kapubanner for mobile
Szerző: Barna Eszter
Megjelent: 1 éve

Duális oktatás: már a képzés alatt igazolható gyakorlat a munkaerőpiacon

A duális képzés egy háromoldalú megállapodás, ami komoly elkötelezettséget kíván az összes résztvevőtől: a diáktól, az egyetemtől és a cégtől egyaránt. Ugyanakkor előnyt jelent a hallgatónak, ha tanulmányai után jelentős munkatapasztalattal vág neki a munkaerőpiacnak; az egyetemnek, hogy gyakorlati oktatást is biztosítani tud; a cégnek pedig, hogy idejekorán ki tud alakítani eredményes kapcsolatot a fiatalokkal jelen munkaerőhiányos időkben. Egy jó és működő gyakorlatot kívánunk bemutatni a NEXON, valamint a Kodolányi János Egyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem együttműködésében.

Ocskay Szilárd-

Duális képzésre az egyetemi felvételi folyamattal párhuzamosan zajlik a kiválasztás. Így azok a diákok, akik jelentkeztek duális oktatásra, a kiválasztott vállalattól kapnak hírt, hogy felvették-e őket erre a képzési formára. Az öröm persze akkor lesz teljes, ha fény derül az egyetemi felvétel eredményére is. Mivel a duális szerződés rendszere háromoldalú (hallgató-cég; cég-egyetem; egyetem-hallgató), ezért komoly elkötelezettséget kíván a résztvevőktől. Ez a diákok részéről azért sem könnyű, hiszen nagyon fiatalon kerülnek be a felsőoktatásba, amikor az érdeklődési kör, a fókusz, sőt az első tapasztalatok nyomán még akár a választott  szak, szakirány is változhat. Így fontos szülői felelősség is a duális képzés melletti döntés. Lényeges, hogy a diák alaposan ismerje önmagát és a szülők is segítsenek neki ebben. Látni kell, hogy mekkora terhet és elköteleződést jelent a hallgató számára, ha az egyetemi oktatás mellett gyakorlati képzésen vesz részt egy vállalatnál. Vajon 18-19 éves hallgatóként kellően kialakult személyisége, jövőképe és karrierelképzelése van-e erre a felelősségvállalásra? Ha erre nemleges a válasz, akkor nem biztos, hogy érdemes erőltetni ezt a képzési formát.

A cégek és az egyetemek számára úgyszintén kulcskérdés az elkötelezettség, hiszen ebben a képzés típusban nagyon komoly együttműködést kell kialakítani, hogy minél zökkenőmentesebb legyen és mindenki számára a lehető legtöbb hozadékkal járjon. Alkalmazkodni kell a törvényi keretekhez, a diákok igényeihez, az egyetemi tanmenethez, vizsgaidőszakokhoz, képzési tervhez és céges folyamatokhoz. Mindezek összehangolásához komoly erőforrás szükséges, a szervezetek oldaláról pedig dedikált szakemberek, akik kifejezetten az együttműködéssel és az érintett hallgatók mentorálásával foglalkoznak. Minden általunk megkérdezett szakértő szerint fontos, hogy az együttműködés egy cég és egy felsőoktatási intézmény között minél többrétű legyen (oktatás-kutatás, saját specializáció, kihelyezett tanszék, vállalati ösztöndíj stb.), és ennek egy lehetséges elemét adja a duális képzés. 

 Duális képzés

• Legfőbb jellemzője, hogy az elméleti képzést az oktatási intézmény nyújtja, míg a gyakorlati kompetenciák kialakítását a duális partner cég végzi.

• A duális képzés során a diákok legalább a minimálbér 65%-át kapják meg, adómentesen.

• A duális képzési szerződés a tanulmányok teljes időtartamára kiterjed, de a szerződésből bármelyik fél kiléphet.

• A hallgatók egy évben – munkaszerződés keretében – legalább 22 héten keresztül gyakorlati képzésen vesznek részt az adott cégnél.

