Szerző: Dr. Poór Ferenc
Megjelent: 9 éve

Hogyan fejleszthetjük leginkább a dolgozók kompetenciáit?

images

images

Mi a kompetencia?

A 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 29. §-nak 10. pontja a következők szerint fogalmaz:

"A kompetencia a felnőttképzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy maghatározott feladat eredményes teljesítésére."

A kompetencia fogalma és tartalma különböző megközelítésekben jelenik meg a szakmai kommunikációban, bizonyos publikációkban. Az egyik megközelítésben a kompetencia olyan általános felkészültség, amely tudásra, tapasztalatokra, értékekre, beállítódásra épül. Más megfogalmazásban készségek, képességek rendszerét értik alatta. Az EU a kompetencia tartalmának megfogalmazására egy bizottságot hozott létre, amelynek megállapítása a kompetencia tartalmaként a tudást (adott esetben a szakmai tudást), a személyiség tulajdonságait (készségek, jártasságok, képességek) és a beállítódást (attitűdöt) jelölte meg tartalmi elemeként.

A felnőttképzési törvényben szereplő megfogalmazásra lényegében a képzést illetően került sor, de az említett és később leírt európai értelmezéssel tartalmában egybeesik, tehát az erre szélesebb körben történő hivatkozás feltételét jelenti. A kompetencia lényegében az oktatás körében fogalmazódik meg és Európában ebben a vetületben jelenik meg a 90-es években. "A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy a tanulás során fejleszt ki magában" (Prof. John Coolahan /OECD).

Az oktatás, képzés tekintetében foglalkozik a kompetenciával Vass Vilmos is, aki a tartalmi elmeiként

- intellektuális kompetenciát - információ használat, problémamegoldás, kritikai gondolkodás,

- módszertani kompetenciát - hatékony munkamódszerek alkalmazása, információs és kommunikációs technikák (technológiák),

- személyi és szociális kompetenciát - identitás, együttműködés másokkal,

- kommunikációt - határozza meg.

Szerinte a tevékenységben három alapvető kompetencia funkcionál, mégpedig a kommunikációs kompetencia, az együttműködési kompetencia és a probléma megoldó kompetencia. Ezek a tartalmak lényegében minden emberi tevékenységben szükségesek bizonyos szinten, az egyén életében, tevékenységében, a társadalom keretében, gazdaságban egyaránt.

Ez utóbbi kompetencia elemek alapján egyértelmű, hogy a gazdasági szervezetek feladatainak megoldásához a munkatársaik megfelelő kompetencia szintje szükséges. Az egyes munkakörök ellátása határozott kompetencia "készlet" birtoklását igényli, vagyis a verseny-szféra eredményességében az adott személyi állomány kompetenciáinak megfelelő szintje jelentős feltételt jelent. (Ehhez volnának fontosak a kompetencia-tükrök /jegyzékek/ az egyes munka-, feladatkörökhöz.

Korábbiakban a HR Portálon írtunk már ennek a munkaerő kiválasztásban betöltött szerepéről, de elengedhetetlen a tudatos, célorientált képző munkához is.) Ez azt is jelzi, hogy a felnőttképzésnek fontos szerepe van a szükséges kompetenciák kialakításában, fejlesztésében, megerősítésében, egy cég (vállalat, intézmény) képzési programja tehát akkor jó, ha az teljes tartamában ezt szolgája. Felvetődik a kérdés, hogy az iskolán kívüli képzésben milyen szervezeti forma, módszer-együttes felel meg leginkább ennek a követelménynek? Melyik az a képzési eljárás, amely elsődlegesen ezt szolgálja?

A tréning a kompetencia kialakításában, fejlesztésében

A tréning olyan komplex képzési, továbbképzési eljárás (módszer-együttes), amelynek keretében célorientált (igény szerinti) tartalmú, továbbá bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés történik, feldolgozzák a szükséges elméleti ismereteket biztosítják azok alkalmazását önkontrollal (visszacsatolással) összekapcsolva. A gyakorlatok értékelésével és tesztek alkalmazásával a résztvevő adott tevékenységre való alkalmazását is feltárja és a tevékenységhez személyiségjegyek kibontakozását, fejlesztését is megvalósítja.

A tanfolyami képzés alapvető szerepe az ismeretek feldolgozásában és alkalmazásában fogalmazható meg, ez a képzési forma a tevékenységet nagyobb tanulócsoporttal végzi, ezért a kompetencia kialakítására csak részben alkalmas. A kompetenciákhoz a szakmai ismereteket jelentő részét nyújtja elsődlegesen ez a képzési forma és ezek alkalmazását megvalósító gyakorlatokban feltáruló személyiség elemek, hozzáállás (attitűd) kialakítása már csak részben valósul meg. A kisebb létszámmal dolgozó képzési formák alkalmasabbak a kompetencia/kompetenciák kiművelésére, előzetesen azt mondhatjuk, hogy a kiscsoportra alapozott képzési alkalmak, kivált a tréning a legmegfelelőbb erre a célra.

