HEFOP 
Megjelent: 14 éve

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével - FMM pályázat

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) pályázatot hirdet "A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" címmel.

1. A pályázati felhívás hivatkozási száma
HEFOP-2.2.1-06/1

2. A pályázati program célkitűzése
A jelen pályázati program olyan projekteket támogat, amelyek a szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek [1] ismereteinek bővítését, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztését célozzák a hozzájuk fordulók foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében. A hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek növelése szempontjából rendkívül fontos, hogy a szociális szakemberek rendelkezzenek munkaerőpiaci ismeretekkel és segítsék, támogassák ügyfeleik munkaerő-piaci beilleszkedését, részvételét. Ezáltal a szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedik a foglalkoztatás- és képzési politikához, mert a segítő munkához hozzákapcsolja a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudást, készségeket is. Ezzel a megközelítéssel egyúttal az ágazatok közötti együttműködés is erősödik, ami hatékonyabbá teszi a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítését.


A munkaerő-piaci irányultság miatt nem támogatható a munkavállalási koron túli embereknek nyújtott ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, valamint a szociális szakemberek alap- és iskolarendszerű képzése és alkalmazása.

3. Célcsoport
Közvetlen:
A civil és önkormányzati szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások szakemberei és önkéntesei, különösen a hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekkel foglalkozó szakemberek, valamint a szociális igazgatásban dolgozók (az idősgondozásban dolgozók kivételével)
Bűnmegelőzési szakemberek, pártfogó felügyelők
A család és munkahely összeegyeztetését célzó szervezetek, szolgáltatások, intézmények munkatársai
Közvetett:
Társadalmi és munkaerő-piaci érdekérvényesítés szempontjából hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, családok és egyének:
Veszélyeztetett fiatalok
Romák
Gyermeküket egyedül nevelő szülők
Tartós munkanélküliek
Jövedelmi szempontból hátrányos helyzetűek
Fogyatékossággal élő emberek, megváltozott munkaképességűek és egészségkárosodottak
Szenvedélybetegek
Pszichiátriai betegek
Hajléktalanok
Büntetőeljárásban terheltnek minősülő személyek
Hátrányos helyzetű térségek, települések lakói.
Tekintettel arra, hogy a pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, az intézkedés nem támogatja olyan szervezetek munkatársainak/önkénteseinek a képzését, amelyek nem munkavállalási korú emberekkel foglalkoznak (például idősgondozás, gyermekvédelem bizonyos szervezetei stb.).

4. Támogatott tevékenységek
Csak olyan fejlesztések támogathatók, amelyek többletet hordoznak az adott szervezet/intézmény törvényi kötelezettségeit képező, illetve egyébként is végzett tevékenységeihez képest!
Szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a pártfogói felügyelet területén dolgozó szakemberek/önkéntesek képzése, készségfejlesztése, felkészítése arra, hogy hátrányos helyzetű ügyfeleiket sikeresen felkészíthessék a munkaerő-piaci (re)integrációra. A képzések kötelező eleme a munkaerő-piaci ismeretek oktatása, e mellett nem kötelező, de választható elemek az EU-s ismeretek, számítógépes ismeretek oktatása, a csoportos, vagy egyéni, elektronikus formában történő tanulás biztosítása, a szakmai fejlődést szolgáló, és a kiégést megelőző formák, pl. szupervízió, esetmegbeszélés, stb. szervezése, mentálhigiénés, konfliktuskezelési, mediációs képzés/tréning nyújtása. A szakmai fejlődést szolgáló és a kiégést megelőző tréningek, képzések. önállóan nem támogathatóak, azoknak kapcsolódnia kell munkaerőpiaci-ismereteket tartalmazó képzésekhez.

A család és munkahely összeegyeztetését szolgáló intézmények/szervezetek létrehozását/fejlesztését célzó humánerőforrás-fejlesztés: képzés a gyermekek napközbeni rugalmas ellátásában résztvevők számára, a különféle, a gyermekek napközbeni ellátását és a korai fejlesztést célzó szolgáltatások közötti hálózatszervezés, hálózat működtetés; alternatív, a szükségletekhez és igényekhez igazodó szolgáltatások módszertanának kidolgozása; tapasztalatcserék szervezése a már bevált gyakorlatok átvétele érdekében.
A szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a bűnmegelőzésben működő szervezetek együttműködésének elősegítése az adott térségben működő különböző profilú (különböző ágazatokhoz tartozó) intézményekkel, különösen a munkaügyi szervezetekkel, az ellátottak sikeresebb munkaerőpiaci (re-)integrációjának érdekében; esetmegbeszélő, esetmenedzseri csoportok szervezése, működtetése; közös adatbázisok létrehozása; hálózatszervezés, hálózat működtetése. Ebben az esetben kötelező projektelem az együttműködés előkészítéseként az együttműködésben résztvevők számára szervezett közös képzés / tréning / felkészítés, és kiemelten fontos a munkaügyi központokkal, illetve kirendeltségeikkel való együttműködés.
A következő tevékenységek nem támogathatók:
A munkaerő-piaci irányultság miatt a munkavállalási koron túli embereknek nyújtott ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés nem támogatható.
Nem támogatható iskolai rendszerű alapképzés, továbbképzés, szakképzés, OKJ-s képzés, miután ez a meglévő oktatási formákhoz képest nem nyújt többlet-szolgáltatást és ismereteket.
Olyan tevékenységek, amelyek nem hordoznak többletet az adott szervezet/intézmény törvényi kötelezettségeit képező, illetve egyébként is végzett tevékenységeihez képest, vagy nem térnek el azoktól.
A közvetlen és közvetett célcsoportok foglalkoztatása.
Nem támogatható olyan pályázat, amely más forrásból támogatott program megvalósításával, továbbfoglalkoztatási, kötelező kapacitás fenntartási kötelezettségével azonos célra irányul.
A projekt egészének több forrásból történő finanszírozása nem jelentheti azt, hogy a projekten belül azonos tevékenységekre lehetne más állami forrásból támogatást igényelni. Éppen ezért a kettős finanszírozás elkerülése érdekében a pályázónak a pályázati űrlaphoz mellékelt űrlapon (pályázati formanyomtatvány A/8 melléklete) nyilatkoznia kell, hogy a projekten belül csak olyan tevékenységekre és/vagy a kapcsolódó beruházásokra pályázik, amelyekre más forrásból nem kap támogatást.

