Megjelent: 15 éve

Baranya Megyei pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására

A Baranya Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B §-a, valamint foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására.

A pályázat célja:
Olyan munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Baranya megyében, amelyek a munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást segítik elő munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásával.

A szolgáltatás tartalma:
A szolgáltatás a foglalkozásokra, az elérhető képzésekre, a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában.
A szolgáltatást a megye elmaradott térségeiben és/vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek (pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, regisztrált munkanélküliek, munkanélküliként nem regisztrált állástalanok), valamint a térségben működő munkáltatók és civil szervezetek számára kell nyújtani.
Ennek keretében a pályázati kiírás az alábbi szolgáltatások nyújtására vonatkozik:

a) Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása hátrányos helyzetű munkavállalók, munkáltatók és civil szervezetek számára
1. Információnyújtás a munkáltatók számára:
- Foglalkoztatási szempontú kapcsolattartás a munkaadókkal, a csoportos létszámcsökkentések, foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében, a részükre történő információ nyújtása és tanácsadás
- Kapcsolattartás a munkáltatókkal, a megye, s azon belül kiemelten a hátrányos helyzetben lévő kistérségek gazdasági szereplőivel, a számukra nyújtott szakmai és módszertani segítségnyújtással új munkahelyek létesítésének ösztönönzése, munkaerőigények feltárása és a munkaügyi kirendeltségek felé való információ közvetítése
- Tanácsadás a foglalkoztatást érintő pályázati lehetőségekről, különös tekintettel a mikro és kisvállalkozásokra, egyéni vállalkozókra
- Kapcsolattartás a szakoktatásban, a gyakorlati képzésben résztvevő, gyakorlati helyet biztosító munkáltatókkal, ösztönzésük a náluk gyakorlatot szerző pályakezdők továbbfoglalkoztatására
2. Információnyújtás a nonprofit szervezetek számára:
- Kapcsolattartás foglalkoztatási célú civil szervezetekkel, tanácsadás és segítségnyújtás pályázatkészítő tevékenységükhöz, programjaik kialakításának és megvalósításának segítése, szakmai és módszertani segítségnyújtás, munkaerő-piaci információk átadása. Foglalkoztatási célú civil szervezetek létrejöttének, és szervezeti fejlődésüknek előmozdítása, ezen szervezetek tevékenységének összehangolása.
3. Információnyújtás az álláskeresők számára:
- Munkanélküliek, pályakezdők és inaktívak munkaerő-piaci tájékozottságának javítása, segítségnyújtás a munkaerőpiacra történő (re)integrálódásukban.
A szolgáltatást a megye egész területén, de kiemelten annak elmaradott térségeiben, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára kell nyújtani.
Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű rétegek:
- pályakezdő fiatalok,
- megváltozott munkaképességűek,
- regisztrált, tartós álláskeresők,
- álláskeresőként nem regisztrált állástalanok,
- alacsony iskolai végzettségűek,
- szakképzettséggel nem rendelkezők,
- alapfokú oktatásból kimaradottak,
- roma kisebbséghez tartozóak,
- 40 év feletti nők, 50 év feletti férfiak,
- bűntető eljárásban terheltnek minősülő személyek,
- gyógyult, vagy gyógyuló félben lévő szenvedélybetegek,

b) Álláskereséshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk nyújtása a megye hét munkaügyi kirendeltségének körzetében (Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár, Sellye, Szentlőrinc)

A támogatott szolgáltatás megkezdésének időpontja
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. március 1.
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. április 1.

A támogatás időtartama: 12 hónap

A pályázaton történő részvétel feltételei:

