>
Megjelent: 7 éve

A személyiség és kompetencia szerepe a munkaerő-felvételben

Sok helyen esik szó a munkaerő kompetencia alapú kiválasztásról, amit fontosnak és időszerűnek tartunk. Ehhez arra van szükség, hogy olyan "munkaköri térképpel" rendelkezzünk, amely a legfontosabb ismertek körét, a személyiséggel kapcsolatos elvárásokat is megfogalmazza, vagyis az elvárt kompetencia (kompetenciák) teljes körét tartalmazza. Fontos elv, hogy minden feladathoz, minden munkakörhöz speciális felkészültség, személyes megfelelés szükséges, ennek kellene érvényesülnie a kiválasztásban. A Piac&Profit szakértője, dr. Poór Ferenc segít áttekinteni a lényeget.

A személyiség

A személyiség azoknak az adott személyre jellemző tulajdonságoknak az összessége, amelyek egy határozott egységbe (egészbe) szerveződtek és az egyén viselkedésében, magatartásában és tetteiben, tevékenységében nyilvánulnak meg. A személyiség tevékenységben megnyilvánuló tulajdonságait három csoportba soroljuk, úgymint:

 • a készség lineáris (egyenes) lefutású tevékenység a maximális begyakorlottság szintjén. A műveletek végzésének feltétele.
 • a jártasság elágazó vagy hiányos algoritmusú tevékenység a maximális begyakorlottság szintjén. Az elágazó algoritmusú a feladatvégzésnél és a hiányos a probléma-megoldásnál működik és
 • a képesség, amely az eredményes tevékenység belső feltételeit, a mozgósítható belső erők összességét értjük, úgy tekinthetjük, mint teljesítőképességet.

  A kompetencia

  "A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy a tanulás során fejleszt ki magában." - Coolahan

  A kompetenciát a humán erőforrás nézőpontjából vizsgálva öt összetevőt azonosítottak a szakértők.

 • Az ismeretek, a tudás, amellyel a személy rendelkezik;
 • A készségek, jártasságok, amelyek fizikai és szellemi feladatok megoldásának feltételét jelentik;
 • Az önértékelés, a szociális szerepek, amelyek személyes értékrendbe szerveződnek;
 • A személyiségvonások, az egyén pszichikai-fizikai jellemzői, bizonyos helyzetekre adott válaszai;
 • A motivációk, amelyek befolyásoló szerepet játszanak, az egyént bizonyos magatartások, célok felé irányítják.

  A kompetencia tehát bizonyos ismeretek körét, a tudás alkalmazására való felkészültséget és a személyiség adott feladat, tevékenység eredményes ellátáshoz szükséges tulajdonságait jelenti. Fodor Sándor szerint az előzőekkel jórészt megegyezően "A kompetens (rátermett) emberek az ismereteiket, képességeiket, személyiségüket, attitűdjeiket, értékrendszerüket úgy tudják felhasználni, hogy a feladatukat kiválóan végezzék el."

  Tanulás vagy tudás a karrier titka?

  Az angolszász országokban, ha valaki egy jó egyetemen szerez diplomát, némi túlzással teljesen mindegy, hogy közgazdaságtant vagy éppen irodalmat hallgatott, eséllyel pályázhat a nagy cégeknél. Bizonyos intézmények neve ugyanis arrafelé garanciát nyújt a szellemi kvalitás és alapvető képességek - mint a kiváló kommunikáció, a munkabírás vagy épp a kreatív gondolkodás - meglétére. Ezek fontosabbak, mint az, hogy a jelölt az adott munkaterület minden részletére kiterjedő tárgyi tudást igazoló papírokkal felfegyverkezve érkezzen a céghez.

  A kompetencia - kiválasztás esetében - a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, személyiségjegyek (készségek, jártasságok, képességek) és magatartásformák (attitűdök) összessége, amelyek birtokában képes lesz a szakmai feladatok eredményes elvégzésére. Más megfogalmazásban, a kompetencia egy személy alapvető, meghatározó jellemzőinek sora, amelyek szoros kapcsolatban állnak a hatékony és kiváló teljesítménnyel.

  Kompetencia-tükör

  A korszerű humánpolitikai munka igényli, hogy az egyes munkaköröket betöltők, feladatcsoportokat ellátók alkalmasságának megítéléséhez a kompetencia(ciák) pontos megfogalmazása biztosítsa az alapot.