5. Beadható pályázatok száma
Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be, de konzorciumi partnerséget több pályázatban is vállalhat a szervezet erőforrásainak alapos mérlegelése alapján.

Pályázatot nyújthatnak be azon szervezetek is, akik a HEFOP 2004-es, illetve egyéb 2005-ös pályázati felhívásaiban (beleértve a HEFOP/2004/2.2 "A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" c. felhívást is) támogatást nyertek.

6. A pályázat keretében odaítélhető támogatás összege
A programra 2004 és 2006 között 4.240.899.135 forint áll rendelkezésre, amelynek 75 %-át (3.180.674.160 forint) az Európai Szociális Alap, 25%-át (1.060.224.975 forint) pedig a központi költségvetés biztosítja erre a célra.
Jelen pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására 1.400.000.000 forint áll rendelkezésre. (1.050.000.000 forint ESZA támogatás, 350.000.000 forint központi költségvetési forrásból történő finanszírozás). A támogatás a pályázatok kiértékelésének eredménye alapján kerül elosztásra.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

7. A támogatás mértéke
A támogatások mértéke 100%, önerő biztosítása nem feltétel.A projekthez igényelt támogatásnál figyelembe kell venni a rögzített minimum és maximum-értékeket. Az elnyerhető támogatások az alábbiak szerint alakulhatnak:

Minimális támogatás Maximális támogatás
5.000.000 forint 20.000.000 forint

8. A projektek időtartama
A projektek időtartama maximum 18 hónap. A projektnek be kell fejeződnie legkésőbb 2008. július 31.-ig, a pénzügyi zárást (jóváhagyott projekt zárójelentést) is beleértve.


9. Földrajzi terület
A projekt során a tevékenység végrehajtása Magyarországon történik.

10. Kik pályázhatnak?
A projektet a kedvezményezettnek más szervezetek bevonásával, konzorciumi együttműködésben kell megvalósítania.

A pályázó szervezetek, és konzorciumi partnerei lehetnek:
Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (beleértve a megyei (fővárosi) szerveket is)
Helyi önkormányzati felügyelt költségvetési szerv (beleértve a megyei (fővárosi) szerveket is)
Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
Helyi kisebbségi önkormányzati felügyelt költségvetési szerv
Egyház
Egyházi intézmény
Közalapítvány
Közalapítvány intézménye
Egyéb alapítvány
Közhasznú társaság
Egyesülés
Egyesület
Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet
Önkormányzati társulás
Felsőoktatási intézmények
A felsoroltakon kívül eső szervezet nem nyújthat be pályázatot, pl. profitorientált szervezetek. Központi felügyeleti költségvetési szerv, központilag felügyelt költségvetési szerv (kivéve állami egyetemek, főiskolák) vagy azok szervezeti egységei akkor sem nyújthatnak be pályázatot, ha foglalkoznak képzéssel vagy kutatással (a partnerként való részvételükkel kapcsolatos tudnivalókat ld. a Pályázati Útmutatóban).

11. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk
A pályázati felhívás megjelenik az Irányító Hatóság honlapján, amelynek címe:

http://www.hefop.hu

A Pályázati Útmutató a projekt adatlappal (kitöltőprogrammal kitölthető formátum) és mellékleteivel együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati dokumentáció letölthető az Egészségügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programiroda honlapjáról, amelynek címe:

http://www.strapi.hu
  • 2020.03.207 Skills for Assertiveness_Egy napos nyelvi tréning A tréning nap 100%-ban gyakorlati feladatokra és a tapasztalati tanulásra épül. Egyedülálló alkalom, hogy az idegen nyelvi tudást felszínre hozzuk, gyakoroljuk, hasznos panel kifejezéseket rögzítsünk a folyékony és magabiztos megszólaláshoz Részletek Jegyek
  • 2020.03.31Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Kis- és középvállalkozásokat segítő pályázatok indulnak

Csütörtöktől adhatják be a támogatási kérelmeket a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, illetve a külpiacra... Teljes cikk

Pályázható az Employer Branding Award 2019

A Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) Employer Branding Tagozata - a munkáltatói márkaépítés hazai intézményi formálója - ötödik alkalommal... Teljes cikk

Mától adható be a támogatási kérelem kisgyermekesek képzésére, elhelyezkedésük támogatására

Mától adható be a támogatási kérelem a "Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása"... Teljes cikk