A vonatkozó rendeletek itt olvashatók.

Ocskay Szilárd, a NEXON ügyvezető igazgatója fel is hívta a figyelmet ezekre az erőforrás-igényekre: „Tekintettel a gyakorlati képzés erőforrás igényeire, egyidőben legfeljebb 6-9 egyetemi hallgatónak nyújtunk a duális keretek között gyakorlati képzést.  Azt gondolom, hogy egy ilyen nagyságú gazdálkodó szervezet (300 fő), általában a munkavállalói létszám 2-3%-ban jelöli meg azt a korlátot, ameddig e téren nyújtózkodhat. 

A duális képzés kapuját a menedzsment nyitja ki. Amikor erre a cég vezetése elszánja magát, számításba kell vennie, hogy a hallgatóknak nyújtott gyakorlati képzés egy-egy üzleti évben, egy hallgatóra vetítve átlagosan 22 munkahetet (4-5) hónapot tesz ki és – az általános jogszabályi előírásokon túlmenően – meg kell felelnie számos egyéb feltételnek. Ezek közül csak néhányat említek:

biztosítani kell a gyakorlati munka oktatásához szükséges technológiai kritériumokat (gépek, eszközök, berendezések, segédanyagok), melyek alkalmasak a hallgatók megfelelő kompetencia- és készségfejlesztésére;

olyan gyakorlóhelyi mentorokkal kell rendelkeznünk, akik erős elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, és képesek a hallgatók fejlődését támogatni a szakmai munkavégzési kultúra terén;

rendszeresen, félévről félévre ki kell dolgoznunk a gyakorlati képzésre vonatkozó, az alkalmazható tudás elsajátítására alkalmas, a felsőoktatási intézménnyel egyeztetett képzési tervet;

az egyetemi elvárásokkal és a hallgatók értékelésére vonatkozó kritériumokkal összhangban félévente el kell végezni a hallgatók munkájának értékelését.

Elsősorban a gyakorlati képzéshez szükséges, szakmailag megfelelő és elegendő szabad kapacitással rendelkező munkatársak mennyisége, minősége jelenti azt a legfőbb korlátot, hogy egy cég, hány érdeklődő hallgatót fogadhat.”

Rugalmasság, igények összehangolása

A cég a Kodolányi János Egyetemmel 2016 óta működik együtt a duális képzés területén. Először Emberi Erőforrás szakon kezdődött az együttműködés, aztán ezt kibővítették a Gazdálkodási és Menedzsment szakkal is. Dr. Kovács László, a Kodolányi János Egyetem oktatási rektorhelyettese elmondta, hogy náluk hosszú évek óta szoros a NEXON-nal az együttműködés számos területen, így az gördülékenyen működik. Az egyetem a duális képzésben résztvevő diákoknak egyedi vizsgaidőpontokkal segít, mivel ők éppen a szünet és vizsgaidőszakban teljesítik, általában tömbösítve, duális kötelezettségeiket. A tanév időbeosztását már a félév elején egyeztetik, hogy mindenki számára átlátható legyen a képzési terv, és ne legyenek félreértések. A rektorhelyettes kiemelte, hogy az egyéni tanulási utakhoz a felsőoktatásnak tudnia kell alkalmazkodni. 

A felvételi folyamatot is összehangolják a céggel, együtt vesznek részt a szakemberek a felvételi beszélgetéseken, a kiválasztási interjúkon. Végzéskor pedig a diplomába egy záradék kerül, hogy az illető hallgató duális képzésben végzett, mellyel igazolható egy hároméves munkatapasztalat, mely komoly előnyt jelenthet a munkaerőpiacon a pályakezdőknek. 

A duális képzési lehetőséget a felvételi sajátosságai miatt az egyetem alapvetően a középiskolai nyílt napokon, oktatási szakkiállításokon tudja bemutatni, és saját oldalán meghirdetni, de a program indításához a potenciális hallgatók részéről is aktív érdeklődésre és tudatos hozzáállásra van szükség. 