A pályázó olyan, az 1997. évi CLVI. törvény alapján, bíróság által, Baranya megyei székhellyel bejegyzett, 2003. január 01. előtt alapított közhasznú szervezet legyen,
- melynek alapító okirata szerint a társaság céljai között szerepel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése,
- mely a pályázat benyújtását megelőzően a pályázati kiírásban szereplőhöz hasonló szolgáltatást valósított meg
- mely szervezet, vagy együttműködő partnere biztosítani tudja a szolgáltatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
- mely a pályázott komplex szolgáltatási csomagot önmaga vagy partneri együttműködésben dolgozza ki és valósítja meg,
- mely vállalja, hogy a program megvalósítása során intenzíven együttműködik a munkaügyi központtal és kirendeltségeivel
- mely szervezet, vagy együttműködő partnere rendelkezik kidolgozott módszertani eljárással a program megvalósításához
- a pályázatban meghatározott célcsoport számára térítésmentesen nyújtja a szolgáltatásokat
- vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel
- biztosítja, hogy a támogatott szolgáltatást nyújtó személyek bármely felsőfokú iskolai végzettséggel, és a jelen pályázatban megjelölt munkaerő-piaci információk nyújtása területén két év szakmai gyakorlattal rendelkeznek,
- a pályázó tudomásul veszi, hogy az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
- foglalkoztatási és fejlesztő projektek lebonyolításában tapasztalatokkal rendelkezik
- Baranya megye területén meglévő és működő hálózattal rendelkezik
- munkaerő-piaci témájú kutatást végzett

A programhoz nyújtott támogatás formája, mértéke, forrása:

Formája: vissza nem térítendő támogatás

Mértéke:
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 250 000 Ft/foglalkoztatott információs munkatárs/hó
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 220 000 Ft/foglalkoztatott információs munkatárs/hó

Támogatható létszám:
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében max.15 fő információs munkatárs (egy pályázó által pályázható létszám max. 10 fő)
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében max. 8 fő információs munkatárs

Forrása: A Munkaerő-piaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprésze.
A támogatás az alábbi költségek fedezésére szolgálhat:
a) a szolgáltatást nyújtó személyek foglakoztatásával összefüggő bérjellegű költségek: megbízási díj, munkabér és annak járulékai, valamint egyéb személyi juttatások,
b) a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó működési költségek,
c) az irányítás költségei.

A támogatások folyósításának ütemezése:
A Baranya Megyei Munkaügyi Központ a támogatást - a szerződésben meghatározott feltételek szerint - a program megvalósulása során havonta küldött elszámolás alapján utólag utalja a támogatottnak. Az utalás feltétele havonta küldött számla és részletes szakmai beszámoló.


A támogatott szolgáltatás nyújtásának dologi feltételei:
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében megfelelő infrastruktúrával rendelkező irodahelyiség (telefon, fax, számítógép, internet hozzáférés).
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében a pályázó kérheti, hogy a szolgáltatáshoz szükséges dologi feltételeket a Munkaügyi Központ biztosítsa. Hatósági Szerződés kötésekor, abban az esetben, ha a dologi feltételeket a Munkaügyi Központ biztosítja, a Támogatottnak vállalnia kell Haszonkölcsön Szerződés kötését a Munkaügyi Központtal.
A szerződésben vállalt feltételeket Támogatottnak a projekt teljes időtartamára biztosítania kell.

A pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot kizárólag a BMMK által rendszeresített megfelelő pályázati dokumentáció formájában lehet benyújtani.
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban a Baranya Megyei Munkaügyi Központ által kiadott pályázati adatlapon, az előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Baranya Megyei Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztályára. (Pécs, Király u. 46.)
A pályázati adatlapot és a költségvetési adatlapot elektronikus formátumban az szatyko@lab.hu címre vagy egyszer írható CD-n a Baranya Megyei Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztályára (Pécs, Király u. 46.) is be kell küldeni.
Beadási határidő:
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. február 20. 14:00 óra
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. március 14. 14:00 óra
A határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amely a pályázat benyújtási határidejének utolsó napján 14.00 óráig a BMMK Foglalkoztatási Programok Osztályához beérkezik. A határidőn túl érkezett pályázat formai hibás, elutasításra kerül.
A BMMK elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázati dokumentáció nincs, illetve hiányosan van kitöltve, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem felel meg.
Hiánypótlásra csak a kötelezően csatolandó mellékletek esetében van lehetőség.

