Megjelent: 7 éve

Elúszhat-e a vezető tisztségviselők vagyona egy pillanat alatt?

Az új polgári törvénykönyv elfogadását követően népszerű témává vált a cégek vezetőinek szigorodó felelőssége. Arról is lehetett hallani, hogy a vezető tisztségviselők nemcsak az általuk irányított társasággal szemben, de harmadik személyekkel szemben is felelnek. Vajon tényleg tűzvonalba kerültek a vezető tisztségviselők? Egyik pillanatról a másikra teljes vagyonuk elúszhat? - teszi fel a kérdést a PwC sajtóközleménye.

"Vitathatatlan tény, hogy az új Ptk. szabályozási rendszere változást hoz a korábbi felelősségi szabályokhoz képest. Ahhoz, hogy feltérképezzük ezeknek a változásoknak a gyakorlati következményeit, legelőször azt kell megvizsgálni, kikre terjednek ki az új Ptk. által bevezetett szabályok” – húzza alá Dr. Szűcs László, a Réti, Antall és Társai PwC Legal szakértő ügyvédje.

Egy gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének azok a személyek tekinthetők, akiket vezető tisztségviselőként a cég alapítója, illetve tulajdonosaiból álló legfőbb szerv határozattal vezető tisztségviselővé nevezett ki. Kkt., bt. és kft. esetén a vezető tisztviselő az ügyvezető, részvénytársaság esetén pedig szó lehet vezérigazgatóról, igazgatósági tagról vagy igazgatótanácsi tagról is. A cégvezető azonban nem minősül vezető tisztségviselőnek, az általa a társaságnak okozott károkért a munkajog szabályai szerint felel, igaz, általában vezető állású munkavállalóként, mely fogalom nem tévesztendő össze a vezető tisztségviselővel.

Az érintett személyi kör meghatározását követően a következő fontos lépés annak tisztázása, hogy kinek és milyen jogviszony alapján okozott kárt az adott vezető tisztségviselő. Az új polgári törvénykönyv kimondja, hogy a vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben. Ha a Ptk.-ban a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség témaköréhez lapozunk, ott a következőket találjuk: „Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa”.

Első olvasatra is feltűnik, hogy ezt a szabályt a március 15-e előtt hatályos, ezen esetkörre irányadó normaszövegtől eltérően fogalmazta meg a jogalkotó. A korábbi törvényi rendelkezés ugyanis az volt, hogy a vezető tisztségviselő akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja: a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látta el.

„Fontos azonban, hogy a kártérítés megítélésének továbbra is előfeltétele a társasággal megkötött vezetői szerződés megszegése. A társasággal szemben fennálló felelősség kimentésére irányadó szabályok tehát szigorodnak, azonban a társasággal fennálló vezetői szerződés megszegése változatlanul szükséges ahhoz, hogy a kártérítési felelősség egyáltalán felmerülhessen” – hangsúlyozza Dr. Szűcs László.

A szakértő szerint célszerű a vezető tisztségviselőkkel megkötendő szerződésekben, társasági iratokban a vezető tisztségviselő hatáskörét, illetve a különböző ügyekben történő döntéshozatal menetét megfelelően szabályozni. A korábbiakhoz képest széles körben lehetővé válik az, hogy a tulajdonos egyes döntési jogokat a vezető tisztségviselőktől elvonjon, és azokat a tulajdonos vagy pedig a felügyelő bizottság hatáskörébe utalja. Ha ilyen „hatáskörelvonásra” került sor, az adott döntésért természetszerűleg már nem a vezető fog felelni, hiszen nem szegte meg a szerződését.

A felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó szabályok változása miatt a jövőben a vezető tisztségviselőknek széles körben lehetősége nyílik arra, hogy a tulajdonos felé fennálló felelősségüket korlátozzák, vagy meghatározott esetekre kizárják. Így például, ha az egyedi munkaszerződés azt tartalmazza, hogy a vezető tisztségviselő felelőssége az éves bruttó fizetéséig terjed, úgy ebben az esetben a tulajdonos az ezt meghaladó kárért a vezető tisztségviselőt akkor sem tudja felelősségre vonni, ha egyébként a vezető tisztségviselő hibás döntése vezetett a vezető éves bérét meghaladó teljes kár bekövetkezéséhez. Álláspontunk szerint a Ptk. alapelvei alapján szándékos károkozás esetén ez a felelősség sem zárható ki, azonban ilyen esetek a gyakorlatban elvétve fordulnak elő.

