilis Képzés HR szakembereknek, élő videokonferenciás A képzés elsősorban toborzással, talent managementtel és képzéssel foglalkozó, agilis átalakulást segítő HR szakembereknek szól, akik szeretnék megérteni, mi az üzleti és IT területek elvárása az agilis transzformáció során. Bemutatjuk, hogyan tudnának hatékony támogatói és partnerei lenni az agilis átalakulásban részt vevő csapatoknak, és hogyan tudják megtalálni a szervezethez leginkább illő, megfelelő kompetenciákkal bíró agilis jelölteket. Részletek Jegyek
  • 2021.04.01A sikeres interjúztatás Képzésünk fő célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a szervezetükhöz legjobban illeszkedő, a munkakörben legjobban teljesítő munkatárs kiválasztására. A képzési napon szó lesz -az interjú felépítéséről, -szituációs gyakorlatról, -az információk rögzítéséről, -döntéshozatali csapdákról, -továbbá a kiválasztás további eszközeiről sablonokkal színesítve. Lehetőséget adunk továbbá a saját területüket érintő kérdések átbeszélésére is. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Baj van az új munkaszerződésekkel, leállhat a Hajdú-Bihar megyei traumatológiai ellátás

Jelenlegi formájában nem hajlandók aláírni új szerződésüket a Debreceni Egyetem klinikáján a traumatológiai és kézsebészeti osztály dolgozói. Teljes cikk

Munkajogi információcsomaggal segíti a TASZ az egészségügyi dolgozókat

A Társaság a Szabadságjogokért Jogvédő Civil Szervezet (TASZ) összeszedett szinte mindent, amire az egészségügyi dolgozóknak figyelniük kell, ha... Teljes cikk

Így befolyásolja az üzleti utakat a Brexit

Az átmeneti időszak lejártával a britek idén már a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint utazhatnak be és vállalhatnak... Teljes cikk