  A kompetenciák egy része olyan, amelyek birtoklása egy szervezet (intézmény, cég) minden tagjára érvényesek, amelyek a céghez (szervezethez) való viszonyt, a vele való azonosulást fejezik ki. Ezek a munkahelyre jellemző ismereteket, belső viszonyokat, valamint a viselkedési, magatartási követelményeket tartalmazzák feladatköröktől függetlenül. Ezek az elvárások az adott közösséghez tartozás kifejezését is szolgálják. Ezt az "alapkompetenciát" a közösségben dolgozás során lehet kialakítani, ez nem képezi az alkalmazáskor feltételként megkívánt szakmai kompetenciát. Az egyes munkakörökhöz - azok elnyeréséhez - szükséges kompetenciákat viszont ki kell dolgozni és az ezeknek való megfelelés képezi a pályázat elfogadásának feltételét.

  Hogy melyek azok a kompetenciák, amelyek egy-egy munka hatékony elvégzéshez szükségesek, azt a kompetencia-tükör (egyesek a szakirodalomban kompetencia térképnek említik) mutatja meg. Ennek egyik eleme azoknak a szakmai és kapcsolódó általános ismereteknek köre, amely a munkakör (feladat) ellátásának nélkülözhetetlen feltételét jelenti. Meg kell határozni, hogy az adott tevékenység ellátásához milyen szakmai képzettség (szakképzettség, iskolai végzettség) szükséges, mennyi az az időtartam, amelyet egy-egy szakterületen végzett tevékenységgel töltött el a pályázó korábbi munkahelyén(helyein).

  A kompetencia (kompetenciák) másik csoportját a személyiség jellemzőinek köre képezi. A szakmai kompetencia érvényesülésének fontos feltét jelenti, hogy az egyén adott feladat (munkakör) ellátáshoz szükséges képességekkel (jártasságokkal, készségekkel) rendelkezik-e. Egy-egy alkalmazás esetében a szakmai kompetencia meghatározás mellett annak elengedhetetlen hátterét a személyes megfelelés kérdését is vizsgálni kell. A munkakörhöz (feladathoz) tartoznak jellemvonások, képességek, amelyeket a kompetencia jegyzéknek/térképnek tartalmaznia kell. Fontos humánpolitikai feladat tehát az, hogy a kulcspozíciókhoz, majd fokozatosan lefelé haladva a vezetői állomány, majd a teljes munkatársi állomány minden rétegét tartalmazó "kompetencia térképe" elkészüljön, mert ennek hiányában csak beszélünk a kompetencia alapú munkaerő kiválasztásról, de tényleges döntés a korábbi háttér dokumentumok (munkaköri leírás) alapján történik.

  dr. Poór Ferenc
  tréning szakértő, bölcsész doktor
  • 2020.10.22 HR folyamatok/HR kommunikáció/Változásmenedzsment A képzésen összefoglaljuk és rendszerbe helyezzük a HR folyamatokat, megismerkedünk a HR kommunikáció szerepével és témaköreivel, valamint megtudjuk, mit jelent a változásmenedzsment. Kiknek ajánljuk? A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének fejleszteni a belső kommunikáción, illetve a változások menedzselését hatékonyabbá szeretnék tenni. Részletek Jegyek
  • 2020.11.17Toborzás a LinkedIn-en és a Facebook-on - ONLINE A Toborzás a LinkedIn-en és a Facebookon 1 napos workshopon délelőtt kérdést kaphat LinkenInnel kapcsolatos kérdéseire, szó lesz továbbá a vállalati oldal fontos elemeiről, karrieroldalról és oldal-analitikákról. Délután példákkal színesítve ismerkedhet meg a kampánykezeléssel, kapcsolati háló felépítésének kérdéseivel és egyéb, Facebookkal kapcsolatos funkcióval. Részletek Jegyek
  • 2020.11.23Művezető képzés A művezetők szakmai továbbképzése a vezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására. A résztvevők vezetői, problémamegoldási és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül. Részletek Jegyek
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
  Follow hrportal_hu on Twitter
  További cikkek
  Íme, a Nemzeti Tehetség Program idei díjazottjai!

  Magyarország legfontosabb erőforrása az ember, ezért a tehetségek gyarapítása közös feladat - hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának... Teljes cikk

  Műszaki felsőoktatás: elszomorítóak az idei felvételi eredmények

  Drámaian kevesen és hiányos tudással jelentkeztek továbbtanulási szándékkal a műszaki képzésekre. Az intézmények pedig erre válaszul - kevés... Teljes cikk

  Az európai műszaki diploma rendszerét kidolgozó szövetség tagja lett a Műegyetem

  Az európai műszaki diploma rendszerének kialakítását célzó egyetemi szövetség része lett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE)... Teljes cikk