Ezt Dr. Csillag Sára, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának dékánja, a Menedzsment és Gazdaságinformatika Intézet vezetője is megerősítette, valamint kiemelte, hogy a pályaorientációban hasznos lenne, ha helyet kapna ez a képzési lehetőség. A dékán elmondta, hogy az új tanévben az egyetem – a koronavírus-járvány után jelentősen csökkent létszámú - 23 duális partnerrel fog együttműködni. A NEXONNAL éppen idén ősztől kezdődik meg az együttműködésnek ezen szegmense, amely a BGE esetében is több lábon áll. Többéves tapasztalattal a cég és az egyetem között a Gazdálkodási és Menedzsment, illetve a Pénzügy és Számvitel szakon zajlik majd duális képzés. 

Csillag Sára, BGE

Csillag Sára

A duális együttműködéseknek az egyetem minden karán van felelőse, vállalati kapcsolattartója. Csillag Sára hangsúlyozta, fontos, hogy legyen szervezeti helye a képzésnek, a folyamatokat pedig állandó figyelemmel kell követni. Nélkülözhetetlen az olyan keretrendszer kialakítása, ami minden résztvevő számára megelégedést jelent. (Miközben számos külső változó is befolyásolja a képzést, például a munkaerő-piaci folyamatok, a változó munkahelyválasztási preferenciák stb.) Éppen ezért fontos az az értékajánlat, amelyet az egyetem és a vállalat a hallgatónak nyújtani tud, amivel el tudja kötelezni őt a képzés mellett. Amire ezen időszak alatt a fiatal szert tud tenni, az leginkább  a fejlődési lehetőség és tapasztalat, valamint a céges kapcsolódásban rejlő karrierút, a személyes kapcsolatok kiépítésének lehetősége. Fontos az anyagi tényező is, hiszen a diákoknak figyelembe kell venniük, hogy az anyagi ellenszolgáltatás megéri-e a kevesebb szabadidőt, illetve ebből tudják-e finanszírozni például a megélhetésüket. 

A BGE és a NEXON esetében a kiválasztási folyamat, a felvételi eljárás külön zajlik, és akkor ér össze, amikor két oldalról kedvező döntés születik a hallgató felvételéről.

A diákból munkavállaló lehet

Igazi siker, amikor egy duális képzésben résztvevő diák meg tud ragadni a cégnél, és valódi munkavállalóvá válik. Ocskay Szilárd nem is egy ilyen példáról tudott beszámolni, mint mondta, olyan is volt, aki a hallgatói munkaszerződését felbontva, még az egyetemi tanulmányai alatt részmunkaidős munkavállalója lett a cégnek. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy milyen módon tudja egy cég motiválni ennek az együttműködésnek a minél szorosabbá tételét a fiatalokkal. „A NEXON, mint gyakorlatorientált képzést nyújtó intézmény, természetesen azt szeretné, ha a nálunk tanuló valamennyi, a céget az alapképzési időszakban jól megismerő hallgató, a cég valamelyik profilba vágó divíziójában hasznosítaná a teljes idejű képzési időszakban megszerzett tudását. Ehhez tisztességes munkabért nyújtunk már a duális képzés időszakában is. Az elvárásoknak megfelelően a NEXON – az adott szak mintatantervének megfelelő képzési idő teljes időtartamára – az év minden hónapjában, azaz 12 hónapon keresztül, munkaszerződésben részletezett módon a hallgatónak munkadíjat fizet, amelynek mértéke a legtöbb esetben meghaladja a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százalékát. Számonkérhető ígéretünk van arra, hogy a hallgatót megillető díjazást a képzésben töltött idővel arányosan oly módon emeljük, hogy az utolsó negyedévben elérje a képzésben megszerezhető alapfokozattal és szakképzettséggel a cégnél pályakezdő munkavállalóként elérhető munkabért. Azt is vállaltuk, hogy a vállalat üzleti eredményeiben is megmutatkozó hallgatói aktivitást – a diploma átvételével egyidőben – maximum félmillió forinttal kívánjuk jutalmazni.”

