Szerző: Dr. Poór Ferenc Megjelent: 7 éve

Tippek a képzési terv összeállításához

Idén októberben módosult a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény. Az élethosszig tartó tanulást szolgáló felnőttképzésben ezentúl könnyebb lesz részt venni. Az iskolán kívüli képzést végző szervezetek számára a törvény meghatározza, hogy tevékenységük ellátásához milyen tervet kell készíteniük.

A HR Portálon 2007. november 12-én jelent meg a "Képzési tervvel biztosítható az optimális szakember gárda", című írásunk, amelyet több internetes portál is után-közölt. A tervezés hátterét jelentő 2001. évi CI. Törvény a felnőttképzésről 2009. október 1-i hatállyal módosult, ezért a hiteles tájékoztatás megkívánja, hogy a korábbi anyag naprakészségét az alábbi írással biztosítsuk.

Az iskolán kívüli képzést végző szervezetek (cégek, képző vállalkozások) számára a Tv. meghatározza, hogy tevékenységük ellátásához milyen tervet kell készíteni. Ez: a képzési program.

A törvény az éves képzési terv elkészítésének kötelezettségét törölte.

A képzési program

Felnőttképzés végzéséhez a céget nyilvántartásba kell vetetni (saját céges képzés esetén is bizonyos esetekben) és a konkrét képzést (képzéseket) regisztráltatni kell. (Az
5/2004. (II.24.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, illetve a 6/2007. (II.12.) SzMM rendelet a 48/2001. (XII. 29.) OM számú rendelet módosításáról). Ehhez rendelkezni kell képzési programmal. A Törvény kimondja, hogy képzési program nélkül képzés nem végezhető (céges képzéshez is kell, ha annak ráfordításait közteher fizetési kötelezettség keretében el akarják számolni.)

A "2001. évi CI törvény a felnőttképzésről" 16. §-a pontosan meghatározza, hogy a képzési programnak mit kell tartalmaznia. Ezek a következők:

"16. § (1) Felnőttképzést csak képzési program alapján lehet folytatni.
(2) A képzési program tartalmazza:

a/ a képzés során megszerezhető kompetenciát,
b/ a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
c/ a tervezett képzési időt,
d/ a képzés formáit (egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás),
e/ a tananyag egységeit (moduljait), azok célját, tartalmát, terjedelmét, a tananyag egységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot,
f/ a maximális csoportlétszámot,
g/ a képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,
h/ a képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,
i/ a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját."

A felnőttképzési törvény 16 § (1) és (2) szakasza határozza meg, hogy a képzésről (a regisztrációhoz, a folyamatos alkalmazáshoz) programot kell készíteni és annak milyen tartalommal kell rendelkeznie. A képzéssel foglalkozók számára ez a program az alapdokumentum, ezzel minden meghirdetett és megvalósított képzésre vonatkozóan rendelkezni kell.

A képzési program elkészítéséhez a következő vázlat ad biztos, gyakorlati eligazodást:

1. A képzés pontos megnevezése, tartalmi jellemzése;

2. A képzési cél pontos megfogalmazása;

3. Modulonként az adott egység célját, tartalmát (a feldolgozásra kerülő témakörök megnevezését), terjedelmét és óraszámát;
(Célszerű megadni a felhasználásra kerülő forrásokat (könyvek, jegyzetek stb.);

Az adott modulban a gyakorlatok tételes leírását, lényeges elemeik megjelölését, óraszámát;

(29. § 17. "Modul: Tanítási vagy tananyagegység, amely egy logikailag összetartozó ismeret-anyagnak önállóan kezelhető, meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel behatárolt, mérhető kimenetű , önállóan is tanítható része. A modul ismeretanyagának elsajátítását követően a képzésben résztvevő személy képes lesz az ismereteket, készségeket, képességeket, tulajdonságokat maghatározott szinten alkalmazni, illetve további tanulmányai során felhasználni."