Az elektronikus közleményekben, ajánlattételekben gyakran találkozunk azzal, hogy kompetencia alapú tréning. Ez a közlés azonban óvatosságra int, hisz több interneten elérhető közlemény tartalmi elemeinek áttekintése azt mutatja, hogy abban a kompetenciát jellemző elemek alig-alig, vagy egyáltalán nem találhatóak. Ez a nagyon lényeges tartalmat hordozó szó csak "divat fogalomként" jelenik meg. Mindezek ellenére mégis azt állítjuk, hogy a tréning a kompetenciát illető képző, fejlesztő és megerősítő tevékenységre a legalkalmasabb, sőt kimondhatjuk azt, hogy a kompetenciával kapcsolatos képzésre a tréninges eljárás a legalkalmasabb.

Miért a tréning?

A teljes tréning tartalmazza:

a/ A célorientált ismeretek feldolgozását, ami azt jelenti, hogy a cél elérése érdekében (az adott kompetenciához tartozó) szakmailag szükséges témakörű elméleti anyagot dolgozza fel a tréning résztvevőinek aktív közreműködésével, a hallgatók tapasztalatainak felhasználásával.

b/ Az ismeretek alkalmazását tevékenység specifikus gyakorlatokban, vagyis az ismereteket az érintettek napi tevékenységében jellemző helyzetben modellezve alkalmazzuk. A gyakorlatok tartalmát, szerkezetét a cégnek, az adott szervezeti egységnek, az érintettek munkakörének megfelelően alakítjuk. Egy bizonyos témakörű tréningnek van egy regisztrált programja, amelyre alapozva a konkrét alkalmazási körülményt a megbízó (vállalkozás, intézmény, szervezet stb.) megismert tényezői, a szükséges kompetencia alapján határozzuk meg. Azt szükséges elérni, hogy a tréning után a "hallgató" a munkahelyére visszatérve legyen képes alkalmazni az elsajátítottakat.

c/ A gyakorlatok elemzését, értékelését biztosítja, tehát megvalósított gyakorlatokat valamilyen módon vissza kell idézni, hogy azok elemzését, értékelését úgy lehessen elvégezni, hogy az hiteles, elfogadható visszacsatolásra épül. A tréning eredményességét nagyban befolyásolja, hogy az ismeretei alkalmazásáról milyen "képet" visz magával a feladatot elvégző személy és az azt megtekintő, meghallgató társ. A visszacsatolás mindenkinek szól, hisz a megfigyelő "szerepben" lévő résztvevő a gyakorlatból önmaga számára is következtetést von le, a saját alkalmazásmódján kívül a társaké is hozzájárul mindenki felkészüléséhez, felkészültségének elért szintjéhez, a szükséges kompetenciához.

d/ A személyiség tulajdonságainak feltárását és fejlesztését
biztosítja, hisz ebben a tréning fázisban a résztvevő adekvát gyakorlat esetén saját helyzetében való cselekvéséről (magatartásáról) kap visszajelzést. A gyakorlatok megfelelő visszaidézése, elemzése, értékelése a szakmai gazdagodáson felül azt is megmutatja, hogy a gyakorlatot végrehajtó személyt hasonló helyzetben milyennek látják mások, milyen előnyös és hátrányos tényezők jelennek meg az illető tevékenysége során. A gyakorlatok elemzésekor - kép-, vagy hangfelvétel esetén - a cselekvő önmaga is látja (hallja) magatartását, kommunikációját és ez önismeretéhez is reális elemmel/elemekkel járul hozzá. A gyakorlatok sorának elemzése pedig már azt is megmutatja, hogy a folyamatban miként alakult a személyiséget jellemző tulajdonságok sora, hogyan valósult meg azok fejlődése. Vagyis az adott kompetenciához szükséges személyiségjegyek alakulása fejlődése (fejlesztése) megvalósul, valamint tükröződik a tevékenységhez szükséges beállítódás (attitűd).

A tréning jellemző elemeit a kompetencia tartalmát jelentő tényezőkkel összevetjük, akkor arra a megállapításra jutunk, hogy a tréning keretében megvalósulnak, vagyis a tréning során megvalósuló fejlesztés és a kompetencia tartalmaként megkívánt tényezők egybe esnek. A tréning tehát kompetencia képző, fejlesztő és megerősítő eljárás.