„A hallgatók munkájának díjazásban való tisztességes elismerése mellett sem tartunk ott, mint például Németországban, ahol természetesnek tekintik, hogy a duális hallgató annál a cégnél marad, ahol a gyakorlati képzésre befogadták. Ahogy tapasztalom, nálunk talán fele-fele (vagy annál is kevesebb) arányban maradnak a duális hallgatók a gyakorlati képzőnél alkalmazásban. Ez az arány hozzávetőlegesen nálunk is így alakult”- folytatta az ügyvezető.

Úgy tapasztalja, hogy a hallgatók (be)vonzását nem elsősorban a díjazással lehet megteremteni, hanem változatos és kreativitást igényló feladatokkal, valamint igényes szociális és tárgyi környezettel. „Maradásra ösztönzi a hallgatókat, mint pályakezdő munkavállalókat, ha nem monoton feladatokkal terheljük őket, ha jó csapatlégkört tudunk biztosítani és olyan munkarendet tudunk kialakítani számukra (pl. jelentős home office munkát), amelyek jól illeszthetők a fiatal felnőttkor életvezetéséhez. A munka-magánélet egyensúlya, valamint a kihívást jelentő aktivitás mindent visz, mindent megelőz, még a fizetést is.”

Az idén ősszel induló, 2022/2023-as tanévben tehát két egyetem (Kodolányi János Egyetem és Budapesti Gazdasági Egyetem) két-két szakára várja a NEXON a hallgatók jelentkezését, amelynek határidejét – az egyetemekkel közösen – június 30-ában határozták meg. 

Nyitóképen Ocskay Szilárd

  • 2023.12.31Készüljön fel a külföldön való jelenlétre a Global Mobility modullal! A külföldi üzleti jelenlét komoly versenyelőnyt kínál, ám egyúttal számos jogi kérdést is felvet. Ha a szervezet nincs tisztában a hatályos jogi háttérrel (pl. nemzetközi közjog, közösségi jog, társasági jog, munkajog, adójog, társadalombiztosítási jog, idegenrendészeti jog), akkor számos probléma, kockázati tényező merülhet fel. Az alap szintű modul tartalmazza a szükséges jogi szabályokat, folyamatábrákat (pl. Közvetlen befektetési lehetőségek, Tartózkodási, letelepedési és munkavállalási közjogi szabályok, Munkajogi szabályok, Adózási szabályok). A plusz szint egy online kurzussal egészül ki.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.03.26Műegyetemi Állásbörze A Műegyetemi Állásbörze Budapest legnagyobb és legrangosabb álláskereső rendezvénye. 1995 óta képez hidat a munkaadók és potenciális munkavállalóik között. Rendezvényről rendezvényre több újítással, színesebb programokkal, felméréssel és számos csatornával is találkozhatnak az érdeklődők.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.04.04Six Sigma Black Belt képzés 9 napos gyakorlatorientált, intenzív képzési program, amely készségszintre fejleszti a résztvevőket a 6 Sigma ismeretek elsajátításában, alapoktól a Green Belt ismereteken át magas szintű hatékonyságjavító projektek megvalósításáig. info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Így biztosítja szakember-utánpótlását a MOL

Három évre szóló együttműködési megállapodást írt alá a MOL és a Pannon Egyetem, amelynek célja, hogy folyamatos utánpótlást biztosítson az... Teljes cikk

Hamarosan több mint egymillió ember dolgozik majd mesterséges intelligenciával Magyarországon

Hol tartanak azok az innovátor cégek, melyek élen járnak a mesterséges intelligencia felhasználásában? Milyen módon fog átalakulni a jövőben a... Teljes cikk

Erasmus-ügy: Hallgatói szervezetek azt kérik az EU-tól, hogy ne az ártatlan diákokat büntessék

A diákszervezetek szerint ők ártatlanok, az EU szerint viszont a labda a magyar térfélen pattog. Teljes cikk