Megjelent: 4 éve

Hogyan mondhat fel a munkaadó és mi nem jogszerű?

A koronavírus-járvány okozta gazdasági lejtmenetben nem minden munkáltató tudja megtartani a teljes létszámot. A munkáltató szorult helyzete azonban nem mentesít a felmondásra irányadó munkajogi szabályok alól. Dr. Antalóczy Adrienn munkajogászt, az Antalóczy Ügyvédi Iroda vezetőjét kérdeztük, hogy ha felmondanak nekünk, mire figyeljünk oda? Két részes sorozatunk első része.

images

Megakadályozhatja-e a munkavállaló a felmondást, ha nem veszi át az iratot?

Nem tudja megakadályozni annak közlését.

A Munka Törvénykönyve 24. § alapján ugyanis a felmondás közlése akkor is hatályos, ha a munkavállaló az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza, illetve postai tértivevényes megküldés esetén akkor is, ha a munkavállaló által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult.

A felmondás átvételének megtagadásával vagy megakadályozásával gyakorlatilag a munkavállaló csak információhiányban fog szenvedni, ugyanis bár elkezdődik a felmondási idő és a 30 napos jogorvoslati határidő is, de nem fogja tudni, hogy mi szerepel a felmondásban. Így nem fog tudni hatékony segítséget sem igénybe venni.

Ha már szembe kell nézni a felmondással, akkor inkább olvassunk figyelmesen!

Érvényes-e, ha a cég emailben vagy sms-ben közli a felmondást?

A Munka Törvénykönyve írásbeliséget követel meg az olyan jognyilatkozat kapcsán mint a felmondás és az írásbeliséget szűken értelmezi. Ebből következik az is, hogy az írásba foglalt felmondás személyes átadásán és postai (esetleg futárral történő) kézbesítésén túl más módon nem is nagyon lehet a felmondást közölni. Sem az sms, sem az egyszerű e-mail nem felel meg az írásbeliség követelményének, ugyanis ezek közlése a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására nem alkalmasak.

Hiába tehát a „Maradj otthon!” és a távolságtartás, a felmondást nyomtatva és aláírva egyrészt személyesen lehet átadni, másrészt - a közlés dátumának bizonyítására - tértivevényes levéllel postán vagy futárral lehet megküldeni a munkavállalónak.

Figyelem! A veszélyhelyzetre tekintettel a 84/2020. (IV.3.) számú Kormányrendelet alapján a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében ún. érintésmentes küldeménykézbesítési eljárást vezetett be 2020. április 6. napjától a Magyar Posta. Ez azt jelenti, hogy a tértivevényes levél esetében az átvételt nem kell a címzett munkavállalónak aláírással igazolnia. Ehelyett a személyazonosságot igazoló igazolvány adatait kell csak egyeztetni a kézbesítővel lehetőség szerint körülbelül 1,5 méteres távolságból. A kézbesítő ezeket az adatokat rögzíti az elektronikus készülékén, és átvettnek minősíti a küldeményt.

Milyen típusú felmondással lehet a munkaviszonyt megszüntetni?

Ha a munkaszerződés nem tartalmaz arra nézve rendelkezést, hogy határozott vagy határozatlan időre jött létre a munkaviszony, akkor a munkaviszony határozatlan idejű.

Határozatlan idejű munkaviszony mind (rendes) felmondással, mind szankciós jellegű azonnali hatályú felmondással megszüntethető a munkáltató által. Esettől függően kell mérlegelnie a munkáltatónak, hogy melyik intézkedést alkalmazza. A felmondás esetén felmondási idő és kevés kivételtől eltekintve a három évet meghaladó munkaviszony esetén végkielégítés jár a munkavállalónak (pl. nem jár végkielégítés, ha a felmondás oka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása). A szankciós jellegű azonnali hatályú felmondás a közlés napjával szünteti meg a munkaviszonyt, és nem jár végkielégítés.