4. A méréshez használt módszerek, eszközök meghatározása;

5. A szervezés feladatai: időtartam, létszám, a szervezés módja stb.;

6. A személyi és tárgyi feltételek részletes megjelölése, leírása:
 • ki vezeti a képzést, kik és mit oktatnak a képzés keretében,
 • kik lesznek a hallgatók, milyen körből kerülnek ki (kiknek szól a képzés),
 • az irodalmi források, jegyzetek biztosítása (beszerzése),
 • a képzés elhelyezése (annak feltételei),
 • a szükséges eszközök és azok biztosítása,
 • kiknek, hova, miként ajánljuk,
 • a részvétel feltételei: iskolai végzettség, életkor stb.;

  9. A képzés kompetenciájának leírása (mire teszi képessé a hallgatót a képzés/melyek azok az ismeretek, azok gyakorlati alkalmazásának szintje, személyiségjegyek/), amely egy feladatra alkalmasságot biztosít;

  10. A képzés milyen dokumentumot ad (képzettség igazolása);

  11. Formai elemek - dátum aláírás.

  (A képzési programhoz példát nyújtunk át a későbbiekben.)

  Minden tanfolyamról, tréningről rendelkeznünk kell ilyen programmal, hisz csak az képzés folytatható, amely ilyen tervvel rendelkezik. (A későbbiekben egy elfogadott programot mutatunk be.)

  A felnőttképzési törvény 3. §-a meghatározza, hogy mely szervezetekre terjed ki hatálya

  "(1) a) a felnőttképzésben részt vevő, illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás igénybe vevő felnőttre,

  b) a (2) bekezdésben maghatározott felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra és egyéb jogalanyokra."

  "(2) E törvény alkalmazásában felnőttképzési tevékenység
  a) az (1) bekezdés b) pontjában maghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés, továbbá

  b) felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás."

  A törvény értelmében a felnőttképzésben érdekelt minden szervezetre vonatkoznak az előírások, akkor is ha csupán egyetlen tanfolyamot, tréninget szerveznek is. Ezt azért fontos megemlíteni, mert találkoztunk már olyan képzési alkalommal, amelynél a szervező és kivitelező azt mondta, hogy rá nem vonatkozik a törvény, mert csak ezt az egy képzési alkalmat gondozza. A kellemetlenségek megelőzése azt kívánja, hogy kellő körültekintéssel kell a felnőttképzési alkalmakkal foglalkozni.

  A tanfolyam, tréning operatív terve

  A szervezetnek (cég) és képző vállalkozásnak minden tanfolyamhoz (tréninghez) operatív tervet szükséges készíteni, amely a konkrét feladatokat rögzíti.

  A szakirodalom nagy hangsúllyal foglalkozik az egyes képzési alkalmak tervezésével. Miként egy szervezet egy vagy több évre vonatkozó átképzési, továbbképzési szándékát tervbe kell foglalni, ez kivált fontos konkrét követelményei miatt az egy-egy tanfolyam (tréning, egyéb képzési alkalom) esetében.

  A tanfolyam tervének a következőket kell tartalmaznia (ez nem jogszabályi előírás, hanem a gyakorlatot szolgáló segédlet):

  - Mindenek előtt a cél meghatározása szükséges. Mire akarunk képezni, átképezni, tovább képezni, milyen cél érdekében kerül sor a képzésre. A cél nem más, mint az elérendő eredmény. Tehát egy tanfolyam esetében pontosan, konkréten meg kell határoznunk, hogy mit akarunk elérni és miért, minek érdekében. Ez nem formális tényező, hanem ha jól sikerül ezt megfogalmaznunk, akkor motivációs tényezővé (miért áll érdekében valakinek?) válik.

  - A tervnek pontosan meg kell határoznia, hogy kiket készít fel, kiknek a tudását teszi teljesebbé a tanfolyam (tréning). Körül kell határolni a tervezéskor, hogy milyen képzettségi szinttel rendelkezőket fogunk bevonni a hallgatók körébe.

  Fontos a felkészültségi szint ahhoz, hogy a célt és a képzési tartalmat összhangba tudjuk hozni. A kor szerinti összetétel is mérlegelendő, mert bizonyos esetekben előnyös a vegyes életkor, más helyzetben pedig homogénebb csoport-szerkezet előnyösebb. A tervezésnél tudnunk kell azt is, hogy önként vagy vezetői döntés következtében vesznek részt a tanfolyamon (tréningen).

