kapubanner for mobile
Megjelent: 18 éve

Baranya Megyei pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására

A Baranya Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B §-a, valamint foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására.

A pályázat célja:
Olyan munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Baranya megyében, amelyek a munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást segítik elő munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásával.

A szolgáltatás tartalma:
A szolgáltatás a foglalkozásokra, az elérhető képzésekre, a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában.
A szolgáltatást a megye elmaradott térségeiben és/vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek (pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, regisztrált munkanélküliek, munkanélküliként nem regisztrált állástalanok), valamint a térségben működő munkáltatók és civil szervezetek számára kell nyújtani.
Ennek keretében a pályázati kiírás az alábbi szolgáltatások nyújtására vonatkozik:

a) Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása hátrányos helyzetű munkavállalók, munkáltatók és civil szervezetek számára
1. Információnyújtás a munkáltatók számára:
- Foglalkoztatási szempontú kapcsolattartás a munkaadókkal, a csoportos létszámcsökkentések, foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében, a részükre történő információ nyújtása és tanácsadás
- Kapcsolattartás a munkáltatókkal, a megye, s azon belül kiemelten a hátrányos helyzetben lévő kistérségek gazdasági szereplőivel, a számukra nyújtott szakmai és módszertani segítségnyújtással új munkahelyek létesítésének ösztönönzése, munkaerőigények feltárása és a munkaügyi kirendeltségek felé való információ közvetítése
- Tanácsadás a foglalkoztatást érintő pályázati lehetőségekről, különös tekintettel a mikro és kisvállalkozásokra, egyéni vállalkozókra
- Kapcsolattartás a szakoktatásban, a gyakorlati képzésben résztvevő, gyakorlati helyet biztosító munkáltatókkal, ösztönzésük a náluk gyakorlatot szerző pályakezdők továbbfoglalkoztatására
2. Információnyújtás a nonprofit szervezetek számára:
- Kapcsolattartás foglalkoztatási célú civil szervezetekkel, tanácsadás és segítségnyújtás pályázatkészítő tevékenységükhöz, programjaik kialakításának és megvalósításának segítése, szakmai és módszertani segítségnyújtás, munkaerő-piaci információk átadása. Foglalkoztatási célú civil szervezetek létrejöttének, és szervezeti fejlődésüknek előmozdítása, ezen szervezetek tevékenységének összehangolása.
3. Információnyújtás az álláskeresők számára:
- Munkanélküliek, pályakezdők és inaktívak munkaerő-piaci tájékozottságának javítása, segítségnyújtás a munkaerőpiacra történő (re)integrálódásukban.
A szolgáltatást a megye egész területén, de kiemelten annak elmaradott térségeiben, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára kell nyújtani.
Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű rétegek:
- pályakezdő fiatalok,
- megváltozott munkaképességűek,
- regisztrált, tartós álláskeresők,
- álláskeresőként nem regisztrált állástalanok,
- alacsony iskolai végzettségűek,
- szakképzettséggel nem rendelkezők,
- alapfokú oktatásból kimaradottak,
- roma kisebbséghez tartozóak,
- 40 év feletti nők, 50 év feletti férfiak,
- bűntető eljárásban terheltnek minősülő személyek,
- gyógyult, vagy gyógyuló félben lévő szenvedélybetegek,

b) Álláskereséshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk nyújtása a megye hét munkaügyi kirendeltségének körzetében (Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár, Sellye, Szentlőrinc)

A támogatott szolgáltatás megkezdésének időpontja
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. március 1.
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. április 1.