A rossz üzleti döntésekért azonban (néhány, közelmúltban megjelent értelmezéssel szemben) önmagában továbbra sem lesz felelősségre vonható a vezető, ha egyébként a döntés meghozatala során a kellő gondosságot tanúsította.

Komoly figyelmet kapott a Ptk. új szabálya a harmadik személyekkel szemben fennálló vezetői felelősséggel kapcsolatban. Ha a cégek által működésük során partnereikkel kötött szerződések megszegése következtében a szerződéses partnert kár éri, úgy (néhány, napjainkban nyilvánosságot kapott véleménnyel ellentétben) továbbra is a szerződést kötő társaságot kell perelni, és a károsult nem fordulhat közvetlenül a vezető tisztségviselő ellen.

Előfordulhat azonban, hogy a károkozásra úgy kerül sor, hogy a társaság és a károsult között nem áll fenn szerződéses kapcsolat. Az új Ptk. sokkal szigorúbb felelősségi szabályt tartalmaz arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő tevékenysége következtében harmadik személyt úgy ér kár, hogy a társaság és a harmadik személy között nincsen szerződéses kapcsolat. Ez utóbbi esetben ugyanis a vezető tisztségviselő és a társaság most már egyetemlegesen felel, azaz a károsult személy eldöntheti, hogy a társaságot vagy a vezető tisztségviselőt perelje, illetve mindkettő ellen egyszerre is benyújthatja keresetét. Ilyenkor a bíróság a megfelelő feltételek fennállása esetén egyetemlegesen marasztalhatja a társaságot és a vezető tisztségviselőt.

A gyakorlatban az ilyen típusú (például környezetszennyezéssel okozott) károkozás lényegesen ritkábban fordul elő, mint a szerződéshez kapcsolódó károkozás, az új szabály tehát csak meglehetősen szűk körben lesz alkalmazható.
  • 2021.05.25HBLF Nemzetközi XMentor Program 4. Kick-off esemény 2021. májusában a HBLF szervezésében negyedszerre indul el díjnyertes Nemzetközi XMentor Programunk, a legbefolyásosabb magyar üzleti vezető nők és nemzetközi mentorok támogatásával. A 2017-ben indult, szervezetek és szektorok közötti programot a női vezetők támogatására hoztuk létre és immár angol és magyar nyelven is elérhető! Open Spotlight Award díjat nyert programunk az út elején járó és már úton lévő női vezetők személyes és szakmai fejlődését támogatja. Nemzetközi, befolyásos és elismert mentor hálózatunkon keresztül a mentoráltak számára vállalatok és szervezetek közötti tudás- és tapasztalatmegosztást biztosítunk, emellett önismereti és szakmai fejlődést, valamint a kapcsolatrendszer bővülését. Részletek Jegyek
  • 2021.05.28Vegyen részt Ön is az EU Sokszínűségi Hónapján! Az Európai Sokszínűségi Hónap az Európai Unió egészében felhívja a figyelmet a munkahelyeken és a társadalmon belül a sokszínűség és a befogadás fontosságára. Elismeri a szervezetek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a munkahelyeken előmozdítsák a sokszínűséget és befogadó munkakörnyezetet alakítsanak ki. Az Európai Bizottság jogalkotási intézkedések révén hosszú ideje elkötelezetten támogatja a sokszínűség és a befogadás előmozdítását, valamint a megkülönböztetés elleni küzdelmet. Az említett intézkedések hozzájárultak az egyenlőség javításához, és emberek milliói számára tették lehetővé, hogy a lehető legjobban kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. Az EU Sokszínűségi Karta Magyarország - az EU kizárólagos partnerszervezeteként Magyarországon - szeretettel invitál meg mindenkit az EU Sokszínűségi Hónap ingyenes eseményeire. Részletek Jegyek
  • 2021.06.07 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.06.19Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Ezekben az esetekben kérhet védettségi igazolványt a munkáltató

Az átoltottság növekedésével és a szolgáltatások újranyitásával a munkáltatók is várják a munkavállalók visszatérését a korábbi... Teljes cikk

Különbséget tehet a munkáltató védett és nem védett kollégák között

Az észszerűség határán belül a munkáltató különbséget tehet védett és nem védett munkavállaló között, például munkaszervezési céllal, ha... Teljes cikk

Sokat kockáztat, aki belenéz az alkalmazottak levelezésébe. Íme, a szabályok!

Ha a munkavállalók számára engedélyezett a magánhasználat, a munkáltató nem ellenőrizheti a privát leveleket. Ha ezt mégis megteszi, majd ezek... Teljes cikk