  - A képzési céllal összhangban megtervezzük a tanfolyam (tréning) tartalmát, valamint az alkalmazandó módszereket. Az előbbiek ismeretében meghatározzuk, hogy milyen időtartam szükséges a feladat teljesítéséhez. A tartalomhoz hozzá rendeljük az eszközöket, vagyis milyen könyv, jegyzet és tanári segédletek kellenek az eredményes oktató, képző munkához (a felkészítéshez).

  - A terv fontos része, hogy a képzést hol és kikkel valósítjuk meg, miként biztosíthatók a személyi és tárgyi feltételek.

  Az előzőekben a hosszabb ideje érvényesülő tervezési törekvések fontosabb elemeit vettük számba, ami a szakirodalomban is megfogalmazást nyert különböző formában.

  Az operatív terv vázlata

  Ez a tanfolyamot (tréninget) szervező, a megvalósítás módját biztosító, lebonyolító cég (szervezet, termelő vagy képző vállalkozás stb.) gyakorlati tennivalóit foglalja magában. Ezt a képzést megvalósító szervezetnek saját munkájához kell elkészítenie, ebben kell rögzíteni mindazon tényezőket, amelyek a zavartalan képzéshez hozzájárulnak. Ennek vázlata a következő:

  - a képzés megnevezése, tartalmi behatárolás,
  - a képzés célja,
  - a képzés konkrét tartalma (a feldolgozásra kerülő elméleti témakörök, az ezekhez kapcsolódó gyakorlatok, ezek időtartama egyenként, alkalmazott tesztek stb.),
  - a képzésben alkalmazott módszerek,
  - a mérés, értékelés módja,
  - a tervezett időtartam,
  - a képzésbe bekapcsolódók köre, a részvétel feltételei,
  - a képzési csoport minimális, illetve maximális létszáma,
  - a megszerezhető kompetencia,
  - a képzés személyi és tárgyi feltételei,
  - költségvetés.

  Lényegében az operatív terv tartalma lényegében megegyezik a képzési programéval, csupán a költségvetéssel bővül. Ez a terve az egyes tanfolyamok, tréningek konkrét eleit tartalmazza és minden képzési alkalomhoz szükséges elkészíteni. A modulokkal való tervező munka lehetővé teszi, hogy a regisztrált képzési program egyes moduljai önálló tanfolyamként, tréningként alkalmazhatóak.

  Azzal a gondolattal nyújtjuk át ezt a tájékoztató írást, hogy minden érintett tervező munkáját erre alapozva tudja elvégezni.

  [pageMinta a képzési programhoz ]


  HATÉKONY VEZETÉS - VEZETŐ TOVÁBBKÉPZŐ TRÉNING
  PROGRAMJA


  A vezetői feladatokat ellátók - egy adott cég különböző szintű vezetői - részére a cég célkitűzéseire alapozva - valósul meg továbbképzés annak érdekében, hogy az érintettek tudatosabban, még felkészültebben, egységes szemlélettel végezzék munkájukat és ehhez megfelelő önismeret birtokába is jussanak.

  1. A képzés célja

  A vezetői munka helyzeteit modellezve legyen képes a különböző szintű vezető feladatait céltudatosan ellátni.

  E cél - törekvés - megvalósításához a visszacsatolásos videó-tréning adja a megfelelő keretet, amely biztosítja az elméleti ismeretek megerősítését és gyakorlati alkalmazását, a személyiség feltárását egyaránt. A program a továbbképzés tartalmát és módszereit tartalmazza spirálisan egymásra építve, a továbbképzési folyamatban az elmélet feldolgozását, videó-visszacsatolásos alkalmazását és a személyiség e tevékenységhez szükséges jegyeit feltáró teszteket.