A támogatás időtartama: 12 hónap

A pályázaton történő részvétel feltételei:

A pályázó olyan, az 1997. évi CLVI. törvény alapján, bíróság által, Baranya megyei székhellyel bejegyzett, 2003. január 01. előtt alapított közhasznú szervezet legyen,
- melynek alapító okirata szerint a társaság céljai között szerepel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése,
- mely a pályázat benyújtását megelőzően a pályázati kiírásban szereplőhöz hasonló szolgáltatást valósított meg
- mely szervezet, vagy együttműködő partnere biztosítani tudja a szolgáltatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
- mely a pályázott komplex szolgáltatási csomagot önmaga vagy partneri együttműködésben dolgozza ki és valósítja meg,
- mely vállalja, hogy a program megvalósítása során intenzíven együttműködik a munkaügyi központtal és kirendeltségeivel
- mely szervezet, vagy együttműködő partnere rendelkezik kidolgozott módszertani eljárással a program megvalósításához
- a pályázatban meghatározott célcsoport számára térítésmentesen nyújtja a szolgáltatásokat
- vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel
- biztosítja, hogy a támogatott szolgáltatást nyújtó személyek bármely felsőfokú iskolai végzettséggel, és a jelen pályázatban megjelölt munkaerő-piaci információk nyújtása területén két év szakmai gyakorlattal rendelkeznek,
- a pályázó tudomásul veszi, hogy az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
- foglalkoztatási és fejlesztő projektek lebonyolításában tapasztalatokkal rendelkezik
- Baranya megye területén meglévő és működő hálózattal rendelkezik
- munkaerő-piaci témájú kutatást végzett

A programhoz nyújtott támogatás formája, mértéke, forrása:

Formája: vissza nem térítendő támogatás

Mértéke:
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 250 000 Ft/foglalkoztatott információs munkatárs/hó
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 220 000 Ft/foglalkoztatott információs munkatárs/hó

Támogatható létszám:
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében max.15 fő információs munkatárs (egy pályázó által pályázható létszám max. 10 fő)
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében max. 8 fő információs munkatárs

Forrása: A Munkaerő-piaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprésze.
A támogatás az alábbi költségek fedezésére szolgálhat:
a) a szolgáltatást nyújtó személyek foglakoztatásával összefüggő bérjellegű költségek: megbízási díj, munkabér és annak járulékai, valamint egyéb személyi juttatások,
b) a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó működési költségek,
c) az irányítás költségei.

A támogatások folyósításának ütemezése:
A Baranya Megyei Munkaügyi Központ a támogatást - a szerződésben meghatározott feltételek szerint - a program megvalósulása során havonta küldött elszámolás alapján utólag utalja a támogatottnak. Az utalás feltétele havonta küldött számla és részletes szakmai beszámoló.


A támogatott szolgáltatás nyújtásának dologi feltételei:
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében megfelelő infrastruktúrával rendelkező irodahelyiség (telefon, fax, számítógép, internet hozzáférés).
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében a pályázó kérheti, hogy a szolgáltatáshoz szükséges dologi feltételeket a Munkaügyi Központ biztosítsa. Hatósági Szerződés kötésekor, abban az esetben, ha a dologi feltételeket a Munkaügyi Központ biztosítja, a Támogatottnak vállalnia kell Haszonkölcsön Szerződés kötését a Munkaügyi Központtal.
A szerződésben vállalt feltételeket Támogatottnak a projekt teljes időtartamára biztosítania kell.

A pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot kizárólag a BMMK által rendszeresített megfelelő pályázati dokumentáció formájában lehet benyújtani.
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban a Baranya Megyei Munkaügyi Központ által kiadott pályázati adatlapon, az előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Baranya Megyei Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztályára. (Pécs, Király u. 46.)
A pályázati adatlapot és a költségvetési adatlapot elektronikus formátumban az [email protected] címre vagy egyszer írható CD-n a Baranya Megyei Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztályára (Pécs, Király u. 46.) is be kell küldeni.
Beadási határidő:
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. február 20. 14:00 óra
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. március 14. 14:00 óra
A határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amely a pályázat benyújtási határidejének utolsó napján 14.00 óráig a BMMK Foglalkoztatási Programok Osztályához beérkezik. A határidőn túl érkezett pályázat formai hibás, elutasításra kerül.
A BMMK elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázati dokumentáció nincs, illetve hiányosan van kitöltve, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem felel meg.
Hiánypótlásra csak a kötelezően csatolandó mellékletek esetében van lehetőség.