Határozott idejű munkaviszony (rendes) felmondással nem szüntethető meg. Azonnali hatályú felmondásnak pedig csak szűk körben van helye, a munkáltató részéről indokolási kötelezettséggel három esetben,
a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt vagy
a munkavállaló képességére alapított okból vagy
ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik, illetve indokolási kötelezettség nélkül csak akkor, ha a hátra levő időre, de legfeljebb 12 hónapra távolléti díjat fizet a munkavállalónak.

Megjegyzem, hogy a c) pont szerinti elháríthatatlan külső okot a koronavírus-járvány okozta helyzetben sok munkáltató indokolatlanul tágan értelmezi. Azonban az ítélkezési gyakorlat konzervatív álláspontja szerint ez alatt csak olyan körülményt lehet érteni, amelyre a munkáltatónak sem közvetlen, sem közvetett ráhatása nincs és a tudomány, illetve a technika adott szintje mellett nem hárítható el. Ezen feltételek teljesülése pedig mindig esetileg vizsgálandó, tehát a koronavírus járvány nem használható „jolly joker” indokként.

Természetesen a határozott idejű munkaviszonyt is meg lehet szüntetni szankciós jellegű azonnali hatályú felmondással.

Mikor kell indoklás és mikor nem?

Ha nincs indokolás, akkor a (rendes) felmondás / azonnali hatályú felmondás jogellenes, kivéve, ha
a) próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásról van szó,
b) határozott idejű munkaviszonyt szüntetett meg a munkáltató és a hátralevő időre, de legfeljebb 12 hónapra járó távolléti díjat fizetett Önnek vagy
c) (rendes) felmondást közölt a munkáltató és Ön vezető állású munkavállaló vagy nyugdíjasnak minősül.

Az indokolás

a (rendes) felmondás / azonnali hatályú felmondás okát jelöli meg, amellyel szemben követelmény, hogy az valós és világos legyen, és abból okszerűen következzen a munkaviszony megszüntetése. A felmondás okaként több is megjelölhető és elég, ha azok közül egy valós, világos és okszerű. A felmondás indoka összefoglalóan is megjelölhető (pl. a munkavállaló többszöri írásbeli felszólítást követően nem igazolta a munkáltató részére a 2020 áprilisi távolléteit), de a közhelyszerű általánosítás nem elegendő (pl. a munkavállaló nem tett eleget az együttműködési kötelezettségének).

A fentiek alapján önmagában a koronavírus járványra hivatkozásból nem következik, hogy az miért és hogyan érinti a munkavállaló munkakörét, ahogy az sem, hogy miért van szükség a járvány miatt a munkaviszony megszüntetésére.

Mi lehet jogszerű ok?

A (rendes) felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával vagy képességével, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

A munkáltató működésével összefüggő ok például, ha nincs megrendelés vagy nem érkeznek meg az alapanyagok, és ezért a munkáltató üzleti tevékenységét nem tudja a szokásos módon végezni, az új helyzethez alkalmazkodva esetleg tevékenységét át kell szerveznie, a létszámot csökkentenie kell, vagy a leállás miatt üzletágat és/vagy munkaköröket meg kell szüntetnie. Tehát tipikusan az átszervezéssel és létszámcsökkentéssel kapcsolatos esetek tartoznak ide, de csak akkor, ha ezek érintik a felmondással elküldött munkavállaló munkakörét.

Minden egyéb ok a munkavállaló személyében keresendő. Azaz felmondási ok lehet a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása mint például összeférhetetlenség a kollégákkal, tiszteletlen magatartás ügyfelekkel, munkáltatói utasítások és határidők elmulasztása, ismétlődően hibás és hanyag munkavégzés, sorozatos késések. A munkavállaló képességével összefüggő ok elsősorban szakmai vagy egészségügyi eredetű lehet. Az egyészségügyi képesség, alkalmasság hiánya a munkaköri alkalmassági vizsgálattal állapítható meg általában, míg a szakmai alkalmasság hiánya a gyakorlati munkavégzés során derülhet ki (pl. a megszerzett tudást nem tudja megfelelően alkalmazni, nem rendelkezik az elvárt nyelvtudással).