  2. A képzés moduljai

  a/Modul:

  A vezető személyiség

  Célja:

  A vezető reális önismeretének és személyes eszközeinek megerősítése

  Feldolgozásra kerülő témakörök

  - Személyiség - önismeret, mások megismerésének lehetőségei
  Jegyzet: Ismeri önmagát és munkatárait? A vezető és a vezető személyisége
  - Én és a cégem - a cég képviselete (mint az önmegvalósítás alapja) Jegyzet: A céghez való viszony
  - A kommunikáció alapjai - Jegyzet: Kommunikációs ismeretek, A meggyőzés alapjai

  Elméleti témakörök feldolgozása:

  A modul gyakorlatai

  1. Gyakorlat:

  Saját munka bemutatása

  A munkafüzetben feladatok vannak arra, hogy önmagunkat (és másokat) milyen jegyek alapján ismerhetjük meg, miként tükröződnek ezek a munkában. A résztvevő vezető erre alapozottan bemutatja a cégénél végzett munkáját. A mondanivaló a továbbképzés résztvevői csoportjának szól.

  A gyakorlat időtartama: kb. 1 perc

  2. Gyakorlat

  Mindenki beszámol a szükséglettípusok érvényesüléséről

  A továbbképzés résztvevője - "A menedzser, a menedzselés főbb vonásai" jegyzet alapján (az 5.oldalon lévő feladat) - beszámol arról, hogy tapasztalatai szerint milyen szükséglettípus érvényesül munkatársainál - egy adott munkatársánál -, ennek pozitív, vagy negatív értéke, és ha szükségesnek látta miként lépett fel, miként igyekezett megoldani, levezetni a helyzetet.

  A gyakorlat időtartama: kb. 3 perc.

  A gyakorlat a továbbképzési csoportnak szól beszámoló, tájékoztató jelleggel

  A gyakorlatról videofelvétel készül, amelyen az egész csoport jelen van. Az összes felvétel elkészülte után közös megbeszélés, értékelés történi.

  A gyakorlatok időtartama: 6 óra

  A modul nyomán elért kompetenciák

  A képzést befejező személy önismerete reálisabb. Az elméleti ismereteket gyakorlatban képes alkalmazni. A befejezéskor a vezető képes a tudatosabb, differenciál kommunikációra és a meggyőzésre.

  b/ Modul

  A vezetői tevékenység elmélete és gyakorlata

  Célja:

  A vezető ismerje meg a hatékony vezetés elméletét, módszereit és gyakorlatban tudja ismereteit alkalmazni

  Feldolgozásra kerülő témakörök

  - A menedzser és a menedzselés főbb vonásai - Jegyzet: A menedzser és a menedzselés főbb vonásai
  - A vezetés fogalma és tartalma - Jegyzet: A vezetés fogalma és tartalma
  - A vezetési tevékenység - Jegyzet: A vezetési tevékenység
  - A vezetési stílusok, vezető-típusok- Jegyzet: Vezetési stílusok
  - A vezető és munkatársak - Jegyzet: A vezető és a munkatárs
  - A tevékenység értékelése

  Az elméleti témakörök feldolgozása: 8 óra

  A modul gyakorlatai

  1. Gyakorlat

  Beszámoló a vezető munkájáról illetékes fórumon

  A résztvevő előzetes felkészülés alapján bemutatja munkáját erre illetékes fórumnak - itt a csoport a fogadó fél - úgy, hogy az a hallgató számára meggyőző legyen. Szerkesztett formában, leíró jelleggel nyilatkozik meg mindenki, olyan módon, hogy érvel a bemutatott tevékenység mellett.

  A megnyilatkozás az egész csoportnak szól, a videófelvétel teljes csoport jelenlétében készül, majd így történik a megbeszélés értékelés is.

  A gyakorlat időtartama: 2-3 perc

  2-3. gyakorlat

  Esetjáték vezetői tevékenység köréből dolgoz fel tipikus esetet

  Az első gyakorlatnál:

  A leírás kihúzásával véletlenül kiválasztott párok, véletlen esetet játszanak el olyan módon, mintha ez a saját területükön, a cégnél aktuális probléma, konfliktus lenne. Minden pár más-más témát dolgoz fel.