A fentiekben megfogalmazottak hatékonyságát növeli az, hogy a tréning képző, vagy továbbképző tartalmától függetlenül kiscsoportban megvalósuló tevékenységet jelent. Az optimális létszámot 8-10, maximum főben határozhatjuk meg. A tréning egy konkrét tevékenységre készít fel, kompetenciát/kompetenciákat alakít, fejleszt elméletben és gyakorlatban.

Egyénre szóló felkészítés történik, az a törekvés határozza meg a tréninget, hogy minden résztvevőnek személyre szólóan adjon többletet, tegye hatékonyabbá az érintett munkáját. A "hallgató", a résztvevő egy tevékenységre, egy feladatra, illetve egy hivatásra való minél teljesebb alkalmasságát segíti elő az ismeret-háttér hatékony elsajátításával, annak gyakorlatban való alkalmazásával, a személyiség folyamatos alakításával (fejlesztésével), azaz a megfelelő kompetenciával.

A képzés meghatározó tényezője a résztvevők aktivitása. A felnőtt "tanuló" jellemzője, hogy tevékenyen részt kíván venni a képzési folyamatban, törekszik a saját tapasztalatainak felhasználására, amire a tréningben szükség van. Tréning csak a résztvevők tényleges közreműködésével valósulhat meg. Az elemzés, értékelés megerősíti az elméleti ismeretek elsajátításának mélységét és egyben megmutatja, hogy a gyakorlatban való alkalmazás megfelelő szinten valósul-e meg, kompetencia feltételeket biztosítja-e. Az objektív elemző, értékelő tevékenység nélkülözhetetlen eleme ennek a képzési eljárásnak, amelyben elengedhetetlen minden résztvevő aktív közreműködése.

A személyiség jellemző tulajdonságainak feltárása a kiindulást jelenti, amelyre alapozva a folyamatos fejlődés szemléletesen követhető. A folyamat eredményeként a célzott feladatra, munkakörre, hivatásra való alkalmasság kialakulása feltárul. Tehát jellemző, hogy ezzel a képzési eljárással a célzott feladatra, hivatásra való felkészítés megvalósul, vagyis kialakul fejlődik a szükséges, a célzott kompetencia.

Az önismeret objektivitása elengedhetetlen tényező. A tréning gyakorlatainak feldolgozása, a tesztek felvétele reális önismeret megismerésének, megerősítésének a feltételét biztosítja, egyben alapot jelent az önbizalom megerősödésére is, ami a kompetencia feltétele. A kifejtettek alapján záró gondolatként azt mondhatjuk, hogy a tréning a legmegfelelőbb képzési forma bármely kompetencia kialakítására, fejlesztésére és megerősítésére.

  • 2020.02.20Készülj fel a 2020-as Munka törvénykönyve változására! Hogyan kell előkészíteni munkajogi szempontból a felmondást? Hogyan működhet jogszerűen az elektronikus munkaidő nyilvántartás? Milyen változások várhatók a Munka törvénykönyvében, az elfogadott uniós irányelvek tükrében? Milyen tanulságok vonhatók le a legújabb munkaügyi bírói gyakorlatból? Részletek Jegyek
  • 2020.02.20recruiTECH Idén minden eddiginél erősebb programmal, számos külföldi (IRL, UK, PL) és hazai előadóval indítjuk útjára a recruiTECH, 2020.02.20-i eseményünket! Várjuk szeretettel a toborzási szakma színe-javát, és mindenkit, aki felelősséget érez a tehetségek megtalálásában. Részletek Jegyek
  • 2020.03.207 Skills for Assertiveness_Egy napos nyelvi tréning A tréning nap 100%-ban gyakorlati feladatokra és a tapasztalati tanulásra épül. Egyedülálló alkalom, hogy az idegen nyelvi tudást felszínre hozzuk, gyakoroljuk, hasznos panel kifejezéseket rögzítsünk a folyékony és magabiztos megszólaláshoz Részletek Jegyek
  • 2020.03.31Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Egyszerre többet: multitaszking és hatékonyság

Valószínűleg legtöbbünk átélte már azt az élményt, hogy beszélgető, vagy éppen üzleti partnere hirtelen benyúlt a zsebébe, elővette a... Teljes cikk

Mit viszel ma haza? - ha egy dologra emlékszel, akkor jó tréningen jártál

Vannak cégek, melyeknél ciki kérdezni és vannak olyanok, ahol dicséret jár érte. Vannak cégek, ahol be lehet vallani, ha nem tudsz valamit és van,... Teljes cikk

A munkáltató elemi érdeke a kollégák tudatos fejlesztése

Őszinte kommunikációról, agilis folyamatokról, digitalizációról, munkavállalói igényekről és még számos témáról szólt a múlt héten, egész... Teljes cikk