A pályázatot elbíráló szerv megnevezése:
A támogatás odaítéléséről vagy elutasításáról a Baranya Megyei Munkaügyi Központ igazgatója mérlegelési jogkörében eljárva dönt. A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, aki az adott szolgáltatás elvégzésében nagyobb tapasztalattal rendelkezik, referenciákat tud bemutatni.
A munkaügyi központ a támogatás felhasználásáról Hatósági Szerződést köt a pályázóval, amely tartalmazza a támogatottnak a szolgáltatás nyújtásával összefüggő kötelezettségeit, azok megszegésének jogkövetkezményeit, valamint a támogatás folyósításának részletes szabályait.
Pályázat elbírálásának határideje:
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. február 24.
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. március 24.


A pályázat tartalmára vonatkozó előírások

A pályázatnak tartalmaznia kell (a pályázati és a költségvetési adatlap szerint):
- a pályázó általános adatait,
- a szervezet korábbi - a pályázat tárgyát képező - szolgáltatás nyújtásának bemutatását,
- a szolgáltatás fő céljainak ismertetését,
- a szolgáltatással érintett célcsoport meghatározását és jellemzését,
- a szolgáltatás időtartamát, érintett létszámát,
- a szolgáltatás részletes bemutatását,
- a szolgáltatás helyszínének meghatározását,
- a szolgáltatást nyújtó szakemberek nevét, végzettségét, szakmai gyakorlatának ismertetését,
- a szolgáltatás prognosztizált eredményét,
- a szolgáltatás részletes költségvetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
- a bíróságnak a szervezet közhasznúsági nyilvántartásba vételéről vagy átsorolásáról szóló határozatának másolatát,
- a szervezet alapító okiratának vagy alapszabályának másolatát,
- a pályázó nyilvántartásba vételéről a pályázó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételi igazolást,
- 30 napnál nem régebbi igazolás a TB, APEH, tartozását illetően,
- a szervezetben aláírásra jogosult személyek aláírási címpéldányát
- nyilatkozatát arról, hogy a támogatott szolgáltatást térítésmentesen nyújtja,
- a szolgáltatás nyújtásában résztvevő valamennyi közreműködő (menedzsment és szolgáltatást nyújtók) szakmai önéletrajzát.
- a szolgáltatást nyújtó személyek iskolai végzettségét igazoló okirat másolatát,
- igazolás a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb forrásokról
- a szolgáltatás nyújtásában esetlegesen közreműködő egyéb szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokat.

A szolgáltatás megvalósításának nyomon követése:
A Baranya Megyei Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztálya folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatás szakmai megvalósulását, szükség esetén segítséget nyújt a támogatottnak.
A BMMK által nyújtott támogatási összeg felhasználását, ezzel összhangban a program szakmai működését, megvalósulását az Ellenőrzési Osztály ellenőrzi.
Szerződésszegés esetén a BMMK visszavonja a támogatást.
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
  • 2020.10.16XIII. LEAN FÓRUM - KONFERENCIA A Fórum fókuszai: Lean Vezetés - Lean coaching Ipar 4.0. és a Lean a gyakorlatban Lean Quality – Lean Six Sigma Lean Office - Folyamatfejlesztés Részletek Jegyek
  • 2020.10.22 HR folyamatok/HR kommunikáció/Változásmenedzsment A képzésen összefoglaljuk és rendszerbe helyezzük a HR folyamatokat, megismerkedünk a HR kommunikáció szerepével és témaköreivel, valamint megtudjuk, mit jelent a változásmenedzsment. Kiknek ajánljuk? A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének fejleszteni a belső kommunikáción, illetve a változások menedzselését hatékonyabbá szeretnék tenni. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Pályázati applikációt fejlesztett a Pénzügyminisztérium, érdemes letölteni

Elindult a Pénzügyminisztérium első mobiltelefonra kifejlesztett alkalmazása, a GINAPP, amellyel a vállalkozások gyorsan és egyszerűen értesülhetnek... Teljes cikk

Országos versenyt hirdet innovatív egyetemistáknak az Auchan

Szeptember végéig várja az Auchan négyfős, innovatív ötletekkel rendelkező egyetemista csapatok jelentkezését először meghirdetett országos... Teljes cikk

Minden eddiginél több cég szeretne családbarát lenni

Idén már majdnem száz cég regisztrált Az Év Családbarát Vállalata pályázatra. Teljes cikk