  A kihúzott feladat megoldására mindenki egyénileg készül fel, előzetes megbeszélés nélkül, s a napi gyakorlathoz hasonlóan közvetlen párbeszédben történik a helyzet megoldása. Azt modellezi ez a gyakorlat, hogy egy váratlanul jelentkező reklamációt, problémát, konfliktust spontán reagálással ki-ki hogyan tud kezelni, megoldani.

  A második gyakorlatnál:

  Az elsővel azonos módon folyik a gyakorlás, de itt mindenki azonos témát dolgoz fel. Mód van arra, hogy azonos helyzetek megoldási változataiban szerezzenek ismereteket a résztvevők.

  A gyakorlat időtartama: 5 perc.

  A videofelvételnél csak a "szereplő" személyek vannak jelen, a felvétel megtekintése és megbeszélése a csoport egészének jelenlétében történik.

  A gyakorlatok időtartama: 12 óra

  A modul során megszerzett kompetenciák

  A továbbképzést befejező vezető birtokolja a korszerű vezetés elméletét. A vezető helyzet adekvátan képes alkalmazni korszerű vezetői módszereket. Gyakorlatában érvényesül a hatékony meggyőzés.

  3. A képzésben alkalmazott módszerek

  Az egyes témakörök jegyzetei munkáltató jellegűek, vagyis az ismereteken túl feladatokat is tartalmaznak, amelyek megoldása fontos a továbbképzés sikere érdekében. A jegyzeteket a tanfolyamot megelőzően 10-14 nappal kapják meg a résztvevők. Az egyes témakörökből összefoglaló előadás hangzik el, majd konzultáció következik, amelyekhez a jegyzet előzetes feldolgozása, a feladatok megoldása képezi az alapot. Az a célunk, hogy minden elméleti ismeret a résztvevőknek szóljon, s így alkalmazásképes legyen, ezért fontos a kérdések, problémák, vitatémák felvetése a jegyzetek előzetes ismerete alapján.

  A tréning során a reális önismeret kialakítása fontos, hisz a vezető saját személyiségével tud elsősorban hatni, ezért az önismerettel kapcsolatos elméleti kérdésekkel kezdjük a továbbképzést és ez a személyiség-jellemző végig kíséri munkánkat.

  A videó-tréninges továbbképzés alapot ad arra, hogy minden résztvevőről diagnózis készülhessen a gyakorlatok végrehajtásának minőségére, az elméleti ismeretek alkalmazásának módjára, a cselekvő személyek magatartása, kommunikációja milyenségére. A gyakorlatok megbeszélése, elemzése során folyamatosan diagnózis felállítása történik, de itt egyben megindul a korrekció is, ugyanis arról szólunk minden alkalommal, hogy milyen volt, miként alakult az adott személy tevékenysége során és mit ajánlott még tenni, hogyan célszerű tovább lépni.

  Tesztek alkalmazása

  A vezetők esetében az önismeret, diagnózis és korrekció megvalósításához fontos eszközök a tesztek. A vezetői személyiség pontosabb ismerete, az adottságok, képességek feltárása különösen fontos, amit az önismeretet is tükröző gyakorlatokon, általában az ismeretek gyakorlati alkalmazásán túl tesztekkel is lehetséges. A vezetők esetében a szélesebb körben mért személyiség jellemzők "megismerése" különösen jelentős mind a vezetett terület, munkahely, mind a vezetést ellátó személy vonatkozásában.

  A vezetői feladatokat ellátók számára fontos személyiségjellemzők viszonylag pontos mérésére továbbképzésünk során a következő teszteket alkalmazzuk:
  - Eysenck 5. és 13. intelligencia teszteket
  - a szervezőképesség tesztet
  - az önismereti tesztet,
  - a konfliktus kezelési
  - a kockázatvállalási és a
  - a vezetői képesség tesztet. (A helyzet ismeretében továbbiakat is.)