Az azonnali hatályú felmondást akkor alkalmazhatja a munkáltató, ha a munkavállaló a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlanságból jelentős mértékben megszegte vagy egyébként olyan magatartást tanúsított, amely miatt a munkaviszony fenntartása lehetetlen. Az azonnali hatályú felmondás tehát szankciós jellegű ez esetben.

Az ítélkezési gyakorlat szerint az azonnali hatályú felmondást megalapozó legsúlyosabb kötelezettségszegések közé tartozik például az igazolatlan távollét, a munkáltatói utasítás jogellenes megtagadása, az együttműködési kötelezettség megszegése, a munkáltató sérelmére elkövetett bűncselekmény.

Fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy tilos a kétszeres értékelés tilalma, azaz ha egy mulasztást vagy kötelezettségszegést a munkáltató korábban már figyelmeztetéssel vagy más hátrányos jogkövetkezménnyel „jutalmazott”, akkor ugyanazt még egyszer nem hivatkozhatja a (rendes) felmondás vagy azonnali hatályú felmondás okaként. Annak persze nincs akadálya, hogy előzményként említse meg a korábbi incidenst azt hangsúlyozandó, hogy a munkavállaló munkájában vagy magatartásában nem volt javulás hosszabb távon keresztül.

Nem jogszerű, ha

a felmondási idő és a végkielégítés megspórolása érdekében a munkáltató azonnali hatályú felmondást közöl, holott nem állnak fenn olyan körülmények, amelyek a szankciós jellegű azonnali hatályú felmondást megalapoznák. Másik oldalról közelítve, önmagában a koronavírus-járvány vagy az az ezzel összefüggésben kialakult nehéz gazdasági helyzet, leállás stb. nem alapozhat meg szankciós jellegű azonnali hatályú felmondást, hiszen ez esetben a munkavállaló nem követett el minősített kötelezettségszegést.

Sőt, ha a munkavállaló az elmúlt hetekben hónapokban felváltva a kiadott szabadságát töltötte, a munkáltató által elrendelt állásidőn, valamint igazoltan keresőképtelen állományban volt, tehát hetekig, hónapokig igazoltan volt távol, akkor vele szemben aligha hivatkozható eredményesen ugyanezen időszakra vonatkozóan a munkavállaló magatartásával összefüggő ok - még (rendes) felmondásban sem. Ez alól lehet pár extrém kivétel, bizonyos mértékben ugyanis a munkaidőn kívüli tevékenység is ellenőrizhető és számon kérhető, így például ha a munkavállaló a munkáltató jó hírnevét sértő kijelentéseket tesz közösségi oldalakon akár a szabadságának ideje alatt.

Folytatjuk.

A nyitóképen Dr. Antalóczy Adrienn munkajogász
  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Felvehetem-e titokban az üzleti tárgyaláson elhangzottakat?

A technológia fejlődésével egyre könnyebbé válik bármilyen beszélgetés rögzítése. Ma már egy okostelefonnal bárki könnyedén felvehet üzleti... Teljes cikk

Megbízási szerződés vagy munkaszerződés? Megbízási jogviszony vagy munkaviszony? - így lehet eldönteni

A legtöbb vállalkozásnál a dolgozók főként munkaviszonyban állnak. Kérdésként merül fel, hogy bizonyos munkavégzésre irányuló tevékenységeket... Teljes cikk

Jubileumi jutalom: összege, kifizetése, kinek jár?

Az állami alkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) alapján jár a jubileumi jutalom a közalkalmazottaknak, amelynek összege a ledolgozott... Teljes cikk