A pályázatot elbíráló szerv megnevezése:
A támogatás odaítéléséről vagy elutasításáról a Baranya Megyei Munkaügyi Központ igazgatója mérlegelési jogkörében eljárva dönt. A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, aki az adott szolgáltatás elvégzésében nagyobb tapasztalattal rendelkezik, referenciákat tud bemutatni.
A munkaügyi központ a támogatás felhasználásáról Hatósági Szerződést köt a pályázóval, amely tartalmazza a támogatottnak a szolgáltatás nyújtásával összefüggő kötelezettségeit, azok megszegésének jogkövetkezményeit, valamint a támogatás folyósításának részletes szabályait.
Pályázat elbírálásának határideje:
- az a) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. február 24.
- a b) pontban meghatározott szolgáltatás esetében 2006. március 24.


A pályázat tartalmára vonatkozó előírások

A pályázatnak tartalmaznia kell (a pályázati és a költségvetési adatlap szerint):
- a pályázó általános adatait,
- a szervezet korábbi - a pályázat tárgyát képező - szolgáltatás nyújtásának bemutatását,
- a szolgáltatás fő céljainak ismertetését,
- a szolgáltatással érintett célcsoport meghatározását és jellemzését,
- a szolgáltatás időtartamát, érintett létszámát,
- a szolgáltatás részletes bemutatását,
- a szolgáltatás helyszínének meghatározását,
- a szolgáltatást nyújtó szakemberek nevét, végzettségét, szakmai gyakorlatának ismertetését,
- a szolgáltatás prognosztizált eredményét,
- a szolgáltatás részletes költségvetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
- a bíróságnak a szervezet közhasznúsági nyilvántartásba vételéről vagy átsorolásáról szóló határozatának másolatát,
- a szervezet alapító okiratának vagy alapszabályának másolatát,
- a pályázó nyilvántartásba vételéről a pályázó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételi igazolást,
- 30 napnál nem régebbi igazolás a TB, APEH, tartozását illetően,
- a szervezetben aláírásra jogosult személyek aláírási címpéldányát
- nyilatkozatát arról, hogy a támogatott szolgáltatást térítésmentesen nyújtja,
- a szolgáltatás nyújtásában résztvevő valamennyi közreműködő (menedzsment és szolgáltatást nyújtók) szakmai önéletrajzát.
- a szolgáltatást nyújtó személyek iskolai végzettségét igazoló okirat másolatát,
- igazolás a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb forrásokról
- a szolgáltatás nyújtásában esetlegesen közreműködő egyéb szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokat.

A szolgáltatás megvalósításának nyomon követése:
A Baranya Megyei Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztálya folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatás szakmai megvalósulását, szükség esetén segítséget nyújt a támogatottnak.
A BMMK által nyújtott támogatási összeg felhasználását, ezzel összhangban a program szakmai működését, megvalósulását az Ellenőrzési Osztály ellenőrzi.
Szerződésszegés esetén a BMMK visszavonja a támogatást.
  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Kihirdették az MDDÜ Kerülj Képbe! - Év Felfedezettje pályázatának győzteseit

Kihirdették a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) Kerülj Képbe! - Év Felfedezettje pályázatának győzteseit: a divat kategóriát a Győri SZC... Teljes cikk

Idén is megmérettetnek a vállalati ESG megoldások

Idén is versenybe szállhatnak a hazai vállalatok az Effekt 2030 – Az ESG megoldások díjáért. A rangos szakmai elismerést olyan példamutató... Teljes cikk

Jó tanuló, jó sportoló fiatalokat díjazott a sportállamtitkárság

A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége pályázat... Teljes cikk