  A tesztek értékelt eredeti példánya az érintett cég menedzsmentjét illeti, de másolatban az érintettnek átadjuk a teszt értékelését. Ez azért fontos, mert a három szakaszban
  - elmélet és -alkalmazása, videó-tréning, valamint a tesztek nyomán - szerzett tapasztalatokat minden személyről adatlapon rögzítjük és ezen a tesztek, tréninges gyakorlatok eredményein túl véleményt is megfogalmazunk, ami ugyancsak a Cég vezetésének kezeihez jut el. Az egyes adatlapok tartalmát azonban minden esetben megbeszéljük az érintettel, ezt követően adjuk át az érintett (megrendelő) cégnek.

  Az adatlapon megfogalmazott vélemény, javaslat lényegében a diagnózis felállítását jelenti és az ennek tükrében szükséges korrekciót, további tennivalókra szóló javaslatot tartalmazza. Tapasztalataink szerint ez mind a továbbképzés résztvevőjének, mind a menedzsmentnek jól hasznosítható helyzetkép.

  4. Szervezési feladatok

  A továbbképzés 3 nap időtartamú, javasolt csütörtök, péntek és szombat felhasználásával megszervezni (ez a minimál program). Megítélésünk szerint a vezetők tréninges felkészítése 4-5 napban optimális.

  A továbbképzési csoport ideális létszáma 10-12 fő.

  A továbbképzés előtt 10-14 nappal tanácsos a trénernek a csoporttal találkozni, amidőn a tananyag és segédletek átadása megtörténik, valamint létre jön a csoport és tréner első találkozása. E találkozó keretében megbeszélésre is sor kerül, amidőn a továbbképzés jellegéről, a felkészülés módjáról, a jegyzetek és segédletek alkalmazásáról beszélünk. A találkozó során kérünk minden résztevőt, hogy írjon le olyan esetet, problémát, amely lezárt ügy ugyan, de őt még mindig foglalkoztatja, s a közös vélemény ad ennek feloldására megfelelő segítséget. (Ezek az esetjátékokhoz adnak témát.)

 • Follow hrportal_hu on Twitter

  Három területről szívesen képzik át magukat programozóvá a munkavállalók

  Csocsóasztal helyett/mellett a valós projektek bemutatása és népszerűsítése jelenthet alternatívát az IT területen dolgozók megtartására, hazacsábítására. A hazai cégek közül egyre többen például platformokon osztják meg, pozitív szemléletmóddal, a munka során szerzett tapasztalataikat. Az „Ipar 4.0”-nak nevezett automatizációs folyamat jelentős átalakulásokat fog hozni, és az nyer, aki a hagyományos versenykereteken túl magához húzza, kiképzi, munkába illeszti és megtartja a gyorsan tanuló IT-s alkalmazottakat. tovább..

  További cikkek
  Nemes Jeles László kapta a londoni filmkritikusok rendezői díját

  Nemes Jeles László, a Saul fia alkotója kapta a legjobb rendezőnek járó elismerést a Londoni Kritikusok Körének vasárnap esti díjátadóján. A... Teljes cikk

  A veronai buszbalesetről: Hosszú munka a trauma feldolgozása

  A krízisintervenciós szaktanácsadó szerint fel lehet dolgozni a hétvégi veronai buszbaleset okozta traumát, de ehhez időre és szakember segítségére... Teljes cikk

  Gyászolja Magyarország a veronai buszbaleset áldozatait

  Egyelőre nem tudni, hogy a buszvezető hibázott vagy a jármű műszaki állapota nem volt megfelelő, amikor az A4-es autópályán egy veronai... Teljes cikk

  A közszférában kevesebben, de a közigazgatásban többen dolgoznak, mint egy éve

  Egyelőre nem látszanak a statisztikai adatokon a "bürokráciacsökkentés" intézményi összevonások és megszüntetések hatásai. Tavaly októberig a... Teljes cikk

  A magyar munkaerőpiacnak nyújtana gyakorlati segítséget a német iparkamara

  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) idén a magyarországi munkaerőpiac helyzetét javító gyakorlati intézkedésekre fókuszál -... Teljes cikk

  Kapcsolódó tartalmaink 1 2 3 Bezár

  Kevesebb cég támogatta a dolgozók képzését

  Bár egyre hangsúlyosabb a munkahelyválasztásnál, hogy van-e lehetőség az adott helyen fejlődésre, a munkáltatók mégis kevésbé...